Hotărâri ale sedinţei din data de 23-01-2006


Art.1
Aproba propunerile de fundamentare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2006, potrivit anexelor 1,1A,1B,1C la prezenta.
Art.2
Aproba propunerile de fundamentare a repartizarii sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, sumelor alocate de consiliul judetean din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare si subventiilor de la bugetul de stat alocate judetului Iasi pe anul 2006, potrivit anexelor 2, 3, 3A , 4, 5 la prezenta.
Art.3
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba propunerile privind criteriile specifice pentru repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrare si a sumelor alocate de consiliul judetean din cotele defalcate pe impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2006, potrivit anexei la prezenta.
Art.2
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba cuantumul total al cheltuielilor privind functionarea centrului de zi din comuna Scobinti precum si cota parte de finantare din bugetul consiliului local si din bugetul Consiliului Judetean Iasi pe anul 2006, in cuantum de 70.000 RON.
Art.2
Directia Economica va duce la Indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba repartizarea sumei de 730 mii lei din Fondul de rulment al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2006, pentru finantarea lucrarilor, conform H.G. 1735/2005, astfel:
- 200,0 mii lei - Spitalul de Boli Infectioase « Sf. Parascheva» Iasi;
- 280,0 mii lei - Spitalul Clinic de Urgenta « Sf.Treime» Iasi;
- 250,0 mii lei - Serviciul de Ambulanta Iasi.
Art.2
Suma va fi utilizata din Fondul de rulment numai pentru lucrari de natura investitiilor.
Art.3
In cazul in care se constata lucrari de natura reparatiilor curente, suma aferenta acestora, va fi repartizata pe fiecare ordonator tertiar de credite, prin hotarare a Consiliului Judetean Iasi din fondul de rezerva inscris in bugetul propriu pe anul 2006.
Art.4
Alocarea fondurilor la Serviciul de Ambulanta Iasi se va realiza numai dupa reglementarea naturii juridice a imobilului asupra caruia urmeaza a se efectua aceste lucrari.
Art.5
Directia Economica si Directia Tehnica vor duce la Indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba plata sumei de 6446,42 EURO, reprezentand cotizatia de membru al Asociatiei Regiunilor Europene pe anul 2006, din bugetul Consiliului Judetean Iasi.
Art.2
Directia Economica si Directorul Executiv Financiar-Contabil vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba plata sumei de 406.971,50. RON (0,5 RON /locuitor),reprezentand cotizatia Consiliului Judetean Iasi la constituirea Fondului de Dezvoltare Regionala pentru anul 2006 al Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord Est.
Art.2
Directia Economica si Directia Financiar Contabilitate si Administrativ vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba plata sumei de 50. 000 RON, reprezentand cotizatia Consiliului Judetean Iasi pentru anul 2006 pentru functionarea Biroului Regional pentru Cooperarea Transfrontaliera Iasi.
Art.2
Directia Economica si Directia Financiar Contabilitate si Administrativ vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba documentatia tehnico - economica Studiu, de prefezabilitate pentru obiectivul "Modernizarea Aeroportului International Iasi", realizat de catre S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. Bucuresti:
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directia Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directia Tehnica, Directia economica,Directia Financiar Contabila,si Administrativ,Directia,Juridica si Cancelarie si R.A. Aeroportul International Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba documentatia tehnico-economica Proiect nr. 170/2005 - faza Studiu de Fezabilitate "Retehnologizare statie de epurare a apelor uzate in localitatea Belcesti, judetul Iasi" cu urmatoarele caracteristici:
1.Valoarea totala..........................4.265.506,28 RON
Din care C+M ............................1.161.197,05 RON
2.Capacitatea: ............................Qzi med = 13,8 l/s
3.Durata de executie.......................10 luni
4.Finantarea obiectivului:
Buget de stat ..................................696.718,23 RON
Buget local ..................................3.568.788,05 RON
Total............................................4.265.506,28 RON
Art.2
Se aproba documentatia tehnico-economica Proiect nr. 171/2005- faza Studiu de Fezabilitate "Retehnologizare statie de epurare a apelor uzate in localitatea Podu Iloaiei, judetul Iasi" cu urmatoarele caracteristici:
1.Valoarea totala:.........................3.324.907,85 RON
Din care C+M ...............................978.370,79 RON
2.Capacitatea: ...............................Qzi med = 25,3l/s
3.Durata de executie:..........................10 luni
4.Finantarea obiectivului:
Buget de stat..................................587,.022,47 RON
Buget local...................................2.737.885,38 RON
Total............................................3.324.907,85 RON
Art.3
Se aproba documentatia tehnico-economica Proiect nr. 172/2005 faza Studiu de Fezabilitate "Retehnologizare statie de epurare a apelor uzate in localitatea Raducaneni, judetul Iasi" cu urmatoarele caracteristici:
Valoarea totala:.............................1.697.404,00 RON
Din care C+M.................................670.085,00 RON
2.Capacitatea................................Qzi med = 4,5l/s
3.Durata de executie........................12 luni
4.Finantarea obiectivului:
Buget de stat ..................................402.051,00 RON
Buget de stat ..................................402.051,00 RON
Buget local...................................1.295.353,00 RON
Total............................................1.697.404,00 RON
Art.4
Se aproba documentatia tehnico-economica Proiect nr. 173/2005- faza Studiu de Fezabilitate "Retehnologizare si modernizare statie de epurare ape uzate in localitatea Tibanesti, judetul Iasi" cu urmatoarele caracteristici:
1.Valoarea totala:.........................1.658.157,66 RON
Din care C+M ...............................773.698,43 RON
2.Capacitatea: ..............................Qzi med ,= 2,9 l/s.
3.Durata de executie:..........................10 luni
4.Finantarea obiectivului :
Buget de stat...................................464.219,06 RON
Buget local ..................................1.193.938,60 RON
Total............................................1.658.157,66 RON
Art.5
Se aproba documentatia tehnico-economica Proiect nr. 174/2005- faza Studiu de Fezabilitate "Retehnologizare si modernizare statie de epurare ape uzate in localitatea Vladeni, judetul Iasi" cu urmatoarele caracteristici:
1. Valoarea totala: .......................1.541.626,20 RON
Din care C+M ...............................723.327,70 RON
2.Capacitatea: ..............................Qzi med = 2,5 l/s
3.Durata de executie:..........................10 luni
4.Finantarea obiectivului:
Buget de stat...................................433.996,62.RON
Buget local ..................................1.107.629,58 RON
Total............................................1.541.626,20.RON
Art.6
Directia Economica si Directia Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba repartizarea sumei de 1.200.000 lei din Fondul de rulment al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2006, pentru cofinantarea proiectului "Retehnologizarea si modernizarea statiilor, de epurare din viitoarele centre urbane ale judetului Iasi: Raducaneni, Belcesti, Podu Iloaiei, VIadeni si Tibanesti".
Art.2
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3
Biroul Cancelarle va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Economice, Directiei de Integrare Europeana, Dezvotare si Comunicare, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Aproba co-finantarea de catre Consiliul Judetean Iasi a Clubului Sportiv "POLITEHNICA" IASI cu suma de 84.000 lei pentru anul 2006, din care:
-45.000 lei pentru sectia de handbal masculin;
-39.000 lei pentru sectia de rugby.
Art.2
Aproba contractul de finantare incheiat intre Consiliul judetean Iasi si structura sportiva Clubul Sportiv "Politehnica" Iasi, conform anexei, parte integranta din, prezenta hotarare.
Art.3
Comisia pentru invatamant, cercetare stiintifica, cultura, culte, tineret, sport si turism a Consiliului judetean Iasi va asigura monitorizarea si controlul activitatilor finantate de catre Consiliul judetean Iasi si va prezenta, in fiecare sedinta a Consiliului judetean Iasi, o informare cu privire la atingerea obiectivelor prevazute in contractul de finantare.
Neindeplinirea obiectivelor stabilite pentru structura sportiva prevazuta la art.l va conduce la diminuarea finantarii din partea Consiliului judetean Iasi.
Art.4
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba co-finantarea de catre Consiliul Judetean Iasi a structurii sportive Fotbal Club "POLITEHNICA" IASI S.A. cu suma de 150.000 lei pentru anul 2006.
Art.2
Aproba contractul de finantare incheiat intre Consiliul judetean Iasi si structura sportiva Fotbal Club "Politehnica" Iasi S.A., conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3
Comisia pentru invatamant, cercetare stiintifica, cultura, culte, tineret, sport si turism a Consiliului judetean Iasi va asigura monitorizarea si controlul activitatilor finantate de catre Consiliul judetean Iasi si va prezenta, in fiecare sedinta a Consiliului Judetean Iasi, o informare cu privire la atingerea obiectivelor prevazute in contractul de finantare.
Neindeplinirea obiectivelor stabilite pentru structura sportiva prevazuta la art.l va conduce la diminuarea finantarii din partea Consiliului judetean Iasi.
Art.4
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se abroga Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 38/26.03.2002
Art.2
Regia Autonoma Judeteana Apa Canal Iasi va proceda in termen de 10 zile de la comunicarea prezentei hotarari la perfectarea procesului-verbal privind transmiterea dreptului de administrare exercitat asupra Stadionului «Emil Alexandrescu» Iasi, titularului dreptului de proprietate al bunului imobil mentionat, respectiv Consiliului Local al municipiului Iasi, implicit, la recuperarea valorii ramasa neamortizata a investitiilor efectuate de regie pe durata administrarii.
Art.4
Se modifica Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.199/15.12.2005 prin introducerea modificarilor corespunzatoare in Programul de investitii al Regiei Autonome Judeteane- Apa Canal. Iasi elaborat pentru 2006 conform prevederilor cuprinse la art.3.

Art.1
Se insuseste Protocolul perfectat intre Consiliul Judetean Iasi, Ministerul Sanatatii - Directia de Sanatate Publica Iasi- si Serviciul de Ambulanta Iasi ce constituie anexa-parte integranta a prezentei hotarari si are drept obiect transmiterea in folosinta gratuita a Consiliului Judetean Iasi a imobilului (constructii si teren) -corp C-, proprietate publica a statului administrata de catre Directia de Sanatate Publica Iasi, destinat desfasurarii activitatii Serviciului de Ambulanta, in vederea realizarii lucrarilor de reparatii si modificare a structurii pe durata executiei lucrarilor pana la data efectuarii receptiei finale a lucrarilor.
Art.2
Utilizarea sumei de 250,0 mii lei (RON) alocata pentru bugetul Iasi din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2005 prin Hotararea Guvernului. nr.1.735/2005 se va face de catre ordonatorul principal de credite, potrivit dispoztiilor legale.

Art.1
Se aproba trecerea din domeniul public al judetului Iasi si administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Iasi, in domeniul privat al judetului si in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Iasi a imobilelor prevazute in anexa nr.1 la Hotarirea Guvernului nr.1354/2004, pozitiile 90- 107, - parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Restituirea in natura se va face prin emiterea dispozitiei de catre Presedintele Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2006 pentru S.C. TEHNOPOLIS S.R.L., conform anexei, parte Integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Directiei Juridice din cadrul Consiliului Judetean Iasi, S.C. TEHNOPOLIS S.R.L., Consiliului Local Municipal Iasi, Universitatii "Al. 1. Cuza" Iasi, Universitatii Tehnice "Gh. Asachi Iasi si Universitatii "Ion Ionescu de la Brad" Iasi si Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se insuseste Dispozitia nr. 10/2006 a Presedintelui Consiliului Judetean Iasi prin care se aproba participarea d-lui Paul Kmen - consilier judetean si a d-nei Matei Elena - sef Serviciu DAS la Conferinta Europeana de Follow-up , "Politici integrate pentru copii si tineret in Europa - nevoi ale vecinatatilor dezavantajate" desfasurata in perioada 30 ianuarie - 1 februarie 2006 la Strasbourg,Franta.
Art.2
Aproba cheltuielile aferente acestei deplasari pentru d-l Paul Kmen conform H.G. 518/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, urmand ca pentru d-na Matei Elena acestea se realizeaza de catre DAS Iasi.

Art.1
Se insuseste Dispozitia 18/2006 a Presedintelui Consiliului Judetean Iasi prin care se aproba participarea d-Iui Mihail Manciu - Director Directia Tehnica din cadrul Consiliului Judetean Iasi, d-lui Iurcan Adrian - consilier judetean si a d-lui Stoica Romeo, Director DADJ Iasi la Conferinta Europeana privind Infrastructura Transportului in Europa Centrala si de Est care s-a desfasurat la Sofia, Bulgaria in perioada 20 - 21 februarie 2006.
Art.2
Aproba cheltuielile aferente acestei deplasari conform H.G. 518/1995 cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.1
1 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2006 al Directiei Judetene de Paza si Ordine Iasi, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare;
Art.2
Directia Economica din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Directia Judeteana de Paza si Ordine Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba transmiterea imobilelor situate in municipiul Iasi, strada Codrecu nr.6, Pavilion A1 in suprafata construita de 550 mp,Pavilion C1 in suprafata copnstruita de 370 mp, Pavilion D1 in suprafata construita 250 mp, baraca metalica in suprafata de 37 mp,depozit subteran de 40 mp si imprejmuire de 190 ml si suprafata totala teren de 5.952 mp, individualizate cu toate caracteristicile tehnice in schita-anexa- parte integrata a prezentei hotarari, proprietate publica a judetului Iasi, din administrarea Consiliului Judetean Iasi in administrarea Directiei, Judetene de Paza si Ordine, in vederea desfasurarii activitatii specifice.
Art.2
Dreptul de administrare va fi exercitat de catre titularul mentionat la art.1 pe durata existentei Directiei Judetene de Paza si Ordine sub forma organizatorica de serviciu public judetean de paza si ordine in subordinea Consiliului Judetean Iasi.
Art.3
Directia Judeteana de Paza si Ordine in calitate de titular al dreptului de administrare asupra imobilelor mentionate la art.1, va exercita toate drepturile si va indeplini obilgatile in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4
Schimbarea destinatiei imobilelor in cauza, conferita prin prezenta hotarare, atrage incetarea de drept a calitatii de titular al dreptului de administrare si revenirea bunurilor in,administrarea Consiliului Judetean Iasi, libere de orice sarcini.
Art.5
5 Protocolul de predare-preluare a imobilelor ce constituie obiectul art.1 se va perfecta intre Consiliul Judetean Iasi si Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta Iasi in termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotarari,iar Protocolul de predare-primire a imobilelor in cauza se va perfecta intre Consiliul Judetean Iasi si Directia Judeteana de Paza si Ordine in termen de 30 de zile de la incheierea Protocolului anterior.

Art.1
Se aproba transmiterea din domeniul public al judetului Iasi si din administrarea Consiliului Judetean Iasi in domeniul public al statului si in administrarea Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta a imobilului in suprafata construita, de 45,96 mp si suprafata teren aferenta, maximum 500 mp, individualizat cu toate caracteristicile tehnice in schita anexa-parte integranta, prezentei hotarari, situate in municipiul, Iasi, strada Dumbrava Rosie.
Art.2
Directia Tehnica, Biroul Patrimoniu-Licitatii va elabora proiectul de Hotarare de Guvern pentru transmiterea imobilului mentionat la art.1 si va efectua, ulterior aprobarii hotararii, modificarea corespunzatoare Anexei nr.1.- Inventarul bunurilor care apartin domeniului, public al Consiliului Judetean- atestat prin H.G.R., nr.1354/2001, prin abrogarea pozitiiei 34 si modificarea pozitiei 35 in mod corespunzator prin diminuarea suprafetei si schimbarea destinatiei:"poz.34: Constructie punct comanda - municipiul Iasi, strada Dumbrava Rosie/poz.35: Teren aferent punct stranda - strada Dumbrava Rosie suprafata =5.670mp ».

Art.1
Se aproba atribuirea in folosinta gratuita, pe o durata de 5 ani, a spatiului individualizat in schita anexa -parte integranta a prezentei hotarari- in suprafata de 181,66 mp, din imobilul situat in municipiul Iasi, soseaua Bucium nr.80, proprietate privata a judetului Iasi, administrata de Consiliul, Judetean Iasi, Asociatiei Judetene a Pensionarilor Iasi, cu sediul in municipiul Iasi, strada Armeana nr.6.
Art.2
Spatiul mentionat la art.1 va fi destinat constituirii unui complex in cuprinsul caruia se vor crea cabinete medicale, cabinete de asistenta juridica si se vor organiza activitati pentru readucerea la viata sociala si culturala activa a persoanelor de varsta a treia prin explorarea experientei si potentialului uman ale acestora, prin prevenirea izloarii sociale si stimularea comunicarii intre persoanele cuprinse in segmentul varstei a treia.
Art.3
Protocolul de predare-primire a spatiului ce constitie obiectul art.1 se va perfecta intre Consiliul Judetean Iasi si Asociatia Judeteana a Pensionarilor in termen de 10 zile de la comunicarea prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba implementarea la nivelul Consiliului Judetean Iasi a sistemului de management al calitatii, respectiv al procesului de certificare a calitatii serviciilor -ISO 9001,pentru serviciile catre cetateni.
Art.2
Se aproba alocarea sumei de 15.000 EURO din bugetul propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2006 in vederea achizitionarii serviciilor de certificare a calitatii serviciilor - ISO 9001.
Art.3
Directia Tehnica, Directia Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Economica si Directia Financiar-Contabila si Administrativ vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba studiul de fezabilitate elaborat de catre SC NEO-CONS SRL IASI pentru Lucrari reparatii capitale la Centrul de Ingrijire si Asistenta Harlau, str. Lapusneanu nr.5- parte integranta din prezenta Hotarare.
Art.2
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, Directia Economica si ,Directa Tehnica din cadrul Consiliului Judetean Iasi, vor duce la indeplinire prevederile prezentei.
Art.3
Serviciul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta Hotarare, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia, Copilului Iasi, Directiei Economice si Prefecturii Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba modificarea incadrarii in categorii functionale a unor drumuri publice din judetul Iasi, conform anexei care face parte din prezenta hotarare.

Art.1
Aproba Organigrama si Statul de Functii pentru Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi confonn anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba alocarea sumei de 3000 RON, in vederea ridicarii unui monument pe locu1 tragicului accident aviatic din data de 09.01.2006, in care a fost implicat elicopterul SMURD Iasi.
Art.2
Directia Economica, Directia Financiar - Contabila, si Administrativ,Directia Tehnica, Directia Arhitect - Sef, Compartimentul Coordonare Transporturi intra- si interjudetene vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba alocarea sumei de 4000 RON, in vederea ridicarii unui monument pe locul tragicului accident aviatic din data de 27.01.2005.
Art.2
Directia Economica, Directia Financiar - Contabila, si Administrativ, Directia Tehnica, Directia Arhitect - Sef, Compartimentul Coordonare Transporturi intra- si interjudetene vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba incheierea contractului de prestari servicii Intre Consiliul Judetean Iasi- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi si S.C. Bursa Romana de Marfuri S.A. - Punctul de Lucru Iasi, in vederea organizarii de catre Bursa Romana de Marfuri a procedurilor de vanzare de produse sau de achizitii de bunuri, servicii si lucrari.
Art.2
Contractul cu Bursa de Marfuri prevazut la art. 1 se va perfecta sub coordonarea d-lui. consilier judetean Surdu Gabriel si a d-nei. Consileer judetean Iordache Luminita, urmand a fi supus spre informare Comisiei Economice a Consiliului Judetean.
Art.3
Prestarea de servicii prevazuta la art.l se va realiza timp de 6 luni experimental, data la care Directia de Asistenta Sociala va prezenta in plen un raport referitor la aceasta activitate, dupa care se va lua decizia finala. Pentru serviciile prestate Bursa de Marfuri nu va percepe comisioane.

Art.1
Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2006 al Regiei Autonome Aeroportul Iasi, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare;
Art.2
Directia Economica din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Regia Autonoma Aeroportul Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari;

Art.1
Se aproba alocarea sumei de 180.000 RON din bugetul, pe anul 2006 al Consiliului Judetean Iasi, in scopul realizarii unui program profesionist de promovare a imaginii judetului Iasi.
Art.2
Directia Economica din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Regia Autonoma Aeroportul Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari;

Art.1
Aproba efectuarea de catre Consiliul Local Victoria a operatiunilor de incasare a taxei ecologice si realizarea activitatilor de intretinere si salubrizare in punctul de trecere a frontierei de stat Sculeni.
Art.2
Pentru plata prestatiei privind realizarea activitatilor mentionate la art. 1 in punctul de trecere a frontierei de stat Sculeni, Consiliul Local Victoria va retine un procent din incasarile lunare, potrivit negocierii cu Consiliul Judetean Iasi, procent ce va fi utilizat exclusive pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere si salubrizare a punctului de trecere a frontierei Sculeni iar diferenta va fi utilizata de catre Consiliul - Judetean, Iasi pentru modernizarea drumurilor judetene si comunale.
Art.3
Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa negocieze si a semneze Contractul de colaborare cu Consiliul Local ¬Victoria si Protocolul cu Directia Regionala Vamala Iasi - Biroul Vamal de Frontiera Sculeni in calitate de beneficiar al serviciilor prestate.
Art.4
Prevederile prezentei hotarari vor, fi duse la Indeplinire de catre Directia Economica si Directia Organizare Resurse Umane si de Consiliul Local Victoria.

Art.1
Aproba atribuirea in folosinta gratuita, pe o durata de 10 ani, a Subcentrului de Protectie a Plantelor Ciortesti - identificat potrivit Anexei 1 la H.G. nr.1354/200l, pag.60, pozitiile nr.1.6.4. (cladire birou), 1.6.1.1.(grup sanitar) si 0.1. (teren) - proprietate publica a judetului Iasi, administrat de Serviciul Public de Protectie a Plantelor Iasi, catre Consiliul Local Ciortesti.
Art.2
Atribuirea in folosinta gratuita a bunului imobil prevazut la act.l se realizeaza in vederea infiintarii unui centru de asistenta sociala pe teritoriul admnistrativ al comunei Ciortesti, in contextul aplicarii Strategiei Nationale a serviciilor sociale.
Art.3
Protocolul de predare - primire a obiectivului de la art.l se va perfecta intre Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Local Ciortesti, in termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotarari.
Art.4
Urmare desfiintarii Subcentrului de Protectie, a Plantelor Ciortesti, personalul aferent va fi preluat, in conditiile art.169 si urmatoarele din Codul muncii, de catre Consiliul Local Ciortesti.
Art.5
In aplicarea prevederilor art.4, se aproba reorganizarea Directiei Judetene de Protectie a Plante lor Iasi in Serviciul, Public de Protectie a Plantelor Iasi" ca entitate, cu personalitate juridica,potrivit O.U.G. nr.71/1999, republicata, pe baza Regulamentului de organizare si functionare, a organigramei si a statului de functii, prevazute in anexele 1,2 si 3, parti integrante din prezenta hotarare.
Art.6
Serviciul Public de Protectie a Plantelor Iasi, Directia Economica, Directia Financiar - Contabila, si Administrativ, Directia Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directia Juridica, Directia Juridica vor duce la indeplinire prezenta hotarare.
Art.7
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, abroga dispozitiile Hotararii C.J.Iasi nr. 53/2004.
Art.8
Biroul Cancelarie va comunica - copie dupa prezenta. hotarare Serviciului Public de Protectie a Plantelor Iasi, Subcentrului de Protectie a Plantelor Ciortesti, Consiliului Local Ciortesti, directiilor mentionate la art.6 si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Consilierii judeteni si personalul din aparatul propriu, Consiliului Judetean Iasi, care se deplaseaza, in interes de serviciu, folosind transportul aeriean, vor beneficia de bilete fara perceperea comisionului.
Art.2
Exonerarea de plata a comisionului este conditionata de prezentarea legitimatiei - in cazul consilierilor judeteni si a ordinului de serviciu prin care se dispune deplasarea - in cazul personalului din aparatul propriu al Consiliului Judetean Iasi.
Art.3
Agentia « AEROPORTUL» Iasi va duce la indeplinire prezenta hotarare.

Articol unic
Ia act de Raportul privind activitatea R.A Aeroportul Iasi pe anul 2005, conform Anexei, parte integranta la prezenta hotarare.
Biroul Cancelarie va comunica copie, dupa prezenta persoanelor interesate si si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Articol unic
Ia act de Raportul privind activitatea A.G.A. al S.C.L.D.P.Iasi pe anul 2005, conform Anexei, parte integranta la prezenta hotarare.
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta persoanelor interesate, si si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Articol unic
Ia act de Raportul privind activitatea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Iasi in perioada septembrie 2004-decembrie 2005, conform Anexei, parte integranta la prezenta hotarare.
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta persoanelor interesate si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Articol unic
Ia act de Raportul privind activitatea Directiei Judetene de Evidenta a Populatiei Iasi pe anul 2005, conform Anexei, parte integranta la prezenta hotarare.
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta persoanelor interesate si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Articol unic
Ia act de Raportul privind activitatea de solutionare a petitiilor pe anul 2005, conform Raportului anexa la prezenta hotarare.
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta persoanelor interesate si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Articol unic
Ia act de Raportul privind aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala, conform Raportului anexa la prezenta hotarare si dispune afisarea acestuia pe site-ul Consiliului Judetean Iasi.
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta persoanelor interesate si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Articol unic
Ia act de Raportul privind aplicarea Legii nr.544/2001- privind liberul acces la informatiile de interes public la nivelul Consiliului Judetean Iasi pe anul 2005, conform Raportului anexa la prezenta hotarare si dispune afisarea acestuia pe, site-ul Consiliului Judetean Iasi.
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta persoanelor,interesate si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Articol unic
Ia act de Raportul privind activitatea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Iasi, pentru perioada ianuarie - decembrie 2005, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta persoanelor interesate si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Articol unic
Ia act de Raportul privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv aflate in evidenta activitatii proprii a Consiliului Judetean Iasi la data de 31 decembrie 2005, conform Anexei; parte integranta la prezenta hotarare.
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta Directiti Financiar Contabile si Administrativ, Directiei Economice, persoanelor interesate si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Articol unic
Ia act de Raportul asupra gestionarii bunurilor incluse in patrimoniul Consiliului Judetean Iasi la data de 31 decembrie 2005, conform Anexei, parte integranta la prezenta hotarare.
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta Directiei Tehnice-Biroul Patrimoniu Licitatii, Directiei Economice, persoanelor interesate si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Articol unic
Ia act de Raportul privind activitatea ATOP,conform Anexei, parte integranta la prezenta hotarare.
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta persoanelor interesate si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Articol unic
Ia act de Raportul privind activitatea R.A.J.A.C. Iasi pe anul 2005, conform Anexei, parte integranta la prezenta hotarare .
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta persoanelor interesate si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Articol unic
Ia act de Raportul de activitate al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2005 si stadiul realizarii Hotaririlor Consiliului Judetean Iasi, conform anexei parte integranta din prezenta hotarare.
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta persoanelor interesate si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.