Hotărâri ale sedinţei din data de 23-05-2006


Art.1
Aproba contul de executie al bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2005, potrivit anexelor la prezenta.
Art.2
Directia Economica si ordonatorii secundari/tertiari finantati din bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri.
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarâre Directiei Economice, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.
Art.4
Compartimentul Relatii Publice va publica prezenta hotarâre.

Art.1
Se aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2006, potrivit anexelor 1, 1A, 1B si 1C.
Art.2
Directia Economica va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarâre Directiei Economice, Directiei Financiar Contabilitate si Administrativ, Directiei Tehnice, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.
Art.4
Compartimentul Relatii Publice va publica prezenta hotarâre.

Art.1
Aproba repartizarea sumei de 1.256.923 lei din fondul de rulment al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2006, potrivit anexei 1, parte integranta la prezenta hotarâre.
Art.2
Se rectifica în mod corespunzator bugetul de venituri si cheltuieli al R.A. Aeroport Iasi, potrivit anexei 2, parte integranta la prezenta hotarâre.
Art.3
Directia Economica si R.A. Aeroport Iasi vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri.
Art.4
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarâre Directiei Economice, Directiei Tehnice, Directiei Financiar Contabila si Administrativa, Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Iasi, Directiei Generale de Asistenta si Protectia Copilului, R.A. Aeroport Iasi, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.
Art.5
Compartimentul Relatii Publice va publica prezenta hotarâre.

Art.1
Aproba impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2007, conform Anexelor nr. 1, 2 si 3 parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.2
Prezenta hotarâre intra in vigoare la data de 01.01.2007.
Art.3
Cu data intrarii in vigoare a prezentei, se abroga Hotarârea Consiliului Judetean Iasi nr. 138/23.09.2005.
Art.4
Scutirile se acorda potrivit legislatiei in vigoare.
Art.5
.Directia Economica, Directia Arhitect Sef, Directia Financiar Contabilitate si Administrativ, Muzeul Literaturii Române Iasi, Compartimentul Purtator de Cuvant si Relatii Publice si Biroul Cancelarie vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri.
Art.6
Biroul Cancelarie va transmite copie de pe prezenta hotarâre celor enumerati la art. 5, persoanei juridice care va avea atributii privind colectarea taxei ecologice, Directiei Regional Vamala Iasi- Biroul Vamal de Frontiera Sculeni si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.
Art.7
Compartimentul Purtator de Cuvânt si Relatii Publice va aduce la cunostinta publica prezenta hotarâre prin afisare la sediul institutiei si prin publicare într-un cotidian local.

Art.1
Aproba actualizarea taxelor speciale si tarifelor, conform Anexelor nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 si 11, parte integranta din prezenta hotarâre;
Art.2
Prezenta hotarâre intra în vigoare la data de 01.01.2007;
Art.3
Cu data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga Hotarârile Consiliului Judetean Iasi nr. 63/2006, republicata;
Art.4
Încasarea taxelor speciale si a tarifelor prevazute în Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 si 11 se va face în conturi deschise potrivit legislatiei în vigoare;
Art.5
Scutirile se acorda potrivit legislatiei în vigoare;
Art.6
Directia Economica, Directia Financiar Contabilitate si Administrativ, Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor, Directia Juridica si Cancelarie, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Mihail Grigore Sturdza, Directia Arhitect Sef, Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Biblioteca Judeteana Gheorghe Asachi Iasi, Filarmonica de Stat Moldova Iasi, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Iasi, Teatrul pentru Copii si Tineret LuceaIarul Iasi, Compartimentului Purtator de Cuvânt si Relatii Publice din cadrul Consiliului Judetean Iasi, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri;
Art.7
Biroul Cancelarie va transmite copie de pe prezenta celor enumerati la art. 6 si Institutiei Prefectului Judetului Iasi;
Art.8
Compartimentul Purtator de Cuvânt si Relatii Publice va aduce la cunostinta publica prezenta hotarâre prin afisare la sediul institutiei si prin publicare într-un cotidian local;

Art.1
Acordarea de scutiri la plata taxei ecologice pentru urmatoarele categorii:
1. Persoanele juridice române sau din Republica Moldova, care deruleaza programe si proiecte transfrontaliere ;
2. Persoanele juridice române sau din Republica Moldova, care organizeaza sau participa la manifestari artistice, culturale, sportive, stiintifice ;
3. Institutiile publice, autoritatile administratiilor publice locale sau centrale si coloanele oficiale;
4. Elevi si studenti;
5. Cazuri speciale - persoane fizice care efectueaza tratamente medicale, în baza unei adeverinte, s.a. Persoanele scutite, vor prezenta copii dupa actele care fac dovada scutirii, ce vor fi vizate pentru conformitate cu originalul de catre operatorul de taxa ecologica. Vehiculele scutite la plata taxei ecologice vor fi evidentiate separat de catre operatorul de taxa, într-un registru, numerotat si stampilat, care va contine urmatoarele rubrici: nr. curent, data, numarul de înmatriculare a masinii, tipul masinii, categoria scutirii.
Art.2
Taxa ecologica achitata are o valabilitate de 24 de ore.
Art.3
Prezenta hotarâre intra în vigoare de la data aprobarii.
Art.4
Directia Economica, Directia Regionala Vamala lasi - Biroul Vamal de Frontiera Sculeni, Consiliul Local Victoria vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri.
Art.5
Biroul Cancelarie va transmite copie de pe prezenta hotarâre celor enumerati la art.4 si Institutiei Prefectului Judetului lasi.

Art.1
Se aproba transmiterea cheltuielilor inregistrate, din contabilitatea Consiliului Judetean lasi la obiectivul LP 87 " Reabilitare pod în comuna Cucuteni" în evidenta contabila a Consiliului Local Cucuteni, respectiv valoarea de 483691,30 lei RON.
Art.2
Consiliul Judetean lasi în calitate de predator si Consiliul Local Cucuteni în calitate de primitor si beneficiar final al lucrarii LP 87 "Reabilitare pod în comuna Cucuteni" vor incheia un proces verbal de predare - primire a cheltuielilor înregistrate la obiectivul LP 87 "Reabilitare pod în comuna Cucuteni "
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarâre catre Directia Economica, Directia Financiar Contabilitate si Administrativ, Directia Tehnica, Directia Juridica si Cancelarie, Consiliului Local Cucuteni si Institutiei Prefectului Judetului lasi.

Art.1
Aprobarea bilantului contabil pentru anul 2005 al R.A.J.A.C. Iasi.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarâre catre R.A.J.A.C. Iasi, Directia Economica si Institutia Prefectului Judetului lasi.

Art.1
Se respinge Hotarârea nr.68/2005 a Consiliului de Administratie al RAJAC Iasi privind anularea penalitatilor si majorarilor de întârziere în suma totala de 43.394.178.319 ROL pentru :
SC ANTIBIOTICE IASI: 1.688.855.470 ROL
SC VITALEF SA IASI: 85.506.973 ROL
SC CET SA IASI: 41.410.963.092 ROL
Statiunea de Cercetare si Dezv.Agr. Pd.Iloaiei: 208.852.784 ROL
Art.2
In aplicarea prevederilor art. 1, RAJAC Iasi va întreprinde toate masurile pentru recuperarea obligatiilor de plata ale SC ANTIBIOTICE Iasi, SC VITALEF SA Iasi, SC CET SA Iasi, Stat. de Cercetare si Dezv.Agr. Pd. Iloaiei.
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarâre Directiei Economice, Directiei Juridice si Cancelarie, RAJAC Iasi, persoanelor interesate si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se insuseste, in parte, Hotarârea nr. 25/2005 a Consiliului de Administratie al RAJAC lasi pentru anularea penalitatilor si majorarilor de intârziere in suma totala de 1.267.500,75 lei la un numar de 47 institutii publice, conform Anexei si respinge solicitarea de anulare a penalitatilor si majorarilor de intârziere pentru categoria agentilor economici.
Art.2
Intrarea in efectivitate a prezentei hotarâri, implicit a Hotarârii nr.25/2005 a Consiliului de Administratie al RAJAC Iasi este conditionata de autorizarea ajutorului de stat de catre Consiliul Concurentei, conform normelor statuate in Legea nr.143/1999.
Art.3
Documentatia necesara obtinerii autorizarii ajutorului de stat va fi intocmita si inaintata Consiliului Concurentei de catre RAJAC Iasi.
Art.4
RAJ AC Iasi va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarâri.
Art.5
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarâre Directiei Economice, Directiei Juridice si Cancelarie, RAJAC Iasi, persoanelor interesate si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Aprobarea bilantului financiar contabil pentru anul 2005 al Regiei Autonome Aeroportul lasi.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarâre catre Regia Autonoma Aeroportul lasi, Directia Economica, Directia Financiar- Contabila si Administrativ si Institutia Prefectului Judetului lasi.

Art.1
(1) - Se aproba inchirierea spatiilor si terenurilor de:
- 60 mp in zona publica exterioara pentru amenajarea unui minibar;
- 45 mp pentru servicii de posta si coletarie spatiu la baza turnului de control;
- 80 mp in zona publica exterioara pentru firma de mica coletarie si posta rapida;
- 300 mp teren pentru montarea antenei de telefonie mobila;
in incinta Aeroportului Iasi,proprietate publica a judetului Iasi, administrat de R.A. Aeroportul Iasi, situat in municipiul Iasi, strada Moara de Vant, nr. 34, identificat in anexa-parte integranta a prezentei hotarari pe o durata pana la 31.12.2008
(2)-Spatiile si terenurile vor fi inchiriate pentru amenajarea unui minibar in zona publica exterioara, amenajarea a doua oficii de posta rapida si mica coletarie in incinta Aeroportului.
(3) Pretul de pornire este cel aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.218/2005 pentru activitatile de alimentatie publica, posta si mica coletarie si telefonie mobila
Art.2
- Inchirierea spatiilor si terenurilor mentionate la art. 1 se va face prin licitatie publica deschisa, iar anuntul de participare va fi publicat pe site-ul R.A. Aeroportul Iasi si in doua cotidiene locale.
Art.3
- Documentatia de licitatie va fi elaborata de R.A. Aeroportul Iasi.
Art.4
- Directorul general R.A. Aeroportul Iasi va desemna prin decizie componenta comisiei pentru analiza, evaluare si adjudecarea ofertelor.
Art.5
- Se mandateaza Directorul general R.A. Aeroportul Iasi in vederea aprobarii documentatiei de licitatie si semnarii contractului de inchiriere cu ofertantul desemnat castigator.

Art.1
Aprobarea bilantului contabil pentru anul 2005 al S.C. Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Iasi.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarâre catre S.C. Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Iasi, Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directia Juridica si Cancelarie si Institutia Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Aprobarea bilantului contabil pentru anul 2005 al SC TEHNOPOLIS SRL Iasi.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarâre catre SC TEHNOPOLIS SRL Iasi, Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directia Juridica si Cancelarie si Institutia Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Aproba acordarea sporului de dispozitiv de 25% din salariul de baza-care cuprinde salariul de incadrare, indemnizatia de conducere si salariul de merit pentru personalul din cadrul Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, din veniturile proprii ale acestui serviciu.
Art.2
Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarâri.
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarâre Serviciului Public de Administrarea a Drumurilor Judetene Iasi, Directiei Economice, Directiei Juridice si Cancelarie si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba trecerea din domeniul public în domeniul privat al judetului a podului vechi peste Jijia situat pe DJ 249E (fost DC 23), aflat în administrarea Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi în vederea demolarii si valorificarii tablierului metalic
Art.2
Prezenta hotarâre va fi dusa la îndeplinire de Directia Tehnica - Biroul Patrimoniu-Licitatii si S.P.A.D.J. Iasi
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica în copie prezenta hotarâre Directiei Tehnice - Biroul Patrimoniu-Licitatii, S.P.A.D.J. Iasi si Prefectului judetului Iasi.

Art.1
Se avizeaza criteriile de performanta si indicatorii de referinta pe anul 2006 pentru directorul general al RA AEROPORTUL Iasi, domnul Rebegea Mitica, conform anexei, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Consiliul de administratie al RA Aeroportul Iasi are obligatia sa analizeze si sa urmareasca indeplinirea criteriilor de performanta si indicatorilor de referinta si sa informeze Consiliul Judetean Iasi, care va lua masuri in consecinta.
Art.3
Neindeplinirea criteriilor si obiectivelor de performanta intr-un procent mai mare de 30% conduce la prezentarea, de catre Consiliul de administratie, in Plenul Consiliului Judetean, a unui raport asupra conditiilor,caree au generat aceasta, functie de care Consiliul Judetean va proceda la sanctionarea conducatorului regiei sau, dupa caz, va dispune schimbarea din functie a acestuia.
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare Directiei Economice, Directiei Organizare, Resurse Umane, Informatizare, RA Aeroportul Iasi si Prefecturii Judetului Iasi.

Art.1
Se avizeaza criteriile de performanta si obiectivele de referinta pe anul 2006 pentru directorul general al S.C. Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Iasi domnul LIVIU TOMULESEI, conform anexei, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Iasi are obligatia sa urmareasca indeplinirea criteriilor de performanta si obiectivelor de referinta si sa informeze Consiliul Judetean Iasi, care va lua masuri in consecinta.
Art.3
Neindeplinirea criteriilor si obiectivelor de performanta intr-un procent mai mare de 30%, conduce la prezentarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in Plenul Consiliului Judetean, a unui raport asupra conditiilor, care au generat aceasta, functie de care Consiliul Judetean va proceda la sanctionarea, conducatorului societatii sau, dupa caz, va dispune schimbarea din functie a acestuia.
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare Directiei Economice, Directiei Organizare, Resurse Umane, Informatizare, S.C. Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Iasi si Prefecturii Judetului lasi.

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru Scoala de Arte si Meserii Iasi conform anexelor 1 si 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Scoala de Arte si Meserii Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarare celor mentionati la art. 2 si Prefecturii Judetului Iasi.

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru Teatrul "Luceafarul" Iasi conform anexelor 1 si 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Teatrul "Luceafarul" Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarare celor mentionati la art. 2 si Prefecturii Judetului Iasi.

Art.1
Se modifica Anexa nr. 4 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 83/2005 privind numirea reprezentantilor C.J. Iasi in consiliile de administratie ale spitalelor arondate, in sensul inlocuirii domnului Kmen Paul din consiliul de administratie al Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Elena Doamna" Iasi cu domnul Spulber Cezar .
Restul prevederilor din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 83/2005 raman valabile.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare persoanelor prevazute la art.1, Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Elena Doamna" Iasi, Directiei Organizare, Resurse Umane si Informatizare din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Aproba organigrama, statul de functii (posturi aferente functiilor de demnitate publica, functiilor publice si angajatilor cu contract individual de munca), situatia posturilor bugetate si situatia posturilor vacante, pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judetean Iasi, cu aplicare de la 01 mai 2006, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4 si respectiv 5, care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Economica si Directia Financiar Contabila si Administrativ vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarare Directiei Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directiei Economice, Directiei Financiar Contabile si Administrativ si Prefectului judetului Iasi.

Art.1
Aproba statul de functii pentru Filarmonica "Moldova" lasi conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Filarmonica "Moldova" lasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Biroul Cancelarie va comunica copii dupa prezenta hotarare celor mentionati la art. 2 si Prefecturii Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba inchirierea spatiilor detaliate in anexa 1 la prezenta, proprietate publica a judetului Iasi, administrata de Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Cuza Voda" Iasi, pe perioada mandatului Consiliului Judetean (2008).
Art.2
Pretul de pornire va fi cel aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean nr.218/2005.
Art.3
Inchirierea se va face prin licitatie publica.
Art.4
50% din suma incasata din inchirierea spatiilor se constituie venit la bugetul Consiliului Judetean Iasi.
Art.5
Serviciul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Tehnice, Biroul Patrimoniu-Licitatii, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Economice, Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Cuza Voda "Iasi si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1
Articol unic - Respinge solicitarile societatilor comerciale mentionate in adresa inregistrata la Consiliul Judetean Iasi sub nr.3807/04.04.2006 de catre Cabinet av. "VOLOVAT SI PARTENERII" privind concesionarea sau vânzarea imobilelor din Iasi, str. Codrescu nr.6 - imobile aflate in domeniul public al judetului Iasi.
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta Cab.Av. "VOLOVAT SI PARTENERII", Directiei Tehnice - Biroul Patrimoniu-Licitatii, Directiei Juridice si Cancelarie si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Admite, in parte, cererile societatilor comerciale care au formulat reclamatii administrative in vederea schimbarii criteriilor de incadrare in grupele de activitati si a tarifelor lunare de inchiriere pe mp pentru spatiile cu alta destinatie decât aceea de locuinta si a terenurilor aflate in domeniul public de interes judetean si modifica Hotarârea Consiliului Judetean Iasi nr.218/2005 conform anexei 1 parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.2
Contractele aflate in derulare se vor supune prevederilor Hotarârii Consiliului Judetean Iasi nr.218/2005, astfel cum a fost modificata.
Art.3
Celelalte prevederi ale Hotarârii Consiliului Judetean Iasi nr.218/2005, ramân valabile.
Art.4
Directia Economica si Directia Tehnica - Biroul Patrimoniu vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarâri.
Art.5
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarâre celor mentionati la art.4, societatilor comerciale care au formulat reclamatii administrative, institutiilor aflate in subordinea Consiliului Judetean Iasi si finantate din bugetul propriu al acestuia si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba Studiul de fezabilitate pentru obiectivul "Reabilitarea sistemului de încalzire pentru Muzeul Mitropolit "Dosoftei". Montare centrala termica, obiectiv al Muzeului Literaturii Române Iasi", întocmit de S.C. Elis Cubiano S.R.L., cu urmatoarele caracteristici:
1. Valoare totala: 10,50 mii RON;
C+ M: 1,30 mii RON.
2. Capacitati 2 x 9,0 kw;
3. Durata de executie: 10 zile
4. Termen PIF: 10 zile;
Art.2
Serviciul Cancelarie va comunica copii dupa prezenta Muzeului Literaturii Române Iasi, Directiilor Tehnice si Economice din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Institutiei Prefectului.

Art.1
Se aproba inchirierea terenului in suprafata de 100 mp proprietate publica a judetului Iasi, aflat in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului pe perioada mandatului Consiliului Judetean (2008).
Art.2
Pretul de pornire va fi cel aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi 218/2005.
Art.3
Inchirierea se va face prin licitatie publica
Art.4
50% din suma incasata din inchiriere se constituie venit la bugetul Consiliului Judetean Iasi.
Art.5
Serviciul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Tenhnice -Biroul Patrimoniu, Licitatii, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Economice, Directiei Financiar Contabilitate si Administrativ, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi si Institutiei Prefectului Iasi.

Art.1
Se aproba Strategia Judeteana de dezvoltare a serviciilor sociale pe perioada 2006-2013
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directiei Economice din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Prefecturii judetului.

Art.1
Începând cu data de 01.07.2006, se aproba închiderea Centrului de Plasament Speranta Pascani si transmiterea patrimoniului din administrarea D.G.A.S.P.C. Iasi în administrarea Scolii Speciale Pascani;
Art.2
Cu aceeasi data personalul existent la C.P. Speranta Pascani va fi preluat de Scoala Speciala Pascani cu drepturile care decurg din contractul individual de munca sau raportul de serviciu;
Art.3
Predarea se va face pe baza de protocol încheiat între D.G.A.S.P.C. Iasi si Scoala Speciala Pascani, cu data de 01.07.2006.
Art.4
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarâre Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, Scolii Speciale Pascani, Directiei Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directiei Economice din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Prefecturii Iasi.

Art.1
Începând cu data de 01.07.2006, se aproba închiderea Centrului de Plasament Moldova Tg.Frumos si transmiterea patrimoniului din administrarea D.G.A.S.P.C. Iasi în administrarea Liceului pentru deficienti de vedere Moldova Tg.Frumos;
Art.2
Cu aceeasi data personalul existent la C.P. Moldova Tg.Frumos va fi preluat de Liceul pentru deficienti de vedere Moldova Tg.Frumos cu drepturile care decurg din contractul individual de munca sau raportul de serviciu;
Art.3
Predarea se va face pe baza de protocol încheiat între D.G.A.S.P.C. Iasi si Liceul pentru deficienti de vedere Moldova Tg.Frumos, cu data de 01.07.2006.
Art.4
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarâre Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, Liceului pentru deficienti de vedere Moldova Tg.Frumos, Directiei Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directiei Economice din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Prefecturii Iasi.

Art.1
Începând cu data de 01.07.2006, se aproba închiderea Centrului de Plasament I.C. Bratianu Iasi si transmiterea patrimoniului din administrarea D.G.A.S.P.C. Iasi în administrarea Grupului Scolar V.Pavelcu Iasi;
Art.2
Cu aceeasi data personalul existent la C.P. Bratianu Iasi va fi preluat de Grupul Scolar V. Pavelcu Iasi cu drepturile care decurg din contractul individual de munca sau raportul de serviciu;
Art.3
Predarea se va face pe baza de protocol încheiat între D.G.A.S.P.C. Iasi si Grupul Scolar V.Pavelcu Iasi. cu data mentionata mai sus;
Art.4
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarâre Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, Grupului Scolar V. Pavelcu Iasi, Directiei Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directiei Economice din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Prefecturii Iasi.

Art.1
Se aproba documentatia tehnico-economica Studiu de fezabilitate elaborat de S.C. CONSEVAL SRL lasi Reabilitare Centru de Plasament nr.4 "Sf.Nicolae" lasi, corp A, cu urmatorii indicatori tehnico-economici:
- Valoare totala: 268.303 lei din care C+M: 219.250 lei
- Durata de executie a investitiei: 12 luni
- Termen PIF: decembrie 2007
- Capacitati (suprafata desfasurata reabilitata): 1235 mp (P+1E)
- Finantarea investitiei: bugetul Consiliului Judetean Iasi
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane Informatizare, Directia Tehnica, Directia Economica, Directia Financiar Contabila si Administrativ, Directia Juridica si Cancelarie si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului lasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3
Biroul Cancelarie va transmite copii dupa prezenta hotarare Directiei Organizare, Resurse Umane Informatizare, Directiei Tehnice, Directiei Economice, Directiei Financiar Contabile si Administrativ, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului lasi si Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba participarea Consiliului Judetean Iasi la implementarea proiectului PHARE "Sistem integrat de servicii de asistenta si recuperare pentru varstnici marginalizati - lasi" cu suma de 3.275 EURO, conform bugetului din proiect.
Art.2
Directia Economica si Directia Financiar - Contabilitate va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Programe si Strategii de Dezvoltare, Directiei Economice, Directiei Financiar Contabilitate si Administrativ, Fundatiei Solidaritate si Speranta Iasi, Consiliului Municipal Iasi, Centrului Medical Providenta Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba participarea Consiliului Judetean Iasi la implementarea proiectului "Asociatia Regiunilor de Frontiera din Moldova si stabilirea unei retele a actorilor din sectorul public si privat implicati in initiativele socio-economice regionale si transfrontaliere ", (fara co-finantare din partea Consiliului Judetean Iasi).
Art.2
Se ratifica Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Iasi nr. 364/18.04.2006 prin care se constituie comisia care va participa la derularea proiectului "Asociatia Regiunilor de Frontiera din Moldova si stabilirea unei retele a actorilor din sectorul public si privat implicati in initiativele socio-economice regionale si transfrontaliere" formata din:
d-na Claudia Stoica - Director Directia Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare
d-ra Cristina Teodora Jinga - consilier - Directia Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare.
Art.3
Directia Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare si Directia Financiar -Contabilitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.4
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Programe si Strategii de Dezvoltare, Directiei Financiar Contabilitate si Administrativ, Directia Resurse Umane, Organizare si Informatizare si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba participarea Consiliului Judetean Iasi in calitate de partener la proiectul "Prevenirea traficului de fiinte umane" initiat de Consiliul Raional Leova - Republica Moldova.
Art.2
Se aproba co-finantarea din partea Consiliului Judetean Iasi a proiectului "Prevenirea traficului de fiinte umane", in suma de 1.000 euro.
Art.3
Se ratifica Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Iasi nr.366/19.04.2006 prin care se constituie comisia care va participa la derularea proiectului "Prevenirea traficului de fiinte umane".
Art.4
Directia Economica, Directia Financiar Contabila si Administrativ si Directia Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.5
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare Directiei Economice, Directiei Financiar Contabila si Administrativ, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, din cadrul Consiliului Judetean Iasi, si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba participarea Consiliului Judetean Iasi in calitate de partener la proiectul "Turism eco-rural in codrii Lapusnei" initiat de Consiliul Raional Hancesti - Republica Moldova;
Art.2
Se aproba co-finantarea din partea Consiliului Judetean Iasi a proiectului "Turism eco-rural in codrii Lapusnei", in suma de 1 000 euro;
Art.3
Se constituie comisia care va participa la derularea proiectului "Turism eco-rural in codrii Lapusnei", dupa cum urmeaza:
- d-na Ionela Laura Pastravanu, consilier superior, Compartimentul Strategii si Programe de Dezvoltare.
- d-ra Daniela Covalinschi, consilier juridic, Serviciul Integrare Europeana, Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera.
Art.4
Directia Economica, Directia Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare si membrii comisiei nominalizate la articolul 3 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.5
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare persoanelor nominalizate la art. 3, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Juridice, Directiei Financiar Contabila si Administrativ, Directia Resurse Umane, Organizare si Informatizare din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba participarea d-Iui Lucian Flaiser - Presedintele Consiliul Judetean lasi la Adunarea Generala a membrilor Asociatiei Paritat ce se va desfasura la Magdeburg - Germania in perioada 16-21 iunie 2006.
Art.2
Se aproba cheltuielile aferente diurnei si asigurarii de calatorie si accidente conform prevederilor Hotararii Guvernului nr.518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3
Biroul cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Presedintelui Consiliului Judetean lasi, Directiei de Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Serviciului Integrare Europenana, Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera, Directiei Juridice, Directiei Resurse Umane, Organizare si Informatizare, Directiei Financiar ¬Contabilitate si Administrativ si Institutiei Prefectului judetului lasi.

Art.1
Se aproba demararea procedurilor privind implementarea proiectului de informatizare a Administratiei Publice Locale in vederea efectuarii demersurilor legale pentru intocmirea Caietului de sarcini in vederea implementarii acestui proiect.
Art.2
Directia Tehnica - Biroul Patrimoniu Licitatii, Directia Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directia Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directia Economica, Directia Financiar Contabila si Administrativ si Directia Juridica si Cancelarie vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie celor prevazuti la aliniatul precedent si Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Aproba un numar de 20 Planuri Urbanistice de Detaliu si 11 Planuri Urbanistic Zonale avizate in Comisia de Urbanism si mentionate in listele anexa ce fac parte din prezenta hotarare.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Arhitect Sef si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Articol unic: - Aproba , in aplicarea prevederilor art.4 din Hotarârea Consiliului Judetean Iasi nr.76/2006 privind declansarea procedurilor de reorganizare/privatizare a Serviciului Public de Protectia Plantelor Iasi, finantarea acestui serviciu, potrivit bugetului pe anul 2006 al Consiliului Judetean Iasi, astfel cum rezulta din Precizarile comunicate Cosiliului judetean Iasi de catre Ministerul Administratiei si Internelor sub nr.2059/MNT /22.03.2006.
Directia Economica si Serviciul de Protectia Plantelor Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarâre, Directiei Economice, Serviciului de Protectie a Plantelor Iasi, si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se suspenda prevederile Hotarârii Consiliului Judetean Iasi nr.12/2006 prin care s-a aprobat cofinantarea structurii sportive SC Fotbal Club "Politehnica" SA Iasi.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarâre SC Fotbal Club "Politehnica "SA Iasi, Directiei Economice si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
- Se aproba trecerea in domeniul public al judetului Iasi si in administrarea Consiliului Judetean lasi a suprafetelor de teren aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale - Agentia Domeniilor Statului, suprafete de teren situate in partea de Nord si N–E a Aeroportului lasi in vederea prelungirii pistei de decolare-aterizare la RA Aeroportul lasi.
Art.2
- Consiliul Judetean Iasi va initia un proiect de Hotarâre de Guvern in vederea transmiterii suprafetelor de teren prevazute la art.1.
Art.3
- Comisia constituita prin dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Iasi in vederea aplicarii Legii nr.24/2000 va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarâri.
Art.4
- Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarâre celor mentionati la art.3, Directiei Tehnice - Biroul Patrimoniu-Licitatii, Directiei Juridice si Cancelarie, RA Aeroportul Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba indicatorii tehnico-economici inscrisi in Studiul de fezabilitate "Consolidare si Refunctionalizare la Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie, Pavilion 6, Cuza-Voda lasi", asa cum sunt detaliati in cuprinsul Notei de fundamentare nr.760/19.05.2006.
Art.2
Serviciul cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice -Serviciul Investitii, Biroul Patrimoniu-Licitatii, Directiei Economice, Directiei financiar- contabilitate si administrativ , Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie, Pavilion 6, Cuza-Voda lasi si Institutiei Prefectului Judetului lasi.

Art.1
Se aproba indicatorii tehnico-economici inscrisi in Studiul de fezabilitate "Consolidare si Refunctionalizare la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Sf. Parascheva Pavilionul 2, lasi ", asa cum sunt detaliati in cuprinsul Notei de fundamentare nr. 761/19.05.2006.
Art.2
Serviciul cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice -Serviciul Investitii, Biroul Patrimoniu-Licitatii, Directiei Economice, Directiei financiar - contabilitate si administrativ, Spitalului Clinic de Boli Infectioase « SFANTA PARASCHEVA » lasi si Institutiei Prefectului Judetului lasi.

Art.1
Se aproba participarea d-Iui Sandu Manolache consilier judetean, d-Iui Nicusor Paduraru - consilier judetean si d-lui Neculai Calugaru - consilier judetean, in calitate de reprezentanti ai autoritatii administratiei publice judetene, la cea de-a treia editie a Forumului International al Investitiilor si Inovatiilor ce se va desfasura la Odessa (Ucraina) in perioada 1-3 iunie 2006.
Art.2
Cheltuielile de deplasare se vor efectua in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3
Biroul cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari persoanelor nominalizate la art.1, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Serviciului Integrare Europeana, Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera, Directiei Juridice, Directiei Resurse Umane, Organizare si Informatizare, Directiei economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ si Institutiei Prefectului judetului lasi.

Art.1
Se aproba participarea d-Iui Lucian Flaiser - Presedintele Consiliului Judetean Iasi, a d-lui Iovu Brezuleanu - Vicepresedintele Consiliului Judetean Iasi, a d-lui Gabriel Surdu- consilier judetean si a d-lui Victor Poede - consilier in cadrul Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare - Serviciul Integrare Europeana, Politica regionala si Cooperare Transfrontaliera la actiunea de prezentare a judetului Iasi la Viena (Austria) ce se va desfasura in perioada 11 - 13 iunie.
Art.2
Cheltuielile de deplasare pentru d-nul Lucian Flaiser-Presedintele Consiliului Judetean Iasi, d-lui Iovu Brezuleanu - Vicepresedintele Consiliului Judetean Iasi si d-nul Victor Poede - consilier in cadrul Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare - Serviciul Integrare Europeana, Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera se vor efectua in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3
Biroul cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari persoanelor nominalizate la art.1, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Serviciului Integrare Europeana, Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera, Directiei Juridice, Directiei Resurse Umane, Organizare si Informatizare, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ si Institutiei Prefectului judetului lasi.