Hotărâri ale sedinţei din data de 20-12-2007


Art.1 
Aproba propunerile de suplimentare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi, conform anexelor, astfel: 
       Venituri + 3.770,57 mii lei 
      Cheltuieli + 3.770,57 mii lei 
Art.2 
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetului Iasi pe anul 2007, conform anexelor 1, 1A, 1B, 1C. 
Art.3 
Aproba propunerile de rectificare a bugetului din venituri proprii ale institutiilor publice subordonate, pe anul 2007, conform anexelor 2, 2A, 2B, parte integranta din prezenta hotarare; 
Art.4 
Directia Economica, Serviciul Public de Administrarea a Drumurilor Judetene Iasi, Liceul "Moldova" pentru deficienti de vedere Targu Frumos, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.5 
Se mandateaza domnul Lucian Flaiser, Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa repartizeze fondurile care vor fi alocate judetului Iasi pana la finele anului, prin acte normative si alte sume neprevazute. 
Art.6 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare celor enumerati la art. 3, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi. 
Art.7 
Compartimentul Relatii Publice va publica prezenta hotarare.

Art.1 
Aproba propunerile de repartizare catre consiliile locale a influentelor la sumele defalcate in procent de 20% din taxa pe valoarea adaugata si impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor consiliilor locale pe anul 2007 potrivit anexei la prezenta. 
Art.2 
Sumele repartizate potrivit anexei vor fi utilizate de catre consiliile locale pentru cofinantari proiecte aprobate din fonduri europene si pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala. 
Art.3 
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotatari. 
Art.4 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Economice, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi. 
Art.5 
Compartimentul Relatii Publice va publica prezenta hotarare.

Art.1 
Aproba repartizarea sumei de 63.380 lei din fondul de rulment al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2008 dupa cum urmeaza: 
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sfanta Maria" Iasi, 
* studiu de fezabilitate pentru achizitionarea unui cazan termic necesar prepararii aburului tehnologic, 7.000 lei
Spitalul Clinic de Obstretica si Ginecologie, "Elena Doamna" Iasi, 
* studiu de fezabilitate pentru montare grup electrogen si realizarea instalatiilor electrice aferente, la Spitalul Clinic de Obstretica si Ginecologie "Elena Doamna" Iasi, 2.380 lei
*lucrari constructii - montaj pentru grup electrogen si instalatii aferente, la Spitalul Clinic de Obstretica si Ginecologie, "Elena Doamna" Iasi, 54.000 lei
Art.2 
Directia Economica, Directia Tehnica, Directia Financiar-Contabila si Administrativ, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sfanta Maria" Iasi, Spitalul Clinic de Obstretica si Ginecologie "Elena Doamna" Iasi, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare celor enumerati la articolul 2, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi. 
Art.4 
Compartimentul Relatii Publice va publica prezenta hotarare.

Art.1 
Incepand cu data de 01.01.2008 se aproba nivelul noilor tarife pentru serviciile de canalizare-epurare furnizate de RAJAC Iasi, dupa cum urmeaza: 
Canalizare-epurare: 
Tarif fara TVA      TVA      Tarif cu TVA 
0,84 lei/mc           0,16       1,000 lei/mc 
Art.2 
RAJAC Iasi va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari si va asigura publicarea in presa locala. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare RAJAC Iasi, Directiei Economice, Directiei Juridice si Cancelarie, Institutiei Prefectului Judetului Iasi si va asigura afisarea pe site-ul Consiliului Judetean Iasi.

Art.1 
Aproba Organigrama si Statul de functii pentru personalul nedidactic la LICEUL PENTRU ELEVI CU DEFICIENTE DE VEDERE CU CLASELE I-XII "MOLDOVA" Targu Frumos, conform anexelor 1 si 2 parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.2 
Directia Economica, Directia Organizare Resurse Umane Informatizare si Liceul pentru Elevi cu Deficiente de vedere cu clasele I-XII "Moldova" Targu Frumos vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarare celor enumerati la art. 2 si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Aproba Organigrama si Statul de functii pentru personalul nedidactic la SCOALA DE ARTE SI MESERII SPECIALA "TRINITAS" Targu Frumos, conform anexelor 1 si 2 parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.2 
Directia Economica, Directia Organizare Resurse Umane Informatizare si Scoala de Arte si meserii Speciala"Trinitas" Targu Frumos vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarare celor enumerati la art. 2 si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba Devizul general realizat la faza de proiectare-studiu de fezabilitate-reactualizat ulterior incheierii Contractului de lucrari nr. RO 2005/017-553.04.01.01.01.02.06/11.09.2007, perfectat intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, in calitate de achizitor, si SC COMPANIA NOVA CONSTRUCT S.A., lider al ASOCIATIEI S.C. COMPANIA NOVA CONSTRUCT S.A.& S.C. CONEST S.A., in calitate de executant, pentru executia si finalizarea lucrarilor pentru "CENTRUL EXPOZITIONAL MOLDOVA IASI", conform anexei nr. 1 ce constituie parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.2 
Se aproba structura detaliata a costurilor ne-eligibile estimate care vor fi furnizate de Beneficiarul Local, conform prevederilor Anexei VII din Acordul Tripartit perfectat intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor /MDLPL-Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est - Consiliul Judetean Iasi/ Consiliul Local Iasi (Beneficiar Local)privind stabilirea drepturilor si obligatiilor Partilor in legatura cu licitarea, contractarea, finantarea, monitorizarea tehnica si financiara si evaluarea Proiectului "CENTRUL EXPOZITIONAL MOLDOVA IASI", conform anexei nr. 2 ce constituie parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.3 
Se aproba finantarea costurilor ne-eligibile estimate care vor fi furnizate de Beneficiarul Local pentru implementarea Proiectului "CENTRUL EXPOZITIONAL MOLDOVA IASI", in suma de 869.855,49 EURO (inclusiv T.V.A.) 
Art.4 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartiment Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Unitatii de Implementare a Proiectului "CENTRUL EXPOZITIONAL MOLDOVA IASI", Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, Consiliul Local al Municipiului Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba inchirierea spatiului cu destinatie "Punct termic" din incinta Spitalului Clinic de Obstretica si Ginecologie "Cuza Voda" Iasi. 
Art.2 
Pretul de pornire a licitatiei se va stabili pe baza Hotararii Consiliului Judetean Iasi de aprobare a tarifelor pentru inchirierea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta pe anul 2008. 
Art.3 
Inchirierea se va face prin licitatie publica deschisa, iar anuntul de participare va fi publicat pe site-ul Spitalului Clinic de Obstretica si Ginecologie "Cuza Voda" Iasi, precum si in doua cotidiene locale. 
Art.4 
Documentatia de licitatie va fi elaborata de Spitalul Clinic de Obstretica si Ginecologie "Cuza Voda" Iasi 
Art.5 
Managerul Spitalului Clinic de Obstretica si Ginecologie "Cuza Voda" Iasi va desemna prin decizie componenta comisiei de analizare si adjudecare a ofertelor. 
Art.6 
Serviciul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Economice, Directiei Financiar Contabilitate si Administrativa, Directiei Tehnice-Biroului Patrimoniu Licitatii, Spitalului Clinic de Obstretica si Ginecologie "Cuza Voda" Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba indicatorii tehnico-economici conform Studiului de fezabilitate "Montare grup electrogen si realizarea instalatiilor electrice aferente la Spitalul Clinic de Obstretica si Ginecologie 'Elena Doamna' Iasi", prezentati in Nota de fundamentare nr. 2258/06.12.2007 intocmita de Directia Tehnica a Consiliului Judetean Iasi: 
- Valoare totala:231.063,03 lei 
     din care C+M:74.429,93 lei 
- Durata de executie a investitiei: 2 luni 
- Capacitati: grup electrogen 1 buc 
                 tablou electric 1 buc 
                 LES 0,4 kV 260 m 
- Finantarea investitiei: 
           buget Ministerul Sanatatii: 150.000 lei 
           buget Consiliul Judetean Iasi 
Art.2 
Biroul Cancelarie va transmite copii dupa prezenta hotarare Directiei Tehnice, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei de Dezvoltare, Directiei Economice, Directiei Financiar Contabile si Administrativ, Directiei Arhitect Sef, Spitalului Clinic de Obstretica si Ginecologie "Elena Doamna" Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba modificarea Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 299 din 27.11.2007 in sensul majorarii valorii aferente indicatorilor tehnico-economici inscrisi in studiul de fezabilitate:"Reabilitare Centrul de Plasament nr 4 "Sf. Nicolae"(Corp A) Iasi", dupa cum urmeaza: 
- Valoarea totala: 802.282,0 lei 
            din care C+M:653.873,0 lei 
- Durata de executie a investitiei: 12 luni 
- Termen PIF: martie 2009 
- Capacitati(suprafata desfasurata reabilitata): 1235 mp(P+E) 
- Finantarea investitiei: bugetul Consiliului Judetean Iasi 
Art.2 
Serviciul cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ din cadrul Consiliului Judetean Iasi, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.unic 
Se respinge cererea doamnei Mariana Graur inregistrata la Consiliul Judetean Iasi sub nr. 3340/2007 privind concesionarea unei suprafete de teren din incinta Spitalului Clinic de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" Iasi. 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare d-nei Graur Mariana, Directiei Tehnice, Directiei Juridice si Cancelariei si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba trecerea din domeniul public al judetului Iasi si din administrarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Maria", in domeniul privat al judetului Iasi si in administrarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Maria", a unui teren in suprafata de 256,65 mp identificat in schita anexa la prezenta, situat in municipiul Iasi str. Oancea nr. 56-58, in vederea restituirii acestuia in natura domnului Dobrescu Emil. 
Art.2 
Restituirea in natura se face prin emiterea dispozitiei de catre Presedintele Consiliului Judetean Iasi. 
Art.3 
Serviciul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Juridice, Directiei Economice, Directiei Financiar Contabilitate si Administrativa, Directiei Tehnice-Biroului Patrimoniu-Licitatii, Comisiei Interne de aplicare a Legii nr. 10/2001, domnului Dobrescu Emil si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba trecerea din domeniul public al judetului Iasi si din administrarea Regiei Autonome Judetene de Apa Canal Iasi, in domeniul privat al Consiliului Judetean Iasi si in administrarea Regiei Autonome Judetene de Apa Canal Iasi a terenului in suprafata de 400 mp, situat in interiorul Statiei de Epurare a municipiului Iasi (Dancu), judetul Iasi, in vederea restituirii in natura petentilor Borcoman Petru si Borcoman Constantin. 
Art.2 
Restituirea in natura se face prin emiterea dispozitiei de catre Presedintele Consiliului Judetean Iasi. 
Art.3 
Serviciul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Financiar Contabilitate si Administrativa, Directiei Tehnice-Biroului Patrimoniu-Licitatii, RAJAC Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se preia terenul din Iasi, str.Pacurari nr. 115A, in suprafata totala de 924,93 mp, din care 630,45 mp suprafata construita si 294,48 mp teren aferent activului in domeniul privat al judetului Iasi, urmand a fi inscris in evidentele contabile ale Consiliului Judetean Iasi, teren pe care se afla amplasat activul proprietate a SC LUISIER SRL Iasi. 
Art.2 
Se aproba scoaterea la vanzare a terenului situat in Iasi, str. Pacurari nr. 115A, in suprafata totala de 924,93 mp, din care 630,45 mp suprafata construita si 294,48 mp teren aferent activului. 
Art.3 
In aplicarea prevederilor art. 2, pentru terenul situat in Iasi, str. Pacurari nr. 115A se va proceda , in conditiile legii, la intocmirea unui Raport de evaluare ce va fi supus spre analiza si aprobare in proxima sedinta a Consiliului Judetean Iasi. 
Art.4 
Directia Tehnica-Biroul Patrimoniu Licitatii, Directia Financiar Contabilitate si Adminsitrativ si Directia Juridica si cancelarie vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.5 
Biroul ancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare celor mentionati la art. 4, SC LUISIER SRL Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba externalizarea serviciului de spalatorie din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iasi, cu respectarea normelor legale privind achizitiile publice. 
Art.2 
Conducerea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iasi va duce la indeplinire prezenta hotarare. 
Art.3 
Serviciul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice-Biroul Patrimoniu-Licitatii, Directiei Financiar Contabilitate si Administrativ, Spitalului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Aproba un numar de 3 Planuri Urbanistice de Detaliu si 24 Planuri Urbanistice Zonale avizate de Comisia de Urbanism si mentionate in listele anexa care fac parte din prezenta hotarare. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Arhitect Sef si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba realizarea, in parteneriat, a Proiectului "Sistem de avertizare pentru prevenirea inundatiilor", ce urmeaza a fi depus spre finantare in cadrul Programului INTERREG IV C- Prioritatea 2. Mediu si prevenirea riscurilor. 
Art.2 
Se aproba asocierea judetului Iasi, reprezentat de autoritatea administratiei publice locale, constituita la nivel judetean, Consiliul Judetean Iasi, in calitate de partener, cu judetul Valcea,reprezentat de autoritatea administratiei publice locale, constituita la nivel judetean, Consiliul Judetean Valcea, in calitate de lider, cu Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania, judetul Cluj, judetul Galati, judetul Gorj, judetul Mures, judetul Olt si judetul Teleorman, in calitate de parteneri in vederea programarii si implementarii proiectului "Sistem de avertizare pentru prevenirea inundatiilor". 
Art.3 
Se aproba ACORDUL DE ASOCIERE (PARTENERIAT) perfectat in sensul programarii si implementarii proiectului "Sistem de avertizare pentru prevenirea inundatiilor" ce constituie anexa, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.4 
Se mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Iasi in vederea semnarii in numele si pentru Consiliul Judetean Iasi, a ACORDULUI DE ASOCIERE(PARTENERIAT) perfectat in sensul programarii si implementarii"Sistem de avertizare pentru prevenirea inundatiilor". 
Art.5 
Se aproba contributia judetului Iasi, reprezentat de autoritatea administratiei publice locale, constituita la nivel judetean, Consiliul Judetean Iasi, pentru asigurarea fondurilor necesare serviciilor de consultanta pentru pregatirea aplicatiei de proiect, in suma de 3000 de Euro. 
Art.6 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartiment Strategii si Programe de Dezvoltare, Serviciul Integrare Europeana, Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Consiliului Judetean Valcea, Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania, Consiliului Judetean Cluj, Consiliului Judetean Galati, Consiliului Judetean Gorj, Consiliului Judetean Mures, Consiliului Judetean Olt, Consiliului Judetean Teleorman si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba implementarea, in parteneriat, a proiectului "I.A.S.I. - Initiativa Administratiei pentru Salubrizare in judetul Iasi", finantat din fonduri alocate prin Programul PHARE RO 2006/018- FONDUL DE MODERNIZARE PENTRU DEZVOLTAREA ADMINISTRATIEI LA NIVEL LOCAL. 
Art.2 
(1)Se aproba parteneriatul intre Consiliul Judetean Iasi,in calitate de solicitant si Fundatia "CORONA" IASI, in calitate de partener, in vederea implementarii Proiectului "I.A.S.I. - Initiativa Administratiei pentru Salubrizare in judetul Iasi" 
(2)Se insuseste Declaratia de parteneriat, semnata la data de 12.08.2007, de reprezentantul legal al Fundatiei "CORONA" Iasi, ce constituie anexa-parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.3 
Se aproba cofinantarea, in procent de 10% din valoarea totala a proiectului "I.A.S.I. - Initiativa Administratiei pentru Salubrizare in judetul Iasi , in conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, in suma de 25.240 lei(echivalentul a 7.152 Euro). 
Art.4 
Se aproba alocarea sumei de 40.137 lei(echivalentul a 11.419 Euro) ce reprezinta cheltuieli aferente taxei pe valoarea adaugata(T.V.A.) pentru Proiectul "I.A.S.I. - Initiativa Administratiei pentru Salubrizare in judetul Iasi" 
Art.5 
Se aproba alocarea sumei de 1.765 lei (echivalentul a 500 Euro) pentru plata cheltuielilor neeligibile (taxe, avize) aferente Proiectului "I.A.S.I. - Initiativa Administratiei pentru Salubrizare in judetul Iasi" 
Art.6 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba implementarea, in parteneriat, a Proiectului "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport in regiunea Transfrontaliera Iasi-Ungheni, pe sectorul DJ 249A", finantat din fonduri alocate prinProgramul Phare CBC 2005- Programul de vecinatate Romania-Moldova 2004-2006 - Prioritatea 1: Dezvoltarea Economica si Sociala, Masura 1.2 Managementul Teritoriului si al frontierei. 
Art.2 
(1) Se aproba parteneriatul intre Consiliul Judeteana Iasi, in calitate de solicitant si Consiliul Raional Ungheni Republica Moldova,in calitate de partener, in vederea implementarii Proiectului "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport in regiunea Transfrontaliera Iasi-Ungheni, pe sectorul DJ 249A". 
(2) Se insuseste Declaratia de parteneriat, semnata de reprezentantul legal al Consiliului Raional Ungheni, Republica Moldova identificata in anexa ce constituie parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.3 
Se aproba alocarea sumei de 648.969 lei (echivalentul a 183.896 Euro la cursul Infor Euro din luna decembrie 2007), reprezentand TVA aferent cheltuielilor eligibile si neeligibile,cheltuieli legate de proiectare, acorduri si avizepentru Proiectul "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport in regiunea Transfrontaliera Iasi-Ungheni, pe sectorul DJ 249A". 
Art.4 
Se aproba cofinantarea Proiectului "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport in regiunea Transfrontaliera Iasi-Ungheni, pe sectorul DJ 249A"- conform CONTRACTULUI DE FINANTARE - RO2005/017-537.01.01.26 perfectat intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor si Consiliul Judetean Iasi - in suma de 184.758 lei (echivalentul a 52.354,02 Euro la cursul Infor EURO din luna decembrie 2007), reprezentand11% din valoarea totala a proiectului. 
Art.5 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei Financiar- Contabilitate si Administrativ, Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene, Consiliului Raional Ungheni si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba implementarea, in parteneriat, a Proiectului "Retehnologizarea Statiei de Epurare Ape Uzate Vladeni", finantat din fonduri alocate prin programul Phare CBC 2005 - Programul de Vecinatate Romania-Moldova 2004-2006 - prioritatea 1:Dezvoltarea Economica si Sociala, Masura 1.Protectia mediului si a naturii. 
Art.2 
(1)Se aproba parteneriatul intre Consiliul Judetean Iasi, in calitate de solicitant si Consiliul Raional Hancesti, Republica Moldova in calitate de partener, in vederea implementarii Proiectului Retehnologizarea Statiei de Epurare Ape Uzate Vladeni". 
(2)Se insuseste Declaratia de parteneriat, semnata de reprezentantul legal al Consiliului Regional Hancesti, Republica Moldova, identificata in anexa ce constituie parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.3 
Se aproba alocarea sumei de 447.365,33 lei (echivalentul a 126.768,3 Euro la cursul Infor Euro din luna decembrie 2007), reprezentand T.V.A. aferent cheltuielilor eligibile si neeligibile, cheltuieli legate de proiectare, acorduri si avize pentru Proiectul "Retehnologizarea Statiei de Epurare Ape Uzate Vladeni". 
Art.4 
Se aproba cofinantarea Proiectului Retehnologizarea Statiei de Epurare Ape Uzate Vladeni", - conform CONTRACTULUI DE FINANTARE - RO 017-537.01.01.23 perfectat intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor si Consiliul Judetean Iasi - in suma de 155.447 lei(echivalentul a 44.048,50 Euro la cursul Infor Euro din luna decembrie 2007), reprezentand 10,50% din valoarea totala a proiectului. 
Art.5 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei Financiar- Contabilitate si Administrativ, Regiei Autonome Judetene de Apa Canal, Consiliului Raional Hancesti, Republica Moldova si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba implementarea, in parteneriat, a Proiectului "Semnalizarea obiectivelor turistice de interes regional din judetul Iasi", finantat din fonduri alocate prin Programul Phare CBC 2005- Programul de Vecinatate Romania-Moldova 2004-2006 - Prioritatea 1: Dezvoltarea Economica si Sociala, Masura 4. Turism. 
Art.2 
(1) Se aproba parteneriatul intre Consiliul Judetean Iasi in calitate de solicitant, si Consiliul Raional Leova, Republica Moldova, in calitate de partener, in vederea implementarii Proiectului "Semnalizarea obiectivelor turistice de interes regional din judetul Iasi". 
(2) Se insuseste Declaratia de parteneriat semnata de reprezentantul legal al Consiliului Raional Leova, Republica Moldova , identificat in anexa ce constituie parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.3 
Se aproba alocarea sumei de 213.822 lei (echivalentul a 60.590 Euro la cursul Infor Euro din luna decembrie 2007), reprezentand TVA aferent cheltuielilor neeligibile, cheltuieli legate de elaborarea studiului topografic, studiului geotehnic, proiectului tehnic, proiectului de autorizare construire pentru panouri semnalizare turistica pentru Proiectul "Semnalizarea obiectivelor turistice de interes regional din judetul Iasi". 
Art.4 
Se aproba cofinantarea Proiectului "Semnalizarea obiectivelor turistice de interes regional din judetul Iasi"- conform CONTRACTULUI DE FINANTARE - RO 2005/017.537.01.01.25 perfectat intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor si Consiliul Judetean Iasi - in suma de 50.853.lei (echivalentul a 14.410 Euro la cursul Infor Euro din luna decembrie 2007), reprezentand 11% din valoarea totala a proiectului. 
Art.5 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei Financiar- Contabilitate si Administrativ, Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene, Consiliului Raional Leova, si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
(1) Se aproba plata sumei de 109.966 lei ce reprezinta cotizatia anuala (0,04 euro/locuitor/an) ce revine Consiliului Judetean Iasi, in calitate de membru fondator al ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "EURONEST"-A.D.I.E.. 
(2) Cuantumul cotizatiei de membru fondator statuat la alin. 1, se va achita anual, incepand cu data de 1 ianuarie 2008, de catre Consiliul Judetean Iasi , in contul ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "EURONEST"-A.D.I.E., pana la data la care Adunarea Generala a Asociatilor va aproba modificarea acestuia. 
(3) Suma prevazuta la art. 1, alin.(1) va fi recalculata si revizuita, in conditiile modificarii datelor privind numarul locuitorilor judetului Iasi, ce vor fi solicitate anual de la Directia Judeteana de Statistica Iasi. 
Art.2 
(1) Suma prevazuta la art. 1, alin.(1) se va suporta din bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi, pe anul 2008. 
(2) Presedintele Consiliului Judetean Iasi, in calitate de ordonator principal de credite, este autorizat sa introduca suma prevazuta la art. 1, alin.(1) in structura bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi, pe anul 2008. 
Art.3 
Directia Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directia Economica si Directia Financiar-Contabilitate si Administrativ vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.4 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Consiliului Judetean Bacau, Consiliului Judetean Botosani, Consiliului Judetean Neamt, Consiliului Judetean Suceava, Consiliului Judetean Vaslui si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba alocarea de la bugetul Consiliului Judetean Iasi a sumei de 268.192 lei + 50.956 lei T.V.A., echivalent a 80.000 Euro + 15.200,00 Euro T.V.A. (curs de referinta din data de 2.10.2007, 1 Euro=3,3524 lei, curs inscris in Bugetul proiectului) in scopul realizarii tuturor fazelor de proiectare(Proiect de executie, Antemasuratori, Caiete de Sarcini, Proiect de Autorizare a executarii lucrarilor de constructii - P.A.C., verificarea tehnica a proiectarii, Autorizatia de construire, Detalii de executie, Proiectul de organizare a executiei lucrarilor - P.O.E., elaborarea documentatiilor pentru avize inclusiv Autorizatia de organizare a executiei lucrarilor, alte elemente care vor fi solicitate pe parcursul evaluarii de catre Organismul Intermediar) pentru Proiectul "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere interjudetene DJ 282C, DJ 282, DJ 282B, Iasi- Botosani". 
Art.2(1) 
Suma prevazuta la art. 1 se va suporta din bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi, pe anul 2008. 
(2)Presedintele Consiliului Judetean Iasi, in calitate de ordonator principal de credite, este autorizat sa introduca suma prevazuta la art.1 in structura bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi, pe anul 2008. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice Biroului Patrimoniu-Licitatii, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene, si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1 

Se aproba alocarea de la bugetul Consiliului Judetean Iasi a sumei de 268.192 lei + 50.956 lei T.V.A., echivalent a 80.000 Euro + 15.200,00 Euro T.V.A.(curs de referinta din data de 2.10.2007, 1 Euro=3,3524 lei, curs inscris in Bugetul proiectului) in scopul realizarii tuturor fazelor de proiectare(Proiect de executie, Antemasuratori, Caiete de Sarcini, Proiect de Autorizare a executarii lucrarilor de constructii - P.A.C., verificarea tehnica a proiectarii, Autorizatia de construire, Detalii de executie, Proiectul de organizare a executiei lucrarilor - P.O.E., elaborarea documentatiilor pentru avize, inclusiv Autorizatia de organizare a executiei lucrarilor, alte elemente care vor fi solicitate pe parcursul evaluarii de catre Organismul Intermediar) pentru Proiectul "Reabilitarea si modernizarea drumului de interes regional DJ 208, limita judetului Neamt- Iasi - limita judetului Suceava"

Art.2 

(1) Suma prevazuta la art. 1, alin. (1) se va suporta din bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi, pe anul 2008. 

(2) Presedintele Consiliului Judetean Iasi, in calitate de ordonator principal de credite, este autorizat sa introduca suma prevazuta la art. 1, alin.(1) in structura bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi, pe anul 2008. 

Art.3 

Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice Biroului Patrimoniu-Licitatii, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene, si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba alocarea de la bugetul Consiliului Judetean Iasi a sumei de 285.532 lei + 54.251 lei T.V.A., echivalent a 85.000 Euro + 16.150,00 Euro T.V.A. (curs de referinta din data de 17.09.2007, 1 Euro=3,3592 lei, curs inscris in Bugetul proiectului) in scopul realizarii tuturor fazelor de proiectare (Proiect de executie, Antemasuratori, Caiete de Sarcini, Proiect de Autorizare a executarii lucrarilor de constructii - P.A.C., verificarea tehnica a proiectarii, Autorizatia de construire, Detalii de executie, Proiectul de organizare a executiei lucrarilor - P.O.E., elaborarea documentatiilor pentru avize, inclusiv Autorizatia de organizare a executiei lucrarilor, alte elemente care vor fi solicitate pe parcursul evaluarii de catre Organismul Intermediar) pentru Proiectul "Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 248 Iasi - Vaslui". 
Art.2 
(1) Suma prevazuta la art. 1 ) se va suporta din bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi, pe anul 2008. 
(2) Presedintele Consiliului Judetean Iasi, in calitate de ordonator principal de credite, este autorizat sa introduca suma prevazuta la art. 1 in structura bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi, pe anul 2008. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice Biroului Patrimoniu-Licitatii, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba trecerea din domeniul public al judetului si din administrarea Consiliului Judetean Iasi- Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi in domeniul privat al judetului Iasi si in administrarea Consiliului Judetean Iasi a imobilului situat in Pascani str. Dragos Voda nr. 29, compus din constructii si teren aferent. 
Art.2 
Valorificarea bunului prevazut la art. 1 se va realiza potrivit dispozitiilor legale cuprinse in art. 123 din Legea nr. 215/ 2001 republicata. 
Determinarea valorii de piata a imobilului supus vanzarii se va realiza printr-un raport de expertiza intocmit de evaluator atestat, ce va fi insusit de catre Consiliul Judetean Iasi. 
Art.3 
Directia Tehnica-Biroul Patrimoniu-Licitatii va asigura modificarea in mod corespunzator a anexei 1 din H.G. nr. 1354/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Iasi, astfel cum a fost modificata si completata prin H.G. nr. 48/2007. 
Art.4 
Directia Tehnica-Biroul Patrimoniu-Licitatii, Directia Financiar Contabila si Administrativ, Directia Juridica si Cancelarie si Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.5 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare celor prevazuti la art. 4, Asociatiei Vanatorilor si Pescarilor Sportivi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Aproba, in cadrul proiectului de dezvoltare/modernizare a Aeroportului Iasi, realizarea pistei de decolare-aterizare cu sistem rutier suplu - solutia "A" - din documentatia tehnico-economica Studiu de fezabilitate "Modernizarea Aeroportului International Iasi" elaborat de SC SEARCH CORPORATION SRL Bucuresti. 
Art.2 
Prevederile art. 1 vor fi duse la indeplinire de R.A. Aeroportul Iasi, Directia Tehnica, Directia Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directia Juridica si Cancelarie si Directia Economica din cadrul Consiliului Judetean Iasi. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare celor mentionati la art. 2 si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1(1) 
Se actualizeaza Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 306/27.11.2007 privind Programul pentru lucrari de drumuri judetene si comunale pe anul 2007, conform anexele 1, 2.1, 2.2, 3 si 4, la prezenta hotarare, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Directia Economica si S.P.A.D.J. Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica o copie a prezentei hotarari Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Directiei Economice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba studiul de fezabilitate si expertiza tehnica pentru obiectivul Reabilitare prin asfaltare DJ 248 B CIOCA BOCA- MIRONEASA km. 51+688 - 55+388,avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa,parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica o copie a prezentei hotarari Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Directiei Tehnice si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2007, al S.C. Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Iasi, conform Anexei parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare catre S.C. Lucrari Drumuri si Poduri S.A.Iasi,Directia Economica, Directia Organizare Resurse Umane si Informatizare, Directia Juridica si Cancelarie si Institutia Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al regiei Autonome Aeroportul Iasi pentru anul 2007, rectificat, conform anexei,parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Directia Economica din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Regia Autonoma Aeroportul Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare catre Regia Autonoma Aeroportul Iasi, Directia Economica si Institutia Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba Acordul de parteneriat intre Consiliul Judetean Vaslui si Consiliul Judetean Iasi pentru realizarea Proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 244 D Husi-Coropceni (DN24)", ce constituie anexa, parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.2 
De la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga art. 2 si art. 4 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi 39/2007. 
Art.3 
Se mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Iasi in vederea semnarii, in numele si pentru autoritatea adminsitratiei publice judetene, Consiliul Judetean Iasi sa semneze Acordul de parteneriat intre Consiliul Judetean Vaslui si Consiliul Judetean Iasi pentru realizarea proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 244 Husi- Coropceni (DN24)". 
Art.4 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartiment Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene, Consiliului Judetean Vaslui si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba Proiectul "Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 244 Husi-Coropceni(DN24)", realizat in parteneriat de catre Consiliul Judetean Vaslui, in calitate de lider de proiect si Consiliul Judetean Iasi in calitate de partenr. 
Art.2 
(1)Se aproba cota-parte din contributia ce revine din costurile eligibile aferente tronsonului de drum situat pe teritoriul administrativ al judetului Iasi, in valoare de 277.696.45 lei, reprezentand cota parte de 2% din valoarea totala eligibila a Proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 244 Husi-Coropceni (DN24)". 
(2)Se aproba cota-parte din costurile neeligibile ale Proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 244 Husi-Coropceni(DN24)", aferente tronsonului de drum situat pe teritoriul administrativ al judetului Iasi, in valoare de 2.614.292,35 lei, inclusiv cota-parte din costurile conexe. 
Art.3 
Consiliul Judetean Iasi se obliga sa asigure resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
Art.4 
Consiliul Judetean Iasi se obliga sa mentina proprietatea facilitatilor construite/modernizate/reabilitate pe tronsonul de drum situat pe teritoriul administrativ al judetului Iasi si natura activitatii pentru care s-a acordat finantare, pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare/dare in exploatarea si intretinerea in aceasta perioada. 
Art.5 
Consiliul Judetean Iasi se obliga sa nu instraineze, inchirieze, gajeze bunurile achizitionate ca urmare a obtinerii finantarii pe tronsonul de drum situat pe teritoriul administrativ al judetului Iasi, prin Programul Operational Regional, pe o perioada de 3 ani de la inchiderea oficiala a Programului. 
Art.6 
Consiliul Judetean Iasi sa angajeaza sa respecte, pe durata pregatirii proiectului si a implementarii acestuia, prevederile legislatiei comunitare si nationale in domeniul egalitatii de sanse, nediscrimarii, protectiei mediului, eficientei energetice, achizitiilor publice si ajutorului de stat. 
Art.7 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartiment Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Tehnice, Directiei Arhitect Sef, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene, Consiliului Judetean Vaslui si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba studiul de fezabilitate a obiectivului de investitii din cadrul proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 244 Husi-Coropceni (DN24)", pentru tronsonul de drum situat pe teritoriul administrativ al judetului Iasi, cu indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa ce constituie parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartiment Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Tehnice, Directiei Arhitect Sef, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene, Consiliului Judetean Vaslui si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba trecerea in domeniul public al judetului Iasi si in administrarea Consiliului Judetean Iasi-RAJAC Iasi a statiilor de pompare SPA1-SPP 1 si a conductei de refulare ce alimenteaza SPP2, din Amenajarea complexa pentru irigatii si desecare rediu-Miroslava, aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare R.A. Sucursala Teritoriala Moldova de Nord, conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Consiliul Judetean Iasi prin Directia Juridica si Cancelarie va realiza procedura prevazuta de lege in vederea promovarii proiectului de Hotarare de Guvern prevazuta la art. 1. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare RAJAC Iasi, Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale-Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare R.A. Sucursala Teritoriala Moldova de Nord, Directiei Tehnice-Biroul Patrimoniu-Licitatii, Directiei Juridice si Cancelarie si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.