Hotărâri ale sedinţei din data de 12-02-2008


Articol unic 
Se ia act de validarea in functia de consilier judetean a doamnei Timofte V. Cocuta. 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare d-nei Timofte V. Cocuta, persoanelor interesate si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Articol unic 
Se ia act de validarea in functia de consilier judetean a doamnei Serghiac V. Vera. 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare d-nei Serghiac V. Vera, persoanelor interesate si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1 
Aproba propunerile privind bugetul local propriu al Consiliului Judetean Iasi, potrivit anexelor nr. I, I.1-I.5, parte integranta din prezenta hotarare , astfel: 
I. VENITURI         254.112,0 mii lei 
II.CHELTUIELI      254.112,0 mii lei 
Art.2 
Aproba propunerile privind bugetele din venituri proproii ale institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Iasi pe anul 2008, potrivit anexelor nr. II, II.1-II.4, parte integranta din prezenta hotarare , astfel: 
I. VENITURI         9.577,0 mii lei 
II.CHELTUIELI      9.577,0 mii lei 
Art.3 
Aproba propunerile privind bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2008, potrivit anexelor nr. III, III.1-III.4, parte integranta din prezenta hotarare , astfel: 
I. VENITURI         7.522,78 mii lei 
II.CHELTUIELI      7.522,78 mii lei 
Art.4 
Aproba propunerile privind veniturile si cheltuielile evidentiate in afara bugetului local al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2008, potrivit anexelor nr. IV, IV.1-IV.4, parte integranta din prezenta hotarare , astfel: 
I. VENITURI         85.468,72 mii lei 
II.CHELTUIELI      85.468,72 mii lei 
Art.5 
Aproba numarul de personal si fondul aferent salariilor de baza pe anul 2008, potrivit anexei I.6, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.6 
Aproba programul de investitii pe anul 2008 pentru bugetul public al Consiliului Judetean Iasi, conform anexelor I.4., (I.4.1,I.4.2), I.5., (I.5.1.), IV.4. 
Art.7 
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.8 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Economice, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generala a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului judetului Iasi. 
Art.9 
Compartimentul Relatii Publice va publica prezenta hotarare.

Articol unic 
Mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa identifice sursele posibile de mobilizat din bugetul judetului Iasi pe anul 2008 in vederea identificarii suprafetelor de teren pentru atragerea capitalului strain necesar dezvoltarii economice a judetului Iasi. 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Presedintelui Consiliului Judetean Iasi, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabila si Administrativ, Directiei Tehnice, Directiei Arhitect Sef, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directiei Juridice, Institutiei Prefectului Judetului Iasi. 
Compartimentul Relatiei Publice va aduce la cunostinta publica prin mass-media prezenta hotarare.

Art.1 
Se aproba costul mediu lunar de intretinere a beneficiarilor serviciilor asigurate de catre Unitatile medico-sociale Bivolari, Sculeni si Raducaneni pentru anul 2008, in suma de 483,00 lei/luna/persoana. 
Art.2 
Beneficiarii serviciilor asigurate de Unitatile medico-soaciale Bivolari, Sculeni si Raducaneni care au venituri proprii si/sau sustinatorii legali ai acestora care realizeaza venituri, au obligatia sa plateasca lunar o contributie de intretinere, astfel: 
a)persoane varstnice care au venituri: - 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fara a depasi costul mediu de intretinere stabilit; 
b) sustinatori legali: 
-venituri pe fiecare membru al familiei de pana la 700 lei              scutit 
-venituri pe fiecare membru al familiei cuprinse intre 701-900 lei       30% 
-venituri pe fiecare membru al familiei cuprinse intre 901-1100 lei       40% 
-venituri pe fiecare membru al familiei cuprinse intre 1101-1300 lei       50% 
-venituri pe fiecare membru al familiei peste 1301lei            60% 
Cotele procentuale stabilite mai sus se vor diminua astfel incat contributiile cumulate sa nu depaseasca costul mediu. 
Art.3 
Beneficiarii serviciilor asigurate de Unitatile medico-sociale Bivolari, Sculeni si Raducaneni care nu au venituri proprii si/sau sustinatorii legali precum si acei care au sustinatori legali care nu au venituri, nu datoreaza plata contributiei de intretinere, aceasta fiind suportata din bugetul Consiliului judetean Iasi; 
Art.4(1) 
Obligatia de plata a contributiei lunare de intretinere in sarcina persoanelor ingrijite in Unitatile medico-sociale Bivolari, Sculeni si Raducaneni si/sau a sustinatorilor legali ai acestora, se stabileste printr-un angajament de plata, semnat de beneficiar, de reprezentantul sau legal, dupa caz, si/sau de sustinatorul legal; 
(2) Angajamentul de plata constituie titlu executoriu; 
(3) Obligatia de plata contributiei lunare in sarcina sustinatorilor legali se poate stabili si prin hotarare judecatoreasca; 
Art.5 
Directia Economica din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Unitatile medico-sociale Bivolari, Sculeni si Raducaneni, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.6 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare catre Unitatile medico-sociale Bivolari, Sculeni si Raducaneni, Directiei Economice si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Aproba alocarea unui sprijin financiar in valoare de 358 mii lei Mitropoliei Modovei si Bucovinei astfel: 
+ 100,00 mii lei - continuarea lucrarilor de constructiei la catedrala "Pogorarea Sfantului Duh" Pascani; 
+ 200.00 mii lei - dotare cu mobilier bisericesc la manastirea Golia; 
- 58,00 mii lei proiectare, avize, studii la Manastirea Frumoasa - "Palatul de pe Ziduri" pentru lucrari de arhitectura, consolidare, instalatii incalzire, instalatii sanitare. 
Art.2 
Directia Economica, Mitropolia Moldovei si Bucovinei vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare celor enumerati la art. 2, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi. 
Art.4 
Compartimentul Relatii Publice va publica prezenta hotarare.

Art.1 
Se aproba cuantumul total al cheltuielilor privind functionarea centrelor de zi din comunele:Andrieseni, Ciurea, Cotnari, Lungani, Scobinti, Tomesti, Voinesti, precum si cota parte de finantare din bugetul Consiliului Judetean Iasi pe anul 2008, conform anexei, parte integranta din hotarare. 
Art.2 
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Economice, Consiliilor Locale:Andrieseni, Ciurea, Cotnari, Lungani, Scobinti, Tomesti, Voinesti, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului judetului Iasi. 
Art.4 
Compartimentul Relatii Publice va publica prezenta hotarare.

Art.1 
Aproba repartizarea sumei de 27.883.397,16 lei din fondul de rulment al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2008, potrivit anexei, parte integranta la prezenta hotarare. 
Art.2 
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabila si Administrativ, Directiei Tehnice, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului , Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva" Iasi, R.A. Aeroport Iasi, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi. 
Art.4 
Compartimentul Relatii Publice va publica prezenta hotarare.

Art.1 
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al R.A.J.A.C. Iasi, pentru anul 2008, conform anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Se aproba Programul de investitii pe anul financiar 2008 pantru R.A.J.A.C. Iasi, conform anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare catre R.A.J.A.C. Iasi, Directia Economica, Directia Organizare Resurse Umane, Informatizare, Directia Juridica si Cancelarie si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Aproba ACTUL ADITIONAL nr. 2 la Contractul de performanta pe anul 2006 al directorului general al RAJAC Iasi, prin care se stabileste continuarea valabilitatii acestuia in anul 2008, pana la trasformarea RAJAC Iasi in societate comerciala, in conditiile operarii obiectivelor si criteriilor de performanta avizate de catre Consiliul Judetean Iasi prin Hotararea nr. 69/2007. 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare Directiei Economice, Directia Organizare Resurse Umane, Informatizare si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2008 al Regiei Autonome Aeroportul Iasi, conform anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Se aproba Programul de investitii pentru anul 2008 Regiei Autonome Aeroportul Iasi, conform anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.3 
Directia Economica din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Regia Autonoma Aeroportul Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.4 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare catre Regia Autonoma Aeroportul Iasi, Directia Economica, Directia Financiar Contabila si Administrativ si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Aproba functiile publice, organigrama-anexa nr. 1 si statul de functii(posturi aferente functiilor de demnitate publica, functiilor publice si personalului contractual) - anexa nr. 2, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Iasi, cu aplicare de la 01 februarie 2008, Anexele nr. 1 si nr. 2 fac parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Sub rezerva Avizului Agentiei Nationale a Functionarilor Publici se va face transformarea a 6 posturi de la Biroul Cancelarie din cadrul Directiei Juridice in functionari publici, conform fiselor postului cuprinse in anexa nr. 3 la prezenta hotarare. 
Art.3 
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Economica, Directia Juridica si Directia Financiar Contabila si Administrativ vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.4 
Biroul Cancelarie va comunica copii dupa prezenta hotarare celor mentionati la art. 3 si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Pentru functionarea corespunzatoare a Centrului Medico-Social Sculeni, se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa dispuna, in conformitate cu art. 52, alin.1, lit. c din Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, suspendarea din functia de director al centrului a d-lui Munteanu Ioan, pana la solutionarea definitiva a plangerii penale formulate de Consiliul Judetean Iasi impotriva acestuia. 
Art.2 
In aplicarea art. 1, Presedintele C.J. Iasi va desemna o persoana care sa exercite, pe durata determinata, atributiile specifice functiei de director al Centrului Medico-Social Sculeni. 
Art.3 
Pentru functionarea corespunzatoare a Centrului Medico-Social Raducaneni, se imputerniceste Presedintele C.J. Iasi sa dispuna cu privire la numirea, pe durata determinata a unei persoane care sa exercite functia de director al Centrului Medico-Social Raducaneni, pana la revenirea pe post a d-lui Ciobanica Emil. 
Art.4 
Secretarul Judetului Iasi, Directia Organizare Resurse Umane si Informatizare, Directia Juridica si Cancelarie din cadrul Consiliului Judetean Iasi si D.G.A.S.P.C. Iasi vor prezenta solutii de optimizare a activitatii centrelor medico-sociale preluate in responsabilitatea financiara si administrativa a Consiliului Judetean Iasi, prin raportare la normele legale in materie pana la proxima sedinta a Consiliului Judetean Iasi. 
Art.5 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare celor prevazuti la art. 4, Directiei Economice, D.G.A.S.P.C. Iasi Centrului Medico-Social Sculeni, Centrului Medico-Social Raducaneni, d-lui Munteanu Ioan, d-lui Ciobanica Emil si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1 
Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2008 al SC TEHNOPOLIS SRL Iasi, conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare catre SC TEHNOPOLIS SRL Iasi, Directia Economica, Directia Organizare Resurse Umane, Informatizare, Directia Juridica si Cancelarie si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba alocarea sumei de 1.000.000 lei din bugetul Consiliului Judetean Iasi pentru sustinerea activitatii sportive pe anul 2008, urmare calitatii de membru fondator al Consiliului Judetean Iasi la Fundatia Sportului Iesean. 
Art.2 
Prevederile art. 1 vor fi duse la indeplinire de Directia Financiar Contabila si Administrativ din cadrul Consiliului Judetean Iasi. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare Fundatiei Sportului Iesean, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabila si Administrativ si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Aproba Statul de functii pentru Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, conform anexei, parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.2 
Directia Economica, Directia Organizare Resurse Umane, Informatizare si Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarare celor mentionati la art. 2 si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Aproba Organigrama si Statul de functii pentru personalul nedidactic la SCOALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU" Iasi, conform anexelor 1 si 2, parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.2 
Directia Economica, Directia Organizare Resurse Umane, Informatizare si SCOALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU" Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarare celor mentionati la art. 2 si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Aproba Organigrama si Statul de functii pentru personalul nedidactic la GRUPUL SCOALAR "ION HOLBAN" Iasi, conform anexelor 1 si 2, parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.2 
Directia Economica, Directia Organizare Resurse Umane, Informatizare si GRUPUL SCOALAR "ION HOLBAN" Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarare celor mentionati la art. 2 si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Aproba Organigrama si Statul de functii pentru personalul nedidactic la GRUPUL SCOALAR "VASILE PAVELCU" Iasi, conform anexelor 1 si 2, parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.2 
Directia Economica, Directia Organizare Resurse Umane, Informatizare si GRUPUL SCOALAR "VASILE PAVELCU" Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarare celor mentionati la art. 2 si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Aproba Organigrama si Statul de functii pentru personalul nedidactic la SCOALA SPECIALA PASCANI, conform anexelor 1 si 2, parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.2 
Directia Economica, Directia Organizare Resurse Umane, Informatizare si SCOALA SPECIALA PASCANI vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarare celor mentionati la art. 2 si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Aproba Organigrama si Statul de functii pentru Muzeul Literaturii Iasi, conform anexelor 1 si 2, parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.2 
Directia Economica, Directia Organizare Resurse Umane, Informatizare si Muzeul Literaturii Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarare celor mentionati la art. 2 si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Aproba suplimentarea cu 7 posturi a personalului neclerical angajat in unitatile de cult ale Arhiepiscopiei Iasi. 
Art.2 
Directia Economica, Directia Organizare Resurse Umane, Informatizare si Mitropolia Moldovei si Bucovinei vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarare celor mentionati la art. 2, Ministerului Culturii si Cultelor si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Aproba suplimentarea cu 2 posturi a personalului neclerical angajat in unitatile de cult ale Episcopiei Romano-Catolice Iasi. 
Art.2 
Directia Economica, Directia Organizare Resurse Umane, Informatizare si Episcopia Romano-Catolica vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarare celor mentionati la art. 2, Ministerului Culturii si Cultelor si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba plata cotizatiei pe anul 2008 a sumei de 200 lei lunar de catre Consiliul Judetean Iasi, in calitate de membru fondator al Fundatiei Romane de Ajutor Umanitar "Mihai Viteazul" Iasi. 
Art.2 
Prevederile art. 1 vor fi duse la indeplinire de catre Directia Financiar Contabila si Administrativ. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica prezenta hotarare Fundatiei Romana de Ajutor Umanitar "Mihai Viteazul "Iasi, Directiei Economice, Directiei Financiar Contabile si Administrativ si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba costul anual pentru un copil sau persoana majora in suma de 14.281,23 lei. 
Art.2 
Serviciul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabila si Administrativ a C.J. Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba costul anual pentru o persoana adulta cu handicap institutionalizata in centre de ingrijire si asistenta in suma 17.096,59 lei
Art.2 
Serviciul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabila si Administrativ a C.J. Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba normativele valorice de cheltuieli aferente drepturilor de cazarmamant, echipament pentru dotare initiala si inlocuire, transport, jucarii, materiale igienico-sanitare, rechizite, materiale cultural-sportive acordate copiilor si tinerilor ocrotiti in serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamelor protejate in centre in centre maternale, precum si copiilor incredintati sau dati in plasament la asistenti maternali profesionisti conform anexei nr. 1. 
Art.2 
Serviciul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare Directiei Economice, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba primirea in folosinta gratuita, pe o perioada de 25 ani, a suprafetei de teren de 1500 mp situata in orasul Harlau, de catre Consiliul Judeteana Iasi-DGASPC in baza Hotararilor Consiliului Local Harlau nr. 36/28.06.2007 si nr. 46/31.07.2007. 
Art.2 
Se aproba parteneriatul intre Consiliul Judetean Iasi-D.G.A.S.P.C. Iasi, Asociatia SPEhRo Elvetia -Asociatia SPEhRo Iasi si Primaria Harlau pentru realizarea serviciului social de tip locuinta protejata, respectiv construirea si dotarea cladirii cu o capacitate de gazduire de 12 persoane cu handicap. 
Art.3 
Biuroul Cancelarie va comunica in copie prezenta hotarare Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Asociatiei SPEhRo Elvetia,Asociatia SPEhRo Iasi, Primariei Harlau, Directiei Organizare Resurse Umane, Informatizare, Directiei Economice din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei "Statie de epurare la Centrul de plasament BOGDANA, loc. Bogdanesti com. Horlesti, jud. Iasi" 
- Valoarea totala:     498.464,00 lei(141.609,00 euro) 
- din care C+M:         96.320,00 lei(27.634,00 euro) 
- Durata de realizare a investitiei:   3 luni 
- Finantarea investitiei:    bugetul Consiliului Judetean Iasi 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica copii dupa prezenta hotarare Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, Directiei Tehnice, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei de Dezvoltare, Directiei Economice, Directiei Financiar Contabile si Administrativ, Directiei Arhitect Sef si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei "Statie de epurare la Centrul de plasament Sf. Maria, com. Cozmesti jud. Iasi" 
- Valoarea totala:     416.512,00 lei(118.327,00 euro) 
- din care C+M:        113.083,00 lei(32.126,00 euro) 
- Durata de realizare a investitiei:   3 luni 
- Finantarea investitiei:    bugetul Consiliului Judetean Iasi 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica copii dupa prezenta hotarare Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi,Directiei Tehnice, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei de Dezvoltare, Directiei Economice, Directiei Financiar Contabile si Administrativ, Directiei Arhitect Sef si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba indicatorii tehnici-economici ai investitiei 
- Valoare totala      491.853,00 lei (140.530,00 euro) 
    din care C+M    309.516,00 lei ( 88.433,00 euro) 
- Durata de realizare a investitiei 6 luni 
- Finantarea investitiei:bugetul Consiliului Judetean Iasi

Art.1(1) 
Se aproba plata cotizatiei aferente anului 2008, in suma de 40.697,15 Euro (5 eurocenti/locuitor), in contul Asociatiei "EUROREGIUNEA SIRET-PRUT-NISTRU". 
(2) Cuantumul cotizatiei de membru al Euroregiunii stabilit la 5 eurocenti/locuitor se va achita anual in contul Asociatiei "EUROREGIUNEA SIRET-PRUT-NISTRU" de catre Consiliul Judetean Iasi pana la data la care Forumul Presedintilor va aproba modificarea acestuia. 
Art.2 
Directia Financiar Contabilitate si Administrativ si Directia Economica vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.3 
Serviciul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Integrare Europeana Dezvoltare si Comunicare, Serviciului Integrare Europeana, Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Financiar- Contabilitate si Administrativ, Directiei Economice, Euroregiunii "SIRET-PRUT-NISTRU", Asociatiei "Euroregiunea Siret-Prut-Nistru" si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1(1) 
Se aproba studiul de fezabilitate a obiectivului de investitii din cadrul Proiectului "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport in regiunea transfrontaliera Iasi-Ungheni, pe sectorul DJ 249A", cu indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa ce constituie parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Integrare Europeana Dezvoltare si Comunicare, Compartiment Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Tehnice, Directiei Arhitect Sef, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba studiul de fezabilitate a obiectivului de investitii din cadrul Proiectului "Retehnologizarea Statiei de Epurare Ape Uzate Vladeni", cu indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa ce constituie parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Integrare Europeana Dezvoltare si Comunicare, Compartiment Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Tehnice, Directiei Arhitect Sef, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Regiei Autonome Judetene Apa Canal si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei "Lucrari de raparatii la reteaua de canalizare a Spitalului Clinic de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva" Iasi - etapa a II-a": 
Valoare totala:        611.494,00 lei (inclusiv TVA) 
din care C+M:         363.239,00 lei 
Durata de realizare a investitiei:        12 luni 
Finantarea investitiei:        bugetul Consiliului Judetean Iasi 
Art.2 
Biroul Cancelarie va transmite copii dupa prezenta hotarare Directiei Tehnice, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei de Dezvoltare, Directiei Economice, Directiei Financiar Contabile si Administrativ, Directiei Arhitect Sef, Spitalului Clinic de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva" Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba indicatorii tehnico-economiciai investitiei "Ascensor pentru bolnavi cu sarcina Q=1250 daN la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi": 
Valoare totala:        208.730 lei (62.089 euro) 
din care C+M:         42.000 lei (1.250 euro) 
Durata de realizare a investitiei:nbsp;        12 saptamani 
Finantarea investitiei:        bugetul Consiliului Judetean Iasi 
Art.2 
Biroul Cancelarie va transmite copii dupa prezenta hotarare Directiei Tehnice, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei de Dezvoltare, Directiei Economice, Directiei Financiar Contabile si Administrativ, Directiei Arhitect Sef, Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba preluarea terenului in suprafata de 1,44 ha avand datele de identificare prevazute in Anexa, parte integranta din prezenta hotarare, din domeniul public al Muncipiului Iasi si din administrarea Consiliului Local al Muncipiului Iasi, in domeniul public al judetului Iasi si in administrarea Consiliului Judetean Iasi pentru a se asigura compensarea terenului in suprafata de 1,47 ha detinut de Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile in imediata vecinatate a Aeroportului Iasi. 
Art.2 
Se aproba transmiterea terenului identificat potrivit art. 1 din domeniul public al judetului Iasi si din administrarea Consiliului Judetean Iasi in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile pentru Adminstratia Nationala de Meteorologie si Agentia Protectiei Mediului Iasi. 
Art.3 
Actele de predare primire pentru imobilul individualizat la art. 1 se vor intocmi de catre persoanele interesate in termen de 10 zile de la data comunicarii prezentei hotarari. 
Cheltuielile necesare pentru realizarea si punerea in functiune a noii statii meteorologice se suporta de judetul Iasi prin Consiliul Judetean Iasi. 
Art.4 
Directia Tehnica-Biroul Patrimoniu Licitatii, Directia Juridica si Cancelarie, R.A. Aeroportul Iasi si Consiliul Local al Municipiului Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.5 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare, celor prevazuti la art. 4, Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.unic 
Articol unic Se constituie comisia de numarare a voturilor in urmatoare componenta: 
      - Cabalau Maria -consilier judetean ; 
      - Iordache Luminita -consilier judetean; 
      - Antohi Leonida -consilier judetean. 
       
Biroul cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare persoanelor nominalizate mai sus si Institutiei Prefectului Judetean Iasi.

Art.1 
Incetarea mandatului de consilier judetean a domnului Marius Spinu si, in consecinta, vacantarea functiei de consilier judetean ocupata de domnul Marius Spinu, incepand cu data de 12.02.2008. 
Art.2 
Directia Juridica si Cancelarie va parcurge procedura prevazuta de lege in vederea validarii pe functia de consilier judetean a persoanei nominalizata de PNL Iasi. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare PNL Iasi, d-lui Marius Spinu, directiilor din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba Raportul de evaluare intocmit pentru terenul intravilan din Iasi, str. Pacurari nr. 115A, in suprafata de 924,93 mp, intocmit de evaluator atestat SC DIACONU SI ASOCIATII SRL Iasi si stabileste ca pret de pornire, in vederea vanzarii, valoarea maxima pe mp in limitele rezultate din raportul de evaluare coroborata cu valoarea de piata pentru terenurile construite in aceasta zona practicata de agentiile imobiliare, potrivit documentatiei cuprinse in Anexa - parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa dispuna constituirea unei comisii de negociere a pretului de vanzare a terenului situat in Iasi, str. Pacurari nr. 115 A. 
Art.3 
Se aproba vanzarea catre SC LUISIER SRL Iasi, prin recunoasterea si exercitarea dreptului de preemtiune al cumparatoarei, a terenului situat in Iasi, str. Pacurari nr. 115A, in suprafata de 924,93 mp. 
Art.4 
Cheltuielile ocazionate de perfectarea actului de vanzare-cumparare vor fi suportate de catre SC LUISIER SRL Iasi. 
Art.5 
Directia Tehnica-Biroul Patrimoniu-Licitatii, Directia Economica, Directia Financiar Contabilitate si Administrativ si Directia Juridica si Cancelarie vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.6 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare celor mentionati la art. 2 si art. 5, SC LUISIER SRL Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Aproba trecerea din domeniul public al judetului Iasi si din administrarea Consiliului Judetean Iasi in domeniul privat al judetului Iasi si in administrarea Consiliului Judetean Iasi a constructiilor (casa poarta, foisor, anexa gospodarie si popicarie) amplasate pe un teren ce nu reprezinta proprietatea Consiliului Judetean Iasi, din incinta Casei de Oaspeti Bucium, in vederea valorificarii acestora. 
Art.2 
Se insuseste raportul de evaluare proprietate imobiliara intocmit de SC DIACONU SI ASOCIATII SRL Iasi pentru constructiile identificate la art. 1, conform Anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.3 
Aproba vanzarea bunurilor imobiliare evaluate de SC DIACONU SI ASOCIATII SRL Iasi, cu respectarea dreptului de preemtiune a celor in drept, avand ca pret minim de pornire pretul stabilit in Raportul de evaluare. 
Art.4 
Mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa dispuna constituirea unei comisii de negociere a pretului de vanzare a constructiilor prevazute la art. 1. 
Art.5 
Pentru categoria bunurilor mobile identificate in inventarul bunurilor cuprins in Anexa 2 - parte integranta din prezenta hotarare, incorporate cladirii Casei de Oaspeti Bucium Iasi se vor incasa, in conditiile legii, despagubiri la nivelul valorii de inventar a bunurilor. 
Art.6 
Directia Tehnica, Biroul Patrimoniu-Licitatii, Directia Financiar Contabilitate si Administrativ si Directia Juridica si Cancelarie vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.7 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare celor mentionati la art. 5 si art. 6 si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba studiul de fezabilitate a obiectivului de investitii din cadrul Proiectului "Centrul social educativ pentru persoane cu dizabilitati - Iasi", cu indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa ce constituie parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Integrare Europeana Dezvoltare si Comunicare, Compartiment Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Tehnice, Directiei Arhitect Sef, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba Acordul de parteneriat intre Consiliul Judetean Iasi si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi pentru realizarea Proiectului "Centrul social educativ pentru persoane cu dizabilitati - Iasi ce constituie anexa, parte integranta a prtezentei hotarari. 
Art.2 
Se mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Iasi in vederea semnarii, in numele si pentru autoritatea administratiei publice judetene, Consiliul Judetean Iasi, a Acordului de parteneriat intre Consiliul Judetean Iasi si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi pentru realizarea Proiectului "Centrul social educativ pentru persoane cu dizabilitati - Iasi 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Integrare Europeana Dezvoltare si Comunicare, Compartiment Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba Proiectul "Centrul social educativ pentru persoane cu dizabilitati - Iasi", realizat in parteneriat de catre Consiliul Judetean Iasi, in calitate de lider de proiect si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, in calitate de partener. 
Art.2(1) 
Se aproba contributia ce revine din costurile eligibile aferente Proiectului "Centrul social educativ pentru persoane cu dizabilitati - Iasi", in valoare de 55.223,66 lei reprezentand 2% din valoarea totala eligibila a proiectului. 
(2)Se aproba toate costurile neeligibile ale Proiectului "Centrul social educativ pentru persoane cu dizabilitati - Iasi", in valoare de 180.931,20 lei, inclusiv costurile conexe. 
(3)Se aproba suma de 546.214,37 lei, reprezentand TVA in cadrul Proiectului "Centrul social educativ pentru persoane cu dizabilitati - Iasi", 
Art.3 
Consiliul Judetean Iasi se obliga sa asigure resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
Art.4 
Consiliul Judetean Iasi se obliga sa mentina proprietatea imobilului modernizat/dezvoltat/extins si natura activitatii pentru care s-a acordat finantare, pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare/dare in exploatare si sa asigure exploatarea si intretinerea in aceasta perioada. 
Art.5 
Consiliul Judetean Iasi se obliga sa nu instraineze, inchirieze, gajeze bunurile achizitionate ca urmare a obtinerii finantarii prin Programul Operational Regional, pe o perioada de 5 ani de la finalizarea proiectului, 
Art.6 
Consiliul Judetean Iasi se angajeaza sa nu desfasoare activitati economice in scopul obtinerii de profit din echipamentele achizitionate prin proiect sau din utilizarea imobilului modernizat/dezvoltat/extins. 
Art.7 
Consiliul Judetean Iasi se angajeaza sa nu desfasoare activitati economice in scopul obtinerii de venit din echipamentele achizitionate prin proiect sau din utilizarea imobilului modernizat/dezvoltat/extins, prin acordarea dreptului de utilizare a acestora catre terte parti. 
Art.8 
Consiliul Judetean Iasi se angajeaza sa respecte, pe durata pregatirii proiectului si a implementarii acestuia, prevederile legislatiei comunitare si nationale in domeniul egalitatii de sanse, nediscriminarii, protectiei mediului, eficientei energetice, achizitiilor publice si ajutorului de stat. 
Art.9 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Integrare Europeana Dezvoltare si Comunicare, Compartiment Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Tehnice, Directiei Arhitect Sef, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba studiul de fezabilitate a obiectivului de investitii din cadrul Proiectului "SEMNALIZAREA OBIECTIVELOR TURISTICE DE INTERES REGIONAL DIN JUDETUL IASI", cu indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa ce constituie parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Integrare Europeana Dezvoltare si Comunicare, Compartiment Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Tehnice, Directiei Arhitect Sef, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Articol unic 
Respinge cererea formulata de societatea comerciala SC IMRAM S.R.L. Iasi inregistrata la Consiliul Judetean Iasi sub nr. 750 din 29.01. 2008 privind reducerea tarifului lunar de inchiriere pe mp pentru spatiul pe care il ocupa in calitate de chirias in imobilul, proprietatea Consiliului Judetean Iasi situat in Iasi, strada Codrescu nr. 6. 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare societatii comerciale S.C. IMRAM S.R.L. Iasi, Directiei Tehnice-Biroul Patrimoniu Licitatii, Directiei Economice din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Respinge cererea formulata de societatea comerciala SC PANIFCOM S.R.L. Iasi inregistrata la Consiliul Judetean Iasi sub nr. 837/31.01. 2008 privind reducerea tarifului lunar de inchiriere pe mp pentru spatiul pe care il ocupa in calitate de chirias in imobilul, proprietatea Consiliului Judetean Iasi situat in Iasi, strada Codrescu nr. 6. 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare societatii comerciale S.C. PANIFCOM S.R.L. Iasi, Directiei Tehnice-Biroul Patrimoniu Licitatii, Directiei Economice din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Respinge cererea formulata de societatea comerciala SC TELE M S.A. Iasi inregistrata la Consiliul Judetean Iasi sub nr. 797/31.01.2008 privind reducerea tarifului lunar de inchiriere pe mp pentru spatiul pe care il ocupa in calitate de chirias in imobilul din Iasi, strada Codrescu nr. 6. 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare societatii comerciale S.C. TELE M S.A., Directiei Tehnice-Biroul Patrimoniu Licitatii, Directiei Economice din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Respinge reclamatia formulata de societatea comerciala SC MODCOM S.R.L. Iasi inregistrata la Consiliul Judetean Iasi sub nr. 1089/11.02.2008 impotriva Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 283/27.11.2007 privind stabilirea cuantumului tarifelor lunare de inchiriere pe metru patrat pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta si terenurile aflate in domeniul public de interes judetean. 
Art.2 
Mentine ca legala Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 283/27.11.2007 privind aprobarea cuantumului tarifelor lunare de inchiriere pe metru patrat pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta si terenurile aflate in domeniul public de interes judetean. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare societatii comerciale S.C. MODCOM S.R.L. Iasi, Directiei Tehnice-Biroul Patrimoniu Licitatii, Directiei Economice din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba studiul de fezabilitate si expertiza tehnica pentru obiectivul REABILITARE PRIN ASFALTARE DJ207A SINESTI-BOCNITA-POPESTI, KM 39+345 - 46+200", avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica o copie a prezentei hotarari Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Directiei Tehnice si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba studiul de fezabilitate si expertiza tehnica pentru obiectivul MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 281D, DN 28B - CEPLENITA KM 0+000 - 2+000 cu IMBRACAMINTI BITUMINOASE USOARE", avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica o copie a prezentei hotarari Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Directiei Tehnice si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba studiul de fezabilitate si expertiza tehnica pentru obiectivul "CONSTRUIRE SEDIU SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR JUDETENE PRIN DEMOLARE SEDIU EXISTENT" avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica o copie a prezentei hotarari Directiei Economice, Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Directiei Tehnice si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
In vederea analizarii legalitatii si oportunitatii transmiterii bunului imobil reprezentand Canton - Comuna Barnova("Cabana Barnova") din domeniul public al judetului Iasi in domeniul public al comunei Barnova, se aproba constituirea unei comisii, in urmatoarea componenta: 
1.Cristian Stanciu - consilier judetean 
2.Dinu Apavaloaie - consilier judetean 
3.Leonid Antohi - consilier judetean 
4.Sandu Manolache - consilier judetean 
5.Valerica Andronache - consilier judetean 
Secretariatul Comisiei va fi asigurat de dl. Costel Ciornei - consilier, Directia Tehnica, Biroul Patrimoniu-Licitatii. 
Art.2 
Membrii comisiei nominalizate la art.1 vor intocmi pana la data de 20.03.2008 un raport care va cuprinde, in notele de concluzii si propunerile fundamentate ale membrilor comisiei cu privire la modalitatea gestionarii imobilului reprezentand Canton - Comuna Barnova("Cabana Barnova") 
Art.3 
Raportul intocmit conform art. 2 va fi supus dezbaterii si aprobarii Plenului Consiliului Judetean Iasi, in proxima sedinta. 
Art.4 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare persoanelor nominalizate la art.1, Directiei Tehnice, Biroul Patrimoniu-Licitatii din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba repetarea procedurii de vanzare a bunurilor mobile cu valoare de patrimoniu aflate la Casa de Oaspeti Bucium Iasi, prin procedura de licitatie cu strigare-olandeza. 
Art.2 
Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa stabileasca pretul minim acceptat in licitatia organizata de Bursa Romana de marfuri pentru "bunuri mobile aflate la Casa de Oaspeti Bucium Iasi". 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Presedintelui CJ Iasi, Directiei Tehnice, Biroul Patrimoniu-Licitatii, Directiei Juridice, Bursei Romande de Marfuri - Terminalul Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba constituirea COMITETULUI DE COORDONARE pentru elaborarea Planului Judetean de gestionare a deseurilor, in urmatoarea componenta: 
Consiliul Judetean Iasi:dl. Presedinte Lucian Flaiser, d-na Director Claudia Stoica; 
Consiliul Local Iasi:reprezentant 
Consiliul Local Pascani:dl. Petru Bunduc, inginer; 
Consiliul Local Harlau:dl. Ursache Ioan, viceprimar; 
Consiliul Local Tg. Frumos:dl. Iosif Mihaila, consilier cabinet; 
Consiliul Local Raducaneni:dl. Augustin Damian, viceprimar; 
Consiliul Local Belcesti:dl. Petras Constantin, viceprimar; 
Consiliul Local Tibanesti:dl. Campeanu Dumitru, viceprimar; 
Consiliul Local Podu Iloaiei:dl. Ioan Ipate; 
Consiliul Local Vladeni:dl. Tanase Gheorghe, viceprimar; 
Agentia pentru Protecia Mediului Iasi:dl. Danut Pirchiu, director; 
Directia Apelor Siret:dl. Varga Valerian, inginer; 
Directia Apelor Prut:dl.Carmen Apostu, inginer; 
Autoritatea de Sanatate Publica Iasi:d-na Anca Cristea, doctor 
Art.2 
Se aproba constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea Planului Judetean de gestionare a deseurilor, in urmatoarea componenta: 
Consiliul Judetean Iasi:

 • Directia Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare:d-na Ionela Laura Pastravanu; dl. Ganga Fanaragiu Raul Constantin;
 • Directia Tehnica: d-na Doina Miruna Stafidov;
 • Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului:d-na Cobuz Aurica, d-na Turcu Mirela;
 • Agentia pentru Protecia Mediului Iasi:d-na Irina Petruc, d-na Irina Simionescu;
 • Directia Judeteana de Statistica: d-na Lacea Elena;
 • Salubris Iasi:dl. Dorin Mocanu.

Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari persoanelor nominalizate la art.1 si art.2, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartiment Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Tehnice, Directiei Arhitect Sef, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Consiliul Local Iasi, Consiliul Local Pascani, Consiliul Local Tg. Frumos, Consiliul Local Harlau, Consiliul Local Raducaneni, Consiliul Local Belcesti, Consiliul Local Tibanesti, Consiliul Local Podu Iloaiei, Consiliul Local Vladeni, Agentia pentru Protecia Mediului Iasi, Directia Apelor Siret, Directia Apelor Prut, Autoritatea de Sanatate Publica Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba modificarea incadrarii in categorii functionale a unui drum judetean de pe raza comunelor Braesti si Ion Neculce judetul Iasi, in categoria drumurilor comunale, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare S.P.A.D.J. Iasi, Consiliului Local al comunei Ungheni, Consiliului local al comunei Braesti, Consiliului local al comunei Ion Neculce, Biroului Patrimoniu-licitatii si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba modificarea incadrarii in categorii functionale a unui drum satesc de pe raza comunei Butea, judetul Iasi, in categoria drumurilor comunale, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare S.P.A.D.J. Iasi, Consiliului Local al comunei Butea, Biroului Patrimoniu-licitatii si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba modificarea incadrarii in categorii functionale a unui drum de exploatare de pe raza comunei Comarna, judetul Iasi, in categoria drumurilor comunale, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare S.P.A.D.J. Iasi, Consiliului Local al comunei Comarna, Biroului Patrimoniu-licitatii si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1 
se aproba modificarea incadrarii in categorii functionale a unui drum judetean de pe raza comunelor Ungheni, Golaesti si Victoria judetul Iasi, in categoria drumurilor comunale, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare S.P.A.D.J. Iasi, Consiliului Local al comunei Ungheni, Consiliului local al comunei Golaesti, Consiliului local al comunei Victoria, Biroului Patrimoniu-licitatii si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba realizarea Proiectului "Ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic de Urgenta Prof.Dr. Nicolae Oblu" Iasi. 
Art.2 
Se aproba alocarea sumei de 120.017 lei, inclusiv TVA, in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice a Proiectului "Ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic de Urgenta prof.Dr. Nicolae Oblu" Iasi. 
Art.3 
Directia Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directia Financiar-Contabilitate si Administrativ, Directia Tehnica Biroul Patrimoniu-Licitatiivor duce la indeplinire prevederile prezentei Hotarari. 
Art.4 
Prevederile Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 276/2007 se abroga de la data comunicarii prezentei hotarari. 
Art.5 
Serviciul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartiment Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Financiar-Contabilitate si Administartiv, Directiei Economice, Directiei Tehnice, Directiei Arhitect Sef, Spitalului Clinic de Urgenta "Prof.Dr. Nicolae Oblu" si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba Studiul de fezabilitate pentru investitia: "Muzeul V.Pogor Amenajare pod etapa a II-a", obiectiv al Muzeului Literaturii Romane Iasi cu urmatorii indicatori: 
1. Valoare totala:nbsp;         203 mii lei; 
C + M:nbsp;         150 mii lei 
2. Capacitati:nbsp;         Ac:112,5 mp; 
3. Durata de executie:nbsp;         12 luni 
4. Termen PIF:nbsp;         12 luni 
Art.2 
Finantarea se face din subventiile acordate de Consiliul Judetean Iasi Muzeului Literaturii Romane Iasi, si din alte surse. atrase. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copii dupa prezenta Muzeului Literaturii Romane Iasi, Directiilor Tehnice si Economice din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba Studiul de fezabilitate pentru investitia:"Sistematizare verticala si lucrari de folosinta generala la Muzeul V.Pogor, obiectiv al Muzeului Literaturii Romane Iasi", intocmit de S.C. Arc Design S.R.L. Iasi cu urmatorii indicatori: 
1. Valoare totala:nbsp;         1.540 mii lei; 
C + M:nbsp;         1.290 mii lei 
2. Capacitati:

 • refacere trotuare: 256,0 m;
 • ziduri de sprijin:55,0 m;
 • sistematizare verticala:3500,0 mp;
 • amfiteatru la platforma inferioara: 80 mp;
 • cabina portar:18,05 mp;
 • rezervor apa pentru incendii:200,0 mc;
 • retele canalizare:415,0 m;
 • retele apa rece:500,0 m;
 • alee intrare:155,0 mp;
 • imprejmuire:50,0 m;
 • Pavilion "Gh. Bratianu":40,0 mp;
 • Reabilitare Club "Pogor":36,0 mp.

3.Durata de executie:nbsp;        36 luni 
4.Termen PIF:nbsp;         36 luni 
Art.2 
Finantarea se face din subventiile acordate de Consiliul Judetean Iasi Muzeului Literaturii Romane Iasi si din alte surse. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copii dupa prezenta Muzeului Literaturii Romane Iasi, Directiilor Tehnice si Economice din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba programul de lucrari drumuri judetene si comunale pe anul 2008, conform centralizatorului si anexelor 1, 2.1, 2.2, 3 si 4, la prezenta hotarare, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Directia Economica si S.P.A.D.J. Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica o copie a prezentei hotarari Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Directiei Economice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba Studiul de fezabilitate pentru investitia:"Reabilitarea sistemului de incalzire de la Expozitia Permanenta "Ion Creanga" obiectiv al Muzeului Literaturii Romane Iasi", intocmit de S.C. Elis Cubiano S.R.L., cu urmatorii indicatori: 
1. Valoare totala:nbsp;         88 mii lei; 
C + M:nbsp;         48 mii lei 
2. Capacitati:

 • Cazane - 1 x 24,9 kw; 1 x 31,4 kw;
 • Instalatie de utilizare gaze naturale:135 ml;
 • Instalatie de incalzire:200 ml;
 • Radiatoare din fonta:381 elementi;

3.Durata de executie:nbsp;        90 zile 
4.Termen PIF:nbsp;         90 zile 
Art.2 
Finantarea se face din subventiile acordate de Consiliul Judetean Iasi Muzeului Literaturii Romane Iasi si din alte surse. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copii dupa prezenta Muzeului Literaturii Romane Iasi, Directiilor Tehnice si Economice din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Articol unic 
Ia act de Raportul de activitate pentru anul 2007 al Congresului Autoritatilor Locale si Regionale - Comitetul pentru Dezvoltare Durabila. 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Cabinetului Demnitarului, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Ia act de Raportul de activitate pentru anul 2007 ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Iasi. 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare persoanelor interesate si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Ia act de Raportul privind activitatea ATOP pe anul 2007, conform Anexei, parte integranta la prezenta hotarare. 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare persoanelor interesate si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba Planul de activitati al ATOP pe anul 2008, conform anexei, parte integranta la prezenta hotarare. 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare persoanelor interesate si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba propunerea de modificare a structurii bugetului propriu al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, in scopul sprijinirii integrarii in societate a tinerilor care parasesc centrele de plasament prin acordarea unui sprijin financiar pentru cheltuieli de locuit in valoare de 600 lei timp de 9 luni, cu posibilitatea prelungirii perioadei de acordare pentru inca trei luni, dar fara a depasi 12 luni. 
Art.2 
Se aproba propunerea de modificare a structurii bugetului propriu al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, in scopul sprijinirii reintegrarii copilului in familia naturala (copii aflati in servicii rezidentiale, asistenta maternala, plasament familial) si pentru mentinerea in familia naturala a copiilor nou nascuti externati din maternitate precum si pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 0 si 2 ani care prezinta risc la separarea lor de familia naturala, prin acordarea sumei de 300 lei timp de 3 luni, cu posibilitatea prelungirii sprijinului financiar pentru inca 3 luni, dar fara sa depaseasca 6 luni.

Art.1 
Actualizarea valorilor din Raportul aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 201/30.07.2007, cu indicele de inflatie aferent perioadei 30.06.2007-31.12.2007, conform Raportului de evaluare intocmit de SC CONT AUDIT SRL Iasi cuprins in anexa, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
RAJAC Iasi, Directia Economica, Directia Financiar Contabila si Administrativ, Directia Tehnica vor lua act de raportul de expertiza si vor proceda in consecinta. 
Art.3 
Compartimentul Relatii Publice va comunica copii dupa prezenta hotarare celor mentionati la art. 2, Directiei Juridice si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se ia act de Calendarul actiunilor, comunicat de Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile pentru finalizarea cadrului aferent regionaliziirii serviciului de apa si de canalizare si al reorganizarii Regiei Autonome Judetene Apa Canal Iasi (R.A.J.A. C. Iasi) in societate comerciala pe actiuni, denumita S.C. APAVITAL S.A., conform rezervarii de denumire de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi, cu sediul in municipiul Iasi, str.Mihail Costachescu nr.6, judetul Iasi. 
Art.2 
Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Iasi ca, in aplicarea prevederilor art.6 din Legea nr.215/2001, republicata, sa realizeze consultarea unitatilor administrativ - teritoriale , membre ale Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS, in vederea participarii acestora, in calitate de actionari, la constituirea S.C. AP AVITAL SA. ca efect al procesului de reorganizare a R.A.J .A.C Iasi, in scopul de a crea operatorul regional pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare. 
Art.3 
Directia Tehnica, Directia Juridica, Organizare, Resurse Umane si Informatizare si R.A.J.A.C. Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.4 
Compartimentul Relatii Publice va asigura comunicarea prezentei hotarari directiilor mentionate la art.3, Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile si Organismului Intermediar Bacau, Biroului - BERD Romania (cu sediul in Bucuresti, str. Orlando (Gina Patrichi) nr.8, sector 1) si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.