Hotărâri ale sedinţei din data de 07-09-2006


Art.unic
Ia act de Sentinta Tribunalului Iasi nr.3299-E-02.08.2006 privind validarea domnului Fanica Danila in functia de consilier judetean.

Art.1
Aproba Organigrama si Statul de functii pentru Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Iasi conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Teatrului Luceafarul Iasi, conform anexei, parte componenta a prezentei hotarari.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Teatrul pentru Copii si Tineret Luceafarul Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile catre S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iasi, conform anexelor la prezenta hotarare.
Art.2
Cedarea bunurilor se face pe perioada de functionare a parcului stiintific si tehnologic.
Art.3
Directia Tehnica - Biroul Patrimoniu Licitatii si Directia Financiar-Contabila si Administrativ vor duce la indeplinire prezenta Hotarare in termen de 10 zile de la comunicare.

Art.1
Se aproba inchiderea Complexului de servicii comunitare Halaucesti ce functioneaza in localitatea Halaucesti, incepand cu data de 01.10.2006.
Art.2
Copiii ocrotiti la Complexul de servicii comunitare vor fi redistribuiti in alte centre de plasament, avandu-se in vedere institutia de invatamant frecventata si existenta fratilor in alte centre.
Art.3
Personalul care isi desfasoara activitatea la complex va fi disponibilizat conform prevederilor legale in vigoare.
Art.4
Restituirea in natura a imobilelor apartinand Complexului de servicii comunitare Halaucesti, revendicate potrivit dispozitiilor Legii 10/2001, se va realiza prin Dispozitia Presedintelui C.J. Iasi si va avea ca obiect,in exclusivitate,imobilele existente la data preluarii abuzive a acestora de catre stat,in anul 1949, pe baza Referatului Comisiei interne pentru analiza notificarilor la Legea 10/2001 si a propunerilor DGASPC Iasi, formulate in adresa 34080/23.08.2006.

Art.1
Se aproba intocmirea de catre RAJAC Iasi a documentatiilor tehnico-economice necesare (SF,PT,DDE) pentru alimentarea cu apa a comunelor, dupa cum urmeaza:
a) comuna - Oteleni :plan 2006
b) comunele - Braesti :plan 2007
                   - Butea :plan 2007
                   - Mircesti :plan 2007
                   - Scobinti :plan 2007
                   - Vladeni :plan 2007
                   - Voinesti :plan 2007
                   - Cucuteni :plan 2007
Art.2
Se aproba ca din fondurile alocate de la MTCT Bucuresti in cadrul Programului Guvernamental de alimentare cu apa la sate finantat in conformitate cu prevederile HG nr.577/1997, sa se realizeze documentatiile tehnico-economice (faza studiu de fezabilitate) pentru alimentarea cu apa in sistem centralizat in comunele Ciortesti, Comarna, Costuleni, Dobrovat, Dolhesti, Grajduri, Mironeasa, Mogosesti, Scanteia, Scheia (cu Draguseni). RAJAC Iasi va pune la dispozitia comunelor mentionate Temele de proiectare care se vor constitui in caiete de sarcini aferente documentatiei de licitatie. Consiliul Judetean Iasi va incheia cu fiecare comuna beneficiara Conventie de finantare, conform model anexat.
Art.3
Se aproba ca din fondurile alocate de la MTCT Bucuresti in cadrul Programului Guvernamental de alimentare cu apa la sate finantat in conformitate cu prevederile HG nr.577/1997, sa se realizeze documentatiile tehnico-economice (studii de fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de executie) pentru alimentarea cu apa in sistem centralizat in comunele Tutora, lungani si Horlesti. Consiliul Judetean Iasi va incheia cu fiecare comuna beneficiara Conventie de finantare, conform model anexat.
Art.4
Se aproba realizarea, in limita fondurilor care vor fi alocate prin Programul Guvernamental de alimentare cu apa la sate, finantat in conformitate cu prevederile HG nr.687/1997 si HG nr.1036/2004, a sistemului de alimentare cu apa Probota-Roscani-Tiganasi-Trifesti (proiecte si executie).
Art.5
Se aproba realizarea sistemului de alimentare cu apa Siretel-Lespezi-Vinatori-Valea Seaca-Tatarusi-Cristesti, din sursa de apa Pascani, dupa indeplinirea formalitatilor de asociere a comunelor mai sus mentionate.
Art.6
Se aproba cuprinderea in bugetul judetului Iasi pentru anul 2007 a fondurilor necesare pentru intocmirea studiilor de fezabilitate pentru alimentarea cu apa in comunele Dumesti, Grozesti, Helesteni (cuplat A.I.Cuza, Ruginoasa), Madarjac (cuplat cu Tibana), Popesti si Stolniceni Prajescu neacoperite din punct de vedere al surselor de finantare pentru efectuarea studiilor de fezabilitate.
Directia Tehnica va transmite Directiei Economice fundamentarea necesarului de fonduri pentru anul 2007.
Art.7
Anexa model reprezentand Conventia de finantare, nominalizata la art.2 si art.3 constituie parte integranta din prezenta hotarare.
Art.8
Pentru transpunerea Directivelor de mediu ale Consiliului Uniunii Europene si a celorlalte documente care vizeaza imbunatatirea serviciilor in domeniul apei, consiliile locale de pe raza judetului Iasi vor lua masurile necesare pentru perfectionarea profesionala a functionarilor publici cu atributii in domeniul urbanismului si al programelor din domeniul sistemelor de alimentare cu apa si igienizare din mediul rural, prin asigurarea participarii acestor functionari publici la cursurile organizate din initiativa respectivelor autoritati sau a Inspectoratului General de Stat la Inspectia in Constructii (IGSIC).

Art.1
Se aproba inchirierea suprafetei de 60 mp teren, aflata in incinta curtii Spitalului Clinic de Urgenta, in vederea amplasarii unui chiosc alimentar, pana la 31.12.2008.
Art.2
Pretul de pornire va fi cel aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean nr.121/2006.
Art.3
Inchirierea se va face prin licitatie publica.
Art.4
50% din suma incasata din inchirierea spatiilor se constituie venit la bugetul Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se aproba finantarea sportului de performanta iesean in conditiile si termenii din Contractul de asociere in participatiune, prevazut in Anexa, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Aproba alocarea sumei de 1.000.000 RON, reprezentand aportul judetului Iasi la contractul de asociere in participatiune, din Fondul de rezerva al Consiliului Judetean Iasi si repartizarea acesteia la activitatea proprie, cap. 87.02 "Alte actiuni economice".
Art.3
Directia Economica, Directia Fonanciar-Contabila si Administrativ, Directia Juridica si Cancelarie vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se rectifica Hotararea nr.177/25.07.2006 a Consiliului Judetean Iasi, in sensul inlocuirii anexelor nr.2 si nr.3, parti integrante din hotararea susmentionata, cu anexele nr.1 si nr.2 la prezenta hotarare.
Art.2
De la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, anexele nr.2 si nr.3, aprobate prin Hotararea C.J. Iasi nr.177/25.07.2006.

Art.1
Se aproba cofinantarea din bugetul judetului Iasi pe 2006-2007 a cheltuielilor neeligibile aferente "Proiectului de reabilitare/renovare a unitatilor de invatamant din judetul Iasi afectate de inundatiile din perioada aprilie - august 2005", cuprinse in Programul PHARE, in valoare estimata de 76.000 RON pentru:

 • cheltuieli neeligibile pentru obiectivul Scoala Speciala Pascani (61.000 RON), aflat in domeniul public al Consiliului Judetean Iasi (taxe avize, acorduri, comisioane bancare, comisioane Inspectia Judeteana in constructii, Casa de Asigurare a Constructorilor, TVA (daca nu se aproba recuperarea acestuia), studiu de fezabilitate, alte cheltuieli neeligibile care pot aparea pe parcursul derularii programului de finantare precum si cheltuieli neeligibile generale ale Proiectului (traduceri, licitatii, etc.).
 • cheltuieli neeligibile pentru obiectivele Scoala cl.I-VIII Braesti (6.000 RON) si Scoala cl. I-VIII Cucuteni (9.000 RON) (taxe avize, acorduri, comisioane bancare, comisioane Inspectia Judeteana in Constructii, Casa de Asigurare a Constructorilor, TVA(daca nu se aproba recuperarea acestuia), studii de fezabilitate, alte cheltuieli neeligibile.

Art.1
(1) Se modifica Hotararea Consiliului Judetean nr. 90 din 27.04.2006 privind Programul pentru lucrari de drumuri judetene si comunale pe anul 2006, in sensul inlocuirii anexelor 1, 2.1 si 2.2 cu anexele 1, 2.1 si 2.2 la prezenta hotarare si al introducerii anexei 2.3 ("Lucrari accidentale"), parti integrante din prezenta hotarare.
Art.2
Se mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Iasi pentru repartitia sumelor la lucrarile accidentale, cu informarea ulterioara a Plenului Consiliului Judetean Iasi.
Art.3
Directia Economica si SPADJ Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba Organigrama, Statul de Functii si Regulamentul de Organizare si Functionare pentru Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, conform anexelor 1, 2 si 3, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba Raportul de evaluare si stabilirea redeventei minime in vederea concesionarii cantoanelor Ceplenita si Tg. Frumos, proprietate publica de interes judetean, aflate in administrarea Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, anexa la prezenta hotarare.
Art.2
Se aproba organizarea licitatiei publice in vederea concesionarii cantoanelor Ceplenita si Tg. Frumos.
Art.3
Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Directia Tehnica - Biroul Patrimoniu-Licitatii, Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi si Prefectului judetului Iasi.

Art.1
Se aproba completarea obiectului de activitate al SC TEHNOPOLIS SRL Iasi cu urmatoarea activitate:
Grupa 702 - inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau inchiriate.
Clasa 7020 - inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau inchiriate.
Art.2
Se aproba actul aditional la actele constitutive ale SC TEHNOPOLIS SRL Iasi, in sensul completarii obiectului de activitate al societatii administrator, potrivit anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3
Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa semneze legal valabil, in numele si pentru Consiliul Judetean Iasi, actul aditional mentionat la art.2, in vederea indeplinirii procedurii de autentificare a inscrisurilor si de parcurgere a formalitatilor de inregistrare la Oficiul Comertului de pe langa Tribunalul Iasi.

Art.1
Aproba contractul de prefinantare ce urmeaza a se incheia intre Consiliul Judetean Iasi si BERD, avand ca obiect dezvoltarea proiectului de infrastructura regionala Iasi, in valoare de 15.000.000 Euro, in conditiile si termenii negociati in data de 22.08.2006, la sediul Consiliului Judetean Iasi.
Art.2
Mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa semneze, in numele Consiliului Judetean Iasi, contractul de prefinantare ce urmeaza a se incheia cu BERD.
Art.3
Urmare semnarii contractului de prefinantare, se aproba constituirea unei Comisii de negociere a contractului de imprumut ce va fi incheiat intre Consiliul Judetean Iasi si BERD, in urmatoarea componenta:

 • Presedinte: Lucian Flaiser - Presedinte C.J. Iasi
 • Lucian Profir - Vicepresedinte C.J. Iasi, membru PC
 • Adrian Iurcan - Consilier judetean, membru PSD
 • Nicusor Padurariu - Consilier judetean, membru PNL
 • Constantin Serban - Consilier judetean, membru PD
 • Maria Poraico - Director, Directia Juridica si Cancelarie, C.J. Iasi
 • Maria Simionescu - Director economic, Directia Economica, C.J.Iasi
 • Mihail Manciu - Director, Directia Tehnica, C.J. Iasi
 • Romeo Stoica - Director, S.P.A.D.J. Iasi

Art.4
Proiectul de contract de imprumut, negociat de Comisia prevazuta la art.3, va fi supus spre aprobare Plenului Consiliului Judetean Iasi.
Art.5
RAJAC Iasi, in calitate de parte semnatara a Acordului de prefinantare, va demara operatiunile de renegociere a Contractului de imprumut pentru Municipal Environmental Loan Facilities (MELF) si il va supune aprobarii Plenului Consiliului Judetean Iasi.
Art.6
Directia Economica, Directia Juridica si Cancelarie, Directia Tehnica si RAJAC Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba alocarea sumei de 125.000 RON din fondul de rezerva al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2006 pentru Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.Maria" Iasi in vederea efectuarii reparatiilor capitale privind realizarea lucrarilor de reabilitare si modernizare a tabloului electric general si a elementelor de protectie aferente.

Art.1
Respinge solicitarile formulate de cei 23 salariati (medici si chimisti) din cadrul Centrului medical "Sf. Petru si Pavel" privind revocarea Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 189/25.07.2006 prin care s-a aprobat scoaterea la vanzare a spatiilor cu destinatie de cabinete medicale in confoemitate cu dispozitiile Legii nr. 236/2006.

Art.1
Se respinge, ca nefondata, plangerea nr. 65/24.08.2006, formulata de SC RECONS SA Iasi impotriva Hotararilor C.J. Iasi nr. 161/25.07.2006 si 176/25.07.2006, plangere inregistrata la Consiliul Judetean Iasi sub nr. 9010/24.08.2006.

Art.1
Se resping, ca nefondate, plangerile nr. 316/23.08.2006 si 318/24.08.2006, formulate de SC MICA INDUSTRIE SA Iasi impotriva Hotararilor CJ Iasi nr. 161/25.07.2006 si nr. 176/25.07.2006, plangeri inregistrate la Consiliul Judetean Iasi sub nr. 8974/23.08.2006 si nr. 9027/25.08.2006.

Art.1
Se respinge, ca nefondata, plangerea nr. 16/23.08.2006, formulata de SC CENTRAL JUICE SA Iasi impotriva Hotararii CJ Iasi nr. 161/25.07.2006, plangere inregistrata la Consiliul Judetean Iasi sub nr. 8972/23.08.2006.

Art.1
Se aproba atribuirea in folosinta gratuita a imobilului din Iasi, strada Vasile Alecsandri nr.6 catre Ministerul Public - Parchetul Militar Iasi, Ministerul Public - Directia Nationala Anticoruptie, Serviciul teritorial Iasi si catre Tribunalul Militar Iasi.
Art.2
In vederea determinarii concrete, pe schite, a spatiilor ce urmeaza a fi transmise in folosinta gratuita a institutiilor prevazute la articolul precedent, se constituie o comisie alcatuita din:
Presedinte: Lucian Profir - Vicepresedinte C.J. Iasi
Membri:      Liviu Filip - consilier judetean
                    Constantin Nita - consilier judetean
                    Victor Stefura - consilier judetean
                    Valerica Andronache - consilier judetean
Art.3
Documentatia necesara desfasurarii activitatii Comisiei va fi pusa la dispozitia membrilor acesteia de catre Directia Tehnica - Biroul Patrimoniu-Licitatii, care va asigura si secretariatul Comisiei nominalizate la art.2.
Art.4
Raportul Comisiei va fi inaintat, spre analiza si dezbatere, in sedinta ordinara a Plenului Consiliului Judetean Iasi.