Hotărâri ale sedinţei din data de 27-04-2006


Art.1
Se aproba lista cu propuneri de 10 drumuri judetene ce vor fi reabilitate in perioada 2006-2008, conform anexei 1 parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Se aproba criteriile specifice pentru acordarea punctajului privind prioritizarea lucrarilor de reabilitari drumuri judetene, confom anexei 2 parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3
Se aproba efectuarea expertizelor tehnice si a studiilor fezabilitate pentru obiectivele prevazute in anexa 3 parte integranta prezenta hotarare.
Art.4
Se aproba repartizarea sumei de 965.065,50lei din Fondul de rulment al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2006 pentru achizitiile publice prevazute la art3.
Art.5
Atribuirea contractelor de executie lucrari se va realiza cu aplicarea criteriului "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic", cu respectarea factorilor de evaluare prevazuti de Ordinul MF/MLPTL nr.1014/2001, la care se vor adauga cerintele suplimentare din Caietul de Sarcini referitoare la: calitatea si viabilitatea lucrarilor, perioada de garantie a lucrarilor va fi de: 1 an pentru lucrari de intretinere; 2 ani pentru lucrari impietruire si 5 ani pentru lucrari de reabilitare, conditionarea contractantilor de a se limita la un singur subcontractant, ce va fi declarat in oferta si care va executa maximum 30% din volumul lucrarilor contractate.
Art.6
Documentatiile pentru elaborarea si prezentarea ofertelor vor supuse spre analiza Comisiei Economice si Comisiei de Urbanism ce se vor in sedinta comuna.
Art.7
S.P.A.DJ. Iasi, Directia Economica, Directia Tehnica - Biroul Patrimoniu-Licitatii, Directia Financiar Contabila si Administrativ vor la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa negocieze conditiile de contractare a unui imprumut cu BERD pentru finantarea unor lucrari sau obiective de interes judetean.
Art.2
Contractarea imprumutului cu organismul financiar international mentionat la art.I se va realiza prin hotarare a Plenului Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Aproba programul de 17.018.000 lei RON pentru lucrari de drumuri judetene si comunlale pe anul 2006, conform anexelor 1, 2.1, 2.2, 3, anexele facand parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica si S.P.A.D.J. Iasi vor duce la indeplirire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba participarea Consiliului Judetean Iasi in calitate de partener la proiectul "Reabilitarea sistemului de colectare a deseurilor in orasul Podu Iloaiei" initiat de Consiliul Local Podu Iloaiei.
Art.2
Se mandateaza presedintele Consiliului Judetean Iasi in vederea nominalizarii reprezentantilor Consiliului Judetean Iasi in echipa de implementare.

Art.1
Se modifica articolul 1 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.8l/23.03.2006 care va avea urmatorul continut:
"Aproba contributia locala pentru anul 2006 in suma de 5.160.400 lei RON pentru completarea finantarii lucrarilor' cuprinse in Propunerile de alocatii bugetare pe anul 2006 pentru finantarea programului privind pietruirea, reabilitarea si sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate aprobat prin H.G. nr.1256/2005 privind modifIcarea si completarea H.G. nr.577/1997 republicata, ce constituie anexa, parte integranta a prezentei hotarari."
Art.2
Directia Economica si S.P.A.DJ. Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba Lista de propuneri de proiecte pentru Programul PHARE CBC 2004, individualizata in referatul - anexa ce constituie parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Directia Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare va efectua procedurile necesare depunerii, in vederea finantarii, a proiectelor din cadrul Listei mentionata la art.1 ce indeplinesc criteriile de eligibilitate prevazute in Ghidul solicitantului Phare CBC 2004 si Tacis CBC AP 2004 - componenta "Facilitarea proiectelor de vecinatate ».
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Strategii si Programe de Dezvoltare, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice, Directiei Economice si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1
Se insuseste Raportul privind evaluarea terenurilor pentru care s-au emis certificatele de atestare a dreptului de proprietate, aflate in propietatea S.C LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A Iasi.
Art.2
Se aproba majorarea capitalului social al S.C LUCRARI DRUM PODURI S.A Iasi cu suma de 360.576 RON, reprezentand 144.230 actiuni nominative in valoare de 2,5 RON fiecare actiune.
Art.3
Formalitatile privind inregistrarea majorarii capitalului social la Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi vor fi duse la indeplinire de catre SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A Iasi.

Art.1
Se aproba alocarea sumei de 5000 RON din bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi - "cheltuieli de protocol" pentru organizarea intalnirii zonale privind " Dezvoltarea Coridorului de Transport Vest-Est prin nordul Moldovei" care va avea loc in data de 30 aprilie 2006 in "Sala Eminescu" -Hotel Astoria, Iasi.
Art.2
Directia Economica si Directia Financiar Contabila si Administrativ vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.