Hotărâri ale sedinţei din data de 27-11-2007


Art.1 
Se aproba cuantumul tarifelor lunare de inchiriere pe metru patrat pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta si terenurile aflate in domeniul public de interes judetean, conform Anexei 1, parte integranta a prezentei hotarari. 
Tarifele se vor aplica conform zonarii aprobate prin actele administrative ale autoritatilor publice locale, asa cum se prevede in Anexa 2, parte integranta a prezentei hotarari. 
Gruparea activitatilor desfasurate in spatial inchiriat se va face conform Anexei 3, parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.2 
Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2008. 
Art.3 
Tarifele aprobate prin prezenta hotarare constituie pretul minim lunar pe metru patrat de la care incepe licitarea in vederea inchirierii. 
Art.4 
In cazul contractelor de inchiriere care se afla in derulare se va actualiza valoarea obiectului prin act aditional conform prevederilor prezentei hotarari. Daca valoarea tarifului lunar pe mp stabilit prin prezenta hotarare este mai mica decat valoarea obtinuta in urma licitatiei, tariful adjudecat va fi indexat cu rata anuala a inflatiei, functie de data incheierii contractului de inchiriere. 
Art.5 
In cazul folosirii spatiilor cu alta destinatie decat locuinta de catre persoane fizice sau juridice fara forme legale, acestea vor plati daune pentru folosinta pana la eliberarea lor pentru reintroducerea in circuitul civil. Sumele reprezentand daune, mentionate anterior vor fi calculate conform Anexei nr.1 la prezenta hotarare. 
Art.6 
La data intrarii in vigoare a prezentei isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 121/23.05.2006. 
Art.7 
Directia Tehnica - Birou Patrimoniu si Licitatii, Directia Economica, Directia Financiar – Contabilitate si Adrninistrativ vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1 
Aproba StatuI de functii pe anul 2007 pentru Teatrul "Luceafarul" lasi conform anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Teatrul "Luceafarul" Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarare celor mentionati la art.2 si Prefecturii Judetului Iasi.

Art.1 
Se ia act de Nota de informare nr.933/26.11.2007 a Directiei Tehnice din cadrul Consiliulni Judetean Iasi privind acordarea, de catre Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, a beneficiului O.U.G. nr.94/2000, republicata, - cu modificarile si completarile ulterioare, prin urmatoarele decizii: 
a)Decizia nr.1382/17.07.2007 - privind retrocedarea imobilului situat in municipiul Iasi, str. Cuza Voda nr.24, jud. Iasi, Congregatiei "Notre - Dame de Sion" din Iasi, jud. Iasi; 
b)Decizia nr. 1383/17.07.2007 privind propunerea acordarii de despagubiri pentru imobilul - teren ocupat de constructii noi - Liceul de arta "Octav Bancila" - edificate ulterior momentului preluarii abuzive, situat in municipiul Iasi, str. I.C. Bratianu, jud. Iasi, Congregatiei "Notre-Dame de Sion" din Iasi, jud. Iasi; 
c)Decizia nr. 1462//10.10.2007 privind retrocedarea imobilului situat in mun. Iasi, str. paun nr. 70, jud. Iasi, Episcopiei Romano-Catolice Iasi, jud. Iasi; 
d)Decizia nr. 1463/10.10.2007 privind propunerea acordarii de despagubiri pentru imobilul - teren ocupat de constructii noi edificate ulterior momentului preluarii abuzive, situat in munc. Iasi, str. Paun, jud. Iasi, Episcopiei Romano-Catolice Iasi, jud. Iasi. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Juridice si cancelarie, Directiei Tehnice - Biroul Patrimoniu - Licitatii, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabile si Administrativ, Directiei Organizare, Resurse Umane si Informatizare din cadrul Consiliului Judetean Iasi, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Iasi, Filarmonicii de Stat "Moldova" Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Aproba Organigrama si StatuI de functii pentru Unitatea Medico-Sociala Bivolari, conform anexelor 1, 2 si 3, parte integranta din pezenta hotarare. 
Art.2 
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, lnformatizare si Unitatea Medico-Sociala Bivolari vor duce la indeplinire prevederile prezenti hotarari. 
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarare celor mentionati la art.2 si lnstitutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Aproba Organigrama si Statul de functii pentru Unitatea Medico-Sociala Raducaneni, conform anexelor 1, 2 si 3, parte integranta din pezenta hotarare. 
Art.2 
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Unitatea Medico-Sociala Raducaneni vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarare celor mentionati la art.2 si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Aproba Organigrama si Statul de functii pentru Unitatea Medico-Sociala Sculeni, conform anexelor 1, 2 si 3, parte integranta din pezenta hotarare. 
Art.2 
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Unitatea Medico-Sociala Sculeni vor duce la indeplinire prevederile prezenti hotarari. 
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarare celor mentionati la art.2 si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se sanctioneaza dl. Munteanu Ioan pentru incalcarea prevederile art. 23, alin.(2), lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, cu “avertisment scris”, conform art.264, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 53/2003 –Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Art.2 
Cu drept de contestatie in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii, la Tribunalul Iasi, Sectia Litigii de Munca. 
Art.3 
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Unitatea Medico-Sociala Sculeni vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarare d-Iui Munteanu Ioan in termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii, Directiei Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Unitatii Medico-Sociale Sculeni si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba cofinantarea cheltuielilor eligibile in suma de 500.000 euro, cat si acoperirea costurilor neeligibile destinate PIU, taxelor si publicitatii proiectului, din bugetul Consiliului Judetean Iasi, pentru Proiectul "REABILITAREA SI DEZVOLTAREA TURISTICA A ANSAMBLULUI MONUMENT ISTORIC MANASTIREA GOLIA IASI". 
Art.2 
Se mandateaza domnul Lucian Flaiser, Presedintele Consiliului Judetean Iasi, in vederea semnarii contractului de lucrari si Acordului cadru intre Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Locuintelor, Beneficiarul Local si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord Est in vederea implementarii Proiectului "REABILITA REA SI DEZVOLTAREA TURISTICA A ANSAMBLULUI MONUMENT ISTORIC MANASTIREA GOLIA IASI". 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartiment Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Tehnice, Directiei Arhitect Sef, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Consiliului Local al Municipiului Iasi, Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Locuintelor, Beneficiarul Local si Agentia de Dezvoltare Nord-Est si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba modificarea si completarea art. 1 alin.(1) si alin.(2) din Hotararea Consiliului Judetului lasi nr.119/2007 privind aprobarea fondurilor necesare elaborarii analizei economico-­financiare a Proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 248 lasi- Vaslui" si modificarea art.2 din Hotararea Consiliului Judetean lasi nr.249/2006, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Judetean lasi nr. 252/2007, in sensul reformularii art.1 alin(1) si alin.(2), prin inlocuirea sintagmei "analiza economico-financiara" cu sintagma "documentatia unica a proiectului", drept pentru care art.1, alin.(1) si alin(2), va avea urmatorul cuprins: 
"Art.1 (1) Se aproba alocarea sumei de 121.380 lei/inclusiv TVA (echivalent a 35.000 Euro), din Fondul de rulment al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2007, pentru elaborarea documentatiei unice a Proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 248 lasi - Vaslui". 
(2) Serviciile pentru elaborarea documentatiei unice vor fi achizitionate prin procedura de achizitie publica, conform legii." 
Art.2 
Se aproba modificarea titlului Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr.119/2007, in sensuI inlocuirii sintagmei "analiza economico-financiara" cu sintagma "documentatia unica a proiectului", drept pentru care titlul Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr.119/2007 va avea urmatorul cuprins: 
"Hotararea Consiliului Judetului lasi nr.119/2007 privind aprobarea fondurilor necesare elaborarii documentatiei unice a Proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 248 lasi-Vaslui" si modificarea art.2 din Hotararea Consiliului Judetean lasi nr.249/2006" 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartiment Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba modificarea articolului 1, punctul 3 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 99/ 27.04.2007 privind repartizarea unor sume din fondul de rulment al CJ Iasi pe anul 2007,in sensul reformularii articolului 1, punctul 3, prin inlocuirea sintagmei "analiza economico-financiara" cu sintagma " documentatia unica a proiectului", drept pentru care acesta va avea urmatorul cuprins: 
" 121.380 lei - documentatie unica aferenta proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 248 Iasi - Vaslui ". 
Art.2 
Directia Economica, Directia Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directia Financiar-Contabila si Administrativ vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare celor enumerati la articolul 2, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba realizarea proiectului "REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA SCOLILOR SPECIALE DIN JUDETUL IASI" si a documentatiei unice aferente proiectului. 
Art.2 
Directia Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directia Tehnica-Biroul Patrimoniu-Licitatii, Directia Economica si Directia Financiar-Contabilitate si Administrativ vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Integrare Europeana Dezvoltare si Comunicare, Compartiment Monitorizare, Implementare Programe si Comunicare, Compartiment Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Tehnice, Biroului Patrimoniu-Licitatii, Directiei Arhitect Sef, Directiei Economice, Directiei Financiar- Contabilitate si Administrativ si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba realizarea Proiectului "Achizitionare echipamente specifice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii de urgenta, acordarea asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor calificat". 
Art.2 
Se aproba participarea judetului Iasi, reprezentat de autoritatea administratiei publice locale, constituita la nivel judetean, Consiliul Judetean Iasi, in calitate de membru fondator,la constituirea, la nivel regional a ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "EURONEST" - A.D.I.E., prin asocierea cu judetul Bacau, judetul Botosani, judetul Neamt, judetul Suceava si judetul Vaslui, in scopul realizarii Proiectului "Achizitionare echipamente specifice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii de urgenta, acordarea asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor calificat". 
Art.3 
De la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga art. 1 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 215/2007. 
Art.4 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Integrare Europeana Dezvoltare si Comunicare,Compartiment Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei Financiar- Contabilitate si Administrativ, Consiliului Judetean Bacau, Consiliului Judetean Suceava, Consiliului Judetean Vaslui, Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba Actul Constitutiv al ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "EURONEST"-A.D.I.E., conform anexei nr. 1, ce constituie parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.2 
Se aproba Statutul ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "EURONEST"-A.D.I.E. conform anexei nr. 2, ce constituie parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.3 
Se mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Iasi, domnul Lucian Flaiser, in vederea semnarii inscrisurilor necesare dobandirii personalitatii juridice ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "EURONEST"-A.D.I.E.. 
Art.4 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Integrare Europeana Dezvoltare si Comunicare,Compartiment Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei Financiar- Contabilitate si Administrativ, Consiliului Judetean Bacau, Consiliului Judetean Botosani, Consiliului Judetean Neamt, Consiliului Judetean Suceava si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

 

Art.1 
Se desemneaza, in calitate de reprezentanti ai Consiliului Judetean Iasi, in componenta celei dintai Adunari Generale a ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "EURONEST"-A.D.I.E., urmatoarele persoane:

 • domnul Lucian Flaiser - Presedinte;
 • domnul Iovu Brezuleanu - vicepresedinte;
 • domnul Sandu Manolache - consilier judetean.

Art.2 
Se desemneaza, in calitate de reprezentant al Consiliului judetean Iasi, in componenta celui dintai Consiliu de Administratie al ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "EURONEST"-A.D.I.E., domnul Lucian Flaiser- Presedintele Consiliului Judetean Iasi. 
Art.3 
Se desemneaza, in calitate de cenzor al ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "EURONEST"-A.D.I.E., domnul Dumitru CANTEMIR - Director Executiv al Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Consiliul Judetean Iasi. 
Art.4 
Se mandateaza domnul Mihai Gradinaru, Sef Serviciu Juridic in cadrul Consiliului Judetean Iasi, in vederea efectuarii procedurilor prevazute de legislatia in materie pentru dobandirea personalitatii juridice a ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "EURONEST"-A.D.I.E.. 
Art.5 
Se mandateaza domnul Gigi CIUC, consilier superior, in cadrul Consiliului Judetean Iasi, in vederea efectuarii procedurilor prevazute de legislatia in materie pentru dobandirea personalitatii juridice a ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "EURONEST"-A.D.I.E.. 
Art.6 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari persoanelor nominalizate la art. 1 - art. 5, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Integrare Europeana Dezvoltare si Comunicare,Compartiment Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Consiliului Judetean Bacau, Consiliului Judetean Botosani, Consiliului Judetean Neamt, Consiliului Judetean Suceava si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1(1) 
Se aproba plata contributiei financiare in valoare de 216.904,10 lei necesara realizarii Proiectului "Achizitionare echipamente specifice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii de urgenta, acordarii asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor calificat", ce constituie obligatia de plata a Consiliului Judetean Iasi, in calitate de membru fondator al ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "EURONEST"-A.D.I.E.. 
Suma prevazuta la alin. 1 reprezinta contributia proprie in valoare de 182.272,35 lei ce revine Consiliului Judetean Iasi, in calitate de membru fondator al ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "EURONEST"-A.D.I.E., din valoarea cheltuielilor eligibile care vor fi suportate de catre beneficiarul proiectului si contributia in valoare de 34.631,75 lei ce revine Consiliului Judetean Iasi din cheltuielile neeligibile aferente proiectului, respectiv taxa pe valoare adaugata. 
Art.2 
Se aproba plata contributiei financiare ce revine Consiliului Judetean Iasi, in calitate de membru fondator al ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "EURONEST"-A.D.I.E., la constituirea patrimoniului initial al asociatiei, in suma de 10.500 lei. 
Art.3(1) 
Sumele prevazute la art. 1, alin(1) si art. 2 se vor suporta din bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi. 
(2) Presedintele Consiliului Judetean Iasi, in calitate de orodonator principal de credite, este autorizat sa introduca sumele prevazute la art. 1, alin(1) si art. 2, in structura bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi. 
Art.4 
Directia Integrare Europena,Dezvoltare si Comunicare, Directia Economica si Directia Financiar-Contabilitate si Administrativ vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.5 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Integrare Europeana Dezvoltare si Comunicare,Compartiment Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Consiliului Judetean Bacau, Consiliului Judetean Botosani, Consiliului Judetean Neamt, Consiliului Judetean Suceava si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba infiintarea Centrului de Recuperare si reabilitare pentru persoane cu Handicap Cozmesti cu o capacitate maxima de 60 locuri, prin reorganizarea Centrului de Plasament pentru copilul cu nevoi speciale "Sf. Maria" Cozmesti. Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Cozmesti va respecta standardele minime de calitate conform Ordinului Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr. 205/2005. 
Art.2 
Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Cozmesti va functiona fara personalitate juridica, in structura organizatorica a DGASPC Iasi, incepand cu 01.01.2008. 
Art.3 
Finantarea Centrului se va face, conform art. 93 din Legea nr. 448/18.12.2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap din: 
- bugetul local al comunelor, oraselor si municipiilor; 
-bugetele locale ale judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti; 
-bugetul de stat; 
-contributii lunare de intretinere a persoanelor cu handicap care beneficiaza de servicii sociale in centru; 
-donatii, sponsorizari si alte surse, in conditiile legii. 
Art.4 
Biroul Cancelarie va comunica in copie prezenta hotarare Directiei Generale de Asistenta Sociala si protectia Copilului, Directiei Organizare Resurse Umane, Informatizare, Directiei Economice din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

 

Art.1 
Se aproba modificarea Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 128/23.05.2006 in sensul majorarii valorii aferente indicatorilor tehnico-economici inscrisi in Studiul de fezabilitate:"Reabilitare Centrul de Plasament nr.4 "Sf. Nicolae"(Corp A) Iasi", dupa cum urmeaza:

 • Valoare totala: 723.803,0 lei
 • din care C+M: 653.873,0 lei
 • Durata de executie a investitiei: 12 luni
 • Termen PIF: martie 2009
 • Capacitati(suprafata desfasurata reabilitata):1235 mp (P+E)
 • Finantarea investitiei: bugetul Consiliului Judetean Iasi

Art.2 
Serviciul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ din cadrul Consiliului Judetean Iasi, Primariei Braesti, primariei Cucuteni, Primariei Pascani si Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Ion Ionescu de la Brad Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba infiintarea unui centru de excelenta in cercetarea clinica a patologiei sistemului nervos - Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. Nicolae Oblu"(Sfanta Treime) Iasi, finantarea fiind asigurata in totalitate prin Programul IMPACT, cu realizarea cladirii aferente si a pasarelei de acces in suprafata totala de 700 mp, pe domeniul public al Consiliului Judetean Iasi in incinta curtii Spitalului Clinic de Urgenta "Prof. Dr. Nicolae Oblu" (Sfanta Treime) Iasi. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va transmite copii dupa prezenta hotarare Directiei Tehnice, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei de Integrare Europeana Dezvoltare si Comunicare, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Directiei Arhitect Sef, Spitalului Clinic de Urgenta "Prof Dr. Nicolae Oblu" (Sfanta Treime) Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba transmiterea unui imobil compus din cladiri si terenul aferent, proprietate publica a judetului Iasi, situate in comuna Miroslovesti, satul Verseni, avand datele de identificare prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta, din administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si de Protectie a Copilului Iasi in proprietatera publica a Consiliului Local Miroslovesti si in administrarea Scolii generale Verseni, comuna Miroslovesti, judetul Iasi. 
Art.2 
Predarea-primirea imobilului prevazut la art. 1 se face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate, in termen de 15 zile de la data aducerii la cunostinta publica a prezentei hotarari. 
Art.3 
Serviciul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice, Biroului Patrimoniu-Licitatii, Consiliului Local Miroslovesti, Directiei Generale de Asistenta Sociala si de Protectie a Copilului Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba transmiterea unui imobil-teren, in suprafata de 7566 m.p. avand datele de identificare prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta, din proprietatea publica a Consiliului Local Miroslovesti, judetul Iasi, si din administrarea Consiliului Local Miroslovesti in proprietatea publica a judetului Iasi si in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si de Protectie a Copilului. 
Art.2 
Predarea-primirea imobilului, prevazut la art. 1 se face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate, in teremen de 15 zile de la data aducerii la cunostinta publica a prezentei hotarari. 
Art.3 
Serviciul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice, Biroului Patrimoniu-Licitatii, Consiliului Local Miroslovesti, Directiei Generale de Asistenta Sociala si de Protectie a Copilului Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Avizeaza varianta finala pentru autostrada Targu Mures - Iasi - Ungheni, in forma propusa de catre proiectantul lucrarii S.C. IPTANA S.A., in baza documentatiei aprobate de catre Consiliul Tehnico-Economic al CNADNR SA, si care este atasata in anexa ca suport la prezenta hotarare. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Arhitect Sef, S.C. IPTANA S.A. si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba Contractul colectiv de munca pentru salariatii din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Iasi, conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa negocieze si sa semneze documentul mentionat la art. 1. 
Art.3 
Se aproba cuprinderea in bugetul propriu anual al Consiliului Judetean Iasi a sumelor necesare achitarii drepturilor prevazute in Contractul colectiv de munca. 
Art.4 
Aplicarea si ducerea la indeplinire a prevederilor Contractului colectiv de munca se va face de catre Presedintele Consiliului Judetean Iasi prin Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Directia Economica. 
Art.5 
Prevederile Contractului colectiv de munca, aprobate potrivit prezntei hotarari se aplica de la data inregistrarii la Directia Muncii, Familiei si Solidaritatii Sociale a Judetului Iasi. 
Art.6 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Organizare Resurse Umane si Informatizare, Directiei Juridice, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Sindicatului Salariatilor din Aparatul propriu al Consiliului Judetean Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.
Art.7

Art.1 
Se insuseste Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Iasi nr. 909/2007 privind participarea domnului Dinu Apavaloaei, consilier judetean, la editia a III-a a Forumului Cooperarii Descentralizate organizat la Nantes, Franta in perioada 14-17 noiembrie 2007. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari persoanei noiminalizate la art. 1, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Serviciului Integrare Europeana, Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1 
Se actualizeaza Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 263/29.10.2007 privind programul pentru lucrari de drumuri judetene si comunale pe anul 2007, conform anexelor 2.1, 2.2, 4 , la prezenta hotarare, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Directia Economica si S.P.A.D.J. Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.3 
Biroul cancelarie va comunica o copie a prezentei hotarari Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Directiei Economice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba plata contributiei financiare pentru anul 2007 a Consiliului Judetean Iasi, in calitate de membru al Adunarii Regiunilor Europei, in suma de 6.609,62 Euro. 
Art.2 
Directia Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare,Directia Financiar-Contabilitate si Administrativ si Directia Economica vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.3 
Biroul cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Serviciului Integrare Europena, Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Financiar- Contabilitate si Administrativ si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

 

Art.1 
Se aproba constituirea Comsiei pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrarea deinteres local "Pasaj superior Octav Bancila, municipiul Iasi", in urmatorea componenta: 
Presedinte:- Grigorovschi Mircea, Arhitectul Sef al Judetului Iasi; 
Membri:

 • - Neculau Constantin, Viceprimarul municipiului Iasi;
 • - Adascalitei Constantin, Viceprimarul municipiului Iasi;
 • - Vericeanu Tudor, Directorul Directiei Dezvoltare Urbana, Primaria municipiului Iasi;

Art.2 
Secretariatul Comisiilor pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice va avea urmatoarea componenta: 
Sef secretariat: - Gradinaru Mihail, Sef serviciu Juridic, Directia Juridica si Cancelarie, C.J. Iasi; 
Membri:

 • - Mihailescu Anca, consilier, Directia Arhitect Sef, C.J. Iasi;
 • - Cristea Razvan, cons. juridic, Directia Arhitect Sef, C.J. Iasi;

Art.3 
Secretariatul isi va stabili metodologia si procedura de lucru conform regulamentului aprobat prin HG nr. 583/1994. 
Art.4 
Biroul cancelarie va comunica prezenta hotarare persoanelor nominalizate la art. 1 si art. 2, Consiliului Local al municipiului Iasi, Directiei Arhitect Sef, Directiei Juridice si cancelarie si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba trecerea terenului in suprafata de 1.635 mp, avand datele de identificare prevazute in Anexa, parte integranta din prezenta hotarare, din domeniul privat al comunei Victoria si din administrarea Consiliului Local al comunei Victoria in domeniul public al judetului Iasi si in administrarea Consiliului Judetean Iasi pentru a se asigura compensarea terenului in suprafata de 0,06 ha detinut de S.R.I. in imediata vecinatate a Aeroportului Iasi. 
Art.2 
Se aproba transmiterea terenului identificat potrivit art. 1 din domeniul public al judetului Iasi si din administrarea Consiliului Judetean Iasi in domeniul public al statului si in administrarea S.R.I. 
Art.3 
Actele de predare primire pentru imobilul individualizat la art. 1 se vor intocmi de catre persoanele interesate in termen de 10 zile de la data comunicarii prezentei hotarari. 
Art.4 
Directia Tehnica-Biroul Patrimoniu Licitatii, Directia Juridica si Cancelarie, R.A. Aeroportul Iasi si Consiliul Local al comunei Victoria vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.5 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare, Directiei Tehnice-Biroul Patrimoniu Licitatii, Directiei Juridice si Cancelarie, Consiliului Local al comunei Victoria, R.A. Aeroportul Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se respinge propunerea d-lui consilier judetean Constantin Serban privind inscrierea pe ordinea de zi a sedintei Plenului Consiliului Judetean Iasi din data de 27.11.2007 a propunerii privind alegerea unui nou vicepresedinte al Consiliului Judetean Iasi. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Juridice si Cancelarie si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

 

Art.1 
Aproba propunerile de suplimentare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi, anexelor astfel: 

 • Venituri + 35.409,30 mii lei;
 • Cheltuieli + 35.409,30 mii lei.

Art.2 
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2007 conform anexelor 1, A1, 1B, 1C. 
Art.3 
Aproba propunerile de rectificare a bugetului de venituri proprii ale institutiilor publice subordonate, pe anul 2007, conform anexelor 2, 2A, 2B. 
Art.4 
Se mandateaza domnul Lucian Flaiser, Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa repartizeze fondurile care vor fi alocate judetului Iasi pana la finele anului, prin acte normative si alte sume reprezentand cheltuieli urgente si neprevazute la spitalele de sub autoritatea Consiliului Judetean Iasi. 
Art.5 
Directia Economica, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, R.A. Aeroport Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.6 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare celor enumerati la art. 5, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi

Art.1 
Aproba propunerile de repartizare catre consiliile locale a influentelor la sumele defalcate in procent de 20% din taxa pe valoarea adaugata si impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor consiliilor locale pe anul 2007 potrivit anexei la prezenta. 
Art.2 
Sumele repartizate potrivit anexei vor fi utilizate de catre consiliile locale pentru cofinantari proiecte aprobate din fonduri europene si pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala. 
Art.3 
Se mandateaza comisia constituita potrivit Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Iasi nr. 278/2007 sa efectueze eventualele redistribuiri de sume repartizate consiliilor locale cu aceasta destinatie si neconsumate. 
Art.4 
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.5 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Economice, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al regiei Autonome Aeroportul Iasi pentru anul 2007, rectificat, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Directia Economica din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Regia Autonoma Aeroportul Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare catre Regia Autonoma Aeroportul Iasi, Directia Economica si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1(1) 
Se aproba Acordul Tripartit perfectat la data de 11.09.2007 intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor/MDLPL - Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est-Consiliul Judetean Iasi/Consiliul Local Iasi(Beneficiar Local) privind stabilirea drepturilor si obligatiilor Partilor in legatura cu licitarea, contractarea, finantarea, monitorizarea tehnica si financiara si evaluarea Proiectului "CENTRUL EXPOZITIONAL MOLDOVA IASI", inclusiv drepturile si obligatiile Partilor pe durata exploatarii infrastructurii acordate, ce constituie anexa, parte integranta a prezentei hotarari. 
(2) Se aproba Anexele I-VIII ale Acordului Tripartit, ce contin prevederile de implementare a Proiectului "CENTRUL EXPOZITIONAL MOLDOVA IASI", detaliate in anexele I - VIII, ce constituie parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.2 
Se aproba Contractul de lucrari nr. RO 2005/017-553.04.01.01.01.02.06/11.09.2007 perfectat intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, in calitate de achizitor si S.C. COMPANIA NOVA CONSTRUCT S.A. lider al ASOCIATIEI S.C. COMPANIA NOVA CONSTRUCT S.A.& S.C. CONEST S.A., in calitate de executant pentru executia si finalizarea lucrarilor pentru "CENTRUL EXPOZITIONAL MOLDOVA IASI"
Art.3 
Se aproba conditiile de cofinantare a Proiectului "CENTRUL EXPOZITIONAL MOLDOVA IASI", ce vizeaza sursa fondurilor si procedurilor de plata, conform clauzelor statuate la articolul 4 si articolul 5 din Acordul Tripartitperfectat intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor/MDLPL - Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est-Consiliul Judetean Iasi/Consiliul Local Iasi(Beneficiar Local) privind stabilirea drepturilor si obligatiilor Partilor in legatura cu licitarea, contractarea, finantarea, monitorizarea tehnica si financiara si evaluarea Proiectului "CENTRUL EXPOZITIONAL MOLDOVA IASI", inclusiv drepturile si obligatiile Partilor pe durata exploatarii infrastructurii acordate. 
Art.4 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartiment Strategii si programe de Dezvoltare, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Unitatii de Implementare a Proiectului "CENTRUL EXPOZITIONAL MOLDOVA IASI",Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, Consiliului Local al municipiului Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba integral masurile inscrise in nota de fundamentare nr. 9568/04.12.2007, astfel cum au fost formulate, care fac parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Directia Financiar-Contabila si Administrativ, Directia Economica, Directia Resurse Umane si Informatizare, Directia Tehnica si Directia Juridica si Cancelarie a Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare Serviciului public Casa de Oaspeti Bucium, directiilor enumerate la art. 2 si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.