Hotărâri ale sedinţei din data de 30-07-2007


rt.1 
Aproba studiul de fezabilitate elaborat de catre SC PROMRAX GRUP SRL IASI pentru Studiu de fezabilitate privind CENTRU DE PREGATIRE PENTRU O VIATA INDEPENDENTA REVIS 2, MUNICIPIUL IASI- parte integranta din prezenta Hotarare. 
Art.2 
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Directia Economica si Directia Tehnica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la Indeplinire prevederile prezentei. 
Art.3 
Serviciul Cancelarie va comuniea copie dupa prezenta Hotarare, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, Directiei Economice si Prefecturii Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba documentatia tehnico-economica Studiu de fezabilitate “Modernizarea Aeroportului International Iasi", elaborat de SEARCH CORPORATION SRL Bucuresti, cu urmatorii indicatori tehnico-economici:

- Valoare totala:
    Solutia A - 663.929.283 lei (199.390.140 euro)
        din care C+M: - 488.837.830 lei (146.806.965 euro)
    Solutia B - 685.042.710 lei (205.730.888 euro)
        din care C+M: - 507.979.651lei (152.555.604 euro)
- Durata de executie a investitiei:         48 luni
- Capacitati:
        - Pista decolare-aterizare - lungime - 3000 m
        - Terminal pasageri - suprafata desfasurata-19.194,74 m2
        - Terminal cargo - suprafata desfasurata - 4.398,71 m2
        - Hangar intretinere avioane - suprafata desfasurata - 4.398,71 m2
- Finantarea investitiei:
         Fonduri guvernamentale/Fonduri locale
         Fonduri europene

Art.2 
Serviciul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei de Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei Financiar Contabila si Administrativ din cadrul Consiliului Judetean Iasi

Art.1 
Se aproba prezervarea terenului necesar realizarii proiectului"Modemizarea Aeroportului International Iasi",in suprafata totala de 172,63 ha, detinut de: 
     1.S.C.P.C.B. Dancu S.A. - 134,11 ha; 
     2.Ministerul Apararii Nationale - 22,55 ha; 
     3.Ministerul Intemelor si Reformei Administrative - 11,39 ha; 
     4.S.R.I. -2,24 ha; 
     5.Agentia Nationala de Meteorologje si Hidrologje - 0,97; 
     6.S.C. Geprocon S.A. Iasi - 1,42 ha. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare persoanelor juridice enumerate la art. 1, Directiei Arhitect Sef, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice din cadrul Consiliului Judetean Iasi, R.A.Aeroportul Iasi, Primarului Mun. Iasi, Primarului Com. Holboca si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se modifidifica componenta Comisiei pentru Protectia Copilului Iasi dupa cum urmeaza: 
Presedinte:        - Ion Serbina - Secretar General al Judetului Iasi 
Vicepresedinte: - Pintilie Penciuc - Director Executiv Adjunct al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului; 
Membri:             - Olimpia Macovei - medic specialist pediatru, reprezentant al Directiei de Sanatate Publica Iasi 
                          - Coca Marlena Vasiliu - inspector pentru invatamantul special si integrat, reprezentant al Inspectoratului Scolar Judetean Iasi 
                          - Madalin Taranu - reprezentant al Inspectoratului Teritorial de Politie Iasi; 
                          - Janeta Radulescu - reprezentant al Directiei Muncii si Solidaritatii Sociaie Iasi; 
                          - Catalin Luca - reprezentant al organismelor private autorizate, Asociatia “Alternative Sociale “. 
Art.2 
Serviciul Cancelariei va comunica copiii de pe prezenta Hotarare membrilor Comisiei nominalizati la art. 1 si Prefecturii Judetului Iasi

Art.1 
Aproba Organigrama si Statul de functii pentru Muzeul Literaturii Romane Iasi conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Directia Ecomomica, Directia Organizare Resurse Umane, Informatizare si Muzeul Literaturii Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarare celor mentionati la art. 2 si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Aproba Statul de functii pentru Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Iasi conform anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarare celor mentionati la art. 2 si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba contributia Consiliului Judetean Iasi reprezentand contravaloarea TVA –ului pentru proiectul Phare 2004/016 – 772.04.02 – Comunicare si coeziune sociala in prevenirea si tratarea dependentei conform anexei. 
Art.2 
Sumele reprezentand contravaloarea TVA –ului recuperat de la bugetul de sat vor fi restituire Consiliului Judetean Iasi. 
Art.3 
Serviciul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare Directiei Economice. Directiei Juridice, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a copilului Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Aproba propunerile de repartizare a sumei de 685.620 lei din fondul de rezerva inscris in bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2007, astfel: 
1. Directia de Asistenta Sociala, 527.480 lei, din care:

 • 504.980 lei in vederea acordarii sporului de 75% pentru orele prestate in zilele de sambata si duminica, urmare negocierii contractului colectiv de muncii, situatie nou intervenita pe parcursul anului,neprevazuta la bugetul initial;
 • 22.500 lei, reprezentand TVA aferent proiectului "Comunicare si coeziune sociala in prevenirea si tratarea dependentei".

2. Mitropolia Moldovei si Bucovinei, 540 lei, din care:

 • 540 lei reprezentand sprijin financiar pentru Parohia Ursoaia.

3. Consiliul Judetean Iasi - cap. 61.02 Ordine publica si siguranta nationala, 157.600 lei. 
Art.2 
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2007, conform anexelor 1, 1A, 1B, 1D, 1D 1. 
Art.3 
In cazul necesitatii alocarii de noi fonduri pentru situatii de urgenta, urmare solicitarii Institutiei Prefectului Judetului Iasi, se mandateaza domnul Lucian Flaiser, Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa repartizeze fondurile respective, cu informarea comisiilor de specialitate. 
Art.4 
Directia Economica, Directia Financiar Contabila si Administrativ, Directia Generala de Asistentil Sociala si Protectie a Copilului si Mitropolia Moldovei si Bucovinei vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.5 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare celor enumerati la art. 3, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi. 
Art.6 
Compartimentul Relatii Publice va publica prezenta hotarare.

Art.1 
Se aproba schimbarea denumirii Spitalului Clinic de Urgent "Sf.Treime" Iasi in Spitalul Clinic de Urgente "Prof.Dr. Nicolae Oblu" Iasi. 
Art.2 
Spitalul Clinic de Urgente "Sf.Treime" Iasi va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directiei Economice, Directiei Juridice si Cancelarie, Spitalului Clinic de Urgente "Sf.Treime" Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Aproba actualizarea prevederilor actului constitutiv si ale Statutului Asociatiei Serviciilor de Apa Canal a Judetului Iasi cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, asa cum a fost modificata prinLegea nr.286/2006, cu prevederile Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, precum si cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice. 
Art.2 
Se desemneaza, ca reprezentanti ai Judetului Iasi, in Consiliul de administratie al Asociatiei Serviciilor de Apa Canal a Judetului Iasi (cu noua denumire de "Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS"):

 • Dl. Lucian Flaiser - Presedintele Consiliului Judetean Iasi;
 • Dl. Gabriel Surdu - consilier judetean.
 • Art.3 
  Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa semneze legal valabil, in numele si pentru judetul Iasi, Actul constitutiv si Statutul Asociatiei Serviciilor de Apa Canal a Judetului Iasi (cu noua denumire de "Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS''), in forma actualizata, cu toate modificarile si completarile la zi, conform anexelor nr.1 si nr.2 la prezenta hotarare, parti integrante din aceasta. 
  Art.4 
  Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Economice, Directiei Financiar - Contabile si Administrativ, Directiei Tehnice din cadrul Consiliului Judetean Iasi, Asociatiei Serviciilor de Apa Canal a Judetului Iasi (reprezentata prin Presedintele asociatiei - Lucian Flaiser) si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Ia act de Raportul privind activitatea de solutionare a petitiilor in semestrul I al anului 2007, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.1 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare persoanelor interesate si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Aproba coparticiparea Consiliului Judetean Iasi alaturi de Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Iasi in vederea derularii Programului "Salut, Vecine!", cu suma de 50 Ron din fondul special. 
Art.2 
Directia Financiar Contabila si Administrativ va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarare Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Iasi, Directorului Executiv - Directia Financiar-Contabila si Administrativ din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Institutiei Prefectului Judetului iasi.

Art.1 
Se aproba trecerea din domeniul public al judetului Iasi si din administrarea Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, in domeniul privat al judetului Iasi si in administrarea Directiei de Asistenta Sociala si protectia Copilului Iasi a bunurilor imobile(teren si cladiri) in suprafata totala de 42.898 mp situat in comuna Schitu Duca, judetul Iasi in vederea restituirii in natura petentilor Domenic Habsburg-Lathringer, Maria - Magdalena Holzhausen, Elisabeth Sandhoher; 
Art.2 
Restituirea in natura se va face prin emiterea dispozitiei de catre Presedintele Consiliului Judetean Iasi; 
Art.3 
Serviciul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice-Biroul Patrimoniu, Licitatii, Directiei Financiar Contabilitate si Administrativ, petentilor Domenic Habsburg-Lathringer, Maria - Magdalena Holzhausen, Elisabeth Sandhoher si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba trecerea din domeniul public al judetului Iasi si din administrarea R.A.J.A.C. Iasi, in domeniul privat al judetului Iasi si in administrarea R.A.J.A.C. Iasi a terenului in suprafata de 12739,10 mp, teren pe care sunt edificate constructii(sediul R.A.J.A.C. Iasi si cladirile anexe). 
Suprafata de 12797,08 mp reprezentand zona de protectie a obiectivelor R.A.J.A.C. Iasi ramane in domeniul public al judetului Iasi si in administrarea R.A.J.A.C. Iasi. 
Suprafata totala de teren de 25536,18 mp este identificata in HGR 1354/2001, conform Anexei nr. 1, pozitia 30, pag. 19 - parte integranta la prezenta hotarare. 
Art.2 
Directia Tehnica prin Biroul Patrimoniu Licitatii si R.A.J.A.C. Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.3 
Serviciul Cancelarie va transmite copie dupa prezenta hotarare Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice - Biroului Patromoniu Licitatii, Directiei Economice, Directiei Financiar Contabila si Administrativa, R.A.J.A.C. Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

rt.1 
Se insuseste raportul de evaluare intocmit de evaluator atestat - ANEVAR si S.C. CONT AUDIT S.R.L. Iasi pentru determinarea aportului in natura a judetului Iasi la capitalul social al viitoarei societati comerciale rezultate din transformarea RAJAC Iasi, conform anexei, parte integranta din prezenta. 
Art.2 
R.A.J.A.C.Iasi, Directia Economica, Directia Financiar Contabila, Directia Tehnica si Comisia pentru stabilirea conditiilor optime de transformare a RAJAC Iasi in societate comerciala vor lua act de raportul de evaluare prevazut la art. 1 si vor proceda in consecinta. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare celor prevazuti la art. 2, Directiei Juridice si Cancelarie si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Aproba deplasarea d-lui Lucian Flaiser la Bruxelles, in perioada 26 - 29 septembrie 2007, in vederea participarii sale ca membru in delegatia ce reprezeinta Romania la dezbaterea privind Raportul Comisiei Europene cu privire la coeziunea economica si sociala. 
Art.2 
In aplicarea prevederilor art.1, Directia Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare va intocmi dispozitia privind angajarea cheltuielilor aferente deplasarii. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare d-lui Lucian Flaiser - Presedintele C.J. Iasi, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Financiar - Contabile si Administrativ si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba Protocolul de Colaborare in domeniul prevenirii combaterii criminalitatii stradale, incheiat intre Inspectoratul de Politie al Judetului Iasi si Consiliul Judetean Iasi -Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Iasi. 
Art.2 
Se stabileste sediul ATOP Iasi in imobilul situat in Iasi, Soseaua Nicolina nr.5 unde functioneaza Sectia 6 Politie. 
Art.3 
Se aproba alocarea sumei de 100.000 lei din fondul de rezerva bugetara al Consiliului Judetean Iasi pentru amenajarea sediului ATOP. 
Art.4 
Directia Economica si Directia Financiar Contabila si Administrativ vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.unic 
Amanarea dezbaterii cererii formulate de SC "Lucrari Drumuri si Poduri" SA Iasi, inregistrata la Consiliul Judetean Iasi sub nr.5692/2007 privind abrogarea art.3 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.7/2004 pana la definitivarea de catre Comisia constituita la nivelul Consiliului Judetean Iasi a strategiei de privatizare a societatii.

Art.1 
Se aproba ca judetul Iasi sa participe, in calitate de unic membru fondator, la constituirea legala a Fundatiei pentru cultura a Judetului Iasi (F.C.I.), in baza actelor constitutive cuprinse in anexa - parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Pentru functionarea Fundatiei pentru cultura a Judetului Iasi se aproba alocarea din fondul de rezerva al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2007 a sumei de 200.000 lei, din care aport initial la constituire in valoare de 15.000 lei. 
Art.3 
Cei doi reprezentati ai Judetului Iasi in Consiliul Director vor fi numiti prin dispozitie a Presedintelui Consiliului Judetean Iasi.

Art.1 
Aproba coparticiparea Consiliului Judetean Iasi, alaturi de Consiliul Local al Comunei Cucuteni, la actiunile desfasurate in cadrul Taberei de creatie, sculptura si ceramica. 
Art.2 
In aplicarea art. 1, se mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa emita dispozitia privind alocarea sumei de 20.000 lei din Fondul special.

Art.1 
Se aproba transmiterea din administrarea Consiliului Judetean Iasi, in administrarea unitatilor de asistenta medico-sociala Bivolari, Raducaneni si Victoria a bunurilor imobile (cladiri si terenuri) identificate in anexa - parte integranta la prezenta hotarare. 
Art.2 
Unitati1e medico-sociale Bivolari, Raducaneni si Victoria, in calitate de titular al dreptului de administrare vor dispune de bunurile imobile ce fac obiectul art. 1 , cu respectarea legislatiei ce reglementeaza proprietatea publica si regimul juridic al acesteia. 
-In litigiile privitoare la dreptul de administrare, in instanta titularii acestui drept vor sta in nume propriu; 
-In litigiile reprezentand dreptul de proprietate asupra bunurilor, titularii dreptului de administrare au obligatia de a arata instantei titularul dreptului de proprietate. 
Art.3 
Inchirierea sau concesiunea bunurilor imobile ce fac obiectul art.1 se aproba prin hotarare a Consiliului Judetean Iasi. 
- Cota parte din cuantumul chiriei sau redeventei va fi stabilita prin hotarare a Consiliului Judetean Iasi. 
Art.4 
Cheltuielile de intretinere si gospodarire, reparatii, consolidari, dotari independente vor fi suportate de Consiliul Judetean Iasi, in limita bugetului aprobat, cat si de titularul dreptului de administrare a unitatilor medico-sociale din Bivolari, Raducaneni si Victoria, din venituri proprii. 
Art.5 
Directia Tehnica-Biroul Patrimoniu-Licitatii, Directia Financiar Contabilitate si Administrativ vor perfecta protocoalele de predare-preluare a bunurilor imobile ce fac obiectul art. 1, in termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei.

Art.unic 
Sustinerea participarii Asociatiei de Salariati la privatizarea SC Ť Lucrari Drumuri si Poduri ť SA Iasi. 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare SC Ť Lucrari Drumuri si Poduri ť SA Iasi, Directiei Economice, Directiei Juridice si Cancelarie din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba trecerea unui cablu electric aerian pe terenul aferent Centrului Medical "Sf. Petru si Pavel" din municipiul Iasi, B-dul Primaverii nr. 4, lucrare solicitata de catre dl. Macovei Ion.Lucrarea va fi dezafectata pe cheltuiala d-lui Macovei Ioan in conditiile in care Consiliul Judetean Iasi va avea lucrari de investitii in zona respectiva. 
Dl. Macovei Ioan va putea obtine avizele pentru trecerea unui cablu subteran la data efectuarii lucrarilor efectuate de Consiliul Judetean Iasi. 
Art.2 
Costurile necesare efectuarii lucrarii vor fi suportata de dl. Macovei Ion.

Art.1 
    (1) Se modifica Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.55/02.02.2007 privind Programul pentru lucrari de drumuri judetene si comunale pe anu1 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul inlocuirii anexelor 1, 2.1, 2.2, 3 la prezenta hotarare, parte integranta din prezenta hotarare. 
    (2) Se completeaza Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.55/02.02.2007 privind Programul pentru lucrari de drumuri judetene si comunale pe anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu anexele 4,5 si 6 parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Directia Economica si S.P.A.D.J. Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1 
    (1) Se aproba realizarea adaptarii Studiului de fezabilitate la Continutul cadru conform modelului D la Formularul Cererii de finantare din Ghidul Solicitantului si a documentatiei complementare obligatorii solicitata prin Ghid (expertiza tehnica pentru poduri, studiu de trafic, audit de siguranta a circulatiei, alte elemente care vor fi incluse in Ghidul solicitantului cand va fi elaborat si aprobat), aferenta proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului de interes regional DJ 208, limita judetului Neamt - Iasi - limita judetului Suceava" in suma de 106.831,50 Lei + 20.297,99 T.V.A, echivalent a 33.500,00 Euro + 6.365,00 Euro T.V.A 
    (2) Serviciile pentru realizarea documentatiilor de la pct. (1) vor fi achizitionate prin procedura de achizitie publica, conform legii. 
Art.2 
Directia de Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directia Economica, Directia Financiar - Contabilitate si Administrativ si Directia Tehnica - Biroul Patrimoniu - Licitatii vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1 
    (1)Se aproba realizarea adaptarii Studiului de fezabilitate la Continutul cadru conform modelului D la 1 Formularul Cererii de finantare din Ghidul Solicitantului si a documentatiei complementare obligatorii solicitata prin Ghid (expertiza tehnica pentru poduri, studiu de trafic, audit de siguranta a circulatiei , alte elemente care vor fi incluse in Ghidul solicitantului cand va fi elaborat si aprobat), aferenta proiectului "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere interjudetene DJ 282C, DJ 282, DJ282B, Iasi - Botosani" in suma de 106.831,50 Lei + 20.297,99 T.V.A, echivalent a 33.500,00 Euro + 6.365,00 Euro T.V.A 
    (2) Serviciile pentru realizarea documentatiilor de la pct. (1) vor fi achizitionate prin procedura de achizitie publica, conform legii. 
Art.2 
Directia de Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directia Economica, Directia Financiar - Contabilitate si Administrativ si Directia Tehnica – Biroul Patrimoniu - Licitatii vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1 
Se aprooba realizarea documentatiei complementare obligatorii solicitata prin Ghidul solicitantului (expertiza tehnica pentru poduri, studiu de trafic, audit de siguranta a circulatiei, alte elemente care vor fi incluse in Ghidul solicitantului cand va fi elaborat si aprobat), aferenta proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 248, Iasi-Vaslui" in suma de 38.268,00 lei + 7.270,92 Lei T.V.A, echivalent a 12.000,00 Euro + 2.280,00 Euro T.V.A. 
Art.2 
Directia de Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directia Economica, Directia Financiar - Contabilitate si Administrativ si Directia Tehnica - Biroul Patrimoniu - Licitatii vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1 
Se aproba cofinantarea cheltuielilor eligibile din bugetul Consiliului Judetean Iasi in suma de 1.725.059,62 Euro; 
Art.2 
Se aproba acoperirea costurilor neeligibile destinate PIU, taxelor, publicitatii proiectului, etc. din bugetul Consiliului Judetean Iasi; 
Art.3 
Se mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Iasi, dl. Lucian Flaiser in vederea semnarii Acordului cadru intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, Beneficiarul Local si Agentia de Dezvoltare Nord - Est pentru proiectul "Centrul Expozitional Moldova Iasi";

Art.1 
    (1) Se aproba participarea Consiliului Judetean Iasi, in calitate de membru fondator, la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "EURONEST", ce urmeaza a se infiinta la nivelul Regiunii de dezvoltare Nord-Est. 
    (2) Unitatile administrativ-teritoriale din Regiunea de dezvoltare Nord-Est, respectiv, judetele Bacau, Botosani, Suceava, Vaslui, Neamt si Iasi se asociaza sub forma unei asociatii de dezvoltare intercomunitare, cu personalitate juridica, de drept privat si de utilitate publica in conformitate cu prevederile Legii 215/2001 si ale O.G . 26/2000. 
Art.2 
Se mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa participe si sa reprezinte interesele Judetului Iasi la intalnirea reprezentantilor unitatilor administrative teritoriale - membri fondatori ai Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "EURONEST", in vederea dezbaterii clauzelor contratuale ale actelor de infiintare ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "EURONEST", ce va avea loc la Iasi in data de -------

Art.1 
Se aproba participarea delegatiei Consiliului Judetean Iasi formata din: 
    domnul Dinu Apavaloaiei, consilier judetean 
    domnul Constantin Nita, consilier judetean 
    doamna Florentina Buga, consilier Serviciul Integrare Europeana, Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera 
    domnul Dan Ivan, conducator auto 
la cea de-a 16-a aniversare a Zilei Independentei Ucrainei, la Vinnitsa, Ucraina, programata pentru perioada 22-24 august 2007; 
Art.2 
Cheltuielile de deplasare si diurna vor fi suportate de catre Consiliul Judetean Iasi, conform HG 518 /1995 cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.1 
Se aproba participarea delegatiei Consiliului Judetean Iasi formata din 5 membri: 
    domnul Lucian Flaiser, Presedintele CJ Iasi, seful delegatiei 
    domnul Gabriel Surdu, consilier judetean 
    domnul Constantin Serban, consilier judetean 
    domnul Liviu Filip, consilier judetean 
    - un reprezentant al Directiei de Integrate Europeana, Dezvoltare si Comunicare, care va fi nominalizat prin Dispozitie a Presedintelui CJ Iasi 
la cel de-al treilea Tirg Comercial si de Investitii Asia de Nord-Est China, la Jilin, in perioada 2 - 7 septembrie 2007; 
Art.2 
Cheltuielile de deplasare si 50 % diurna vor fi suportate de catre Consilil Judetean Iasi, conform HG 518/1995 cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.1 
Se aproba participarea delegatiei Consiliului Judetean Iasi formata din 5 membri: 
    doamna Luminita Iordache, consilier judetean 
    doamna Nelly Pascal, consilier judetean 
    domnul Cristian Stanciu, consilier judetean 
    domnul Petru Dascalu, consilier judetean 
    doamna Sanda Beatrice Bitere, reprezentant al Directiei de Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare 
la actiunea de prezentare si promovare a judetului Iasi in Iandul Sachsen-Anhalt, la Magdeburg, in perioada 21 - 25 septembrie 2007; 
Art.2 
Cheltuielile de deplasare si 50 % diurna vor fi suportate de catre Consiliul Judetean Iasi, conform HG 518 /1995 cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.1 
Se ratifica Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Iasi nr. 625/15.07.2007 privind ajustarea tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare cu indicele preturilor de consum ;

Art.1 
Aproba repartizarea a sumei de 299.800 lei din fondul de rulment al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2007 in vederea realizarii documentatiei complementare pentru urmatoarele proiecte, dupa cum urmeaza: 
    - 127.130 lei,"Reabilitarea si modernizarea drumului de interes regional DJ 208, limita judetului Neamt - Iasi– limita Judetului Suceava" ; 
    - 127.130 lei, "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere interjudetene DJ 282C, DJ282, DJ 282B Iasi – Botosani"; 
    - 45.540 lei "Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 248 Iasi – Vaslui". 
Art.2 
Directia Economica, Directia Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare,Directia Financiar -Contabila si Administrativ, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1 
Se aproba participarea delegatiei Consiliului Judetean Iasi formata din: 
    domnul Antohi Leonid, consilier judetean 
    domnul Florin Silviu Papa, consilier judetean 
    doamna Maria Cabalau, consilier judetean 
    domnul Radu Iliescu, conducator auto 
la Zilele Orasului Odesa, Ucraina, in perioada 1 - 2 septembrie 2007; 
Art.2 
Cheltuielile de deplasare, diurna si cazare vor fi suportate de catre Consiliul Judetean Iasi, conform HG 518/1995 cu modificarile si completarile ulterioare.