Hotărârea nr. 207

An/categorie hotarare: 
2007
Data hotarare: 
Luni, 30 Iulie, 2007

Art.1 
Se aproba transmiterea din administrarea Consiliului Judetean Iasi, in administrarea unitatilor de asistenta medico-sociala Bivolari, Raducaneni si Victoria a bunurilor imobile (cladiri si terenuri) identificate in anexa - parte integranta la prezenta hotarare. 
Art.2 
Unitati1e medico-sociale Bivolari, Raducaneni si Victoria, in calitate de titular al dreptului de administrare vor dispune de bunurile imobile ce fac obiectul art. 1 , cu respectarea legislatiei ce reglementeaza proprietatea publica si regimul juridic al acesteia. 
-In litigiile privitoare la dreptul de administrare, in instanta titularii acestui drept vor sta in nume propriu; 
-In litigiile reprezentand dreptul de proprietate asupra bunurilor, titularii dreptului de administrare au obligatia de a arata instantei titularul dreptului de proprietate. 
Art.3 
Inchirierea sau concesiunea bunurilor imobile ce fac obiectul art.1 se aproba prin hotarare a Consiliului Judetean Iasi. 
- Cota parte din cuantumul chiriei sau redeventei va fi stabilita prin hotarare a Consiliului Judetean Iasi. 
Art.4 
Cheltuielile de intretinere si gospodarire, reparatii, consolidari, dotari independente vor fi suportate de Consiliul Judetean Iasi, in limita bugetului aprobat, cat si de titularul dreptului de administrare a unitatilor medico-sociale din Bivolari, Raducaneni si Victoria, din venituri proprii. 
Art.5 
Directia Tehnica-Biroul Patrimoniu-Licitatii, Directia Financiar Contabilitate si Administrativ vor perfecta protocoalele de predare-preluare a bunurilor imobile ce fac obiectul art. 1, in termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei.