Hotărârea nr. 88

An/categorie hotarare: 
2006
Data hotarare: 
Joi, 27 Aprilie, 2006

Art.1
Se aproba lista cu propuneri de 10 drumuri judetene ce vor fi reabilitate in perioada 2006-2008, conform anexei 1 parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Se aproba criteriile specifice pentru acordarea punctajului privind prioritizarea lucrarilor de reabilitari drumuri judetene, confom anexei 2 parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3
Se aproba efectuarea expertizelor tehnice si a studiilor fezabilitate pentru obiectivele prevazute in anexa 3 parte integranta prezenta hotarare.
Art.4
Se aproba repartizarea sumei de 965.065,50lei din Fondul de rulment al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2006 pentru achizitiile publice prevazute la art3.
Art.5
Atribuirea contractelor de executie lucrari se va realiza cu aplicarea criteriului "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic", cu respectarea factorilor de evaluare prevazuti de Ordinul MF/MLPTL nr.1014/2001, la care se vor adauga cerintele suplimentare din Caietul de Sarcini referitoare la: calitatea si viabilitatea lucrarilor, perioada de garantie a lucrarilor va fi de: 1 an pentru lucrari de intretinere; 2 ani pentru lucrari impietruire si 5 ani pentru lucrari de reabilitare, conditionarea contractantilor de a se limita la un singur subcontractant, ce va fi declarat in oferta si care va executa maximum 30% din volumul lucrarilor contractate.
Art.6
Documentatiile pentru elaborarea si prezentarea ofertelor vor supuse spre analiza Comisiei Economice si Comisiei de Urbanism ce se vor in sedinta comuna.
Art.7
S.P.A.DJ. Iasi, Directia Economica, Directia Tehnica - Biroul Patrimoniu-Licitatii, Directia Financiar Contabila si Administrativ vor la indeplinire prevederile prezentei hotarari.