Hotărâri ale sedinţei din data de 27-04-2007


Art.1 
Aproba situatiile financiare anuale ale S.C. Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Iasi pentru anul 2006. 
Art.2 
Aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2006 pe destinatiile propuse de S.C. Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Iasi. 
Art.3 
S.C. Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Iasi are obligatia virarii dividendelor catre Consiliul Judetean Iasi in termenul legal. 
Art.4 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare catre S.C.Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Iasi, Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directia Juridica si Cancelarie si Institutia Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Aproba situatiile financiare anuale ale Regiei Autonome Aeroportul Iasi pentru anul 2006. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare catre Regia Autonoma Aeroportul Iasi, Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directia Juridica si Cancelarie si Institutia Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Aproba situatiile financiare anuale ale SC TEHNOPOLIS SRL Iasi pentru anul 2006. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare catre SC TEHNOPOLIS SRL Iasi, Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directia Juridica si Cancelarie si Institutia Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2007 al Asocierii in Participatiune pentru Parcul Stiintific si Tehnologic TEHNOPOLIS Iasi, conform Anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2007 al SC TEHNOPOLIS SRL Iasi, conform Anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.3 
Abroga Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.15/02.02.2007. 
Art.4 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare catre SC TEHNOPOLIS SRL Iasi, Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directia Juridica si Cancelarie si Institutia Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba Nomenclatorul arhivistic al documentelor create si detinute de Consiliul Judetean Iasi , prevazut in anexa 1 care face parte intergranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Cu data prezentei se abroga Hotararea nr.69 /2004 a Consiliului Judetean Iasi, cu privire la "Nomenclatoru1 cadru" si termenele de pastrare a actelor Consiliului judetean Iasi. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare directiilor Consiliului Judetean Iasi, serviciilor, birourilor si compartimentelor independente, serviciilor publice judetene, Directiei Judetene Iasi a Arhivelor Nationale si Prefecturii Judetu1ui Iasi.

Art.1 
Se avizeaza criteriile de performanta si indicatorii de referinta pentru directorul general al R.A. AEROPORTUL Iasi, domnul Rebegea Mitica, conform anexei, parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.2 
Consiliul de administratie al RA Aeroportul Iasi are obligatia sa analizeze si sa urmareasca indeplinirea criteriilor de performanta si a indicatorilor de referinta si sa informeze Consiliul Judetean Iasi, care va lua masuri in consecinta. 
Art.3 
Neindeplinirea criteriilor si obiectivelor de performanta intr-un procent mai mare de 15% conduce la prezentarea de catre Consiliul de administratie, in Plenul Consiliului Judetean, a unui raport asupra conditiilor care au generat aceasta, functie de care Consiliul Judetean va proceda la sanctionarea conducatorului regiei sau, dupa caz, va dispune schimbarea din functie a acestuia. 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare Directiei Economice, Directiei Organizare, Resurse Umane, Informatizare, RA Aeroportul Iasi si Prefecturii Judetului Iasi.

Art.1 
Se modifica Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 55/02.02.2007 privind Programul pentru lucrari de drumuri judetene si comunale pe anul 2007 in sensul inlocuirii anexelor 1 si 2.1 la prezenta hotarare, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Directia Economica si S.P.A.D.J. Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica o copie a prezentei hotarari Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Directiei Economice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba studiul de fezabilitate si expertiza tehnica pentru obiectivul imbracaminti bituminoase usoare pe DJ 247 DN 24 Dobrovat km. 0+000-15+900, avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica o copie a prezentei hotarari Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Directiei Tehnice si Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba studiu1 de fezabilitate si expertiza tehnica pentru obiectivul reabilitare prin asfaltare DJ 282 E km. 11+100-15+100, avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica o copie a prezentei hotarari Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Directiei Tehnice si Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Aproba un numar de 12 Planuri Urbanistice de Detaliu si 17 Planuri Urbanistice Zonale avizate in Comisia de Urbanism si mentionate in listele anexa care fac parte din prezenta hotarare. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica o copie dupa prezenta hotarare Directiei Arhitect Sef si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba demararea procedurilor prevazute de lege privind reorganizarea Regiei Autonome Judetene de Apa Canal Iasi in societate comerciala pe actiuni in vederea exercitarii calitatii de operator regional si accesarii fondurilor structurale din Programul Operational Structural de Mediu. 
Art.2 
Reorganizarea Regiei Autonome Judetene de Apa Canal Iasi in societate comerciala pe actiuni se va realiza de Comisia numita in acest scop, prin dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Iasi, prin parcurgerea etapelor prevazute in Anexa - parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.3 
RAJAC Iasi, Directia Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directia Economica, Directia Juridica si Cancelarie, Directia Tehnica si Comisia numita prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Iasi nr. 283/2007 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.4 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare celor nominalizati la art. 3, Consiliului Local al Municipiului Iasi si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1 
In vederea realizarii proiectului "Modernizarea Aeroportului International Iasi" se aproba initierea procedurilor pentru promovarea proiectelor de hotarari de Guvern privind transmiterea in proprietatea judetului Iasi - Consiliul Judetean Iasi si in administrarea R.A. Aeroportul Iasi a terenului in suprafata de 172,50 ha detinut de:

Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Dancu 134,15 ha
Ministerul Apararii Nationale   22,55 ha
Ministerul Administratiei si Internelor   11,39 ha
S.R.I.     2,24 ha
Agentia Nationala de Meteorologie si Hidrologie     0,97 ha
S.C. GEPROCON Iasi     1,25 ha

Art.2 
Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa negocieze cu persoanele juridice prevazute la art. 1, conditiile si termenii in care urmeaza a se realiza transferurile suprafetelor de teren mai sus mentionate. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare R.A. Aeroportul Iasi, Directiei Tehnice, Directiei Juridice si Cancelarie, persoanelor juridice prevazute la art. 1 si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1 
Aproba suplimentarea cu un post a personalului neclerical angajat in Biserica Armeneasca Iasi. 
Art.2 
Directia Economica, Directia Organizare Resurse Umane si Informatizare si Biserica Armeneasca Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarare celor mentionati la art. 2, Ministerului Culturii si Cultelor si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1 
Se avizeaza criteriile de performanta si obiectivele de referinta pentru directorul general al SC Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Iasi domnul LIVIU TOMULESEI, conform anexei, parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.2 
Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Iasi are obligatia sa urmareasca indeplinirea criteriilor de performanta si obiectivelor de referinta si sa informeze Consiliul Judetean Iasi, care va lua masuri in consecinta. 
Art.3 
Neindeplinirea criteriilor si obiectivelor de performanta intr-un procent mai mare de 15%, conduce la prezentarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in Plenul Consiliului Judetean, a unui raport asupra conditiilor care au generat aceasta, functie de care Consiliul Judetean va proceda la sanctionarea conducatorului societatii sau, dupa caz, va dispune schimbarea din functie a acestuia. 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare Directiei Economice, Directiei Organizare, Reurse Umane si Informatizare, S.C. Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
(1) - Se aproba inchirierea terenurilor in suprafata de 630-700 mp in vederea amenajarii de spatii de parcare si stationare a aeronavelor particulare in incinta Aeroportului Iasi, proprietate publica a judetului Iasi, administrat de R.A. Aeroportul Iasi, situat in municipiul Iasi, strada Moara de Vant, nr. 34, identificat in anexa - parte integranta a prezentei hotarari, pe o perioada de minim 2 ani. 
(2) - Terenurile vor fi inchiriate pentru amenajarea de spatii de parcare si stationare a aeronavelor particulare in incinta Aeroportului. 
(3) - Pretul de pornire este cel aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie al R.A. "AEROPORTUL" Iasi. 
Art.2 
Inchirierea spatiilor si terenurilor mentionate la art. 1 se va face prin licitatie publica deschisa, iar anuntul de participare va fi publicat pe site-ul R.A.Aeroportul Iasi si in doua cotidiene locale. 
Art.3 
Documentatia de licitatie va fi elaborata de R.A. Aeroportul Iasi. 
Art.4 
Directorul general al R.A. Aeroportul Iasi va desemna prin decizie componenta comisiei pentru analiza, evaluare si adjudecarea ofertelor. 
Art.5 
Se mandateaza Directorul general al R.A. Aeroportul Iasi in vederea aprobarii documentatiei de licitatie si semnarii contractului de inchiriere cu ofertantul desemnat castigator. 
Art.6 
Serviciul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice - Biroul Patrimoniu Licitatii, Directiei Financiar - Contabile si Administrativ, Directiei Economice, R.A.Aeroportul Iasi, S.C. EXCLUSIV COMP S.R.L. Iasi si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba derularea Programului "Dezvoltarea retelei serviciilor sociale comunitare pentru copil si familie si sustinerea familiilor aflate in criza in vederea prevenirii separarii copilului de familia sa"(PIN 6/2007) la nivelul judetului Iasi si semnarea Contractului de finantare intre Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului in calitate de autoritate contractanta, Consiliul Judetean Iasi si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, in calitate de beneficiari si ONG-ul selectat la nivel national in calitate de prestator. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, Autoritarii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba realizarea Proiectului "Centrul social educativ pentru persoane cu dizabilitati - Iasi". 
Art.2 
(1)Se aproba alocarea sumei de 121.380 lei RON inclusiv TVA(echivalent 35.700 Euro), din Fondul de rezerva al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2007, pentru elaborarea expertizei tehnice si studiului de fezabilitate - componenta tehnica si analiza economico-financiara a proiectului. 
(2)Serviciile pentru elaborarea expertizei tehnice si documentatiei specifice analizei economico-financiare vor fi achizitionate prin procedura de achizitie publica, conform legii. 
Art.3 
Directia Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directia Economica, Directia Financiar-Contabilitate si Administrativ si Directia Tehnica - Biroul Patrimoniu-Licitatii vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.4 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directiei Tehnice, Biroului Patrimoniu-Licitatii, Directiei Arhitect Sef, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba realizarea Proiectului "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere interjudetene DJ 282C, DJ 282B Iasi- Botosani". 
Art.2 
(1)Se aproba alocarea sumei de 121.380 lei RON inclusiv TVA (echivalent 35.700 Euro), pentru elaborarea analizei economico-financiare a Proiectului "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere interjudetene DJ 282C, DJ 282B Iasi- Botosani". 
(2)Serviciile pentru elaborarea documentatiei specifice analizei economico-financiare vor fi achizitionate prin procedura de achizitie publica, conform legii. 
Art.3 
Directia Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directia Economica, Directia Financiar-Contabilitate si Administrativ si Directia Tehnica - Biroul Patrimoniu-Licitatii vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.4 
Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 250/2006 prin care s-a aprobat realizarea Proiectului"Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere interjudetene DJ 282C, DJ 282, DJ 282B Iasi - Botosani" se abroga. 
Art.5 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directiei Tehnice, Biroului Patrimoniu-Licitatii, Directiei Economice, Directiei Financiar Contabilitate si Administrativ, Directiei Arhitect Sef, Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1 
(1)Se aproba alocarea sumei de 121.380 RON incluisv TVA (echivalent 35.700 Euro), din Fondul de rulment al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2007, pentru elaborarea analizei economico-financiare a Proiectului"Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 248 Iasi-vaslui". 
(2) Serviciile pentru elaborarea documentatiei specifice analizei economico-financiare vor fi achizitionate prin procedura de achizitie publica, conform legii. 
Art.2 
(1) se aproba modificarea art.2 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 249/2006, in sensul modificarii si completarii anexei ce contine Acordul de asociere intre Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Judetean Vaslui pentru realizarea "Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 248 Iasi-Vaslui", prin introducerea modificarilor si completarilor formulate de Consiliul Judetean Vaslui, in calitate de asociat-partener. 
(2)Acordul de asociere intre Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Judetean Vaslui pentru realizarea Proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 248 Iasi-Vaslui", cu modificarile si completarile corespunzatoare, constituie anexa- parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.3 
Directia Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directia Economica, Directia Financiar-Contabilitate si Administrativ si Directia Tehnica - Biroul Patrimoniu-Licitatii vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.4 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directiei Tehnice, Biroului Patrimoniu-Licitatii, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Directiei Arhitect Sef, Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene, Consiliului Judetean Vaslui si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba realizarea proiectului Reabilitarea si modernizarea drumului de interes regional DJ 208, limita judetului Neamt - Iasi - limita judetului Suceava". 
Art.2 
(1) Se aproba alocarea sumei de 121.380 lei Ron inclusiv TVA (echivalent 35.700 Euro),din Fondul de rulment al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2007, pentru elaborarea analizei economico-financiare ProiectuluiReabilitarea si modernizarea drumului de interes regional DJ 208, limita judetului Neamt - Iasi - limita judetului Suceava". 
(2)Serviciile pentru elaborarea documentatiei specifice analizei economico-financiare vor fi achizitionate prin procedura de achizitie publica, conform legii. 
Art.3 
Directia Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directia Economica, Directia Financiar-Contabilitate si Administrativ si Directia Tehnica - Biroul Patrimoniu-Licitatii vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.4 
Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 251/2006 prin care s-a aprobat realizarea Proiectului"Reabilitarea si modernizarea drumului de interes regional DJ 208 Neamt - Iasi - Suceava" se abroga. 
Art.5 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directiei Tehnice, Biroului Patrimoniu-Licitatii, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Directiei Arhitect Sef, Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba suplimentarea fondurilor destinate realizarii proiectului "Retehnologizarea statiei de epurare a apelor uzate din localitatea Raducaneni, cu suma de 95.000 lei RON, alocata din Fondul de rulment al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2007. 
Art.2 
Se aproba modificarea art.3 din Hotararea Consiliului Judetean nr. 193/2006 prin modificarea sumei ce reprezinta procentul de 40% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale Proiectului "Retehnologizarea statiei de epurare a apelor uzate din localitatea Raducaneni, in sensul diminuarii valorii de la suma de 1.165.140 lei RON la suma de 904.455 lei RON, drept pentru care art. 3 din Hotararea Consiliului Judetean nr. 193/2006 va avea urmatorul cuprins: 
"Art.3Se aproba cofinantarea Proiectului "RETEHNOLOGIZARE STATIE DE EPURARE A APELOR UZATE IN LOCALITATEA RADUCANENI, JUDETUL IASI", in suma de 361.782 RON ce reprezinta procentul de 40% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale proiectului in suma de 904.455 lei RON". 
Art.3 
Se aproba modificarea art.4 din Hotararea Consiliului Judetean nr. 193/2006 prin modificarea sumei ce reprezinta procentul de cheltuieli neeligibile aferente Proiectului "Retehnologizarea statiei de epurare a apelor uzate din localitatea Raducaneni, in sensul majorarii valorii de la suma de121.920 lei RON la suma de 382.605 lei RON, drept pentru care art. 4 din Hotararea Consiliului Judetean nr. 193/2006 va avea urmatorul cuprins: 
"Art.4Se aproba alocarea sumei de 382.605 lei RON ce reprezinta cheltuieli neeligibile aferente proiectului (taxe, avize, acorduri, autorizatii, precum si cheltuieli diverse si neprevazute)". 
Art.4 
Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean nr. 193/2006 raman neschimbate. 
Art.5 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Presedintelui Consiliului Judetean Iasi, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Administratiei Fondului pentru Mediu - Bucuresti si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba realizarea Proiectului "INFORMATIZAREA JUDETULUI IASI". 
Art.2 
(1) Se aproba alocarea sumei de 204.480 RON inclusiv TVA (echivalent 60.140 Euro), din Fondul de rezerva al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2007, pentru elaborarea studiului de fezabilitate a proiectului. 
(2)Serviciile pentru elaborarea documentatiei specifice studiului de fezabilitate vor fi achizitionate prin procedura de achizitie publica, conform legii. 
Art.3 
Directia Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directia Economica, Directia Financiar-Contabilitate si Administrativ si Directia Tehnica - Biroul Patrimoniu-Licitatii vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.4 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directiei Tehnice, Biroului Patrimoniu-Licitatii, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Directiei Arhitect Sef, Directiei Organizare Resurse Umane si Informatizare si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba transmiterea obiectivelor de investitii realizate in cadrul Programului Guvernamental De Alimentare Cu Apa La Sate Si Locuinte Sociale finantat din credite externe, in proprietatea publica si folosinta Consiliilor Locale, dupa cum urmeaza: 
*Alimentare cu apa a localitatilor Prisecani si Moreni, comuna Prisecani, jud. Iasi, in proprietatea publica si folosinta Consiliului Local Prisecani; 
*Alimentare cu apa a localitatilor Ungheni si Bosia, comuna Ungheni,jud. Iasi, in proprietatea publica si folosinta Consiliului Local Ungheni; 
*Sursa alimentara pentru imbunatatirea calitatii apei pentru alimentarea cu apa a localitatilor Halaucesti si Luncasi, comuna Halaucesti, jud. Iasi, in proprietatea publica si folosinta Consiliului Local Halaucesti. 
Art.2 
Directia Tehnica - Serviciul Investitii si Biroul Patrimoniu Licitatii vor proceda, in termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei Hotarari, la perfectarea Procesului-Verbal de predare-preluare a obiectivelor receptionate. 
Art.3 
Serviciul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta Hotarare Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice - Biroul Patrimoniu Licitatii, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Directiei Economice din cadrul Consiliului Judetean Iasi, Consiliul Local Prisecani, Consiliul Local Ungheni, Consiliul Local Halaucesti si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1 
In vederea realizarii proiectului "Modernizarea Aeroportului International Iasi" se aproba initierea procedurii pentru promovarea proiectului de hotarare de Guvern privind alocarea unor fonduri necesare pentru extinderea pistei si executia lucrarilor de terasamente la pista de decolare-aterizare. 
Art.2 
Prevedrile art. 1 vor fi duse la indeplinire de R.A.Aeroportul Iasi si Directia Juridica si Cancelarie din cadrul Consiliului Judetean Iasi. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare R.A. Aeroportul Iasi, Directiei Juridice si Cancelarie si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se ia act de varianta 2 de modernizare si dezvoltare a Aeroportului Iasi, prevazuta in Anexa, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Prevederile art. 1 vor fi duse la indeplinire de R.A. Aeroportul Iasi, Directia Tehnica, Directia Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare si Directia Economica din cadrul Consiliului Judetean Iasi. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare R.A. Aeroportul Iasi, Directiei Tehnice, Directiei Economice si Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.