Hotărâri ale sedinţei din data de 07-03-2007


Art.1
Se avizeaza obiectivele si criteriile de performanta pe anul 2007 pentru directorul general al RAJAC Iasi ing. Toma Ion, conform anexei, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Consiliul de administratie al RAJAC Iasi are obligatia sa analizeze si sa urmareasca indeplinirea criteriilor si obiectivelor de performanta si sa informeze Consiliul Judetean Iasi, care va lua masuri in consecinta.
Art.3
Neindeplinirea criteriilor si obiectivelor de performanta intr-un procent mai mare de 15%, conduce la prezentarea de catre Consiliul de administratie, in Plenul Consiliului Judetean, a unui raport asupra conditiilor care au generat aceasta, functie de care Consiliul Judetean va proceda la sanctionarea conducatorului regiei, sau dupa caz, va dispune schimbarea din functie a acestuia.
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarare Directiei Economice, Directiei Organizare, Resurse Umane, Informatizare, RAJAC Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se ratifica Dispozitia nr. 54/13.02.2007 a Presedintelui Consiliului Judetean Iasi, prin care se dispune componenta delegatiei Consiliului Judetean Iasi care va fi prezenta la semnarea Acordului de Cooperare dintre Consiliul Judetean Iasi si Adunarea Legislativa a Regiunii Emilia-Romagna, Italia, dupa cum urmeaza:
- dl. Lucian Flaiser, presedinte C.J.Iasi;
- d-na Mirela Dobresanciuc, consilier judetean;
- d-na Claudia Stoica, Director Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare;
- dl. Eugen Ticau, consiler judetean;
- dl.Constantin Serban, consilier judetean;
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei Hotarari persoanelor nominalizate la art. 1, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Serviciului Integrare Europeana, Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera, Directiei Financiar Contabile si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Aproba un numar de 23 Planuri Urbanistice de Detaliu si 13 Planuri Urbanistice Zonale avizate in Comisia de Urbansim si mentionate in listele anexa care fac parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Arhitect Sef si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Aproba modificarea Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr.12/2007, in sensul includerii in Programul de investitii pentru anul 2007 a RAJAC Iasi a obiectivului "Imprejmuire sediu RAJAC latura B-dul Carol I si incinta" la valoarea de 699.445,18 lei, urmand ca Programul de investitii sa se realizeze potrivit Anexei 1la prezenta hotarare.
Art.2
RAJAC Iasi, Directia Economica vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.