Hotărâri ale sedinţei din data de 29-10-2007


Art.1 
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi, conform anexelor 1, 1A,1B,1C,1C1,1D1 parte integranta din prezenta hotarare, astfel: 
       + 6.399,08 mii lei - Venituri 
       + 6.399,08 mii lei - Cheltuieli 
Art.2 
Aproba alocarea unui sprijin financiar in valoarea de 55,00 mii lei Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, astfel: 
       - Manastirea Golia - 30,00 mii lei; 
       - Parohia Sodomeni - 25,00 mii lei - continuarii, finalizarii si darii in folosinta a casei sociale, 
       - Catedrala "Pogorarea Duhului Sfant" Pascani - 100,00 mii lei. 
Art.3 
Aproba propunerile de rectificare a bugetului din venituri proprii ale institutiilor publice subordonate, pe anul 2007, conform anexelor 2, 2A, 2B, 2C, 2C1 parte integranta din prezenta hotarare; 
Art.4 
Directia Economica si ordonatorii de credite ale caror bugete au fost rectificate conform anexelor 1 si 2 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.5 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare celor enumerati la art. 3, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi. 
Art.6 
Compartimentul Relatii Publice va publica prezenta hotarare.

Art.1 
Aproba rectificarea Hotararilor Consiliului Judetean nr. 8/02.02.2007 si 99/27.04.2007 privind repartizarea unor sume din fondul de rulment al CJ Iasi pe anul 2007, dupa cum urmeaza: 
      - 181.130 lei la obiectivul"Crearea prin reabilitarea fostului CP din Popricani, judetul Iasi a centrului de integrare prin terapie ocupationala ptr. persoane cu dizabilitati" 
      - 167.370 lei la obiectivul "Crearea unui centru modulat ingrijire pentru 50 persoane varstnice aflate in situatie de risc", localitatea Mircesti, judetul Iasi 
      + 348.500 lei pentru obiectivul "Crearea unui centru tip Hospice pentru persoane lipsite de autonomie" din orasul Harlau, judetul Iasi. 
Art.2 
Directia Economica, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comnica copie dupa prezenta hotarare celor enumerati la art. 2, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi. 
Art.4 
Compartimentul relatii Publice va publica prezenta hotarare.

Art.1 
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al R.A.J.A.C. Iasi, pentru anul 2007, rectificat, conform anexei. 
Art.2 
Biroul cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare catre R.A.J.A.C. Iasi, Directia Economica, Directia Organizare Resurse Umane si Informatizare, Directia Juridica si Cancelarie si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al regiei Autonome Aeroportul Iasi, pentru anul 2007, rectificat, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare; 
Art.2 
Directia Economica din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Regia Autonoma Aeroportul Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari; 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarere catre Regia Autonoma Aeroportul Iasi, Directia Economica si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba transmiterea bunurilor aferente retelei inelare de distributie a apei potabile si canalizare din proprietatea publica a Universitatii Tehnice "Gh. Asachi" Iasi in proprietatea publica a judetului Iasi si in administrarea Regiei Autonome Judetene Apa-Canal Iasi; 
Art.2 
Directia Tehnica prin Birorul Patrimoniu-Licitatii, Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iasi , Directia Juridica si cancelarie vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari si vor proceda la promovarea proiectului de hotarare de guvern. 
Art.3 
Serviciul Cancelarie va transmite copie dupa prezenta hotarare Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice - Biroului Patrimoniu-Licitatii, Directiei Economice, Directiei Financiar Contabila si Administrativ, Universitatii Tehnice "Gh. Asachi" Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Aproba Studiile de fezabilitate si expertizele tehnice pentru obiectivele de drumuri prevazute in anexa - parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Serviciul Public de Administrarea Drumurilor Judetene Iasi, Directia Economica si Directia tehnica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare celor mentionati la art. 2 si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
(1)Se actualizeaza Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 235/25.09.2007 privind Programul pentru lucrari de drumuri judetene si comunale pe anul 2007, conform anexelor 1, 2.1, 2.2, 3, 4 la prezenta hotarare, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Directia Economica si S.P.A.D.J. Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica o copie a prezentei hotarari Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Directiei Economice, Directiei generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba modificarea incadrarii in categorii functionale a unor drumuri de exploatare de pe raza comunelor Vanatori si Harmanesti, judetul Iasi, in categoria drumurilor comunale, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare, 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare S.P.A.D.J.Iasi, Consiliului Local al comunelor Vanatori, Consiliului Local al comunei Harmanesti, Biroului Patrimoniu-Licitatii si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 

Aproba un numar de 55 Planuri Urbanistice de Detaliu si 75 Planuri Urbanistice Zonale avizate de Comisia de Urbanism si mentionate in listele anexa care fac parte din prezenta hotarare. 

Art.2 

Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Arhitect Sef si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba suplimentarea fondurilor destinate cheltuielilor neeligibile aferente Proiectului "Retehnologizare statie de epurare a apelor uzate in localitatea Raducaneni, judetul Iasi". 
Art.2 
Se aproba modificarea art.4 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.193/2006, implicit modificarea art.4 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 121/2007, prin modificarea sumei ce reprezinta cheltuieli neeligibile aferente Proiectului "Retehnologizare statie de epurare a apelor uzate in localitatea Raducaneni, judetul Iasi", in sensul majorarii valorii de la suma de 382.605 lei la suma de 754.040,60 lei, drept pentru care art. 4 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 193/2006 va avea urmatorul cuprins: 
"Art.4 Se aproba alocarea sumei de 754.040,60 lei ce reprezinta cheltuieli neeligibile aferente proiectului (taxe, avize, acorduri, autorizatii, precum si cheltuieli diverse si neprevazute)." 
Art.3 
Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 193/2006 raman neschimbate.

Art.1 
Se aproba propunerea de modificare a structurii bugetului propriu al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a copilului Iasi, in scopul acordarii sprijinului financiar pentru reducerea riscului de abandon familial/scolar prin acordarea sumei de 300 lei pe o perioada de 3 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia.

Art.1 
Se aproba strategia judeteana pentru potectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2007-2013.

Art.1 
Se aproba stabilirea capacitatii rezidentiale a Centrului de ingrijire si Asistenta Hirlau la numarul de 261 locuri ca urmare a finalizarii Programului PHARE 2003 "Restructurarea partiala a Centrului de Ingrijire si Asistenta Hirlau"

Art.1 
Se aproba realizarea Proiectului "Centrul social de tip rezidential Iasi". 
Art.2 
Se aproba alocarea de la bugetul Consiliului Judetean Iasi a sumei de 102.000 lei + 19.380 TVA, echivalent a 30.000 EURO + 5.700 EURO, in scopul realizarii expertizei tehnice si studiului de fezabilitate pentru Proiectul "Centru social de tip rezidential - Iasi".

 

Art.1 
Se aproba infiintarea Comitetului judetean de analiza a problemelor persoanelor cu handicap, avand urmatoarea componenta: 

 • DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA si PROTECTIA COPILULUI IASI - director general FLORIN ION
 • DIRECTIA DE MUNCA, FAMILIE SI PROTECTIE SOCIALA IASI - Director executiv GRINEA ALEXANDRU GABRIEL
 • AUTORITATEA DE SANATATE PUBLICA IASI - dr. MACOVEI OLIMPIA 
 • STAR OF HOPE (ONG care desfasoara activitati in domeniul protectiei speciale acordata copilului cu nevoi speciale) - VATAMANIUC AURORA
 • CARITAS (ONG care desfasoara activitati in domeniul protectiei speciale acordata adultului cu handicap) - COJOCARU DANUT, coordonator Birou Lo-Bach
 • ASOCIATIA NEVAZATORILOR DIN ROMANIA, Filiala Interjudeteana Iasi - vaslui - Presedinte SOLDAN COSTEL
 • MITROPOLIA MOLDOVEI SI BUCOVINEI din cadrul Departamentului de Asistenta Sociala Diaconia - Preot PRODAN MIHAI
 • INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IASI - Inspector principal TARANU MADALIN
 • CASA JUDETEANA DE PENSII IASI - Director executiv GRECU ADRIANA
 • CASA JUDETEANA DE ASIGURARI DE SANATATE IASI - dr. LORES GIANINA
 • 7 persoane din grupul tinta al persoanelor cu handicap aflate in evidenta DGASPC

Art.2 
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului judetean de analiza a problemelor persoanelor cu handicap.

 

Art.1 
Se aproba modificarea Hotararii Consiliului Judetean Iasi 280/08.12.2006 in sensul majorarii valorii aferente indicatorilor tehnico-economice inscrisi in Studiul de fezabilitate: "Proiect de reabilitare/renovare a unitatilor de invatamant din judetul Iasi afectate de inundatiile din perioada aprilie-august 2005" intocmit de catre Consiliul Judetean Iasi, dupa cum Urmeaza:

FONDURI NERAMBURSABILE PHARE: 3.169.509,08 lei inclusiv TVA;
FONDURI LOCALE(TOTAL) 2.014.688,08 lei inclusiv TVA
  din care:
CONFINANTARE CJ IASI pentru  
Scoala Speciala Pascani): 402.209,00 lei inclusiv TVA
COFINANTARE PARTENERI TOTAL: 1.612.479,08 lei inclusiv TVA;
  din care:
Grup Scolar C.F. Unirea Pascani 194.064,00 lei inclusiv TVA;
Scoala cl.I-VIII Braesti 159.257,51 lei inclusiv TVA;
Scoala cl. I-VIII Cucuteni 106.006,27 lei inclusiv TVA;
Universitatea Stiinte Agricole  
si Medicina Veterinara Ion Ionescu  
e la Brad, Iasi Facultatea de Agricultura 1.153.151,30 lei inclusiv TVA.

Avand in vedere volumul de lucrari suplimentare se prelungeste termenul acordurilor de parteneriat pana in luna martie 2008. 
Finantarea investitiei: bugete Phare, CJ Iasi si parteneri. 
Cofinantarea (costurile eligibile suplimentare contractului de finantare nerambursabil PHARE si costurile neeligibile ale proiectului suportate de catre CJ Iasi si parteneri) consta in : lucrari suplimentare, taxe, avize, acorduri, comisioane bancare, TVA, alte cheltuieli eligibile care pot aparea pe parcursul derularii programului de finantare.

Art.1 
Se aproba continuarea procesului de privatizare declansat la SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA Iasi. 
Art.2 
Pentru monitorizarea procesului de privatizare se constituie Comisia alcatuita din: 
Presedinte:   1. Lucian Profir - vicepresedinte al CJ Iasi 
Membri:       2. Adrian Iurcan - consilier judetean 
       3. Gabriel Surdu - consilier judetean 
       4. Florin Popa - consilier judetean 
       5. Leonid Antohi - consilier judetean 
       6. Neculai Calugaru - consilier judetean 
       7. Carmen Darie - consilier judetean 
       8. Constantin Serban - consilier judetean 
       9. Liviu Tomulesei - dir. gen. SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA Iasi 
       10. Maria Hojbota - sef serv. Patrimoniu-Licitatii - Dir. Tehnica CJ Iasi 
       11. Romeo Stoica - dir.executiv, S.P.A.D.J. Iasi 
       12. Elena Arvinte - sef serv. Buget, Directia Economica, CJ Iasi 
       13. Oana Rugina - consilier juridic, serv. Juridic, Directia Juridica si Cancelarie, CJ Iasi 
Membri de rezerva: 1.Cristian Stanciu - consilier judetean 
                            2. Costel Ciornei - consilier, Dir. Tehnica, Biroul Patrimoniu-Licitatii 
Secretariatul Comisiei va fi asigurat de Mihaela Rosu, referent, Directia Juridica si Cancelarie.
Art.3 
Comisia nominalizata la art.2 din prezenta hotarare va analiza oportunitatea incheierii unui contract de mandat pentru servicii de evaluare financiara, asistenta, consultanta si intermediere actiuni, specifice agentilor de privatizare, prin raportare la art.19 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Solutia Comisiei va fi concretizata intr-un raport ce va fi inaintat spre dezbatere Plenului CJ Iasi. 
Art.4 
Comisia nominalizata la art.2 va monitoriza procesul de privatizare si va adopta o varianta de privatizare pe care o va inainta spre aprobare Plenului CJ Iasi. 
Art.5 
Privatizarea SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA Iasi se va incheia pana la data de 30.04.2008, in conditiile respectarii termenelor prevazute de legislatia incidenta in materie, in baza unui calendar de sarcini asumat de catre firma specializata. 
Art.6 
Responsabilitatea pentru asigurarea fonduriloe necesare asistentei de specialitate in procesul de privatizare a SCLDP SA Iasi, implicit pentru plata membrilor comisiei, apartine societatii comerciale. 
Art.7 
La finalizarea procedurii de privatizare, comisia constituita potrivit art.2 va incheia un proces verbal cuprinzand datele si elementele esentiale referitoare la desfasurarea procedurii de privatizare.

Art.1 
Se aproba realizarea Proiectului "Ambulatoriu de specialitate Pneumoftiziologie Iasi". 
Art.2 
Se aproba alocarea sumei de 160.022 lei, inclusiv TVA, in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice a Proiectului "Ambulatoriu de specialitate Pneumoftiziologie Iasi". 
Art.3 
Directia Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directia Economica, Directia Financiar-Contabilitate si Administrativ, Directia Tehnica - Biroul Patrimoniu-Licitatii vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1 
Se aproba realizarea Proiectului "Ambulatoriu de specialitate obstetrica si ginecologie Cuza Voda Iasi". 
Art.2 
Se aproba alocarea sumei de 140.019 lei, inclusiv TVA, in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice a Proiectului "Ambulatoriu de specialitate obstetrica si ginecologie Cuza Voda Iasi". 
Art.3 
Directia Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directia Economica, Directia Financiar-Contabilitate si Administrativ, Directia Tehnica - Biroul Patrimoniu-Licitatii vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1 
Se aproba realizarea Proiectului "Ambulatoriu de specialitate integrat Sfanta Treime Iasi". 
Art.2 
Se aproba alocarea sumei de 120.017 lei, inclusiv TVA, in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice a Proiectului "Ambulatoriu de specialitate integrat Sfanta Treime Iasi". 
Art.3 
Directia Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directia Economica, Directia Financiar-Contabilitate si Administrativ, Directia Tehnica - Biroul Patrimoniu-Licitatii vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1 
Stabileste indemnizatia lunara pentru membrii Consiliilor de Administratie ale R.A.J.A.C. Iasi si R.A "Aeroportul" Iasi in cuantum de 20% din salariul fix brut al directorului general.

Art.1 
Aproba reinnoirea mandatului de membru in Consiliul de Administratie al RAJAC Iasi a d-lui. Soroceanu Valentin.

Art.1 
Aproba actul aditional nr.3 la contractul de mandat nr. 2788/2004, potrivit anexei, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA Iasi si administratorul special vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1 
Aproba statul de functii pentru Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Economica, Directia Financiar-Contabila si Administrativ si Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1 
Aproba variantele II si III pentru autostrada Targu-Mures - Iasi - Sculeni, urmand ca proiectantul sa decida ulterior traseul optim al acesteia, dupa analiza in detaliu si pe baza criteriilor specifice. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Arhitect Sef, S.C. IPTANA S.A. si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.