Hotărâri ale sedinţei din data de 07-05-2007


Art.1 
Se aproba actul aditional nr.3 la contractul de asociere in participatiune, constituita pentru organizarea si functionarea Parcului stiintific si tehnologic TEHNOPOLIS Iasi, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa semneze legal valabil, in numele si pentru Consiliul Judetean Iasi, actul aditional mentionat la art.1. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Economice, Directiei Financiar - Contabile si Administrativ, Directiei Juridice si Cancelarie, Consiliului Local al Municipiului Iasi, S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iasi, Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" Iasi, Universitatii  .A.I.Cuza Iasi, Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Ion Ionescu de la Brad , Universitatii de Medicina si Farmacie "Gr. T. Popa" si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba actul aditional nr.2 la contractul nr.10510/2004 de administrare a Parcului stiintific si tehnologic TEHNOPOLIS Iasi, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa semneze legal valabil, in numele si pentru Consiliul Judetean Iasi, actul aditional mentionat la art. 1. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Economice, Directiei Financiar - Contabile si Administrativ, Directiei Juridice si Cancelarie, Consiliului Local al Municipiului Iasi, S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iasi, Universitatii Tehnice  Gheorghe Asachi  Iasi, Universitatii "AI. I. Cuza" Iasi, Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Ion Ionescu de la Brad, Universitatii de Medicina si Farmacie "Gr. T. Popa" si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
In vederea mentinerii taxei de cultura si sport prin raportare la dispozitiile legale cuprinse in Codul fiscal si in Legea nr.273/2006 invocate in actul Institutiei Prefectului Judetului Iasi - aproba demararea intocmirii documentatiei necesare infiintarii noului compartiment. 
Art.2 
Comisia de Cultura in cadrul Consiliului Judetean Iasi, Directia Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directia Economica, Directia Financiar Contabila si Directia Juridica si Cancelarie vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Articol unic 
Ia act de Raportul asupra gestionarii bunurilor incluse in patrimoniul Consiliului Judetean Iasi la data de 31.12.2006, conform anexelor, partii integrante la prezenta hotarare. 
Serviciul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Juridice, Directiei Economice, Directiei Financiar Contabile si Administrativ, Directiei Tehnice, Biroul Patrimoniu - Licitatii, persoanelor interesate si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Amanarea dezbaterii proiectului de hotarare privind trecerea din domeniul public al judetului Iasi si din administrarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iasi, in domeniul privat al judetului Iasi si in administrarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iasi a imobilului(teren) in suprafata de 327,76 mp, situat in mun. Iasi, str. Dr.Cehac nr. 28A, in vederea restituirii in natura D-nei Stavri Natalia, pana la sedinta din luna mai a organului deliberativ; 
Art.2 
Serviciul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Juridice, Directiei Economice, Directiei Tehnice, Biroului Patrimoniu -Licitatii, Comisiei interne de aplicare a Legii 10/2001, D-nei Stavri Natalia si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Amanarea dezbaterii proiectului de hotarare privind trecerea din domeniul public al judetului Iasi din administrarea Spitalului Clinic de Urgente "Sf.Treime" Iasi, in domeniul privat al judetului Iasi si in administrarea Spitalului Clinic de Urgente "Sf.Treime" Iasi a imobilului(teren) in suprafata de 1444 mp, situat in mun. Iasi, str. Ateneului nr. 16, in vederea restituirii in natura, mostenitorilor d-Iui Botez Gheorghe, Botez Florin si Leonte Cornelia, pana la sedinta din luna mai a organului deliberativ; 
Art.2 
Serviciul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Juridice, Directiei Economice,Directiei Financiar Contabile si Administrativ, Directiei Tehnice, Biroului Patrimoniu - Licitatii, Comisiei interne de aplicare a Legii 10/2001, D-Iui Botez Florin, D-nei Leonte Cornelia si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba transmiterea cheltuielilor inregistrate, din contabilitatea Consiliului Judetean Iasi la obiectivul LP 60  Consolidare si refunctionalizare scoala primara sat Iazu Nou, comuna Sipote  in evidenta contabila a Consiliului Local Sipote, respectiv valoarea de 545615,15 lei. 
Art.2 
Consiliului Judetean Iasi in calitate de predator si Consiliului Local Sipote in calitate de primitor si beneficiar final al lucrarii LP 60  Consolidarea si refunctionalizare scoala primara sat Iazu Nou, comuna Sipote  vor incheia un proces verbal de predare – primire a cheltuielilor inregistrate la obiectivul LP 60  Consolidarea si refunctionalizare scoala primara sat Iazu Nou, comuna Sipote. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Economice, Directia Financiar Contabilitate si Administrativ, Directiei Tehnice, Directiei Juridice si Cancelarie, Consiliului Local Sipote si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Aproba contul de executie al bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi si situatiile financiare pe anul 2006 , potrivit anexelor la prezenta. 
Art.2 
Directia Economica si ordonatorii secundari/tertiari finantati din bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Economice, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi. 
Art.4 
Compartimentul Relatii Publice va publica prezenta hotarare

Art.1 
Aproba propunerile de repartizare a sumei de 349,91 mii lei din fondul de rezerva inscris in bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2007, astfel: 
- 20,00 mii lei - Mitropolia Moldovei si Bucovinei - acordarea unui sprijin financiar in vederea finalizarii lucrarilor la lacasul de cult din satuI Cucova, comuna Strunga, judetuI Iasi; 
- 4,05 mii lei - suplimentare 1 post Biserica Armeana (contributii la salarizarea personalului neclerical). 
- 204,48 mii lei - studiu de fezabilitate pentru proiectul ,,Informatizarea judetului Iasi"; 
- 121,38 mii lei - expertiza tehnica, studiu de fezabilitate si analiza economico-financiara - "Centru social educativ pentru persoane cu dizabilitati – Iasi " 
Art.2 
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judelean Iasi pe anul 2007, conform anexelor 1, 1A, 1B, 1C, 1C1. 
Art.3 
Directia Economica, Direcpa Financiar Contabila si Administrativ, Directia Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.4 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare celor enumerati la art. 3, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi. 
Art.5 
compartimentul rtelatii Publice sa publice prezenta hotarare.

Art.1 
Aproba repartizarea a sumei de 879.010 lei din fondul de rulment al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2007, astfel: 
Consiliul Judejean Iasi - activitatea proprie - 459.140 lei: 
- 121.380 lei - analiza economico-financiara aferenta proiectului "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere interjudetene DJ 282C, DJ 282B Iasi - Botosani". 
- 121.380 lei - analiza economico-financiara aferenta proiectului ,,Reabilitarea si modernizarea drumului de interes regional DJ 208, limita judetului Neamt - Iasi -limita judetului Suceava"; 
- 121.380 lei - analiza economico-financiara aferenta proiectului ,,Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 248 Iasi - Vaslui"; 
- 95.000 lei - "Retehnologizare statie epurare a apelor uzate in localitatea Raducaneni, judetul Iasi" 
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului - 419. 870 lei: 
- 6.000 lei - cheltuieli de proiectare si taxe-avize aferente pentru montare centrala termica, reabilitare instalatii termice interioare la imobilul din B-dul Chimiei nr.12; 
- 58.000 lei - cheltuieli de proiectare si taxe-avize aferente lucrarilor de reparatii capitale la Centrul de Ingrijire si Asistenta Hirlau, corp B. 
- 355.870 lei - proiect tehnic si taxe-avize aferente pentru obiectivul "Crearea unui centru modulat ingrijire pentru 50 persoane varstnice aflate in situatie de risc", localitatea Mircesti, judetul Iasi. 
Art.2 
Directia Economica, Directia Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directia Financiar- Contabila si Administrativ, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare celor enumerati la articolul 2, Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi. 
Art.4 
Compartimentul Relatii Publice va publica prezenta hotarare.

 

Art.1 
Aproba situatiile financiare pentru anul 2006 ale R.A.J.A.C. Iasi. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare catre R.A.J.A.C. Iasi, Directia Economica,Directia Organizare Resurse Umane si Informatica, Directia Juridica si Cancelarie si Institutia Prefectului Judetului Iasi.