Hotărâri ale sedinţei din data de 22-03-2007


Art.1
Se declara vacanta functia de consilier judetean ocupata de domnul Rinca Dragos Gelu.
Art.2
Directia Juridica si Cancelarie va parcurge procedura prevazuta de lege in vederea validarii pe functia de consilier judetean a persoanei nominalizata de Partidului Social Democrat Iasi.
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta persoanelor interesate.

Art.1
Se aproba reprezentantii Consiliului Judetean Iasi in consiliile etice ale spitalelor arondate, conform anexelor 1-7 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta Directiei Organizare, Resurse Umane, Informatizare, spitalelor prevazute in anexe, persoanelor nominalizate si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Aproba modificarea si suplimentarea "Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean judetean".
Art.2
Compartimentul Coordonare Transport Intra si Inter Judetean va duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.
Art.3
Prin responsabilitatea coordonatorului din cadrul Consiliului Judetean Iasi pentru transportul rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean, Autoritatea Rutiera Romana - Agentia Iasi si Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Iasi vor prezenta trimestrial, în Plenul Consiliului Judetean Iasi, o informare asupra modului de implementare a Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean, prevazut la art.1.
Art.4
La efectuarea controlului de specialitate de c?tre ARR - Agentia Iasii asupra operatorilor de transport care efectueaza cursele judetene, conform programului stabilit, se va solicita participarea reprezentantilor Consiliului Judetean Iasi ce vor fi nominalizati in acest sens de catre Presedintele Consiliului Judetean Iasi.

Art.1 
Se aproba transmiterea imobilelor - avand datele de identificare cuprinse in Anexa 1 (parte integranta a prezentei) din HGR nr.1354/2001, modificata prin H.G.R. nr.48 /2007 - din proprietatea publica a judetului Iasi in proprietatea publica a Primariei Holboca conform protocolului incheiat intre Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Local al comunei Holboca inregistrat sub numarul 2151/26.02.2007 la Primaria Comunei Holboca. 
Art.2 
Se aproba preluarea personalului aferent Centrului Holboca din cadrul Serviciului Public de Protectie a Plantelor, de catre Consiliul Local al comunei Holboca. 
Art.3 
Stocurile de substante si ingrasaminte chimice existente la Centrul Holboca vor fi facturate Primariei comunei Holboca. 
Art.4 
Schimbarea destinatiei bunurilor publice dobandite potrivit art. 1 , de catre comuna Holboca, se va face numai in conditiile respectarii stricte a prevederilor legale in materia domeniului public fiind exclusa instrainarea si trecerea in regim privat a acestor bunuri. 
Art.5 
Serviciul Cancelarie va transmite copie dupa prezenta hotarare Directiei de Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice - Birou Patrimoniu si Licitatii, Directiei Economice, Directiei Financiar Contabile , Serviciului Public de Protectie a Plantelor, Consiliului Local al comunei Holboca si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba transmiterea imobilelor - avand datele de identificare cuprinse in Anexa l(parte integranta a prezentei ) din HGR nr.1354/2001, modificata prin H.G.R. nr.48 /2007 - din proprietatea publica a judetului Iasi in proprietatea publica a Primariei Harlau conform protocolului incheiat intre Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Local Harlau inregistrat sub numarul 3046/28.02.2007 la Primaria orasului Harlau. 
Art.2 
Se aproba preluarea personalului aferent Centrului Harlau din cadrul Serviciului Public de Protectie a Plantelor, de catre Consiliul Local Harlau. 
Art.3 
Stocurile de substante si ingrasaminte chimice existente la acest centru vor fi facturate Primariei Harlau. 
Art.4 
Schimbarea destinatiei bunurilor publice dobandite potrivit art. 1, de catre orasul Harlau, se va face numai in conditiile respectarii stricte a prevederilor legale in materia domeniului public fiind exclusa instrainarea si trecerea in regim privat a acestor bunuri. 
Art.5 
Serviciul Cancelarie va transmite copie dupa prezenta hotarare Directiei de Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice - Birou Patrimoniu si Licitatii , Directiei Economice , Directiei Financiar - Contabile , Serviciului Public de Protectie a Plantelor, Consiliului Local Harlau si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba transmiterea imobilelor - avand datele de identificare cuprinse in Anexa l (parte integranta a prezentei) din HGR nr.1354/2001, modificata prin H.G.R. nr 48 /2007 - din proprietatea publica a judetului Iasi in proprietatea publica a Primariei Ciortesti conform protocolului incheiat intre Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Local Ciortesti inregistrat sub numarul 653/27.02.2007 la Primaria Comunei Ciortesti. 
Art.2 
Se aproba preluarea personalului aferent Subcentrului Ciortesti din cadrul Serviciului Public de Protectie a Plantelor, de catre Consiliului Local Ciortesti. 
Art.3 
Schimbarea destinatiei bunurilor publice dobandite potrivit art. 1, de catre comuna Ciortesti, se va face numai in conditiile respectarii stricte a prevederilor legale in materia domeniului public fiind exclusa instrainarea si trecerea in regim privat a acestor bunuri. 
Art.4 
Serviciul Cancelarie va transmite copie dupa prezenta hotarare Directiei de Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice -Birou Patrimoniu si Licitatii, Directiei Economice, Directiei Financiar - Contabile, Serviciului Public de Protectie a Plantelor, Consiliului Local Ciortesti si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba transmiterea imobilelor - avand datele de identificare cuprinse in Anexa 1 - parte integranta din prezenta hotarare ­din HGR nr.1354/2001, completata prin H.G.R. nr.48/2007- din proprietatea publica a judetului Iasi in proprietatea publica a Municipiului Pascani, conform protocolului incheiat intre Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Local al Municipiului Pascani inregistrat sub numarul 2670/22.02.2007 la Primaria Municipiului Pascani. 
Art.2 Se aproba preluarea personalului aferent Centrului Pascani din cadrul Serviciului Public de Protectie a Plantelor, de catre Consiliul Local al Municipiului Pascani. 
Art.3 
Stocurile de substante si ingrasaminte chimice existente la acest centru vor fi facturate Primariei Municipiului Pascani. 
Art.4 
Intrarea in efectivitate a prevederilor prezentei hotarari este conditionata de asigurarea de catre Municipiul Pascani a unui spatiu - cu destinatia sediu al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura ­Filiala Pascani. 
Art.5 
Schimbarea destinatiei bunurilor publice dobandite în conditiile prevederilor art.1, de catre Municipiul Pascani se va face numai in conditiile respectarii stricte a prevederilor legale in materia domeniului public, fiind exclusa instrainarea sau trecerea in regim privat a bunurilor transmise. 
Art.6 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei de Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice - Biroul Patrimoniu-Licitatii, Directiei Economice, Directiei Financiar Contabilitate, Serviciului Public de Protectie a Plantelor, Consiliului Local al Municipiului Pascani si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Articol unic 
Aproba plata celei de-a doua transe in suma de 500.000 lei reprezentand contributia Judetului Iasi la asocierea in participatiune incheiata cu Municipiui Iasi si S.C. FOTBAL CLUB POLITEHNICA S.A. IASI conform contractului anexa la Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 227/04.10.2006. 
Directia Financiar - Contabila si Administrativ va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Biroul cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Financiar - Contabila si Administrativ, Directiei Economice, Municipiului Iasi si Institutiei Prefectului Iasi.

Art.1 
Se aproba ca judetul Iasi sa participe, in calitate de membru fondator, la constituirea legala a Fundatiei Sportului Iesean (F.S.I.), in baza actelor constitutive cuprinse in anexa - parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Pentru functionarea Fundatiei Sportului Iesean se aproba alocarea din fondul de rezerva al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2007 a sumei de 1.500.000 lei, din care aport initial la constituire in valoare de 15.000 lei. 
Art.3 
Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se aproba darea in folosinta gratuita, Mitropoliei Moldovei si Bucovinei a suprafetei de 250 m2 teren aflat in incinta Spitalului de Boli Infectioase "Sf.Parascheva" Iasi in conformitate cu planul de situatie anexa la prezenta, teren aflat in proprietate publica a Consiliului Judetean Iasi pentru construirea unei biserici - capela. 
Art.2 
Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de Consiliul Judetean Iasi, Directia Tehnica, Biroul Patrimoniu, Licitatii si Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf.Parascheva" Iasi si Mitropolia Moldovei si Bucovinei. 
Art.3Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Juridice, Directiei Economice, Directiei Financiar Contabilitate, Directiei Tehnice, Biroul Patrimoniu-Licitatii" Spitalului Clinic de Boli Infectioase "Sf.Parascheva" Iasi, Mitropoliei Moldovei si Bucovinei si Institutiei Prefectului Iasi.

Art.1 
Se aproba Propunerile Consiliilor Locale privind initierea de catre Consiliul Judetean Iasi a unor proiecte de Hotarare de Guvern privind reabilitarea infrastructurii rurale si judetene, prevazute in Anexa, parte din prezenta hotarare. 
Art.2 
Consiliul Judetean Iasi prin Directia Juridica si Cancelarie va realiza procedura prevazuta de lege in vederea promovarii proiectelor de Hotarari de Guvern prevazute la art.1. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Consiliilor Locale prevazute la art.1, Directiei Juridice si Cancelarie din cadrul Consilului Judetean Iasi si Institutiei Prefectului Iasi.

Art.1 
Se aproba infiintarea Compartimentului de mediu, in cadrul Consililui Judetean Iasi, cu atributii stabilite ulterior prin Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Judetean Iasi. 
Art.2 
Acest compartiment va prelua parte din personalul Serviciului Public de Protectie a Plantelor si parte din personalul de la Compartimentul Coordonare Consiliilor Locale din cadrul Consiliului Judetean Iasi precum si bunurile ce au apartinut Serviciului Public de Protectie a Plantelor conform anexelor 1 si 2. 
Art.3 
Se aproba suplimentarea numarului de personal in organigrama Consiliului Judetean Iasi cu un numar de 4 posturi (3 - functii publice si 1 muncitor) in vederea absortiei personalului ramas de la serviciul ce si-a incetat activitatea. 
Art.4 
Creantele si datoriile aflate in evidenta Serviciului Public de Protectie a Plante lor vor fi pre1uate in evidenta financiar - contabila a Consiliului Judetean. 
Art.5 
Arhiva Serviciului Public de Protectie a Plantelor va fi preluata la arhiva Consiliului Judetean Iasi prin Directia Juridica si Cancelarie. 
Art.6 
Serviciul Cancelarie va transmite copie dupa prezenta hotarare Directiei de Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice -Birou Patrimoniu si Licitatii, Directiei Economice, Directiei Financiar Contabile si Administrative, Serviciului Public de Protectie a Plantelor si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Aproba statul de functii pentru Muzeul Literaturii Romane Iasi conform anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Muzeul Literaturii Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Biroul Cancelarie va comunica copii dupa prezenta hotarare celor mentionati la art. 2 si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1 
Se insuseste protocolul de Colaborare prevazut in Anexa, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare Direc?iei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Institutiei Prefectului Iasi.

Art.1 
Se aproba cooperarea judetului Iasi cu Regiunea Emilia-Romagna, Italia, in vederea promovarii intereselor comune statuate prin Declaratia de infratire incheiata intre Consiliul Judetean Iasi siRegiunea Emilia-Romagna, Italia, ce constituie anexa, parte integranta a prezentei hotarari. 
Art.2 
Se aproba Declaratia de infratire incheiata intre Consiliul Judetean Iasi si Regiunea Emilia-Romagna, Adunarea Legislativa Emilia-Romana, Italia, semnata la Bologna, Italia, la data de 09.03.2007. 
Art.3 
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Serviciului Integrare Europeana, Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera, Directiei Juridice si Cancelarie, Ministerului Afacerilor Externe - Directia Drept International si Tratate, Ministerului Administratiei si Internelor Directia Generala Integrare Europeana si Relatii Internationale si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Articol unic 
Aproba reactualizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Iasi stabilite prin Hotarârea nr.106/2004, conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarâre.

Articol unic 
Se insuseste Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Iasi nr.283/22.03.2007 privind constituirea comisiei pentru stabilirea conditiilor optime de transformare a RAJAC Iasi in societate comerciala, conform Anexei- parte integranta din prezenta hotarare. 
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Juridice si cancelarie, Directiei tehnice, Directiei Economice din cadrul Consiliului Judetean Iasi, primariei Municipiului Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.