Hotărâri ale sedinţei din data de 16-01-2008


Art.1 
Aproba propunerile de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor consiliilor locale pe anul 2008, potrivit anexei nr.1. 
Art.2 
Aproba propunerile de repartizare a procentului de 20% pentru programe de dezvoltare locala si cofinantari proiecte pe anul 2008, potrivit anexei nr.2. 
Art.3 
Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Iasi, dl. Lucian Flaiser, ca impreuna cu compartimentul de specialitate - Directia Economica, sa efectueze eventualele corectii de repartizare a sumelor de echilibrare. 
Art.4 
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1 
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2008 al SC Lucrari Drumuri si Poduri SA Iasi, conform Anexei parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1 
Se aproba plata sumei de 557.570 lei (0,70 lei/locuitor), reprezentand contributia financiara anuala a judetului Iasi la Fondul pentru Dezvoltare Regionala pentru anul 2008. 
Art.2 
Se aproba plata sumei de 70.000 lei ce reprezinta contributia financiara a judetului Iasi la bugetul Biroului International Bruxelles pentru anul 2008. 
Art.3 
Contributiile nominalizate la art.1 si la art.2 vor fi virate trimestrial in contul Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Est. 
Art.4 
Directia Financiar-Conrtabilitate si Administrativ si Directia Economica vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1 
Se aproba plata contributiei financiare pentru anul 2008, a Consiliului Judetean Iasi, in calitate de membru al Adunarii Regiunilor Europei, in suma de 6.732,02 Euro. 
Art.2 
Directia Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directia Financiar-Contabilitate si Administrativ si Directia Economica vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1 
Se aproba plata sumei de 100.000 lei ce reprezinta contributia judetului Iasi la bugetul pe anul 2008 al Biroului Regional de Cooperare Transfrontaliera Iasi - Romania - Republica Moldova, pentru acoperirea cheltuielilor de functionare. 
Art.2 
Directia Financiar-Contabilitate si Administrativ si Directia Economica vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1 
Se aproba studiul de fezabilitate a obiectivului de investitii din cadrul Proiectului , (km )+000-38+280), cu indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa ce constituie parte integranta a prezentei hotarari.

Art.unic 
Ia act de Raportul de activitate al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2007, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 
Ia act de Raportul privind activitatea RAJAC Iasi pe anul 2007, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.unic 
Ia act de Raportul privind activitatea de solutionare a petitiilor pe anul 2007, conform Raportului anexa la prezenta hotarare.

Art.unic 
Ia act de Raportul privind aplicarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public pe anul 2007, conform Raportului anexa la prezenta hotarare.

Art.unic 
Ia act de Raportul privind aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala, conform Raportului anexa la prezenta hotarare si dispune afisarea acestuia pe sit-ul Consiliului Judetean Iasi.

Art.1 
Se insuseste inventarul bunurilor mobile evaluate de expert in bunuri cu semnificatia artistica - pictura existente la Casa de Oaspeti Bucium - Iasi, conform anexei - parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Aproba vanzarea in bloc, prin licitatie publica, organizata de Bursa Romana de Marfuri - Filiala Iasi, a bunurilor mobile de patrimoniu prevazute la art.1, avand ca pret de pornire a licitatiei valoarea stabilita de catre evaluatorul atestat. 
Raspunde: dl.Mihail Manciu - director, Directia Tehnica si dl. Costel Ciornei - consilier, Biroul Patrimoniu-Licitatii. 
Termen: 23.01.2008 
Art.3 
Presedintele Consiliului Judetean Iasi va desemna o comisie alcatuita din consilieri judeteni care sa reprezinte formatiunile politica, precum specialisti din aparatul propriu al Consiliului Judetean Iasi care sa stabileasca modalitatea in care se va realiza gestionarea bunurilor de tip imobiliar din incinta Casei de Oaspeti Bucium ramase in proprietatea judetului Iasi si in administrarea Consiliului Judetean Iasi, urmare aplicarii Sentintei Civile 268/2007, definitiva si irevocabila. 
Raspunde: Presedintele Consiliului Judetean Iasi si Secretarul Judetului. 
Termen: 22.01.2008. 
Art.4 
Pentru situatia in care Comisia va propune vanzarea bunurilor imobiliare se va respecta dreptul de preemptiune al celor in drept. 
Art.5 
In aplicarea prevederilor art.4, se aproba angajarea unui expert evaluator pentru determinarea valorii de piata a bunurilor imobiliare din incinta Casei de Oaspeti Bucium. 
Raspunde: Presedintele Consiliului Judetean Iasi si dl. Mihail Manciu - director, Directia Tehnica. 
Termen: 23.01.2008. 
Raportul de evaluare va fi insusit, in conditiile legii, de Plenul Consiliului Judetean Iasi. 
Art.6 
Pentru bunurile mobile, altele decat cele identificate si evaluate de expertul in bunuri cu semnificatie artistica - pictura, Directia Financiar-Contabilitate si Administrativ va proceda la valorificarea acestora, conform legislatiei in vigoare. 
Raspunde: dl. Dumitru Cantemir - director, Directia Financiar-Contabilitate si Administrativ si dl. Dan Cobzaru - consilier, Serviciul Financiar-Contabilitate. 
Art.7 
Directia Juridica si Cancelarie - Serviciul Juridic impreuna cu expertul in cadastru funciar desemnat potrivit Hotararii 315/2007 a Consiliului Judetean Iasi vor parcurge procedura prevazuta de Legea 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, pentru rectificarea inscrierii dreptului de proprietate al d-nei. Frandine Ioana Loreta, in Registrul de Carte funciara, a terenului in suprafata de 2779 mp, teren aflat in prorietatea publica a judetului Iasi si in administrarea Consiliului Judetean Iasi.

Art.1 
Se ratifica Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean nr. 1173/14.12.2007 privind ajustarea tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa cu indicele preturilor de consum.