Hotărâri ale sedinţei din data de 23-03-2006


Art. unic
Ia act de cererea privind demisia din functia de consilier judetean a domnului Paul Edurad Kmen si, in consecinta, declara vacanta functia de consilier judetean incepand cu data de 23 martie 2006.
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta persoanelor interesate.

Art.unic
Se valideaza alegerea in functia de consilier judetean a domnului Liviu Filip.
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta persoanelor interesate si Institutiei Prefectului judetului Iasi

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru Muzeul Literaturii Romane Iasi conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Muzeul Literaturii Romane Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba Statul de functii pentru Biblioteca Judeteana "Gh.Asachi"Iasi pe anul 2006 conform anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Infonnatizare si Biblioteca Judeteana "Gh. Asachi" Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarare celor mentionati la art. 2 si Prefecturii Judetului Iasi.

Art.1
Se avizeaza obiectivele si criteriile de performanta pe anul 2006 pentru directorul general al RAJAC Iasi ing. Toma Ion, conform anexei, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Consiliul de administratie al RAJAC Iasi are obligatia sa analizeze si sa urmareasca indeplinirea criteriilor si obiectivelor de performanta si sa informeze Consiliul Judetean Iasi, care va lua masuri in consecinta.
Art.3
Neindeplinirea criteriilor si obiectivelor de performanta intr-un procent mai mare de 30%, conduce la prezentarea de catre Consiliul de administratie, in Plenul Consiliului Judetean, a unui raport asupra conditiilor care au generat aceasta, functie de care Consiliul Judetean va proceda la sanctionarea conducatorului regiei sau, dupa caz, va dispune schimbarea din functie a acestuia.
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarare Directiei Economice, Directiei Organizare, Resurse Umane, lnformatizare, RAJAC Iasi si Prefecturii Judetului Iasi.

Art.1
Aproba statul de functii pentru aparatul propriu, modificat ca urmare a punerii in aplicare a art. 31, alin. (1) - (3) din OG nr. 2/2006, (posturi aferente functiilor de demnitate publica, functiilor publice si angajatilor cu contracte individuale de munca), cu aplicare de la 01 februarie 2006, conform anexelor nr. 1,2, si 3, care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Economica si Directia Financiar Contabila si Administrativ vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba modificarea incadrarii in categorii functionale a unor drumuri publice din judetul Iasi, conform anexei care face parte din prezenta hotarare.
Art.2
Biroul cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare S.P.A.D.J. Iasi, Biroului Patrimoniu Licitatii si Prefectului judetului Iasi.

Art.1
Se aproba modificarea incadrarii in categorii functionale a unor drumuri publice din judetul Iasi, conform anexei care face parte din prezenta hotarare.
Art.2
Biroul cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare S.P.A.D.J. Iasi, Biroului Patrimoniu Licitatii si Prefectului judetului Iasi.

Art.1
Se aproba modificarea incadrarii in categorii functionale a unor drumuri publice din judetul Iasi, conform anexei care face parte din prezenta hotarare.
Art.2
Biroul cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare S.P.A.D.J. Iasi, Biroului Patrimoniu Licitatii si Prefectului judetului Iasi.

Art.1
Aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Iasi conform anexei, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Directiile, serviciile, birourile si compartimentele vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari;
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare, impreuna cu anexa, Directiilor si compartmentelor independente si Prefecturii Judetului Iasi.

Art.1
Mentine tarifele de inchiriere din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.17112004 pana la adoptarea in proxima sedinta a Consiliului Judetean Iasi a unei hotarari care sa reglementeze stabilirea tarifelor lunare de inchiriere pe mp pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinte si a terenurilor proprietate publica a Consiliului Judetean Iasi prin prisma situatiilor reclamate de societatile comerciale care au statutul de chirias in spatiile proprietatea Consiliului Judetean Iasi, identificate in documentatia- anexa, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Analiza situatiilor reclamate de societatile comerciale care au statutul de chirias in spatiile proprietatea Consiliului Judetean Iasi si fundamentarea unei hotarari pentru stabilirea tarifelor de inchiriere se va realiza de catre Comisia Economica din cadrul Consiliului Judetean Iasi si reprezentanti din cadrul celorlalte comisii de specialitate, respectiv: d-na Pascal Nelly, d-na Agrigoroaie Antonela si dl. Paduraru Nicusor.

Art.1
Aproba modificarea anexei nr. 8 la Hotararea Consiliului Judetean Iasi DT. 63/10.05.2005 privind aprobarea taxelor speciale si tarifelor pentru anul fiscal 2006 prin inlocuirea Anexei nr.8, cu anexa la prezenta hotarare. Celelalte prevederi din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 63/10.05.2005 raman in vigoare.
Art.2
Veniturile incasate, de catre Biblioteca Judeteana "Gheorghe Asachi" si filialele ei, din prestarea serviciilor, conform anexei, se vireaza integral, in conformitate cu prevederile legale, in contul Consiliului Judetean Iasi deschis la Trezoreria Municipiului Iasi, COD IBAN RO04TREZ40621360250XXXXX, Cod Fiscal 4540712
Art.3
Prezenta hotarare intra in vigoare la data aprobarii, urmand ca Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 63/10.05.2005, sa fie republicata in conditiile legii;
Art.4
Biblioteca Judeteana "Gheorghe Asachi" si filialele ei, Directia Economica, Directia Financiar Contabilitate si Administrativ, Biroul Relatii Publice si Biroul Cancelarie vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.5
Biroul Cancelarie va transmite copie de pe prezenta hotarare celor enumerati la art. 4 si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba alocarea din Fondul de rezerva al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2006 a sumei de 168.000 lei pentru realizarea lucrarilor de reparatii curente, dupa cum urmeaza:

 1. Consiliul Judetean Iasi - pentru Serviciul de Ambulanta - 50.000 lei;
 2. Spitalul de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" Iasi - 35.000 lei;
 3. Spitalul de Urgenta "Sf. Treime" Iasi - 83.000 lei.

Art.2
Se aproba rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2006, dupa cum urmeaza:

 1. Venituri + 735.000;
 2. Cheltuieli + 735.000;

Art.3
Anexele 1, IA si IB fac parte din prezenta hotarare .
Art.4
Directia Economica va duce la Indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.5
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Iasi, Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Directiei Tehnice, Spitalului de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" Iasi, Spitalul de Urgenta "Sf. Treime" Iasi, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.
Art.6
Compartimentul Relatii Publice va publica prezenta hotarare.

Art.1
Aproba repartizarea sumei de 666.387 lei din fondul de rulment al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2006, potrivit anexei nr.1, parte integranta la prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari .
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Economice, Directiei Tehnice,Directiei Arhitect Sef, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Aproba constituirea comisiei de avizare a documentatii lor tehnico-economice transmise de unitatile administrativ-teritoriale in vederea accesarii fondurilor Uniunii Europene la 01.01.2007, in urmatoarea componenta:

 • Profir Lucian - vicepresedinte al Consiliului Judetean Iasi
 • Spulber Cezar - consilier judetean
 • Benesch Paul- consilier judetean
 • Padure Gheorghe - consilier judetean
 • Alexa Petru - consilier judetean
 • Spinu Marius - consilier judetean
 • Calugaru Neculai - consilier judetean

Membri supleanti:

 • Nita Constantin - consilier judetean
 • Stanciu Cristian - consilier judetean
 • Paduraru Nicusor - consilier judetean
 • Robu Vasile - consilier judetean
 • Andronache Valerica - consilier judetean

Art.2
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Mentine sumele destinate prin bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2006 la capitolul 61.02 "ordine publica si siguranta nationala" pentru Serviciul de Protectie Civila din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Iasi in vederea acoperirii cheltuielilor referitoare la utilitatile pentru spatiul unde functioneaza Serviciul de Protectie Civila, respectiv : cheltuielile privind energia electrica si termica, carburanti pentru mijloacele de transport ce deservesc acest serviciu, cheltuielile privind telefoanele, exclusiv telefoane celulare, furnituri de birou, apa, canal si salubritate.
Cheltuielile de capital, astfel cum au fost stabilite prin bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2006, sunt prevazute pentru reparatiile ce se impun a fi efectuate la Punctul de Comanda.
Art.2
Directia Economica, Directia Financiar Contabila si Administrativ si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Iasi - Serviciul de Protectie Civila vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare celor prevazuti la art.2, Directiei Juridice si Cancelarie si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.unic
Aproba Planul strategic anual al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Iasi, conform anexei parte integranta din prezenta hotarare.
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Iasi, Inspectoratului de Politie al Judetului Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.
Compartimentul Relatii Publice va asigura publicitatea unui extras al Planului de activitate al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Iasi.

Art.1
Se aproba constituirea comisiei pentru stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul SC Habitat Proiect SA Iasi, in urmatoarea componenta:

- Presedinte:
- Plesu Gheorghe;
- Membrii:
- Mariana Michire;
- Mihaela Tanasoaie;
- Ionel Vidrascu ;
- Secretar:
- Dragos Ionita ;

Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare persoanelor nominalizate la art.1, SC Habitat Proiect SA, Directiei Arhitect-Sef , Directiei Juridice si Cancelarie din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1
Aproba un numar de 35 Planuri Urbanistice de Detaliu si 13 Planuri Urbanistice Zonale avizate in Comisia de Urbanism si mentionate in listele anexa ce fac parte din prezenta hotarare.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta Directiei Arhitect Sef si Prefecturii Iasi.

Art.1
Aproba insusirea prevederilor Dispozitiei nr.97-2006, privind participarea domnului Lucian Flaiser, Presedintele Consiliului Judetean Iasi, la Conferinta" Austria - Romania - Europa ", organizata la Viena, in perioada 5 - 7 martie 2006.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare persoanei nominalizate la art.l, Directiei de Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directiei Economice, Directiei Financiar Contabile si Administrativ si Institutiei Prefectului din judetul Iasi.

Art.1
Aproba revocarea Hotararii C.J.Iasi, nr. 18/2006, prin care s-a aprobat participarea unei delegatii a C.J.Iasi la Conferinta asupra Infrastructurii de Transport in Europa Central si Est Europeana, in perioada 20-21 februarie 2006, la Sofia, Bulgaria;
Art.1
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarari Directiei de Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directiei Economice, Directiei Financiar Contabile si Administrativ si Institutiei Prefectului din judetul Iasi.

Art.unic
Proroga solutionarea cererii Mitropoliei Moldovei si Bucovinei de cedare a folosintei imobilului din Iasi, str. Closca (Crisan) nr.20, imobil in care isi desfasoara activitatea Centrul Militar Zonal Iasi pana la comunicarea acordului Ministerului Apararii Nationale cu privire indicarea si transferarea in proprietatea judetului Iasi a unei noi locatii in care sa fiinteze Centrul Militar Zonal Iasi. Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, Directiei Tehnice, Directiei Juridice si Cancelarie si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se revoca Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.20 aprobata de autoritatea deliberativa a administratiei publice judetene in sedinta desfasurata la data de 23.01.2006.
Art.2
(1) Se aproba transmiterea imobilelor situate in municipiul Iasi, strada Codrescu nr.6, Pavilion A 1 in suprafata construita de 550 mp, Pavilion C1 in suprafata construita de 370 mp si Pavilion D1 in suprafata construita de 250 mp, baraca metalica in suprafata de 37 mp, depozit subteran de 40 mp si imprejmuire de 190 mI si suprafata totala teren de 5.952 mp, individualizate cu toate caracteristicile tehnice in schita- anexa 1-parte integrata a prezentei hotarari, proprietate publica a judetului Iasi ,din administrarea Consiliului Judetean Iasi, in cote-parti, in administrarea Directiei Judetene de Paza si Ordine, si in administrarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Mihail Grigore Sturza" al Judetului Iasi - Serviciul de Protectie Civila - in vederea desfasurarii activitatii specifice.
(2) Dimensiunile si caracteristicele tehnice ale cotelor- parti din folosinta imobilelor mentionate la alin.(1) ce revin titularilor dreptului de administrare sunt individualizate in schitele ce constituie anexele 2 si 3 la prezenta hotarare si fac parte integranta din actul administrativ.
Art.3
(1) Dreptul de administrare va fi exercitat pe durata desfasurarii activitatii specifice Directiei Judetene de Paza si Ordine - serviciu public in subordinea Consiliului Judetean Iasi - si pe durata desfasurarii activitatii specifice Sistemului de protectie civila de catre Serviciul de Protectie Civila.
(2) Schimbarea destinatiei imobilelor in cauza, conferita prin prezenta hotarare, atrage incetarea de drept a calitatii de titular al dreptului de administrare si revenirea bunurilor in administrarea Consiliului Judetean lasi, libere de orice sarcini.
Art.4
Directia Judeteana de Paza si Ordine si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Mihail Grigore Sturza" al Judetului Iasi - Serviciul de Protectie Civila - in calitate de titulari ai dreptului de administrare asupra imobilelor mentionate la art.1, vor exercita toate drepturile si vor indeplini obilgatile in conformitate cu dispozitiile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.5
Protocolul de predare-preluare a imobilelor ce constituie obiectul art.1 se va perfecta intre Consiliul Judetean Iasi si titularii dreptului de administrare, respectiv Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Mihail Grigore Sturza" al Judetului Iasi - Serviciul de Protectie Civila - si Directia Judeteana de Paza si Ordine in termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotarari.
Art.6
Serviciul cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice- Biroul Patrimoniu-Licitatii, Directiei Economice, Directiei Financiar Contabilitate si Administrativ, Directiei Organizare , Resurse umane si Informatizare, Directiei Judetene de Paza si Ordine, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Mihail Grigore Sturza" al Judetului Iasi - Serviciul de Protectie Civila - si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se revoca Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.21 aprobata de autoritatea deliberativa a administratiei publice judetene in sedinta desfasurata la data de 23.01.2006.
Art.2
Se aproba transmiterea imobilului, proprietate publica a judetului Iasi, in suprafata construita de 45,96 mp si suprafata totala de 5670 mp, individualizat cu toate caracteristicile tehnice in schita anexa-parte integranta a prezentei hotarari, situat in municipiul Iasi, din administrarea Consiliului Judetean Iasi in administrarea Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta - Serviciul de protectie civila - pe durata desfasurarii activitatii specifice Sistemului de protectie civila.
Art.3
Calitatea de titular al dreptului de administrare va inceta de drept in conditiile in care imobilul nu va mai fi afectat destinatiei mentionate la alin.2 sau in conditiile reorganizarii , prin act normativ, a Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta -Serviciul de protectie civila.
Art.4
Protocolul de predare-preluare in administrare se va perfecta de catre partile interesate in termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotarari.
Art.5
Serviciul cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice - Biroul Patrimoniu-Licitatii, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si administrativ, Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta Iasi, Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta-Bucuresti si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se valideaza numirea d-lui comisar Liviu ZANFIRESCU - Sef al Inspectoratului de Politie Judetean Iasi in calitatea de membru al A.T.O.P.Iasi, in locul d-Iui comisar sef Gheorghi PLAI.
Art.1
Biroul cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare Secretariatului A.T.O.P., Directiei Organizare, Resurse Umane si Infonnatizare, Institutiei Prefectului Judetului Iasi precum si d-lui comisar Liviu ZANFIRESCU.

Art.1
Se aproba participarea Consiliului Judetean Iasi la derularea proiectului Dezvoltarea structurilor de participare a tinerilor la dialogul cu autoritatile publice - planuri de actiune locale in domeniul tineretului - LYPP ", in parteneriat cu Fundatia flamanda "Somepro" (Flandra) si cu Autoritatea Nationala pentru Tineret Romania;
Art.2
Se aproba alocarea sumei de 2280 EUR drept co-finantare a Consiliului Judetean Iasi la derularea proiectului amintit.
Art.3
Directia Economica si Directia Financiar-Contabiltate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba participarea Consiliului Judetean Iasi la proiectul de monitorizare a energiei in judetul Iasi, alaturi de Provincia Brabandul Flamand in calitate de principal promotor flamand;
Art.2
Se aproba participarea financiara la acest proiect a Consiliului Judetean Iasi, in valoare de 6.500 euro, din care 2.100 participare in natura si 4.400 euro in bani, potrivit porpunerii estimative de buget din anexa, parte a prezentei hotariri.

Art.1
Se aproba indicatorii tehnico-economici inscrisi in Studiul de fezabilitate elaborat la obiectivul "Lucrari de reparatii capitale si curente la ascensoare" pentru Spitalul Clinic de Urgenta « SF. TREIME» IASI, asa cum sunt detaliati in cuprinsul Notei de fundamentare nr. 361/07.03.2006.
Art.2
Serviciul cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice -Serviciul Investitii, Biroul Patrimoniu-Licitatii, Directiei Economice, Directiei financiar-contabilitate si administrativ, Spitalului Clinic de Urgenta « SF. TREIME» Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba declansarea procedurilor de privatizare a activitatii Serviciului Public de Protectie a Plantelor Iasi.
Art.2
Se aproba efectuarea unui studiu de fezabilitate ce urmeaza a fi achizitionat, conform legii, din veniturile proprii ale Serviciului Public de Protectie a Plantelor Iasi pentru identificarea metodei de reorganizare in vederea privatizarii activitatii de protectie a plantelor sub forma unei societati comerciale.
Art.3
Studiul de fezabilitate mentionat la art.2 va fi supus spre aprobare Plenului Consiliului Judetean Iasi.
Art.4
Serviciul Public de Protectie a Plantelor Iasi isi va desfasura activitatea pana la finalizarea procesului de reorganizare, care va fi incheiat in termen de 6 luni de zile de la data adoptarii prezentei hotarari.
Daca la termenul fixat se va constata ca reorganizarea in vederea privatizarii nu s-a realizat, Consiliul Judetean Iasi va decide in functie de situatia existenta la acel moment, asupra prorogarii termenului de incetare a Serviciului Public de Protectie a Plantelor Iasi.
Art.5
Serviciul de Protectie a Plantelor Iasi, Directia Economica, Directia Tehnica - Biroul Patrimoniu-Licitatii, Directia Juridica si Cancelarie vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba transmiterea in folosinta gratuita a imobilului situat in Harlau, str. Bojica nr.3, judetul Iasi, in suprafata construita de 112,76 mp si 15 mp teren aferent - proprietate publica a judetului Iasi si in administrarea Serviciului Public de Administrarea Drumurilor Judetene Iasi catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale - Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Sucursala Iasi, in vederea amenajarii Centrului Local Harlau - APIA - Sucursala Iasi.
Art.2
Transmiterea in folosinta gratuita a imobilului se realizeaza pe durata mandatului actualului Consiliu Judetean Iasi.
Art.3
Serviciul Public de Administrarea Drumurilor Judetene Iasi, Directia Tehnica, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale - Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Sucursala Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba indicatorii tehnico-economici inscrisi in Studiul de fezabilitate elaborat la obiectivul " Reparatii la reteaua de canalizare a Spitalului de Boli Infectioase «SFANTA PARASCHEVA» IASI, asa cum sunt detaliati in cuprinsul Notei de fundamentare nr.398/17.03.2006.

Art.1
Se aproba indicatorii tehnico-economici inscrisi in Studiul de fezabilitate elaborat la obiectivul "Lucrari de reparatii si modificare a structurii usilor corpului C (garaje) al Serviciului de Ambulanta» , asa cum sunt detaliati in cuprinsul Notei de fundamentare nr.397/17.03.2006.

Art.1
Se inlocuieste domnul Iulian Serban cu domnul Costinescu Vasile in consiliul de adminstratie al Casei de Asigurari de Sanatate Iasi.

Art.1
Aproba contributia locala pentru anul 2006 in suma de 5.149.080 lei RON pentru completarea finantarii lucrarilor cuprinse in Propunerile de alocatii bugetare pe anul 2006 pentru finantarea programului privind pietruirea, reabilitarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate aprobat prin H.G. nr.1256/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr.577/1997 republicata, ce constituie anexa, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Directia Economica si S.P.A.D.J. Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba participarea Consiliului Judetean Iasi in calitate de partener la proiectul initiat de Consiliul Local al Municipiului Pascani "Reabilitarea sistemului de colectare si transport al deseurilor in municipiul Pascani ».
Art.2
In aplicarea prevederilor art.l cele doua autoritati partenere vor stabili de comun acord conditiile parteneriatului.

Art.1
Participarea, in perioada 30.03 -02.04.2006 la lucrarile Conferintei privind prelungirea drumului M-49 prin Romania si Republica Moldova pana in Ukraina ( Odessa ), care va avea loc la sediul Consiliului Judetean Nyiregyhaza, Ungaria, a delegatiei Consiliului Judetean Iasi, formata din:
D-nul Lucian Flaiser- Presedintele Consiliului Judetean Iasi
D-I Dan Ivan - conducator auto
Art.2
Mandatarea d-nului Lucian Flaiser- Presedintele Consiliului Judetean Iasi, pentru a sustine prelungirea drumului M-49, prin Romania, pe ruta Petea - Satu Mare - Baia Mare - Iasi - Chisinau - Odessa;
Art.3
Aproba cheltuielile aferente acestei deplasari cu autoturismul, conform prevederilor HG nr.518/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.1
Se aproba participarea Consiliului Judetean Iasi, în calitate de partener, la derularea proiectului "Utilizarea demonstrativa a surselor alternative de energie în Republica Moldova, prin prelucrarea cultivarii recoltei ALTER-ENERGY ", în cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera TACIS - pentru Proiecte Mici, de catre Regiunea Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Art.2
Se aproba contributia în natura de 3.767 EUR, drept co-finantare a Consiliului Judetean Iasi la derularea proiectului;
Art.3
Se aproba urmatoarea componenta a echipei de implementare din cadrul Consiliului Judetean Iasi:

 1. Lucian Profir - vicepresedinte al C.J.Iasi, coordonatorul activitatilor proiectului;
 2. Daniela Lacramioara Covalinschi - consilier juridic în cadrul al Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare;
 3. Marieta Afilipoaie - consilier în cadrul Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare;
 4. Silvica Vasile- inspector în cadrul Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare;

Art.1
Deplasarea domnului Lucian Flaiser, Presedintele Consiliului Judetean Iasi, in perioada 02.04 -03.04.2006 la Viena, pentru a participa la zborul inaugural al Austrian Airlines pe ruta Iasi-Viena;
Art.2
Aproba cheltuielile aferente acestei deplasari, conform prevederilor HG nr. 518/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta Hotarare persoanei nominalizate la art. 1, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Serviciului Integrare Europeana, Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera, Directiei Financiar Contabilitate si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Mandateaza AGA a se «Lucrari Drumuri si Poduri» SA Iasi in vederea aprobarii contractarii unui imprumut bancar de catre se « Lucrari Drumuri si Poduri » SA Iasi necesar achizitiei de utilaje pentru imbunatatirea procesului de productie.
Art.2
Mandateaza AGA a SC« Lucrari Drumuri si Poduri» SA Iasi pentru aprobarea garantarii facilitatii de credit, precum si pentru a da imputernicire directorului general de a semna contractul de ipoteca si contractul de credit.
Art.3
SC «Lucrari Drumuri si Poduri» SA Iasi, reprezentantii Consiliului Judetean Iasi in AGA la SC «LDP» SA Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
(1)
Se aproba acordarea dreptei si prealabile despagubiri Societatii Comerciale « DELTA PRESS INVESTMENT» S.R.L. Iasi pentru investitiile efectuate cu acordul prealabil al Consiliului Judetean Iasi, in temeiul contractului de colaborare nr.2418/2000 perfectat cu autoritatea administratiei publice judetene, la imobilul, proprietate publica a judetului Iasi, situat in municipiul Iasi, strada Codrescu nr.6 - Pavilion A-.
(2) Valoarea sumei ce constituie justa despagubire datorata pentru investitiile efectuate la imobilul mentionat la alin.(1) va fi determinata printr-un raport de evaluare tehnica si contabila (contraexpertiza) elaborat de un evaluator atestat ce va fi supus aprobarii autoritatii deliberative, in proxima sedinta de la data finalizarii acestuia.
Art.2
Consiliul Judetean Iasi va solicita Societatii Comerciale « DELTA PRESS INVESTMENT » S.R.L. Iasi eliberarea imobilului situat in municipiul Iasi, strada Codrescu nr.6 - Pavilion A- la data achitarii sumelor datorate pentru investitiile efectuate.
Art.3
(1) Consiliul Judetean Iasi va solicita Societatii Comerciale « DELTA PRESS INVESTMENT» S.R.L. Iasi plata folosintei imobilului individualizat la art.1 pe durata cuprinsa de la data incetarii contractului de colaborare pana la data eliberarii spatiului.
(2) Valoarea folosintei mentionata la alin.(1) va fi calculata prin raportare la valoarea tarifelor de inchiriere pentru spatii cu alta destinatie decat locuinte aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi.