Hotărâri ale sedinţei din data de 25-07-2006


Articol unic
Ia act de cererea privind demisia din functia de consilier judetean a domnului Burlea Marin si, in consecinta, declara vacanta functia de consilier judetean incepând cu data de 25 iulie 2006.
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta persoanelor interesate si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1
La anexa nr. 1 din HGR 1354/2001 privind inventarul bunurilor care apartin Consiliului Judetean Iasi:
a) se abroga pozitiile 62 - 67 sectiunea bunuri imobile; pozitiile 1-153 si 1-9 subcapitol "Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului", sectiunea 1 - «Bunuri imobile», pozitiile 62 si 70 - 84 subcapitol «Directia de Administrare a Drumurilor Judetene»;
b) la sectiunea «Bunuri imobile» urmatoarele pozitii se modifica dupa cum urmeaza:
- pozitia 60 , coloana 3 va avea urmatorul cuprins - Str. V. Alecsandri nr. 6, suprafata construita = 1598 mp;
- pozitia 61, coloana 3 va avea urmatorul cuprins - suprafata teren 2773 mp
c) se completeaza cu pozitiile 82-699 sectiunea 1 «Bunuri imobile» conform anexei
Art.2
Directia Tehnica, Biroul Patrimoniu, Licitatii, Directia Juridica si Cancelarie va promova proiectul de Hotarare de Guvern privind abrogarea pozitiilor prezentate in anexa nr. 1 in conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata;
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarire Directiei Juridice, Directiei Economice, Directiei Tehnice, Biroului Patrimoniu Licitatii, Directiei Financiar Contabila si Adminsitrativ, Ministerului Administratiei si Internelor si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1
- Aproba organigrama si statul de functii (posturi aferente functiilor de demnitate publica, functiilor publice si angajatilor cu contract individual de munca), pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judetean Iasi, cu aplicare de la 1 august 2006, conform anexelor nr.1, 2 si 3, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
- Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Tehnica, Directia Economica si Directia Financiar Contabila si Administrativ vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarare celor enumerati la art. 2 si Prefecturii Judetului Iasi.

Art.1
- Se aproba reprezentantii Consiliului Judetean lasi in consiliile consultative ale spitalelor aflate in administrarea sa, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
- Cu data prezentei inceteaza prevederile Hotararii nr.83/1005.2005.
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta Directiei Organizare, Resurse Umane, Informatizare, spitalelor prevazute in anexa, persoanelor nominalizate si Prefecturii Judetului Iasi.

Art.1
- Se desemneaza domnnul Bejan Victor ca reprezentant al asiguratilor din Judetul Iasi in Adunarea reprezentantilor Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
Art.2
- Cu data prezentei inceteaza prevederile Dispozitiei nr. 601/24.12.2002.
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta persoanei nominalizate, Directiei Organizare, Resurse Umane, Informatizare, d-lui Tanasoiu Vladimir si Prefecturii Judetului Iasi.

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru Teatrul Luceafarul Iasi conform anexelor 1 si 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Teatrul "Luceafarul" Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarare celor mentionati la art. 2 si Prefecturii judetului Iasi.

Art.1
- Aproba un numar de 15 Planuri Urbanistice de Detaliu si 10 Planuri Urbanistice Zonale avizate in Comisia de Urbanism si mentionate in listele anexa ce fac parte din prezenta hotarare.
Art.2
- Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Arhitect Sef si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
- Se aproba organizarea întâlnirii internationale RETIS la Iasi, în perioada 21-22 septembrie 2006, cu tema:"Populatia roma si accesul la educatie - un model judetean"
Art.2
- Se aproba bugetul necesar bunei desfasurari a acestei întalnirii in cuantum de 5.747,6 RON
Art.3
- Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarâre Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Iasi - Secretariatul Tehnic al CJASPIS, Directiei Economice din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Institutiei Prefectului.

Art.1
Se aproba depunerea proiectului "Crearea unui serviciu de recuperare neuromotorie, de tip ambulatoriu, destinat recuperarii persoanelor cu handicap locomotor, in orasul HIRLAU" proiect ce urmeaza sa fie depus spre finantare de catre D.G.A.S.P.C.Iasi, in cadrul Programului de Interes National nr.4, la Autoritatea Nationala pentru P ersoanele cu Handicap;
Art.2
Se aproba contributia Consiliului Judetean Iasi de 10% din valoarea totala a finantarii, respectiv suma de 8.800 RON;
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica în copie prezenta hotarâre, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Directiei Organizare, Resurse umane, Informatizare , Directiei Economice din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Prefecturii judetului Iasi.

Art.1
Se aproba infiintarea Serviciului de recuperare neuromotorie, de tip ambulatoriu, destinat recuperarii persoanelor cu handicap locomotor, in orasul HIRLAU de la data incheierii contractului de finantare cu Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap;
Art.2
Se aproba costurile de functionare a serviciului de recuperare de tip ambulatoriu pentru o perioada de 5 ani, dupa incheierea contractului de finantare de la bugetul de stat si a mentinerii obiectului de activitate al serviciului in domeniul serviciilor sociale pentru aceeasi perioada;
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica în copie prezenta hotarâre, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Directiei Organizare, Resurse umane, Informatizare, Directiei Economice din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Prefecturii judetului Iasi.

Art.1
Se aproba depunerea proiectului "Crearea unui serviciu de recuperare neuromotorie, de tip ambulatoriu, destinat recuperarii persoanelor cu handicap locomotor, in orasul IASI" proiect ce urmeaza sa fie depus spre finantare de catre D.G.A.S.P.C.Iasi, in cadrul Programului de Interes National nr.4, la Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap;
Art.2
Se aproba contributia Consiliului Judetean Iasi de 10% din valoarea totala a finantarii, respectiv suma de 9.000 RON;
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica în copie prezenta hotarâre, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Directiei Organizare, Resurse umane, lnformatizare, Directiei Economice din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Prefecturii judetului Iasi.

Art.1
Se aproba infiintarea Serviciului de recuperare neuromotorie, de tip ambulatoriu, destinat recuperarii persoanelor cu handicap locomotor, in orasul IASI de la data incheierii contractului de finantare cu Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu handicap;
Art.2
Se aproba costurile de functionare a serviciului de recuperare de tip ambulatoriu pentru o perioada de 5 ani, dupa incheierea contractului de finantare de la bugetul de stat si a mentinerii obiectului de activitate al serviciului in domeniul serviciilor sociale pentru aceeasi perioada;
Art.3
Se aproba suma de 35.000 RON pentru lucrarile de reamenajare a celor 4 camere din incinta centrului de Plasament Ion Holban Iasi, unde va functiona Serviciul de recuperare neuromotoriu de tip ambulatoriu Iasi;
Art.4
Biroul Cancelarie va comunica în copie prezenta hotarâre, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Directiei Organizare, Resurse umane, Informatizare, Directiei Economice din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Prefecturii judetului Iasi.

Art.1
Se aproba inchirierea unui spatiu de 100 mp, aflat la parterul cladirii Spitalului Clinic de Urgenta " Sfânta Treime " pentru o perioada de 10 ani, in vederea montarii si functionarii unui aparat COMPUTER TOMOGRAF;
Art.2
Pretul de pornire va fi cel aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 121/2006.
Art.3
Inchirierea se va face prin licitatie publica.
Art.4
50% din suma incasata din inchirierea spatiilor se constituie venit la bugetul Consiliului Judetean lasi.
Art.5
Serviciul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Tehnice, Biroul Patrimoniu-Licitatii, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Economice, Spitalului Clinic de Urgenta" Sfânta Treime" lasi si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1
Se aproba documentatia tehnico-economica Proiect Tehnic "Reabilitare instalatii sanitare interioare si canalizare exterioara Scoala Speciala C. Paunescu, Bulevardul C.A. Rosetti nr. 11-15. Iasi" elaborat de S.C. EXPERT INSTAL-CONSTRUCT S.R.L. IASI si esalonarea investitiei in conformitate cu Devizul General, in doua etape a lucrarilor dupa cum urmeaza:
Etapa I -2006
1.Cheltuieli pentru obtinerea avizelor in vederea obtinerii Autorizatiei de constructie: 900 RON
2.Cheltuieli pentru realizarea lucrarilor C+M, Canalizare Exterioara: 128.500 RON
Etapa II -2006
1. Cheltuieli pentru realizarea lucrarilor C+M, Instalatii sanitare interioare si Finisaje interioare grupuri sanitare: 83.600 RON
TOTAL Etapa I + II : 213.000 RON
Finantarea investitiei: bugetul Consiliului Judetean lasi
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane Informatizare, Directia Tehnica, Directia Economica, Directia Financiar Contabila si Administrativ, Directia Juridica si Cancelarie si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari;
Art.3
Biroul Cancelarie va transmite copii dupa prezenta hotarare Directiei Organizare, Resurse Umane Informatizare, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei Financiar Contabile si Administrativ, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi si Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Proroga discutarea transferului retelei inelare de distributie a apei potabile - obiectiv existent pe terenul aflat in domeniul public al statului si in administrarea Univ. Tehnice « Gh.Asachi » Iasi - in domeniul public al judetului Iasi si in administrarea RAJAC Iasi, pâna la clarificarea aspectelor de ordin juridic, tehnic si economic ce vor fundamenta transferul.
Art.2
Univ. Tehnica «Gh.Asachi» Iasi va duce la indeplinire cerintele statuate la art.1.
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarâre Univ. Tehnice «Gh.Asachi» Iasi, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei Juridice si Cancelarie, RAJAC Iasi si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1
Mentine, ca legala si temeinica, Hotarârea nr.120/23.05.2006 privind respingerea solicitarilor societatilor comerciale IMRAM SRL Iasi, SC ELIT CONF SRL Iasi, SC MIHA EXPO SRL Iasi, SC AGROPREST SRL Iasi si SC PANIFCOM SRL Iasi reprezentate prin Cabinet Avocat "Volovat si partenerii" privind concesionarea sau vânzare a imobilelor din Iasi, str. Codrescu nr.6 - imobile aflate in domeniul public al judetului Iasi.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta Cabinetului Avocat "Volovat si partenerii", Directiei Tehnice, Directiei Juridice si Cancelarie, RAJAC Iasi si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1
Se aproba trecerea din domeniul public al judetului lasi si din administrarea Consiliului Judetean lasi, in domeniul privat al judetului lasi si in administrarea Consiliului Judetean lasi a imobilului in suprafata de 242 mp identificat in strada V.Alecsandri nr.4-6.
Art.2
Restituirea in natura se va face prin emiterea dispozitiei de catre Presedintele Consiliului Judetean lasi.
Art.3
Serviciul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarire Directiei Juridice, Directiei Economice, Directiei Tehnice, Biroului Patrimoniu-Licitatii, Comisiei tehnice de aplicare a Legii 10/2001, doamnei Nastasescu Floarea si Institutiei Prefectului Judetului lasi.

Art.1
Se aproba trecerea din domeniul public al judetului lasi si din administrarea Spitalului clinic de Urgenta" Sf.Treime" lasi, in domeniul privat al judetului Iasi si in administarea Spitalului clinic de Urgenta" Sf.Treime" Iasi a imobilului(teren) in suprafata de 459,25 mp, identificat in strada Rojnita, potrivit anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.2
Se aproba contractul de schimb de terenuri incheiat intre Consiliul Judetean Iasi si Doamna Florea Ecaterina in calitate de proprietar, conform anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.3
Se aproba raportul de evaluare al celor doua terenuri ce fac obiectul contractului de schimb mentionat la art.2, cuprins in anexa nr. 3, parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.4
În vederea parcurgerii formalitatilor de autentificare a contractului de schimb si de realizare a publicitatii imobiliare, se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa semneze, legal valabil in numele Consiliului Judetean Iasi, contractului de schimb mentionat la art.2, precum si celelalte documente necesare efectuarii procedurilor susmentionate.
Art.5
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarâre Directiei Juridice, Directiei Economice, Directiei Tehnice, Biroului, Patrimoniu- Licitatii, Comisiei tehnice de aplicare a Legii 10/2001, doamnei Florea Ecaterina si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba deplasarea d-Iui Ion Serbina - Secretar General al judetului Iasi, d-Iui Ion Florin - Director executiv si d-Iui Ioan Ticu - Director adjunct din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului in Elvetia, in perioada 1-11 septembrie 2006.
Art.2
Se aproba cheltuielile aferente diurnei si asigurarii de calatorie si accidente conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari persoanelor nominalizate la art.1, Directiei de Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Serviciului Integrare Europeana, Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera, Directiei Juridice, Directiei Resurse Umane, Organizare si Informatizare, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si Institutiei Prefectului judetului lasi.

Art.1
Se aproba plata cotizatiei aferente anului 2006, in suma de 0,1 RON/locuitor, in contul Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania.
Art.2
Directia Financiar-Contabilitate si Administrativ si Directia Economica vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3
Serviciul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Serviciului Integrare Europeana, Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Directiei Economice, Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba incetarea de la data de 06.10.2006 a participarii Consiliului Judetean Iasi la programul de stagii pentru functionarii publici in cadrul Biroului de reprezentare al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania la Bruxelles.
Art.2
Presedintele Consiliului Judetean lasi va desemna prin dispozitie persoana care va efectua stagiul final in cadrul Biroului de reprezentare al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania la Bruxelles, pe care o va imputernici in vederea notificarii incetarii locatiunii, in conditiile si in termenele prevazute in cuprinsul contractului de inchirere a spatiului locativ la Bruxelles, precum si in vederea recuperarii garantiei destinata respectarii conventiei, constituita de Consiliul Judetean Iasi la incheirea contractului.
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Serviciului Integrare Europeana, Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera, Directiei Juridice, Directiei Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directiei Financiar Contabilitate si Administrativ, Directiei Economice, Serviciului Buget, Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1
(1)Se aproba plata cotizatiei aferente anului 2006, in suma de 8.141,98 EURO (1 eurocent/locuitor), in contul Asociatiei "EUROREGIUNEA SIRET - PRUT - NISTRU".
(2) Cuantumul cotizatiei de membru al Euroregiunii stabilit la 1 eurocent/locuitor se va achita anual in contul Asociatiei "EUROREGIUNEA SIRET - PRUT - NISTRU"de catre Consiliul Judetean lasi pana la data la care Forumul Presedintilor va aproba modificarea acestuia.
Art.2
Directia Financiar-Contabilitate si Administrativ si Directia Economica vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3
Serviciul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Serviciului Integrare Europeana, Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Directiei Economice, Euroregiunii "SIRET - PRUT - NISTRU", Asociatiei "Euroregiunea Siret-Prut-Nistru" si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba plata cotizatiei anuale, in calitate de membru al Retelei Transregionale Europeane pentru Incluziune Sociala-RETlS, in suma de 6000 EURO/an, in contul RETIS
Art.2
Directia Financiar-Contabilitate si Administrativ si Directia Economica vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3
Serviciul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Serviciului Integrare Europeana, Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Directiei Economice, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Secretariatului Comisiei Anti-saracie si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
(1) Se modifica si se completeaza art.1 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.6/23.01.2006, in sensul rectificarii sumei de 406.971,50 RON (5 RON/locuitor), si va avea urmatorul cuprins:
" Art.1 - Se aproba plata sumei de 569.760, 10 RON ( 0,7 RON/locuitor), reprezentand contributia financiara anuala a Consiliului Judetean Iasi la Fondul pentru Dezvoltare Regionala al Regiunii Nord-Est pentru anul 2006."
(2) Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr.6/23.01.2006 raman neschimbate.
Art.2
Directia Financiar-Contabilitate si Administrativ si Directia Economica vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3
Serviciul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Serviciului Integrare Europeana, Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Directiei Economice, Agentiei de Dezvoltare Regiona Nord-Est si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
In statul de functii al Serviciului Public de Protectie a Plantelor urmatoarele posturi :sef serviciu, sef centru, resposabil contabil, responsabil operatiuni curente - devin posturi de functii publice.
Art.2
Directia Organizare Resurse Umane, Directia Juridica, Serviciul Public de Protectie a Plantelor vor duce la indeplinire prevederile prezentei botarari.
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare celor enumerati la art. nr.2., Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru Directiei Judeteana de Evidenta a Persoanelor Iasi, conform anexelor 1 si 2, parte integranta a prezentei hotarâri.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare din cadrul Consiliului Judetean si Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri.
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarâre celor mentionati la art. 3 si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Admite, in parte, plângerea prealabila formulata de SC CET SA Iasi impotriva Hotarârii Consiliului Judetean Iasi nr.104/2006, in sensul ca aproba anularea sumei de 295.117,25 RON reprezentând penalitati de intârziere rezultate din neachitarea la scadenta a facturilor emise de RAJAC Iasi.
Art.2
Masura adoptata potrivit art.1 va fi raportata de catre RAJAC Iasi la Consiliul Concurentei.
Art.3
RAJAC Iasi, Directia Juridica si Directia Economica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarâri.
Art.4
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarâre Directiei Economice, Directiei Juridice si Cancelarie, RAJAC Iasi, SC CET SA Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi si a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor pe anul 2006;
Art.2
Aproba propunerile de repartizare a sumei de 305,92 mii lei din fondul de rezerva aprobat în bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi la cap. 87.02 "Alte actiuni economice" - activitatea proprie a Consiliului Judetean Iasi.
Art.3
Directia Economica va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri.
Art.4
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarâre Directiei Economice, Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Directiei Financiar-Contabile si Administrativ, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.
Art.5
Compartimentul Relatii Publice va publica prezenta hotarâre.

Art.1
Aproba repartizarea sumei de 600,75 mii lei din Fondul de rulment al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2006 astfel:
- 7,00 mii lei (respectiv 1.800 EURO) pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi in vederea co-participarii la achizitionarea unui microbus ce va fi donat Centrului REVIS Hârlau;
- 13,75 mii lei pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi in vederea realizarii studiilor de fezabilitate pentru urmatoarele proiecte de asistenta sociala:
- "Crearea unui centru de reabilitare pentru 40 persoane cu handicap mental", localitatea Budai, judetul Iasi - 3,5 mii lei;
-,,Modularea partiala a centrului de plasament pentru copilul cu handicap C.A.Rosetti" Iasi - 3,25 mii lei;
- Construirea caminului de batrâni în incinta fostului sanatoriu de copii din localitatea Mircesti, comuna Mircesti, judetul Iasi - 3,5 mii lei;
-,,Modularea si reamenajarea centrului de plasament pentru copilul cu handicap neurolocomotor si asociat Ion Holban", Iasi - 3,5 mii lei;
- 450,00 mii lei (respectiv 125.000 EURO) pentru Consiliul Judetean Iasi ce reprezinta asigurarea cofinantarii si a cheltuielilor neeligibile - etapa a II-a - urmatoarelor 2 proiecte:
a)234,00 mii lei (65.000 euro) pentru proiectul ,,Dezvoltarea infrastructurii rutiere transfronta1iere Iasi (RO) -Ungheni (MO);
b)216,00 mii lei (60.000 euro) pentru proiectul "Centru de arte si mestesuguri traditionale".
- 130,00 mii lei Scolii Speciale "Constantin Paunescu" Iasi în vederea efectuarii unor lucrari privind reabilitarea instalatiilor sanitare si canalizare exterioara - etapa I-a.
Art.2
Directia Economica, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, Directia Financiar-Contabila si Administrativ si Scoala Speciala Constantin Paunescu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri.
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarâre Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabile si Administrativ, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, Scolii Speciale "Constantin Paunescu" Iasi, Directiei de Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.
Art.4
Compartimentul Relatii Publice va publica prezenta hotarâre.

Art.1
Se aproba scoaterea la vanzare a spatiilor cu destinatia de cabinete medicale aferente Centrului medical "Nicolina", Centrului medical "Petru si Pavel" si Policlinica "Sf. Maria" - ambulatoriu, conform O.U.G. nr. 110/2005, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare de Legea nr. 236/2006, cabinete medicale identificate in schitele anexe la prezenta hotarare.
Art.2
În mod corespunzator se modifica Hotarârea Consiliului Judetean nr. 159/23.09.2005 si se elimina art.2, art.3 si art.5 din aceeasi hotarâre.
Art.3
În vederea realizarii prevederilor art.1, Consiliul Judetean Iasi, prin directiile specializate, va demara procedura privind achizitia contractului de prestari servicii pentru realizarea "Documentatiei de Întabulare Teren si Cladiri - Înscriere in Cartea Funciara ", si va asigura fondurile necesare acoperirii cheltuielilor acestei operatiuni;
Art.4
Presedintele Consiliului Judetean lasi va desemna, prin dispozitie, componenta Comisiei pentru vânzarea spatiilor medicale, conform dispozitiilor art.6, alin.1, din L.236/2006;
Art.5
Serviciul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarâre Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice - Biroul Patrimoniu Licitatii, Directiei Financiar-Contabile si Administrativ, Directiei Economice din cadrul Consiliului Judetean Iasi, Centrului Medical "Nicolina", Centrului Medical "Petru si Pavel" si Policlinicii "Sfânta Maria"- Ambulatoriu, iar prin compartimentul "Ghiseu Unic" va asigura publicitatea la sediul Consiliului Judetean precum si pe site-ul autoritatii administratiei publice judetene si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Anexe

Art.1
Aproba in parteneriat cu Consiliul Local al Municipiului Iasi, actiuni de omagiere a pictorului si profesorului - om de cultura de talie locala, nationala si internationala - Dan Hatmanu, actiuni premergatoare aniversarii vârstei de 80 de ani, la 31 octombrie 2006.
Art.2
Compartimentul Relatii Publice, Directia Financiar-Contabila si Administrativ vor urmari si asigura realizarea dispozitiilor prevazute la art.1.
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarâre Compartimentului Relatii Publice, Directiei Financiar-Contabile si Administrativ, Consiliului Local al Municipiului Iasi, domnului Adrian Iurcan - consilier judetean si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1
Se aproba :
- Acordul de parteneriat incheiat intre C.J.Iasi si Consiliul Local Municipal Pascani - Anexa nr.1 (F)
- Acordul de parteneriat incheiat intre C.J.Iasi si Consiliul Local Braesti - Anexa nr.2(F)
- Acordul de parteneriat incheiat intre C.J.Iasi si Consiliul Local Cucuteni - Anexa nr.3(F)
- Acordul de parteneriat incheiat intre C.J.Iasi si Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara "Ion Ionescu de la Brad" Iasi - Anexa nr.4(F)
Art.2
Se aproba :
Protocolul cadru de predare - primire pe perioada executiei lucrarilor, a infrastructurii scolare ce urmeaza a fi reabilitata, intre Consiliul Judetean Iasi - in calitate de Beneficiar si Consiliile locale - Anexa nr.5;
Protocolul cadru de predare - primire pe perioada executiei lucrarilor, a infrastructurii scolare ce urmeaza a fi reabilitata, intre Consiliul Judetean Iasi - in calitate de Beneficiar si Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara "Ion Ionescu de la Brad" Iasi, in calitate de partener, conform model anexat -Anexa nr.6.
Art.3
Anexele 1 (F), 2(F), 3(F), 4(F), 5, 6 nominalizate la Art.1 si Art.2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4
Serviciul cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei de Integrare Europeana, Comunicare si Dezvoltare, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei financiar - contabilitate si administrativ din cadrul Consiliului Judetean Iasi, Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara "Ion Ionescu de la Brad" Iasi, Consiliului Local Municipal Pascani, Consiliului Local Braesti, Consiliului Local Cucuteni si Institutiei Prefectului Judetului lasi.

Art.1
Se aproba modificarea încadrariî în categorii functionale a unor drumuri publice din judetul Iasi, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarâre S.P.A.D.J. Iasi, Biroului Patrimoniu-Licitatii si Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba realizarea si depunerea Proiectului "RETEHNOLOGIZARE STATIE DE EPURARE A APELOR UZATE IN LOCALITATEA RADUCANENI, JUDETUL IASI" .
Art.2
Se aproba contractarea finantarii Proiectului "RETEHNOLOGIZARE STATIE DE EPURARE A APELOR UZATE IN LOCALITATEA RADUCANENI, JUDETUL IASI" , prin Administratia Fondului pentru Mediu.
Art.3
Se aproba cofinantarea Proiectului "RETEHNOLOGIZARE STATIE DE EPURARE A APELOR UZATE IN LOCALITATEA RADUCANENI, JUDETUL IASI", in suma de 466.056 RON ce reprezinta procentul de 40% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale proiectului in suma de 1.165.140 RON.
Art.4
Se aproba alocarea sumei de 121.920 RON ce reprezinta cheltuieli neeligibile aferente proiectului (taxe, avize, acorduri, autorizatii, precum si cheltuieli diverse si neprevazute).
Art.5
Consiliul Judetean Iasi se obliga sa nu instraineze bunurile achizitionate din finantarea de la Administratia Fondului pentru Mediu, cel putin 5 ani de la finalizarea implementarii Proiectului "RETEHNOLOGIZARE STATIE DE EPURARE A APELOR UZATE IN LOCALITATEA RADUCANENI, JUDETUL IASI".
Art.6
Se desemneaza d-na Laura Pastravanu, consilier in cadrul Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentul Strategii si Programe de Dezvoltare, sa reprezinte autoritatea administratiei publice judetene, in calitate de solicitant, in relatia cu Administratia Fondului pentru Mediu pana la momentul semnarii contractului de finantare.
Art.7
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Presedintelui Consiliului Judetean Iasi, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Administratiei Fondului pentru Mediu - Bucuresti si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1
Se mentine Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 13/23.01.2006 privind transmiterea Stadionului "Emil Alexandrescu" - Iasi catre Consiliului Local al Municipiului Iasi.
R.AJ.A.C Iasi va inainta catre Consiliului Local al Municipiului Iasi, in termen de 10 zile de la comunicarea prezentei hotarari, formele pentru predarea Stadionului"Emil Alexandrescu" - Iasi.
Art.2
In vederea compensarilor sumelor cheltuite de R.AJ.A.C. Iasi cu administrarea si investitiile la Stadionul "Emil Alexandrescu" - Iasi, respectiv a sumelor datorate catre Consiliul Local Municipal Iasi ca si cote parti pentru utilizarea domeniului public, se constituie o comisie alcatuita din:

  • Profir Lucian - Vicepresedinte Consiliul Judetean Iasi
  • Iurcan Adrian - consilier judetean
  • Serban Constantin - consilier judetean
  • Paduraru Nicusor - consilier judetean
  • Simionescu Maria - Director Economic- Consiliul Judetean Iasi
  • Toma Ioan - Director General R.AJ.A.C - Iasi
  • Chirila Mariana - Director Economic R.AJ.A.C - Iasi
  • Manciu Mihail - Director Directia Tehnica - Consiliul Judetean Iasi

In mod corespunzator Consiliul Local Municipal Iasi isi va desemna reprezentantii in comisia prevazuta la aliniatul precedent.
Art.3
Comisia va analiza din punct de vedere strict economic, in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentei hotarari, compensarile rezultate din varsamantul net si impozitul pe profit, ca suma ce urma a fi investita de R.AJ.A.C. Iasi in folosul Consiliului Local Municipal Iasi si sumele cheltuite de R.A.J.A.C. Iasi cu administrarea Stadionului "Emil Alexandrescu" - Iasi
Art.4
Valoarea compensarilor va fi supusa spre analiza si dezbatere in proxima sedinta a Plenului Consiliului Judetean Iasi.
Art.5
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare persoanelor nominalizate la art. 2, R.AJ.A.C. Iasi, Directiei Economice, Directiei Tehnice, Directiei Juridice, Consiliului Local al Municipiului Iasi si Institutiei Prefectului Iasi.

Art.1
Aproba, in vederea promovarii proiectului de Hotarare de Guvern conform Legii nr. 24/2000, schimbul de terenuri intre Consiliul Judetean Iasi si Ministerul Administratiei si Internelor in scopul prelungirii pistei de decolare - aterizare la R.A. AEROPORTUL IASI.
Art.2
Schimbul de terenuri prevazut la art 1. consta in transmiterea dreptului de proprietate al Consiliului Judetean Iasi asupra terenului in suprafata de 8,30 ha catre Ministerul Adminsitartiei si Internelor, respectiv in transmiterea dreptului de proprietate al Ministerului Administratiei si Internelor asupra terenului in suprafata de 11,80 ha catre Consiliul Judetean Iasi si in administrarea R.A. AEROPORTUL IASI, conform schitei anexa, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3
Directia Juridica, Directia Tehnica - Biroul Patrimoniu Licitatii, R.A. AEROPORTUL IASI vor intocmi proiectul de Hotarare de Guvern prevazut la art.1.
Art.4
Directia Tehnica, Directia Economica, Directia Financiar - Contabila si Administrativ, Directia Juridica, R.A. AEROPORTUL IASI vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.5
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare Directiei Tehnice, Biroul Patrimoniu Licitatii, Directiei Economice, Directiei Financiar - Contabila si Administrativ, Directiei Juridice, R.A. AEROPORTUL IASI si Institutiei Prefectului.

Art.1
Se aproba acoperirea cheltuielilor in suma de 20.000 lei ocazionate de cazarea a trei serii de elevi proveniti din familii defavorizate precum si din randul celor dezorganizate la Tabara Ciric Iasi, din taxa de cultura si sport.
Art.2
Directia Financiar Contabilitate va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare Directiei Financiar Contabilitate, Directiei Economice, Directiei Juridice si Institutiei Prefectului Iasi.

Articol unic
- Se aproba afilierea SC "LDP"SA Iasi la un Grup de Interes Economic (GlE), conform prevederilor legale in vigoare.
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarâre SC «Lucrari Drumuri si Poduri» SA Iasi si Institutiei Prefectului judetului Iasi.