Hotărâri ale sedinţei din data de 26-06-2007


Art.1 
Ia act de cererea privind demisia din functia de consilier judetean a doamnei Rascanu Elena, si in consecinta, declara vacanta functia de consilier judetean incepand cu data de 26.06.2007. 
Art.2 
Directia Juridica si cancelarie va parcurge procedura prevazuta de lege in vederea validarii pe functia de consilier judetean a persoanei nominalizata de P.S.D. Iasi.
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta persoanelor interesate.

Art.1 
Aproba propunerile de repartizare a sumei de 39.500 lei din fondul de rezerva inscris in bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2007, astfel: 
1. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi, 9.500 lei, din care: 
9.500 lei reprezentand expertiza tehnica si studiul de fezabilitate aferente lucrarii de investitii montare lift; 
2.Mitropolia Moldovei si Bucovinei, 30.000 lei, din care: 
30.000 lei reprezentand sprijin financiar in vederea finalizarii lucrarilor de pictura la Biserica "Sfantul Ioan Botezatorul" de la Spitalul Municipal Pascani. 
Art.2 
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2007, conform anexelor 1, 1A, 1B, 1D, 1D1. 
Art.3 
Se suplimenteaza bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi cu suma de 10.000 mii lei pentru obiectivul"Dezvoltare si Modernizare Aeroport International Iasi". Anexele cuprinse in art. 2 si anexa 1C- program de investitii publice pe anul 2007 - buget local vor fi modificate in mod corespunzator dupa ce va fi transmisa comunicarea de buget de catre Ministerul Economiei si Finantelor. 
Art.4 
Urmarirea cadrului procedural si de utilizare a fondurilor alocate RA Aeroport Iasi se va realiza de conducerea executiva a regiei careia ii revine responsabilitatea exclusiva pentru achizitia de lucrari, supervizarea acestora, contabilizarea analitica a cheltuielilor si platilor efectuate in vederea realizarii obiectivului "Dezvoltare si modernizare Aeroport International Iasi"; 
Art.5 
Lunar, conducerea executiva a RA Aeroport Iasi va transmite Consiliului Judeteana Iasi raportarea lucrarilor si platilor efectuate precum si a documentelor justificative care sa ateste utilizarea corecta si legala a fondurilor alocate, potrivit art. 4; 
Art.6 
Neconformarea la masurile dispuse la art. 4 si 5 atrage raspunderea conducerii executive a RA Aeroport Iasi; 
Art.7 
Directia Economica, Directia Financiar Contabila si Administrativ, Directia Tehnica, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi, Mitrolopia Moldovei si Bucovinei, RA Aeroport Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.8 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare celor enumerati la art. 7, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi. 
Art.9 
Compartimentul Relatii Publice va publica prezenta hotarare.

Art.1 
Aproba repartizarea sumei de 686.002 lei din fondul de rulment al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2007, astfel: 
184.502 lei, in vederea suplimentarii fondurilor repartizare prin H.C.J. nr. 08/02.02.2007 pentru obiectivul "Consolidare si refunctionalizare la Spitalul Clinic de Boli Infectioase - Pavilionul 2 Sfanta Parascheva, Iasi",rezultand o valoare finala necesara asigurarii cofinantarii, dupa cum urmeaza: 
valoare totala: 934.413,32 lei 
din care C+M: 848.457,31 lei 
501.500 lei, reprezentand contributia Consiliului Judetean Iasi la Programul guvernamental de alimentare cu apa la sate, etapa a III-a, finantat conform prevederilor H.G. 687/1997 si H.G. 1036/2004, in vederea exercutarii sistemului de alimentare cu apa in comuna Tiganasi, satele Tiganasi, Carniceni si Mihail Kogalniceanu, din care: 
- alimentare cu energie electrica(studiu solutie, proiect tehnic, executie):500.000 lei; 
- drum acces(studiu fezabilitate): 1.500 lei. 
Art.2 
Directia Economica, directia Tehnica,Directia Financiar-Contabila si Administrativ, Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva" vor duce la indeplinire prevederile prezenteiu hotarari. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare celor enumerati la art. 2, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi. 
Art.4 
Compartimentul Relatuii Publice va publica prezenta hotarare.

Art.1 
Aproba mentinerea punctului 7 din anexa nr. 3 la Hotararea nr. 151/28.05.2007 privind taxele speciale si tarifele pentru anul fiscal 2008; 
Art.2 
Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01.01.2008; 
Art.3 
Directia Economica, Directia Financiar Contabilitate si Administrativ, Directia Juridica si Cancelarie, Directia Arhitect Sef si Compartiment Purtator de Cuvant si Relatii Publice din cadrul Consiliului Judetean Iasi, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari; 
Art.4 
Biroul Cancelarie va transmite copie dupa prezenta celor enumerati la art. 3 si Institutiei Prefectului Judetului Iasi; 
Art.5 
Compartimentul Purtator de Cuvant si Relatii Publice va aduce la cunostinta publica prezenta hotarare prin afisare pe site-ul si la sediul institutiei precum si prin publicare intr-un cotidian local.

Art.1 
Aproba Organigrama, Statul de functii si regulamentul de Organizare si Functionare pentru Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, conform anexelor 1, 2 si 3, parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.2 
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarare celor mentionati la art. 2 si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Revocarea anexei nr. 9 la Hotararea Consiliului Judetean nr. 151/2007 privind taxele speciale si tarifele pentru anul fiscal 2008 si inlocuirea acesteia cu Anexa nr. 9 rectificata, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ale Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 151/2007 raman valabile. 
Art.3 
Directia Economica, Directia Juridica si Cancelarie si Teatrul pentru Copii si Tineret Luceafarul Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.4 
Biroul Cancelarie va transmite copie de pe prezenta celor enumerati la art. 3 si Institutiei Prefectului Judetului Iasi. 
Art.5 
Compartimentul Purtator de Cuvant si Relatii Publice va aduce la cunostinta publica prezenta hotarare prin afisare pe site-ul si la sediul institutiei precum si prin publicare intr-un cotidian local.

Art.1 
(1)Se aproba realizarea actiunilor inscrise in calendarul de evenimente externe propuse pentru anul 2007 in cadrul Programului de Imagine al Consiliului Judetean Iasi pentru anul 2007 a unor actiuni de promovare la nivel european. 
(2)Actiunile de promovare la nivel european a Consiliului Judetean Iasi si alocarile financiare necesare realizarii acestora sunt cuprinse in anexa ce constituie parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Serviciul Integrare Europeana, Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba participarea domnului Iovu Brezuleanu - Vicepresedintele Consiliului Judetean Iasi -la manifestarile organizate cu prilejul aniversarii a 150 de ani de existenta a orasului St. Pierre-les-Elbeuf, Franta, in perioada 18-29 iunie 2007. 
Art.2 
Se insuseste Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Iasi nr. 615/2007privind aprobarea participarii domnului Iovu Brezuleanu - Vicepresedintele Consiliului Judetean Iasi la manifestarile organizate cu prilejul aniversarii a 150 de ani de existenta a orasului St. Pierre-les-Elbeuf, Franta, in perioada 18-29 iunie 2007. 
Art.3 
Cheltuielile de deplasare se vor deconta in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 51/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Art.4 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari persoanei nominalizate la art. 1, Directiei Integrare Europeana Dezvoltare si Comunicare, Serviciului Integrare Europeana, Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera, Directiei Juridice, Directiei Resurse Umane, Organizare si Informatizare, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1 
se aproba indicatorii economici actualizati pentru obiectivul "Consolidare si refunctionalizare la Spitalul Clinic de Boli Infectioase - pavilionul 2 SFANTA PARASCHEVA - IASI" dupa cum urmeaza: 
Valoare totala: 934.413,32 lei(Incluisv TVA) 
din care: C+M: 848.457,31 lei (inclusiv TVA) 
Art.2 
Serviciul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ din cadrul Consiliului Judetean Iasi, Spitalului Clinic de Boli Infectioase Sfanta Parascheva Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Respingerea solicitarilor S.C. EUROP SISTEM S.R.L. si Tepelus Marian privind inchirierea/concesionarea unor suprafete de teren din incinta Centrului medical "Petru si Pavel"; 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice - Biroul Patrimoniu Licitatii, Directiei Financiar-Contabile si Administrativ, Directiei Economice, S.C. EUROP SISTEM S.R.L. , D-lui Tepelus Marian si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba externalizarea serviciilor de laborator si radiologie din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Sfanta Maria" Iasi. 
Art.2 
Se aproba concesionarea prin licitatie publica a serviciilor de laborator si radiologie din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Sfanta Maria" Iasi. 
- Studiul de oportunitate si caietul de sarcini vor fi supuse aprobarii autoritatii deliberative a Consiliului Judetean Iasi. 
- Valoarea redeventei se va determina prin elaborarea unui raport de evaluare intocmit de un expert autorizat. 
- Organizarea licitatie deschise pentru achizitia publica de contracte de prestare de servicii medicale se va face conform legislatiei in vigoare. 
Art.3 
Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Directia Tehnica din cadrul Consiliului judetean Iasi si de Spitalul Clinic de Urgente pentru Copii "Sfanta Maria" Iasi. 
Art.4 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare Spitalului Clinic de Urgente pentru Copii "Sfanta Maria" Iasi, Directiei Tehnice si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba Programul de investitii rectificat pentru anul 2007, conform anexei nr. 1 , parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare catre: RAJAC Iasi, Directia Economica, Directia Organizare Resurse Umane si Informatizare, Directia Juridica si Cancelarie si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
(1)Se aproba participarea Consiliului Judetean Iasi, in calitate de partener, in proiectul "Portalul web ARE referitor la turismul de calitate durabila", realizat de Adunarea Regiunilor Europei in calitate de leader de proiect 
(2)Se aproba plata sumei de 600 de Euro ce reprezinta cofinantarea la proiectul "Portalul web ARE referitor la turismul de calitate durabila". 
Art.2 
Directia Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directia Economica si Directia Financiar-Contabilitate si Administrativ vor duce la indeplinire prezenta hotarare. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Serviciului Integrare Europeana, Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera, Directiei Juridice, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba modificarea incadrarii in categorii functionale a unui drum public din judetul Iasi, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare S.P.A.D.J. Iasi, Consiliului Local Dobrovat, Biroului Patrimoniu-Licitatii si Prefectului Judetului iasi.

Art.1 
Se aproba modificarea incadrarii in categorii functionale a unui drum public din judetul Iasi, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare S.P.A.D.J. Iasi, Consiliului Local Tibana, Biroului Patrimoniu-Licitatii si Prefectului Judetului iasi.

Art.1 
Se aproba cooperarea intre judetul Iasi si comuna ALBANO LAZIALE, Italia, in vederea promovarii intereselor comune statuate prin Protocolul de intelegere incheiat intre Consiliul Judetean Iasi si Primaria ALBANO LAZIALE, Italia ce constituie parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.2 
Se aproba protocolul de intelegere incheiat intre Consiliul Judetean Iasi si Primaria ALBANO LAZIALE, Italia, semnat la Iasi, la data de 21 iunie 2007. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Serviciului Integrare Europeana, Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera, Directiei Juridice si Cancelarie, Ministerului Afacerilor Externe - Directia Drept International si Tratate, Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Directia Generala Integrare Europeana si Relatii Internationale si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba achizitia Mijloacelor Tehnice Aeroportuare conform anexei. 
Art.2 
Prevederile stipulate la art. 1 se vor aplica in functie de asigurarea surselor de finantare. 
Art.3 
Directia Economica si Aeroportul Iasi vor duce la indeplinire prevederile acestei hotarari. 
Art.4 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare Directiei Tehnice, Directiei Economice, R.A. AEROPORTUL Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se respinge ca nefondata plangerea prealabila nr. 9136/07.06.2007, formulata de Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi impotriva hotararii C.J. Iasi nr.149/28.05.2007, plangere inregistrata la Consiliul Judetean Iasi sub nr. 4451/07.06.2007 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarere Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice - Biroul Patrimoniu-Licitatii, Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Se respinge ca nefondata plangerea prealabila nr. 4965/22.06.2007, formulata de Spitalul Clinic de Urgente"Sf.Treime" Iasi impotriva hotararii C.J. Iasi nr.150/28.05.2007. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarere Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice - Biroul Patrimoniu-Licitatii, Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Aproba coparticiparea Consiliului Judetean Iasi, alaturi de Consiliul Local al Muncipiului Iasi si alte institutii publice la organizarea in data de 21 iulie 2007 a mitingului aviatic prilejuit de sarbatorirea Zilei Aviatiei, cu suma de 50.000 lei, din fondul special. 
Art.2 
Directia economica si Directia Financiar-Contabila si Administrativ vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarare R.A. Aeroportul Iasi, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabile si Administrativ din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Aproba un numar de 14 Planuri Urbanistice de Detaliu si 26 Planuri Urbanistice Zonale avizate in Comisia de Urbanism si mentionate in listele anexa care fac parte din prezenta hotarare. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiaie Arhitect Sef si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Admite, in parte, obiectiunile formulate de Institutia Prefectului Judetului Iasi impotriva Hotararii C.J. Iasi nr. 81/22.03.2007, in sensul ca aproba eliminarea unor prevderi ale Statutului Fundatiei Sportului Iesean, dupa cum urmeaza: 
art.8, alin.8.1,subpunctul 1:"cotizatiile membrilor, al caror cuantum se stabileste de catre Consiliul Director"; 
art.8, alin.8.3.:"Cotizatia membrilor este stabilita de catre Consiliul Director. Neplata cotizatiei timp de doua luni consecutive conduce la suspendarea calitatii de membru. In situatia in care cotizatia nu este platita timp de trei luni consecutive, membrul fundatiei pierde aceasta calitate."; 
art.8, alin.8.4.:"Cotizatia poate fi modificata de catre Consiliul Director, in functie de modificarile intervenite, cauzate de nivelul inflatiei." 
Art.2 
Respinge solicitarea Municipiului Iasi din data de 26.06.2007, privind completarea art. 9, alin,9.1., lit.e din Statutul Fundatiei Sportului Iesean cu sintagma "indemnizatii de transfer" 
Art.3 
Celelalte dispozitii ale Statutului Fundatiei Sportului Iesean raman in vigoare. 
Art.4 
Directia Economica, Directia Financiar-Contabila si Administrativ, Directia Juridica si Cancelarie din cadrul Consiliului Judetean Iasi, Municipiului Iasi, Fundatiei Sportului Iesean si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.