Hotărâri ale sedinţei din data de 04-10-2006


Art.1
Ia act de cererea privind demisia din functia de consilier judetean a domnului Cezar Spulber si, in consecinta, declara vacanta functia de consilier judetean incepand cu data de 01.10.2006.

Art.1
Ia act de cererea privind demisia din functia de consilier judetean a domnului Paduraru Nicusor si, in consecinta, declara vacanta functia de consilier judetean incepand cu data de 21.09.2006.
Art.2
Directia Juridica si Cancelarie va parcurge procedura prevazuta de lege in vederea validarii pe functia de consilier judetean a persoanei nominalizate de PNL Iasi.

Art.1
Se declara vacanta functia de consilier judetean ocupata de domnul Flavius Ionita.
Art.2
Directia Juridica si Cancelarie va parcurge procedura prevazuta de lege in vederea validarii pe functia de consilier judetean a persoanei nominalizate de PNL Iasi.

Art.1
Se rectifica din cuprinsul Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 10/25.01.2005 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public al judetului Iasi in domeniul privat al judetului Iasi a imobilului situat in str. Vasile Lupu nr. 72-74 afectat desfasurarii activitatii Policlinicii "Sf.Maria"-Ambulatoriu, in sensul ca in loc de 51,89 mp se va inscrie suprafata totala de 1400 mp, din care suprafata construita de 1360 mp astfel cum rezulta din inventarul anexa - parte integranta la prezenta hotarare.
Art.2
Mentine prevederile art.2 din Hotararea Consiliului Judetean nr. 10/25.01.2005 in sensul ca, pe baza adeverintelor de conformitate eliberate de Directia de Sanatate Publica a judetului Iasi vor fi perfectate toate contractele de concesionare pentru medicii care isi desfasoara activitatea in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, aprobata cu modificari si completata prin Legea nr. 629/2001, republicata, la Policlinica "Sf. Maria"- Ambulatoriu.

Art.1
Se aproba prelungirea contractului de prestari servicii intre Consiliul Judetean Iasi - Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si S.C. Bursa Romana de Marfuri S.A. - Terminalul Iasi, in vederea organizarii de catre Bursa Romana de Marfuri a procedurilor de achizitie de bunuri, servicii si lucrari.
Art.2
Prestarea de servicii prevazuta la art.1 se va realiza pentru inca 6 luni.
Pentru serviciile prestate Bursa de Marfuri nu va percepe comisioane.

Art.1
Se inlocuieste dl. Paduraru Nicusor din AGA la S.C. Lucrari Drumuri si Poduri S.A. cu dl. Robu Vasile.

Art.1
Aproba Conventia - model ce urmeaza a fi incheiata intre Consiliul Judetean Iasi si consiliile locale in vederea efectuarii lucrarilor de intretineri periodice si curente pe anul 2006 pentru drumuri judetene.
Art.2
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi si de repartizare/redistribuire a influentelor la sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si a sumelor alocate de Consiliul Judetean din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, potrivit anexelor la prezenta.
Art.3
In cazul suplimentarii a diferite surse de venituri bugetare pentru judetul Iasi, se mandateaza domnul Lucian Flaiser, Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa repartizeze fondurile respective pe unitati administrativ-teritoriale, cu informarea comisiilor de specialitate.
Art.4
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba propunerile privind criteriile specifice pentru repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrare si a sumelor alocate de consiliul judetean din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2006, potrivit anexei la prezenta.
Art.2
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se rectifica Hotararea C.J. Iasi nr. 205/07.09.2006, in sensul modificarii art.23 din Contractul de asociere in participatiune - anexa la Hotararea C.J. Iasi nr.205/2006, dupa cum urmeaza:
"Art.23 In situatia in care, in urma finalizarii prezentului contract, dupa expirarea termenului statuat la art.22, asociatul administrator se afla, din culpa sa, in imposibilitate de a restitui sumele aduse ca aport la prezenta asociere de ceilalti doi asociati, asociatul prim si/sau asociatul secund vor proceda, fara nici o alta formalitate, in sensul unei notificari prealabile sau somatii adresate asociatului administrator, la recuperarea aportului fiecaruia, prin modalitatile:
1. executarea drepturilor de TV;
2.executarea drepturilor de reclama si publicitate;
3.executarea sumelor obtinute din vanzarea de bilete si abonamente;
4.obligarea asociatului administrator la vanzarea de jucatori si executarea sumelor rezultate din aceasta vanzare, cu respectarea ordinii de preferinta enuntate anterior."
Celelalte prevederi ale Hotararii C.J. Iasi nr.205/2006, implicit ale contractului de asociere in participatiune raman in vigoare, urmand a se aplica in consecinta.

Art.1
Se aproba achizitionarea serviciilor de proiectare pentru Studiu de fezabilitate si Proiect tehnic pentru obiectivul "Dezvoltare si modernizare Aeroport International Iasi".

Art.1
Aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Filarmonicii "Moldova" Iasi, conform anexei, parte componenta a prezentei hotarari.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Filarmonica "Moldova" Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.unic
Incepand cu data prezentei se revoca Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.184/25.07.2006.
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Serviciul Public de Protectie a Plantelor Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.unic
Se aproba rectificarea Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 195/25.07.2006 in sensul inlocuirii din cuprinsul art.2 a sintagmei "transmiterea dreptului de proprietate al Ministerului Administratiei si Internelor" cu sintagma "transmiterea dreptului de proprietate al statului si de administrare al Ministerului Administratiei si Internelor - Unitatea Speciala de Aviatie" urmand ca art.2 al Hotararii nr. 195/25.07.2006 sa fie reformulat astfel:
"Schimbul de terenuri prevazut la art. 1 consta in:
- transmiterea dreptului de proprietate al judetului Iasi - Consiliul Judetean Iasi asupra terenului in suprafata de 83000,31 mp situat in incinta R.A. Aeroportul International Iasi, catre Ministerul Administratiei si Internelor - Unitatea Speciala de Aviatie Speciala Bucuresti si, respectiv
-transmiterea dreptului de proprietate publica al statului si administrare al Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean de Jandarmi Iasi (GAZ-Jandarmi-Aeroport Iasi) asupra terenului in suprafata de 11,00 ha catre Consiliul Judetean Iasi si in administrarea R.A.Aeroportul Iasi, conform aprobarii Ministrului Administratiei si Internelor nr.455584/16.05.2006".
Art.3 Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art.1 se face pe baza de protocol intre partile interesate in termen de 30 zile de la data de intrare in vigoare a transferului
.
Restul prevederilor din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 195/2006 raman neschimbate.

Art.1
Se aproba Studiul de fezabilitate pentru obiectivul "Reabilitarea sistemului de incalzire la Corpul B al Muzeului "Mihail Sadoveanu", obiectiv al Muzeului Literaturii Romane Iasi ", intocmit de S.C. Elis Cubiano S.R.L., cu urmatoarele caracteristici:
1.Valoare totala: 21.464 lei RON; C+M: 13.620 lei RON;
2.Capacitati 1x 24,0 KW;
3.Durata de executie: 30 zile;
4.Termen PIF: 30 zile;
Art.2
Serviciul Cancelarie va comunica copii dupa prezenta Muzeului Literaturii Romane Iasi, Directiilor Tehnice si Economice din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Institutiei Prefectului.

Art.1
Se aproba Studiul de fezabilitate pentru obiectivul "Reabilitarea sistemului de incalzire al Muzeului "Otilia Cazimir", obiectiv al Muzeului Literaturii Romane Iasi ", intocmit de S.C. Elis Cubiano S.R.L., cu urmatoarele caracteristici:
1.Valoare totala: 10.975 lei RON; C+M: 4.937 lei RON;
2.Capacitati 1x 24,0 KW;
3.Durata de executie: 30 zile;
4.Termen PIF: 30 zile;
Art.2
Serviciul Cancelarie va comunica copii dupa prezenta Muzeului Literaturii Romane Iasi, Directiilor Tehnice si Economice din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Institutiei Prefectului.

Art.1
Se aproba si se insuseste Raportul de evaluare tehnica si financiar-contabil a imbunatatirilor aduse la pavilionul «A» - str. Codrescu nr. 6, municipiul Iasi, executat in baza contractului de prestari servicii nr. 6179/2006 de S.C. «Diaconu si Asociatii» S.R.L., la valoarea de 123.133 RON, raport ce face obiectul anexei nr.1- parte integranta a prezentei hotarari;
Art.2
Consiliul Judetean Iasi va achita c/v sumei de 65.645,69 RON, reprezentand diferenta intre valoarea imbunatatirilor rezultata din raportul mentionat la art.1 si valoarea chiriei datorate de S.C. Delta Press Investments S.R.L. Iasi pentru folosinta spatiului- pavilion A, in perioada 01.05.2005 - 30.09.2006, conform anexei nr.2 - parte integranta a prezentei hotarari;
Art.3
Directia Financiar-Contabilitate si Administrativ va duce la indeplinire prezenta hotarare;

Art.1
Aproba un numar de 13 Planuri Urbanistice de Detaliu si 16 Planuri Urbanistice Zonale avizate in Comisia de Urbanism si mentionate in listele anexa ce fac parte din prezenta hotarare.

Art.1
Se aproba indicatorii tehnico-economici inscrisi in Studiul de Fezabilitate elaborat la obiectivul "ALIMENTARE CU GAZE NATURALE A SPITALULUI CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE¬SECTIA CLUNET, IASI, asa cum sunt detaliati in cuprinsul Devizului Genera I- parte integranta din Studiul de Fezabilitate, respectiv:
- VALOARE INVESTITIE ( inclusiv T.V.A.) = 24030,07 RON / 6800,84 EURO, din care C+M = 18217,20 RON / 5155,71 EURO;
Art.2
Se aproba alocarea sumei de 23.500 RON din bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi pentru realizarea racordarii centralei termice de la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie - Sectia "CLUNET" la reteaua de gaz metan.
Art.3
Eventuala diferenta valorica va fi suportata de catre Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie, in urma organizarii de catre acesta, a Procedurii de Atribuire a contractului de executie lucrari, in vederea realizarii obiectivului de investitii.

Art.1
Se modifica Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.90/27.04.2006, cu modificarile si completarile ulterioare privind Programul pentru lucrari de drumuri judetene si comunale pe anul 2006 in sensul inlocuirii anexelor 1, 2.1, 2.2, 2.3 si 3, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica si S.P.A.D.J. Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba preluarea in domeniul public al judetului Iasi si in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi a terenului intravilan situat in Mircesti, com. Mircesti jud.Iasi, in suprafata de 5.108,77 mp in T3 P 185 si a cladirilor situate pe suprafata de teren, identifcat in Hotararea Consiliului Local Mircesti nr.17/26.06.2006, in vederea constructiei si amenajarii unui Centru rezidential pentru persoane virstnice;
Art.2
Biroul Patrimoniu - Licitatii din cadrul Directiei Tehnice a Consiliului Judetean Iasi si Directia Generala de Asistenta Sociala si protectia Copilului Iasi vor duce la indeplinire prezenta Hotarare;

Art.1
Abrogarea Hotararilor Consiliului Judetean Iasi cu privire la constituirea si modificarea componentei nominale a CJASPIS, respectiv HCJ nr. 58/31.03.2003 si HCJ 121/15.07.2005.
Art.2
Predarea pe baza de Proces verbal a documentelor arhivate si a dotarii Secretariatului Tehnic al CJASPIS din subordine a DGASPC catre Directia judeteana de munca, solidaritate sociala si familie.

Art.1
Se aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome Aeroportul Iasi, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare;
Art.2
Directia Economica din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Regia Autonoma Aeroportul Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari;

Art.1
Se aproba graficul de lucrari pentru obiectivul Studiu de fezabilitate si Proiect tehnic-"Modernizarea Aeroportului International Iasi", prevazut in Anexa, parte integranta in prezenta hotarare.
Art.2
Directia Tehnica-Biroul Patrimoniu-Licitatii, Directia Economica, si R.A. Aeroportul Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se apoba trecerea din domeniul public al judetului Iasi in domeniul privat al Judetului Iasi a imobilului situat in municipiul Iasi, B-dul Copou nr. 21, " CENTRUL CULTURAL GERMAN, identificat conform anexei nr. 1 la prezenta, in suprafata construita de 368,00 m.p. si suprafata de teren de 1518 m.p. in vederea restituirii imobilului domnilor Simionescu Esmeralda Despina si Simionescu Calin, conform deciziei civile nr. 816/2006 a Curtii de Apel Iasi.
Art.2
Restituirea in natura se va face prin emiterea dispozitiei de catre Presedintele Consiliului Judetean Iasi, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 10/2001.