Hotărâri ale sedinţei din data de 02-02-2007


Art.1
Ia act de Raportul de activitate al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2006, conform anexei parte integranta din prezenta hotarare.
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta persoanelor interesate si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba cuantumul total al cheltuielilor finantate din bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi peanul 2007, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare, privind functionarea centrelor de zi din comunele: Andrieseni, Cotnari, Ciurea, Lungani, Tomesti, Scobinti si Voinesti.
Art.2
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Economice, Consiliilor locale: Andrieseni, Cotnari, Ciurea, Lungani, Tomesti, Scobinti si Voinesti, Compartimentul Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Aproba repartizarea sumei de 25.227.895 lei din fondu1 de rulment al Consiliului Judetean pe anul 2007, potrivit anexei, parte integranta la prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabile si Administrativ, Directiei Tehnice, Directiei de Integrare Europeana, Comunicare si Dezvoltare, Directiei Generale de Asistenta Sociala si protectia Copilului, Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Spitalului Clinic de Urgente pentru Copii "Sf. Maria" - Iasi, scolii Speciale Pascani, R.A. Aeroport Iasi, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Aproba cofinantarea de catre Consiliul Judetean Iasi a Clubului Sportiv Politehnica Iasi cu suma de 72.000 lei pentru anul 2007, din care:
-36.000 lei pentru sectia de handbal masculin;
-36.000 lei pentru sectia de rugby.
Art.2
Aproba contractul de finantare incheiat intre Consiliul Judetean Iasi si structura sportiva Clubul Sportiv Politehnica Iasi, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3
Comisia pentru invatamant, cercetare stiintifica, cultura, culte, tineret, sport si turism a Consiliului Judetean Iasi va asigura monitorizarea si controlul activitatilor finantate de catre Consiliul Judetean Iasi si va prezenta, in fiecare sedinta a Consiliului Judetean Iasi, o informare cu privire la atingerea obiectivelor prevazute in contractul de finantare.
Neindeplinirea obiectivelor stabilite pentru structura sportiva prevazuta la art.1 va conduce la diminuarea finantarii din partea Consiliului Judetean Iasi.
Art.4
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Revoca Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 289/08.12.2006;
Art.2
Abroga anexa nr. 3 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 138/23.09.2005 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2006, incepand cu data de 11 .11.2006,celelalte prevederi ale Hotararii pastrandu-si valabilitatea;
Art.3
Abroga Hotararea Consiliului Jdetean Iasi nr. 32/23.01.2006, privind realizarea activitatii de intretinere si salubrizare in punctul de trecere a frontierei de catre Consiliul Local Victoria, incepand cu data de 11.11.2006;
Art.4
In aplicarea prevederilor art. 2 si art. 3 se reziliaza Contractul de Colaborare nr. 1990/877/28.02.2006, incheiat intre Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Local Victoria, incepand cu data de 11.11.2006;
Art.5
Directia Economica, Consiliul Local Victoria, Compartimentul Purtator de Cuvant si Relatii Publice si Biroul Cancelarie vor duce la Indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se completeaza titulatura Anexei nr. 6 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 100/23.05.2006 dupa cum urmeaza: din "Taxe speciale pentru eliberarea de acorduri si autorizatii, inchirieri de suprafete din ampriza si zona de siguranta a drumurilor judetene" in "Taxe speciale si tarife pentru eliberarea de acorduri si autorizatii, inchirieri de suprafete din ampriza si zona de siguranta a drumurilor judetene".
Art.2
Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 100/23.05.2006 va fi republicata cu modificarile prevazute de la art. 1.
Art.3
Directia Economica, Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Directia Juridica si Cancelarie vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al R.A.J.A.C. Iasi,pentru anul 2007, conform anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Se aproba programul de investitii pe anul financiar 2007 pentru R.A.J.A.C. Iasi, cu exceptia obiectivului prevazut la punctul 16 privind «Imprejmuirea sediului RAJAC», conform anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3
Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Iasi pentru a desemna componenta unei comisii care sa procedeze la analiza pretului investitiei prin raportare la documentatia tehnico-economica intocmita pentru obiectivul de investitii «Imprejmuirea sediului RAJAC ».
Art.4
Raportul comisiei constituita potrivit art. 3 va fi prezentat Comisiei economice si de urbanism si va fundamenta solutia ce urmeaza a fi adoptata de Consiliului Judetean Iasi in privinta obiectivului de investitii «Imprejmuirea sediului RAJAC ».

Art.1
Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2007 al Regiei Autonome Aeroportul Iasi, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Se aproba lista de investitii din surse proprii conform anexei 1 la Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2007 a Regiei Autonome Aeroportul Iasi, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3
Directia Economica din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Regia Autonoma Aeroportul Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2007, al SC. Lucrari Drumuri si Poduri S.A Iasi, conform Anexei parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare catre S.C. Lucrari Drumuri si Poduri S.A Iasi, Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directia Juridica si Cancelarie si Institutia Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2007 al SC TEHNOPOLIS SRL Iasi , conform Anexei parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare catre SC TEHNOPOLIS SRL Iasi, Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directia Juridica si Cancelarie si Institutia Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba propunerea de modificare a structurii bugetului propriu al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Iasi, in scopul acordarii sprijinului pentru mentinerea in familiile de origine a copiilor din serviciile rezidentiale si din alternative de tip familial, prin acordarea unui ajutor financiar lunar in suma de 300 lei pe o perioada de 3 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia.
Art.2
Serviciul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba costul anual pentru o persoana adulta cu handicap institutionalizata in centre de ingrijire si asistenta in suma de 8.160,00 lei.
Art.2
Consiliile locale vor contribui in mod obligatoriu cu cel putin 25% din costul anual pentru fiecare persoana adulta cu handicap institutionalizata in centre de ingrijire si asistenta.
Art.3
Serviciul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Iasi, Directiei Economice,Directiei financiar-contabila si Administrativ a C.J. Iasi, consiliilor locale orasenesti, municipale Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba costul anual pentru un copil sau persoana majora in sum de 4.355,71 lei.
Art.2
Consiliile locale vor contribui in mod obligatoriu cu cel putin 25% din costul anual pentru fiecare copil sau persoana majora, conform prevederilor H.G. nr. 457/2000 si in termenele prevazute de aceasta reglementare.
Art.3
Serviciul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Iasi, Directiei Economice,Directiei financiar-contabila si Administrativ a C.J. Iasi, consiliilor locale orasenesti, municipale Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Aproba studiul de fezabilitate elaborat de catre SC EURO PROJECT CONSULTING SRL IASI pentro Studiu de fezabilitate privind CENTRU MODULAT DE INGRIJIRE PENTRU 50 PERSOANE VARSTNICE AFLATE IN SITUATII DE RISC, sat Mircesti, comuna Mircesti, jud.Iasi - parte integranta din prezenta Hotarare.
Art.2
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Directia Economica si Directia Tehnica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei.

Art.1
Aproba studiul de fezabilitate elaborat de catre SC NEO-CONS SRL IASI pentru Studiu de fezabilitate privind CREAREA UNUI CENTRU DE REABILITARE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP MENTAL,sat Budai, oras Podu lIoaiei, jud.Iasi - parte integranta din prezenta Hotarare.
Art.2
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Directia Economica si Directia Tehnica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei.

Art.1
Aproba studiul de fezabilitate elaborat de catre SC PRISMA SERV COMPANY SRL IASI - Studiu de fezabilitate privind MONTARE CENTRALA TERMICA LA SPATIUL DGASPC,din bulevardul Chimiei nr.12, municipiul Iasi - parte integranta din prezenta Hotarare.
Art.2
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Directia Economica si Directia Tehnica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei.

Art.1
Aproba studiul de fezabilitate elaborat de catre SC PRISMA SERV COMPANY SRL IASI - Studiu de fezabilitate privind AMENAJARE STATIE DE EPURARE APE UZATE MENAJERE LA CENTRUL DE PLASAMENT SF. MARIA,sat Cozmesti, comuna Cozmesti, jud. Iasi - parte integranta din prezenta Hotarare.
Art.2
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Directia Economica si Directia Tehnica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei.

Art.1
Aproba studiul de fezabilitate elaborat de catre SC PRISMA SERV COMPANY SRL IASI - REABILITARE RETELE EXETRIOARE DE APA SI CANALIZARE LA CENTRUL DE PLASAMENT SF. SPIRIDON, str. Petru Rares,oras Tg. Frumos, jud. Iasi - parte integranta din prezenta Hotarare.
Art.2
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Directia Economica si Directia Tehnica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei.

Art.1
Aproba studiul de fezabilitate elaborat de catre SC PROMRAX SRL IASI pentru Studiu de fezabilitate privind REPARATII CAPITALE LA CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA HARLAU, CONSTAND IN MODERNIZARE CORP B SI SPALATORIE, FATADE CU TERMISISTEM, INSTALARE LIFT SI TOBOGAN, str. Alexandru Lapusneanu, nr.11, orasul Harlau, jud. Iasi - parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Directia Economica si Directia Tehnica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei.

Art.1
Aproba studiul de fezabilitate elaborat de catre SC NEO - CONS SRL IASI pentru Studiu de fezabilitate privind MODULAREA SI REAMENAJAREA CENTRULUI DE PLASAMENT ION HOLBAN PENTRU COPILUL CU HANDICAP NEUROMOTOR SI ASOCIAT, str. Pantelimon Halipa, or.16, municipiul lasi - parte integranta din prezenta Hotarare.
Art.2
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Directia Economica si Directia Tehnica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei.

Art.1
Aproba studiul de fezabilitate elaborat de catre SC PROMRAX SRL IASI pentru Studiu de fezabilitate privind MODULARE PARTIALA, REPARATIE CAPITALA SI REABILITARE TERMICA LA CENTRUL DE PLASAMENT COPII CU HANDICAP,bulevardul CA ROSETTI, nr. 26, municipiul Iasi - parte integranta din prezenta Hotarare.
Art.2
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Directia Economica si Directia Tehnica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei.

Art.1
Incepand cu data de 01.01.2007 se aproba StatuI de functii si Organigrama Directiei Generale de Asistentii Sociala si Protectia Copilului, cu sediul in municipiul Iasi, str. Vasile Lupu nr, 57 A, conform Anexelor I si II,
Art.2
Incepand cu aceeasi data se aproba Regulamentul de Organizare Functionare si Regulamentul Intern ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, conform Anexei III, respectiv Anexei IV.
Art.3
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului este institutie publica, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Judetean Iasi, care ideplineste functiile serviciului public de asistenta sociala de la nivelul judetul Iasi.
Art.4
Finantarea se asigura din urmatoarele surse:

  1. sume alocate de la bugetul Consiliului Judetean Iasi;
  2. sume alocate de la bugetul de stat;
  3. sume alocate de la bugetul local al comunelor, oraselor si municipiilor;
  4. contributii proprii ale beneficiarilor sau ale intretinatorilor acestora;
  5. donatii, sponsorizari si alte forme private de contributii banesti, permise de lege.

Art.5
Anexele I, II, III si IV si fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
Se aproba propunerea de modificare a structurii bugetului propriu al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, in scopul sprijinirii integrarii in societate a tinerilor care parasesc centrele de plasament prin acordarea unui sprijin financiar pentru cheltuieli de locuit in valoare de 600 lei timp de 9 luni, cu posibilitatea prelungirii perioadei de acordare pentru inca 3 luni, dar fara a depasi 12 luni.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Iasi, Directiei Economice din cadrul C.J. Iasi si Prefecturii Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba infiintarea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica Galata prin reamenajarea spatiilor disponibile existente in cadrul Centrului de Recuperare a Copilului cu Handicap Sever Galata Iasi.
Art.2
Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica va functiona in structura organizatorica a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, incepand cu 1.04.2007.
Art.3
Finantarea Centrului se va face din bugetul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, potrivit legii.
Art.4
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Directiei Organizare,Resurse Umane, Informatizare, Directiei Economice din cadrul C.J. Iasi si Institutiei Prefectului Iasi.

Art.1
Incepand cu data de 01.01.2007 se modifica Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 93/27.05.2004, in sensul ca functia publica de conducere a dlui. Ion Florin devine Director General la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, .
Art.2
Incepand cu aceeasi data dl. Ion Florin va beneficia de urmatoarele drepturi salariale: salariu de baza de 1301 lei, indernnizatie de conducere de 55% si spor de vechime 25% .
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protecpa Copilului Iasi, Directiei Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directiei Economice din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Prefecturii Iasi.

Art.1
Aproba Organigrama si Statul de functii pe anul 2007 pentru Teatrul "Luceafarul" Iasi conform anexelor 1 si 2 parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Teatrul "Luceafarul" Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarare celor mentionati la art.2 si Prefecturii Judetului Iasi.

Art.1
Aproba suplimentarea cu 30 de posturi a personalului neclerical angajat in unitatile de cult ale Arhiepiscopiei Iasi, 19 posturi finantate din bugetul de stat si 11 posturi din bugetul judetean.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Mitropolia Moldovei si Bucovinei vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarare celor mentionati la art.2, Ministerului Culturii si Cultelor si Prefecturii Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba participarea, in calitate membru supleant cu drept de vot, a d-Iui Lucian Flaiser, Presedintele Consiliului Judetean lasi, pe durata mandatului din actuala legislatura, la sedintele sesiunilor plenare si sedintele comisiilor de lucru ale Comitetului Regiunilor (CoR), infiintat prin Tratatul de la Maastricht (1992), ca organism consultativ al Consiliului Uniunii Europene si al Comisiei Europene, avand rolul de a reprezenta colectivitatile locale si regionale ale statelor membre.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Presedintelui Consiliului Judetean Iasi, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Serviciului Integrare Europeana, Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Directiei Economice, Directiei Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1
Se aproba plata sumei de 70.000 lei/RON ce reprezinta contributia Consiliului Judetean Iasi la bugetul pe anul 2007 al Biroului Regional de Cooperare Transfrontaliera lasi, Romania - Republica Moldova.
Art.2
Directia Financiar-Contabilitate si Administrativ si Directia Economica vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Serviciului Integrare Europeana, Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Directiei Economice, Agentiei de Dezvoltare Regiona Nord-Est, Biroului Regional de Cooperare Transfrontaliera Iasi, Romania Republica Moldova si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba plata sumei de 576.858,10 RON ( 0,7 RON/locuitor), reprezentand contributia financiara anuala a Consiliului Judetean Iasi la Fondul pentru Dezvoltare Regionala al Regiunii NordEst pentru anul 2007.
Art.2
Directia Financiar-Contabilitate si Administrativ si Directia Economica vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Serviciului Integrare Europeana, Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Directiei Economice., Agentiei de Dezvoltare Regiona Nord-Est si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba realizarea Proiectului " Reabilitarea si modernizarea statiei de epurare a apelor uzate, localitatea Vladeni, judetul Iasi"
Art.2
Se aproba alocarea sumei de 67.960 RON (echivalentul a 20.000 EURO la cursul Infor EURO din luna ianuarie 2007) in vederea elaborarii documentatiei necesare promovarii proiectului : " Reabilitarea si modernizarea statiei de epurare a apelor uzate, localitatea Vladeni, judetul Iasi", la care se adauga TVA in valoare de 12.913 RON (echivalentul a 3.800 EURO la cursul Infor EURO din luna ianuarie 2007).
Art.3
Se aproba alocarea sumei de 309.898 RON, reprezentand TVA aplicat la valoarea totala a proiectului (echivalentul a 91.200 EURO la cursul lnfor EURO din luna ianuarie 2007).
Art.4
Se aproba cofinantarea Proiectului "Reabilitarea si modernizarea statiei de epurare a apelor uzate, localitatea Vladeni, judetul Iasi", conform Ghidului Solicitantului PHARE CBC 2005 - in procent de 10%) din valoare totala a proiectului 163.104 RON (echivalentul a 48.000 EURO la cursul Infor EURO din luna ianuarie 2007).
Art.5
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei FinanciarContabilitate si Administrativ, Regiei Autonome Judetene Apa Canal Iasi si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1
Se aproba realizarea Proiectului « Semnalizarea obiectivelor turistice de interes regional din judetul Iasi.
Art.2
Se aproba alocarea sumei de 33.980 RON (echivalentul a 10.000 EURO la cursul Infor EURO din luna ianuarie 2007) in vederea elaborarii documentatiei necesare promovarii proiectului : "Semnalizarea obiectivelor turistice de interes regional din judetul Iasi" , la care se adauga TVA in valoare de 6.457 RON (echivalentul a 1.900 EURO la cursul Infor EURO din luna ianuarie 2007).
Art.3
Se aproba alocarea sumei de 161.405 RON, reprezentand TVA aplicata la valoarea totala a proiectului (echivalentul a 47.500 EURO la cursul Infor EURO din luna ianuarie 2007).
Art.4
Se aproba cofinantarea proiectului "Semnalizarea obiectivelor turistice de interes regional din judetul Iasi", conform Ghidului Solicitantului PHARE CBC 2005 - in procent de 10% din valoare totala a proiectului 84.950 RON (echivalentul a 25.000 EURO la cursul Infor EURO din luna ianuarie 2007).
Art.5
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1
Se aproba realizarea Proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 249A - lasi - Dancu - Cristesti ".
Art.2
Se aproba alocarea sumei de 50.970 RON (echivalentul a 15.000 EURO la cursul lnfor EURO din luna ianuarie 2007) in vederea elaborarii documentatiei necesare promovarii proiectului : " Reabilitarea si modernizarea drumului jdetean DJ 249A – Iasi – Dancu Critesti » , la care se adauga TVA in valoare de 9.685 RON (echivalentul a 2.850 EURO la cursul Infor EURO din luna ianuarie 2007).
Art.3
Se aproba alocarea sumei de 355.091 RON, reprezentand TVA aplicat la valoarea totala a proiectului (echivalentul a 104.500 EURO la cursul lnfor EURO din luna ianuarie 2007).
Art.4
Se aproba cofinantarea Proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului judetean jdetean DJ 249A – Iasi – Dancu Critesti ", conform Ghidului Solicitantului PHARE CBC 2005 - in procent de 10% din valoare totala a proiectului 186.890 RON (echivalentul a 55.000 EURO la cursul lnfor EURO din luna ianuarie 2007). .
Art.5
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei FinanciarContabilitate si Administrativ, Regiei Autonome Judetene Apa Canal Iasi si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1
Se aproba participarea Consiliului Judetean Iasi, in calitate de partener, la realizarea Proiectului "Reabilitarea si modermizarea drumului interjudetean DJ 244 D Husi - Coropceni (DN 24)", initiat de catre Consiliul Judetean Vaslui,in calitate de solicitant.
Art.2
Se aproba Acordul de asociere intre Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Judetean Vaslui pentru realizarea proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 244 D Husi - Coropceni (DN 24)", conform proiectului de Acord de asociere ce constituie anexa, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.3
Se aproba alocarea sumei de 25.560 lei/RON, in scopul realizarii studiului de fezabilitate - componenta tehnica - si a expertizei tehnice pentru tronsonul de drum judetean situat pe teritoriul judetului Iasi DJ 244 D km. 25+ 500+38+280.
Art.4
Se mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Iasi in vederea semnarii in numele autoritatii administratiei publice judetene a Acordului de asociere.
Art.5
Se desemneaza Consiliul Judetean Vaslui in calitate de autoritate coordonatoare a Proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 244 D Husi - Coropceni ( DN 24)".
Art.6
Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Vaslui in vederea exercitarii functiei de ordonator de credite pentru realizarea Proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 244 D Husi - Coropceni ( DN 24)".
Art.7
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei juridice si Cancelarie, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directiei tehnice, Biroului Patrimoniu-Licitatii, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene, Directiei Arhitect Sef, Consiliului Judetean Vaslui si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba studiul de fezabilitate a obiectivului de investitii din cadrul Proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului de interes regional DJ 208 Neamt-Iasi-Suceava", cu indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa ce constituie parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Biroul cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei tehnice, Biroului Patrimoniu-Licitatii, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Directiei Arhitect Sef, Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene, Consiliului Judetean Neamt, Consiliului Judetean Suceava si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba studiul de tezabilitate a obiectivului de investitii din cadrul Proiectului "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere interjudetene DJ 282C, DJ282, DJ 282B lasi Botosani", cu indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa ce constituie parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Biroul cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartiment Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei tehnice, Biroului Patrimoniu-Licitatii, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene, Directiei Arhitect Set, Consiliului Judetean Botosani si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba studiul de fezabilitate a obiectivului de investitii din cadrul Proiectului "Reabilitarea si modernizarea drumului interjudetean DJ 248 lasi-Vaslui", cu indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa ce constituie parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Biroul cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartiment Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei tehnice, Biroului Patrimoniu-Licitatii, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene, Directiei Arhitect Sef, Consiliului Judetean Vaslui si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba studiul de fezabilitate si expertiza tehnica pentru obiectivul reabilitare DJ282, DJ 281D, DJ 281B Forasti-Gropnita-Focuri-Coarnele CapreiBelceti km.31+020-34+554; 18+520-30+000; 8+052-10+760; 0+000-3+970 intocmite de SC 1PTANA SA Bucuresti, avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica o copie a prezentei hotarari Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Directiei Tehnice, Directiei de integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare si Prefectului Jude!ului Iasi.

Art.1
Se aproba studiul de fezabilitate si expertiza tehnica pentru obiectivul reabilitare DJ 281 Podu Iloaiei-Spinoasa-Belcesti km. 0+000-10+804 intocmite de SC SEARCH CORPORATION SRL Bucuresti, avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica o copie a prezentei hotarari Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Directiei Tehnice, Directiei de Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare si Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba studiul de fezabilitate si expertiza tehnica pentru obiectivul reabilitare DJ 281C Blagesti-Cotnari km. 0+000-25+955 intocmite de SC SEARCH CORPORATION SRL Bucuresti, avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica o copie a prezentei hotarari Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene lasi, Directiei Tehnice, Directiei de Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare si Prefectului Judetului lasi.

Art.1
Se aproba studiul de fezabilitate si expertiza tehnica pentru obiectivul reabilitare DJ 246 Scanteia-Scheia-Draguseni-Ipatele km. 20+450-42+154 intocmite de SC SEARCH CORPORA TION SRL Bucuresti, avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica o copie a prezentei hotarari Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Directiei Tehnice, Directiei de Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare si Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba studiul de fezabilitate si expertiza tehnica pentru obiectivul reabilitare DJ 248B Vanatori-Letcani-Horlesti- Voinesti km. 2+570-2+ 770, 4+0914+191, 6+468-6+568, 6+800-7+489, 18+863-36+032 intocmite de SC HABITAT PROIECT SA Iasi, avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica o copie a prezentei hotarari Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Directiei Tehnice, Directiei de Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare si Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba studiul de fezabilitate si expertiza tehnica pentru obiectivul reabilitare DJ 281 Belcesti-Cotnari km. 20+ 500-30+591 intocmite de SC HABITAT PROIECT SA Iasi, avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica o copie a prezentei hotarari Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Directiei Tehnice, Directiei de Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare si Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba modificarea incadrarii in categorii functionale a unor drumuri publice din judetul Iasi, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare S.P.A.D.J. Iasi, Biroului Patrimoniu-Licitatii si Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba modificarea incadrarii in categorii functionale a unor drumuri publice din judetul Iasi conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare S.P.A.D.J. Iasi, Biroului Patrimoniu-Licitatii si Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba modificarea incadrarii in categorii functionale a unor drumuri publice din iudetul Iasi, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare S.P.A.D.J. Iasi, Biroului Patrimoniu-Licitatii si Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba modificarea incadrarii in categorii functionale a unor drumuri publice din iudetul Iasi, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare S.P.A.D.J. Iasi, Biroului Patrimoniu-Licitatii si Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba studiul de fezabilitate a obiectivului de investitii din cadrul Proiectului "Reabititarea si modernizarea drumului judetean DJ 248 A lasi- lim.jud. Vaslui", cu indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa ce constituie parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartiment Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei tehnice, Biroului Patrimoniu-Licitatii, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene, Directiei Arhitect Sef si Institutiei Pretectului Judetului Iasi.

Art.1
Proroga supunerea spre aprobare a proiectului de hotarare privind modificarea si suplimentarea "Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean 2005-2008" pana la proxima sedinta a Plenului Consiliului Judetean Iasi.
Art.2
Imputemiceste Presedintele Consiliului Judetean Iasi pentru a stabili componenta unei comisii alcatuite din consilieri judeteni pentru supervizarea solicitarilor ce vin atat din partea comunelor judetului Iasi, cat si a operatorilor de transport.
Art.3
Compartimentul Coordonare Transport Intra si Inter Judetean va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.4
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta Compartimentului Coordonare Transport Intra si Inter Judetean, ARR Agentiei Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Aproba programul de 29.129.000 lei RON pentru lucrari de drumuri judetene si comunale pe anul 2007, conform centralizatorului si anexelor 1,2.1, 2.2 si 3, parti integrante din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica si S.P.A.D.J. Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica o copie a prezentei hotarari Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Directiei Economice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Prefectului Judetului Iasi.
Art.2

Art.1
Incepand cu data de 01.03.2007 inceteaza activitatea Serviciului Public de Protectie a Plantelor, serviciu public de interes judetean infiintat prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.33/23.01.2006 care se abroga.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane si Informatizare va proceda in termen de cel mult 30 de zile de la emiterea prezentei hotarari la preluarea si redistribuirea personalului din cadrul Serviciului Public de Protectia Plantelor Iasi, studiindu-se posibilitatea infiintarii unui compartiment specializat in protectia mediului.
Art.3
(1) Directia Tehnica, Serviciul Patrimoniu Licitatii si Directia financiar-contabiltate si administrativ vor proceda in termen de cel mult 30 de zile de la emiterea prezentei hotarari la inventarierea si preluarea patrimoniului, la verificarea documentatiilor financiar-contabile si preluarea acestora, propunand, dupa caz, modalitatile legale de valorificare a bunurilor imobile, mobile si consumabilelor.
(2) Se vor prelua actele cu fumizori si debitori, urmand ca lichidarea acestora sa se realizeze in termenele prevazute de lege.
Art.4
Directia Juridica si Cancelarie va monitoriza si raporta in scris Presedintelui Consiliului Judetean Iasi situatia punerii in aplicare a prezentei hotarari, respectarea cadrului legal si a termenelor statuate.
Art.5
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Serviciului Public de Protectie a Plantelor, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Financiar Contabilitate si Administrativ, Directiei Economice, Directiei Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directiei Tehnice, Biroul Patrimoniu- Licitatii, Consiliului Local al municipiului Pascani, Consiliului Local al comunei Holboca, Consiliului Local al comunei Ciortesti si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba plata cotizatiei pe anul 2007 a sumei de 200 lei lunar de catre Consiliul Judetean Iasi, in calitate de membru fondator al Fundatiei Romane de Ajutor Umanitar « Mihai Viteazul » Iasi .
Art.2
Prevederile art. 1 vor fi duse la indeplinire de catre Directia Financiar Contabila si Administrativ.
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica prezenta hotarare Fundatiei Romane de Ajutor Umanitar "Mihai Viteazul " Iasi , Directiei Economice , Directiei Financiar Contabile si Administrativ si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1
Se aproba inscrierea sumei de 100.000 lei in bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi la capitolul 67.02"Cultura, recreere si religie", in vederea acordararii unei finantari nerambursabile pentru demararea Programului "Reviste culturale",in conditiile Legii nr. 350/2005.
Art.2
Se imputemiceste Comisia pentru invatamint, cercetare stiintifica, cultura, culte, tineret, sport si turism in vederea intocmirii documentatiei pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect conform normelor prevazute in Legea nr.350/2005.
Art.3
Directia Tehnica -Biroul Patrimoniu Licitatii va indeplini procedurile pentru desemnarea beneficiarului contractului de finantare nerambursabila .
Art.4
Directia Economica, Directia Telmica-Biroul Patrimoniu Licitatii, Directia Financiar Contabila si Administrativ si Comisia pentru invatamant, cercetare stiintifica, cultura, culte, tineret, sport si turism vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari .
Art.5
Biroul Cancelarie va comunica prezenta hotarare Directiei Economice, Directiei Tehnice-Biroul Patrimoniu Licitatii, Comisiei pentru invatamant, cercetare stiintifica, cultura, culte, tineret, sport si turism si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Aproba propunerile de repartizare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi si propunerile privind bugetele din venituri proprii ale institupilor publice subordonate, pe anul 2007, conform anexelor 1, 1A, 1B, 2, 2A, 2B.
Art.2
Aproba programul de investitii pe anul 2007 pentru bugetul public al Consiliului Judetean Iasi, conform anexelor 1C, 1C1, 1D, 1D1, 2C, 2C1.
Art.3
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.4
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Economice, Compartimentului Relatii Publice, Directei Generale a FinanteIor Publice Iasi si Institutiei Prefectu!ui Judetului Iasi.

Art.unic
Ia act de Raportul privind activitatea de solutionare a petitiilor pe anul 2006 , conform Raportului anexa la prezenta hotarare .
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta persoanelor interesate si si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.unic
Ia act de Raportul privind aplicarea Legii nr. 544/2001- privind liberul acces la informatiile de interes public la nivelul Consiliului Judetean Iasi pe anul 2006, conform Raportului anexa la prezenta hotarare si dispune afisarea acestuia pe site-ul Consiliului Judetean Iasi .
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta persoanelor interesate si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Ia act de Raportul privind aplicarea Legii nr.l. 52/2003 privind transparenta decizionala, conform Raportului anexa la prezenta hotarare si dispune afisarea acestuia pe site-ul Consiliului Judetean Iasi.
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta persoanelor interesate si si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.
AG/hot.aplicare L.52/2003.

Art.1
Se aproba plata cotizatiei anuale pentru anul 2007 ce decurge din calitatea Consiliului Judetean Iasi de membru al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania in valoare de 81.904 lei.
Art.2
Plata contributiei anuale a Consiliului Judetean Iasi se face din bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi in contul U.N.C.J.R. R047RNCB4400000198920001 deschis la B.C.R. Alexandria.
Art.3
Directia Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare si Directia Financiar Contabila si Administrativ vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.4
Biroul Cancelarie va comunica prezenta hotarare Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directiei Economice, Directiei Financiar Contabila si Administrativ si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba Planul strategic de activitate pe anul 2007 al Autoritaitii Teritoriale de Ordine Publica Iasi, prevazut in Anexa, parte integranta la prezenta hotarare .
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica prezenta hotarare Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Iasi, Inspectoratului Judetean de Politie al Judetului Iasi, Ghiseul Unic-Directia Juridica si Cancelarie si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se inlocuieste d-na Voda Vasilica din Consiliul de Administratie al R.A."Aeroportul" Iasi cu dl. Damian Ionel.
Biroul cancelarie va comunica copii de pe prezenta Directiei Organizare, Resurse Umane, Informatizare, celor mentionati la art. 1, R.A."Aeroportul" Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.unic
Se aproba Planul de activitate pe anul 2007 al RAJAC Iasi , conform Anexei la prezenta hotarare.
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta persoanelor interesate si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.unic
Se aproba Raportul privind implementarea Sistemului de Management al Calitatii la nivelul Consiliului Judetean Iasi, conform Raportului anexa la prezenta hotarare.
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta persoanelor interesate si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba trecerea din domeniul public al judetului lasi si din administrarea Muzeului Literaturii Romane, in domeniul privat al judetului Iasi si in administrarea Muzeului Literaturii Romane a imobilului in suprafata de 1100 mp teren si 854,00mp suprafata construita, situat in mun. lasi, str. V. Alecsandri nr. 5;
Art.2
Restituirea in natura se va face prin emiterea dispozitiei de catre Presedintele Consiliului Judetean Iasi.
Art.3
Serviciul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Juridice, Directiei Economice, Directiei Tehnice, Biroului Patrimoniu- Licitaii, Comisiei tehnice de aplicare a Legii 10/2001, D-Iui Teitler Carol si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.