Hotărâri ale sedinţei din data de 28-12-2006


Art.1
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi, de redistribuire a influentelor la sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006.
Art.2
Aproba repartizarea sumei de 1.561 mii lei din Fondul de rezerva al Consiliului Judelean Iasi pe anul 2006 astfel:
- 30.00 mii lei pentru Cap. 67.02 Cultura, recreere si religie - Mitropolia Moldovei si Bucovinei Iasi - sprijin financiar in vederea acoperirii unor cheltuieli de Intretinere si functionare la Manastirea Golia Iasi;
- 1.531,00 mii lei pentru Cap. 74.02 Protectia Mediului - Regia Autonoma Judeteana Apa Canal Iasi - bunuri si servicii - pentru restituirea ratei de capital achitata din Fondul de risc al Ministerului Finantelor Publice, in conformitate cu prevederile legale din Ordonanta de Urgenla a Guvernului nr. 253/2000;
Art.3
In cazul suplimentarii a diferite surse de venituri bugetare pentru judetul Iasi, se mandateaza domnul Lucian Flaiser, Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa repartizeze fondurile respective institutiilor publice din subordine si pe unitati administrativ-teritoriale, cu informarea comisiilor de specialitate.
Art.4
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2007, conform Anexelor nr.1 si 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01.01.2007.
Art.3
Cu data intrarii in vigoare a prezentei, se abroga Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.99/2006
Art.4
Scutirile si facilitatile fiscale se acorda potrivit legislatiei in vigoare.

Art.1
Aproba un numar de 25 Planuri Urbanistice de Detaliu si 20 Planuri Urbanistice Zonale avizate in Comisia de Urbanism si mentionate in listele anexa ce fac parte din prezenta hotarare.