Hotărâri ale sedinţei din data de 08-12-2006


Art.1
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi, de repartizare/redistribuire a influentelor la sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si a sumelor alocate de Consiliul Judetean Iasi din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006.
Art.2
In cazul suplimentarii a diferite surse de venituri bugetare pentru judetul Iasi, se mandateaza domnul Lucian Flaiser, Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa repartizeze fondurile respective institutiilor publice din subordine si pe unitati administrativ-teritoriale, cu informarea comisiilor de specialitate.

Art.1
Aproba propunerile privind criteriile specifice pentru repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrare si a sumelor alocate de consiliul judetean din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2006, potrivit anexei la prezenta.

Art.1
Se aproba Studiul de fezabilitate pentru obiectivul "Consolidare si extindere Pavilion Administrativ al Muzeului Literaturii Romane Iasi" intocmit de S.C. Arc Design S.R.L. Iasi, cu urmatoarele caracteristici:
1.Valoare totala: 754,0 mii RON;
- Capacitati: - Pavilion Administrativ al Muzeului Literaturii Romane Iasi = 333,2 mp, Ad = 397,2 mp, Extensie - Sediu "Dacia Literara Ac = Ad = 19,0 mp;
2.Durata de executie: 36 luni;
3.Termen PIP: 36luni;

  • C + M: 614,0 mii RON;
  • Cabine grup sanitar Au = 7,9 mp;
  • Turn foisor Vl:Ac = 7,1 mp, Ad = 46,6 mp;
  • V2:Ac = 12,0 mp §i Ad = 73,0 mp;
  • Grupuri sanitare demisol Au = 4,7 mp;
  • Zona de protectie arheologica: Ac = Ad = 35,2 mp.

Art.1
Se aproba indicatorii tehnico-economici inscrisi in Studiul de fezabilitate: "Sistem centralizat de alimentare cu apa si canalizare in Zona Metropolitana Iasi" , intocmit de catre S.C.HIDROEDIL S.A. Iasi, dupa cum urmeaza :

TOTAL: 265.340.745,4 lei /75.789.987,3 Euro, din care:
C+M: 219.418.527,9Iei/62.673.101,4 Euro;
Durata de realizare : 40 luni

Art.2
Se aproba intocmirea urmatoarelor documentatii tehnice, in valoare estimativa totala de 54.250 RON aferente obiectivului «Sistem centralizat de alimentare cu apa si canalizare in Zona Metropolitana Iasi »:
1. Studiu de impact asupra mediului - intocmit de firma specializata si atestata in domeniu, valoare estimativa 17.500 RON;
2. Carti funciare, inclusiv definitivarea fiselor cadastrale si obtinerea numarului cadastral pentru terenurile libere de orice sarcina aferente amplasamentelor pentru statii de pompare, rezervoare, statii de epurare si alte obiective stabilite prin Studiul de Fezabilitate, pentru 105 amplasamente, in valoare estimata de 36.750 RON:
   a)Documentatia cadastrala pentru obtinerea numarului cadastral provizoriu, conform normativelor cadru, valoare 200 RON/amplasament
   b)Taxa de avizare a documentatiei de intabulare si taxa de intabulare, 150 RON/amplasament
3.Intocmirea unui act aditional la conventia initiala, prin care banii alocati sa poata fi folositi si pentru studiul de impact asupra mediului si intocmirea cartilor funciare pentru amplasamente.

Art.1
Aproba Planul de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Iasi pentru anul 2007, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba Organigrama si Statul de functii pentru Directia Judeteana de paza si Ordine Iasi, conform anexelor 1 si 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Directia Judeteana de paza si Ordine vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba Organigrama, Statul de functii si Regulamentul de Organizare si Functionare pentru Biblioteca Judeteana "Gh. Asachi"pe anul 2007, conform anexelor 1, 2 si 3, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Iasi pentru anul 2007, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Iasi va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba Planul de ocupare a functiilor publice pentru anul 2007 la Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, conform anexei, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarare SP ADJ Iasi, Directiei Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Prefecturii Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pentru anul 2007 la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, cu sediul in municipiul Iasi, str. Vasile Lupu nr.57A, conform anexei la prezenta hotarare.
Art.2
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba contributia Consiliului Judetean Iasi in valoare de 20% din bugetele totale ale proiectelor din Anexa, precum si T.V.A.-ul aferent.
Art.2
Se aproba contributia ConsiIiului Judetean Iasi reprezentand contravaloarea TVA pentru fondurile Phare aferente proiectelor mentionate.

Art.1
1 Aproba inlocuirea d-lui Lucian Vasile Profir - consilier judetean cu dl. Iovu Brezuleanu- Vicepresedinte C.J.Iasi, in functia de presedinte/ reprezentant al Consiliului Judetean Iasi in cadrul comisiilor constituite in baza urmatoarelor hotarari ale Consiliului Judetean Iasi :
1)Hotararea C.J.Iasi nr.107/01.07.2004 - privind aprobarea repartizarii consilierilor judeteni in vederea coordonarii activitatii consiliilor locale de pe raza judetului Iasi ;
2)Hotararea C.J.Iasi nr.5/25.01.2005 - privind participarea la negocieri directe cu ministerele privind transferul de competente si responsabilitati de la nivel central la nivel local, pentru care s-a constituit Comitetul Tehnic Judetean;
3)Hotararea C.JIasi nr. 62/23. 03.2006 - privind constituirea Comisiei de avizare a documentatiilor tehnico - economice in vederea accesarii fondurilor Uniunii Europene la 01.01.2007;
4)Hotararea C.J./asi nr.84/23.03.2006 -privind aprobarea componentei echipei de implementare din cadrul Consiliului Judetean Iasi pentru coordonarea activitatilor proiectului "Utilizarea demonstrativa a surselor alternative de energie in Republica Moldova, prin prelucrarea cultivarii recoltei ALTER - ENERGY
5) Hotararea C.J.Iasi nr.194/25.07.2006 - privind constituirea Comisiei in vederea compensarii sumelor cheltuite de RAJAC Iasi cu administrarea si investitiile la Stadionul "Emil Alexandrescu" Iasi, respectiv a sumelor datorate catre Consiliul Local al Mun. Iasi ca si cote parti pentru utilizarea domeniului public;
6)Hotararea C.J.Iasi nr.218/07.09.2006 - privind constituirea Comisiei in vederea determinarii concrete, pe schite, a spatiilor din cadrul imobilului situat in mun. Iasi, str. Vasile Alecsandri nr.6, ce urmeaza a fi transmise in folosinta gratuita catre Ministerul Public Parchetului Militar Iasi, Ministerul Public – Directia Nationala Anticoruptie, Serviciul Teritorial Iasi si catre Tribunalul Militar Iasi.
Art.2
In aplicarea art.1, dl. Iovu Brezuleanu preia toate atributiile ce revin presedintelui/reprezentantului Consiliului Judetean Iasi in cadrul comisiilor constituite prin hotararile Consiliului Judetean Iasi mai sus mentionate.

Art.1
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli rectificat, pentru anul 2006, al S. C. Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Iasi, conform Anexei parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
Se aproba Actul Aditional nr.11778/21.11.2006 la Acordul /Contract colectiv de munca nr.218/25.11.2005 potrivit anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa semneze Actul Aditional la Acordul/Contract colectiv de munca nr. 218/25.11.2005.
Art.3
Se aproba cuprinderea in bugetul propriu anual al Consiliului Judetean Iasi a sumelor necesare achitarii drepturilor prevazute in Actul aditional precum si a sumelor necesare achitarii drepturilor speciale salariatilor din cadrul Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Iasi.
Art.4
Aplicarea si ducerea la indeplinire a prevederilor Actului Aditional se va face de Presedintele Consiliului Judetean Iasi prin Directia Organizare, Resurse Umane si Infonnatizare, Directia Economica si Directia Financiar Contabila si Administrativ, respectiv de catre Directorul directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Iasi.
Achitare drepturile speciale se va realiza in conditiile art.25 din Legea nr.130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.1
Sa aproba programul de investitii rectificat pentru anul 2006, conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
Se aproba modificarea tarifului pentru serviciul public de canalizare ­epurare la urmatoarele niveluri: tarif pentru populatie 0,86 lei/mc si tarif pentru rest utilizatori 0,72 lei/mc.
Art.2
Pentru rest utilizatori, tariful pentru serviciul canalizare - epurare nu contine TVA, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
Art.3
Tarifele pentru clientii populatie contin TV A.
Art.4
RAJAC Iasi va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari si va asigura publicarea in presa locala.

Art.1
Se aproba indicatorii tehnico-economici inscrisi in Studiul de fezabilitate: "Modernizare tablou de distributie general 0,4 KV la Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii Sfanta Maria Iasi, Corp A" , intocmit de catre S.C.WEST SANITAR S.R.L. Iasi, dupa cum urmeaza:

TOTAL: 119864,99(inclusiv TVA), din care:
C+M: 11647,42(inclusiv TVA);
Durata de executie a investitiei : 3 luni;
Finantarea investitiei : buget CJ Iasi

 

Art.1
Se aproba indicatorii tehnico-economici inscrisi in Studiul de fezabilitate "Proiect de reabilitare/renovare a unitatilor de invatamant din judetul Iasi afectate de inundatiile din perioada aprilie - august 2005" intocmit de catre Consiliul Judetean Iasi, dupa cum urmeaza :

FONDURI NERAMBURSABILE PHARE : 3.264.939 RON;
FONDURI LOCALE (TOTAL ): 1.250.658 RON, inclusiv TVA, din care :
COFINANT ARE CJ IASI pentru Scoala Speciala Pascani): 402.209 RON,inclusiv TVA
COFINANTARE PARTENERI TOTAL: 848.449 RON inclusiv TVA, din care :
Grup Scolar C.F. Unirea Pascani 194.064 RON, inclusiv TVA
Scoala cl.I-VIII Braesti 119.945 RON, inclusiv TVA
Scoala cl.l-VIII Cucuteni 92.725 RON, inclusiv TVA
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Ion lonescu de la Brad, lasi Facultatea de Agricultura 441.715 RON, inclusiv TVA

Finantarea investitiei : bugete Phare, CJ Iasi si parteneri. Cofinantarea ( costuri neeligibile ale proiectului suportate de catre CJ Iasi si parteneri) consta in : taxe, avize, acorduri, comisioane bancare, comisioane lnspectia Judeteana in Constructii, Casa de Asigurare a Constructorilor, TVA (daca nu se aproba recuperarea acestuia), studii de fezabilitate, alte cheltuieli neeligibile care pot aparea pe parcursul derularii programului de finantare.

Art.1
Se aproba cuprinderea in bugetul judetului Iasi pentru anul 2007 a fondurilor necesare pentru proiectarea, achizitionarea si montarea unui grup electrogen la Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda Iasi, in valoare de 220.000 RON.

Art.1
Se aproba indicatorii tehnico-economici inscrisi in Studiul de fezabilitate : "Drumuri de acces la gospodariile de apa din cadrul sistemelor de alimentare cu apa din comunele Ungheni, Prisacani si Holboca, judetul Iasi" , intocmit de catre S.C.PROEX CONSULT S.R.L. Iasi, dupa cum urmeaza :

TOTAL: 137.170,0 RON( inclusiv TVA), din care:
C+M: 109.041,0 RON(inclusiv TVA);
Finantarea investitiei : buget CJ Iasi

 

Art.1
Se aproba cooperarea Consiliului Judetean Iasi cu Administratia Regionala de Stat Odessa din Ucraina in vederea promovarii intereselor comune prevazute prin ACORDUL DE COOPERARE perfectat intre Consiliul Judetean Iasi si Adminstratia Regionala de Stat Odessa din Ucraina, ce constituie anexa, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Se ratifica ACORDUL DE COOPERARE intre Consiliul Judetean Iasi si Adminstratia Regionala de Stat Odessa din Ucraina, semnat la Odessa la 14 noiembrie 2006.

Art.1
Se aproba cooperarea Consiliului Judetean Iasi cu Administratia Regionala de Stat Vinnitsa din Ucraina in vederea promovarii intereselor comune prevazute prin ACORDUL DE COOPERARE perfectat intre Consiliul Judetean lasi si Adminstratia Regionala de Stat Vinnitsa din Ucraina, ce constituie anexa, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Se ratifica ACORDUL DE COOPERARE intre Consiliul Judetean Iasi si Adminstratia Regionala de Stat Vinnitsa din Ucraina, semnat la Iasi la 28 noiembrie 2006.

Art.1
Se aproba inchirierea unei suprafete de 155 mp in incinta curtii interioare a Centrului Medical Petru si Pavel pentru amplasarea unei constructii provizorii avand drept obiect servicii de asigurare , secretariat si aprovizionare cu produse de patiserie si cofetarie.
Art.2
Pretul de pomire va fi cel aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 121/2006 privind tarifele pe mp pentru spatii cu alta destinatie decat locuinte.
Art.3
Inchirierea se va face prin licitatie publica.
Art.4
Licitatia va fi organizata de Consiliul Judetean lasi , Biroul Patrimoniu, Licitatii care va intocmi documentatia de licitatie.
Art.5
Inchirierea se va face pana la 31.dec.2008.

Art.1
Se aproba Studiul de oportunitate in vederea concesionarii cantoanelor Ceplenita si Tg. Frumos, proprietate publica de interes judetean, aflate in administrarea Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, anexa la prezenta hotarare.
Art.2
Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Directia Tehnica - Biroul Patrimoniu-Licitatii si S.P.A.D.J. Iasi.

Art.1
Se modifica Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.90/27.04.2006, cu modificarile si completarile ulterioare privind Programul pentru lucrari de drumuri judetene si comunale pe anul 2006, in sensul inlocuirii anexelor 1, 2.1, 2.2 si 3, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.1
Directia Economica si S.P.A.D.J.. Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba indicatorii tehnico-economici inscrisi in Studiul de fezabilitate : " Reabilitare instalatii termoenergetice in centrala termica la Scoala Speciala Pascani", intocmit de catre SC DAS S.R.L. lasi, dupa cum urmeaza :
TOTAL: 133938,07 (inclusiv TVA) din care
fonduri pentru asigurarea apei calde menajere : 60.000 RON
Finantarea investitiei : buget CJ lasi
Art.2
Se aproba alocarea din bugetul judetului lasi pentru anul 2006 a fondurilor necesare in valoare de 60.000 RON, pentru asigurarea apei calde menajere la Scoala Speciala Pascani.

Art.1
Abroga anexa nr. 3 din Hotararea Consiliului Judetean lasi nr. 99/2006 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2007;
Art.2
Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean lasi nr. 99/2006 isi pastreaza valabilitatea.
Art.3
Abroga Hotararea Consiliului Judetean lasi nr. 32/23.01.2006, privind realizarea activitatii de intretinere si salubrizare in punctul de trecere a frontierei de catre Consiliul Local Victoria, incepand cu data de 1 ianuarie 2007.
Art.4
In aplicarea prevederilor art. 1 si art. 3 se reziliaza Contractul de Colaborare nr. 1990/877/28.02.2006, incheiat intre Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Local Victoria, incepand cu data de 1 ianuarie 2007.
Art.5
Directia Economica, Consiliul Local Victoria, Compartimentul Purtator de Cuvant si Relatii Publice si Biroul Cancelarie vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.