Hotărâri ale sedinţei din data de 25-09-2007


Art.1 
Se declara vacanta functia de consilier judetean ocupata de domnul Alexa Petru. 
Art.2 
Directia Juridica si Cancelarie va parcurge procedura prevazuta de lege in vederea validarii pe functia de consilier judetean a persoanei nominalizata de Partidul Social Democrat 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta persoanelor interesate.

Art.unic 
Se revoca hotararea Consiliul Judetean Iasi nr.21/02.02.2007,privind aprobarea studiului de fezabilitate elaborat de S.C. Prima Serv Company S.R.L. Iasi privind MONTARE CENTRALA TERMICA LA SPATIUL DGASPC DIN IASI, b-dul. Chimiei nr.12, municipiul Iasi. 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare DGASPC Iasi si Institutiei Prefectului judetului Iasi

Articol unic 
Se revoca Hotararea Consiliul Judetean Iasi nr.22/02.02.2007 pentru aprobarea studiului de fezabilitate elaborat de S.C Prima Serv Company S.R Iasi privind AMENAJARE STATIE DE EPURARE APE UZATE MENAJERE LA CENTRUL DE PLASAMENT SF. MARIA, sat Cozmesti, judetul Iasi. 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare DGASPC Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Articol unic 
Se revoca Hotararea Consiliul Judetean Iasi nr.23/02.02.2007, pentru aprobarea studiului de fezabilitate elaborat de S.C Prima Serv Company S.R.L Iasi privind REABILITARE RETELE EXTERIOARE DE APA SI CANALIZARE LA CENTRUL DE PLASAMENT SF. SPIRIDON, str. Petru Rares, oras Targu Frumos, judetul Iasi. 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare DGASPC Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

ArticoI unic 
Se aproba completarea Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 189/30.07.2007 cu art. 2 care va avea urmatorul cuprins: 
"La finalizarea lucrarilor de construire a aeroportului, pistele de decolare, aterizare, caile de rulare si platformele pentru imbarcare-debarcare situate pe acestea, precum si terenurile pe care sunt amplasate intra de drept in domeniul public al statului, potrivit pct.I.25 din anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare." 
Restul prevederilor din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.189/2007 raman neschimbate . 
Biroul Cancelarie va comunica prezenta hotarare Directiei Tehnice-Biroul Patrimoniu Licitatii, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabila si Administrativ , Directiei Juridice si Cancelarie, si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Aproba Statul de functii pentru Muzeul Literaturii Romane Iasi conform anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Muzeul Literaturii Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarare celor mentionati la art. 2 si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Aproba reinnoirea mandatului de membru in Consiliul de Administratie al RAJAC Iasi a domnului Cosmin Coman. 
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarare Directiei Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Consiliului de Administratie al RAJAC Iasi, d-Iui Cosmin Coman si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba schimbarea denumirii Serviciului de Recuperare Neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoanele cu handicap locomotor din orasul Iasi in Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Iasi; 
Art.2 
Articolul 2 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 169/25.07.2006 ramane neschimbat; 
Art.3 
Biroul Cancelariei va comunica in copie prezenta hotarare Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Directiei Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directiei Economice din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Prefecturii Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba schimbarea denumirii Serviciului de Recuperare Neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoanele cu handicap locomotor din orasul Hirlau in Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Hirlau; 
Art.2 
Articolul 2 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.171/25.07.2006 ramane neschimbat; 
Art.3 
Biroul Cancelariei va comunica in copie prezenta hotarare Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Directiei Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directiei Economice din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Prefecturii Judetului Iasi.

Art.1 
Se modifica componenta nominala a Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Iasi, care functioneaza in subordinea Consiliului Judetean Iasi si in coordonarea metodologica a Comisiei Superioare de Evaluare Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Bucuresti, dupa cum urmeaza : 
Presedinte:  Dr. Vrabie Radu Lucian-medic specialist medicina de familie 
Membri:     Popa Maria-medic primar expert in expertiza capacitatii de munca 
                  Barboselu Romeo -reprezentant, ales de organizatiile neguvernamentale. 
                  Toma Cristina- psiholog 
                  Mendelovici Alin-psiholog 
                  Matei Elena - asistent social 
                  Tordai Roxana-asistent social 
Art.2 
Articolul 2 si 3 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 295/07.11.2006 raman in vigoare. 
Art.3 
Biroul Cancelarie, va comunica in copie prezenta hotarare persoanelor nominalizate la art. 1 , Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Directiei Organizare, Resurse umane, Informatizare , Directiei Economice din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Institutiei Prefectului Iasi.

Art.1 
Aproba completarea Anexei la Hotanirea Consiliului Judetean Iasi nr.75/2007 pentru aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean 2005-2008", prin introducerea cursei C2 pentru traseul Iasi-Vladeni, cursa cu plecare din Iasi la ora 13.15, respectiv din Vladeni la ora 15.20. 
Restul prevederilor din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.75/2007 raman neschinbate. 
Art.2 
Compartimentul Coordonare Transport Intra si Inter Judetean va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta Compartimentului Coordonare Transport Intra si Inter Judetean, ARR - Agentia Iasi, SC.TRANS POLOSAM Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi .

Art.1 
Aproba alocarea sumei de 16.500 lei din Fondul de rezerva al Consiliului Judetean Iasi pentru finantarea expertizei tehnice si a studiului de fezabilitate - sediu S.P.A.D.J. Iasi din B-dul Stefan cel Mare si Sfant, nr.13. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica o copie a prezentei hotarari Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Directiei Economice Financiar Contabila si Administrativ si Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba modificarea incadrarii in categorii functionale a unor drumuri publice din judetul Iasi, conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare S.P.A.D.J. Iasi, Biroului Patrimoniu-Licitatii, Consiliului Local Mogosesti si Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
(1)Se actualizeaza Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.55/02.02.2007 privind Programul pentru lucrari de drumuri judetene si comunale pe anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, conform anexelor 2.1 si 2.2 la prezenta hotarare, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Se mandateaza SPADJ Iasi sa incheie contracte de asociere cu autoritatile publice locale comunale pentru realizarea lucrarilor la drumurile comunale, aprobate conform art.1. 
Art.3 
Se aproba modelul de contracte de asociere, conform anexei 3, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.4 
Directia Economica si S.P.A.D.J. Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.5 
Biroul Cancelarie va comunica o copie a prezentei hotarari Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Directiei Economice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba asigurarea de catre Consiliul Judetean Iasi a sumei de 561.000 lei reprezentand TVA si plata transei finale in cadrul Programului Phare/2003/005-551.05.03.04 - Coeziune Economica si Sociala-Infrastructura regionala si locala / Inundatii- "Proiect de reabilitare/renovare a unitatilor de invatamant din judetul Iasi afectate de inundatiile din perioada aprilie-august 2005" 
Art.2 
Suma mentionata in art.1 va fi recuperata de catre Consiliul Judetean Iasi in baza documentatiei justificative prezentate la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor in calitate de Autoritate Contractanta si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, in calitate de Autoritate de Implementare pentru Proiectul de reabilitare/renovare a unitatiior de invatamant din judetul Iasi afectate de inundatiile din perioada aprilie - august 2005. 
Art.3 
Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Directia Tehnica, Directia Economica si Directia Financiar - Contabila si Administrativ. 
Art.4 
Serviciul cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei financiar - Contabile si Administrativ din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Aproba alocarea sumei de 85.000 lei din Fondul de rezerva al Consiliului judetean Iasi pentru finantarea taierii arborilor de pe aliniamentele drumurilor judetene. 
Art.2 
Se desemneaza d-nul Spanu Marius in calitate de reprezentant al Consiliului Judetean Iasi pentru monitorizarea actiunii de taiere a arborilor, inclusiv a angajarii firmei pentru executarea actiunii. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica o copie a prezentei hotarari Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Directiei Economice Finciar Contabila si Administrativ si Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba Conventia de colaborare incheiata în data de 31.07.2007, intre Fundatia SERA Romania si D.G.A.S.P.C. Iasi. 
Art.2 
Se aproba preluarea si finantarea serviciului nou creat, dupa incheierea Conventiei de colaborare. 
Art.3 
Serviciul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare Directiei Economice, Directiei Juridice, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Aproba propunetile de suplimentare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi, astfel: 
            Venituri +29.219,08 mii lei; 
            Cheltuieli +29.219,08 mii lei. 
Art.2 
Aproba alocarea unui sprijin financiar în valoare de 10.000 lei, Mitropoliei Moldovei si Bucovinei pentru finalizarea unor lucrari la Biserica Ortodoxa din satul Scheia, comuna Alexandru Ioan Cuza". 
Art.3 
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2007, conform anexelor 1, 1A, 1 B, 1C. 
Art.4 
Directia Economica, Directia Financiar Contabila si Administrativ, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului, Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Mitropolia Moldovei si Bucovinei vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.5 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarâre celor enumerati la art. 4, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi. 
Art.6 
Compartimentul Relatii Publice va publica prezenta hotarare.

Art.1 
Se modifica si se completeaza art.2 din Hotararea nr.2 /2007 a C.J.Iasi care va avea urmatorul cuprins : 
"Alocarea de catre Directia Generala a Finantelor Publice Iasi a sumelor prevazute la art. 1, se va efectua numai dupa aprobarea de catre Consiliul Judetean Iasi acordata in baza documentelor justificative prezentate de autoritatile publice locale pentru cofinantari proiecte aprobate din fonduri europene, cat si pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala". 
Art.2 
Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 2/2007 va fi republicata. 
Art.3 
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.4 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Economice, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generalea Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi. 
Art.5 
Compartimentul Relatii Publice va publica prezenta hotarare.

Art.1 
Se aproba modificarea incadrarii in categorii functionale a unor drumuri comunale din judetul Iasi, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare S.P.A.D.J Iasi, Consiliului Local al municipiului Pascani, Consiliului Local al comunei Vanatori, Biroului Patrimoniu- Licitatii si Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Aproba studiul de fezabilitate elaborat de S.C Prima Serv Company S.R.L Iasi -Studiul de fezabilitate privind MONTARE CENTRALA TERMICA LA SPATIUL D.G.A.S.P.C. DIN IASI, b-dul. Chimiei nr. 12, municipiul Iasi –parte integranta din prezenta hotarâre 
Art.2 
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, Directia Economica si Directia Tehnica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri. 
Art.3 
Serviciul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, Directiei Economice si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Aproba studiul de fezabilitate elaborat de S.C Prima Serv Company S.R.L Iasi -Studiul de fezabilitate privind AMENAJARE STATIE DE EPURARE APE UZATE MENAJERE LA CENTRUL DE PLASAMENT SF. MARIA, sat Cozmesti, judetul Iasi -parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, Directia Economica si Directia Tehnica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.3 
Serviciul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare , Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, Directiei Economice si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Aproba studiul de fezabilitate elaborat de S.C Prima Serv Company S.R.L Iasi - Studiul de fezabilitate privind REABILITARE RETELE EXTERIOARE DE APA SI CANALIZARE LA CENTRUL DE PLASAMENT SF. SPIRIDON , str. Petru Rares, oras Targu Frumos, judetul Iasi- parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, Directia Economica si Directia Tehnica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.2 
Serviciul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare , Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, Directiei Economice si Institutiei Prefectului Judetului Iasi