Hotărâri ale sedinţei din data de 15-12-2005


Art.1
Incepand cu data de 01.01.2006 se aproba Organigrama Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, cu sediul in municipiul Iasi, str. Vasile Lupu nr. 57A, conform Anexei 2.
Art.2
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului este institutie publica, cu personalitate juridica, în subordine a Consiliului Judetean Iasi, care îndeplineste functiile serviciului public de asistenta sociala de la nivelul judetului Iasi.
Art.3
Aproba Regulamentul de Organizare si Functionare si Regulamentul Intern ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului conform Anexei 3, respectiv Anexei 4.
Art.4
Aproba criteriile privind disponibilizarile de personal, conform anexei 5.
Art.5
Finantarea se asigura din urmatoarele surse:
a)sume alocate de la bugetul Consiliului Judetean Iasi;
b)sume alocate de la bugetul de stat;
c)sume alocate de la bugetul local al comunelor, oraselor si municipiului;
d)contributii proprii ale beneficiarilor sau ale intretinatorilor acestora;
e)donatii, sponsorizari si alte forme private de contributii banesti, permise de lege.
Art.6
Anexele 2,3,4, si 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.6
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, Directiei Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directiei Economice din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Prefecturii Iasi.

Art.1
Se aproba Contractul colectiv de munca pentru functionarii publici din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean lasi si pentru angajatii cu contract individual de munca., conform Anexei., parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Se imputemiceste Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa semneze documentul mentionat la alt.1 din prezenta hotarare.
Art.3
Se aproba cuprinderea in bugetul propriu anual al Consiliului Judetean Iasi a sumelor necesare achitarii drepturilor prevazute in Acordul/Contractul colectiv de munca.
Art.4
Aplicarea si ducerea la indeplinire a prevederilor acordului/contractului colectiv de munca se va face de catre Presedintele Consiliului Judetean Iasi prin Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Directia Economica.
Art.5
Pentru institutiile/unitatile aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Iasi, prevederile Acordului/Contractului colectiv de munca se vor adapta, functie de specificul activitatii acestora, in conditiile legii.
Art.6
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Organizare, Resurse Umane si Infonnatizare, Directiei Juridice, Directiei Economice, Directiei Financiar - Contabile si Administrativ, Sindicatului Salariatilor din cadrul Consiliului Judetean Iasi, Prefectului Judetului Iasi si Directiei pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala Iasi.

Art.1
Aproba actul aditional nr.2 la contractul de mandat nr.2788/2004, potrivit anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. Iasi va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare persoanelor interesate si Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
- Se aproba costul anual pentru un copil sau persoana majora in suma de 4.327,52 lei (RON).
Art.2
Consiliile locale vor contribui in mod obligatoriu cu cel putin 25% din costul anual pentru fiecare copil sau persoana majora, conform prevederilor H.G. nr. 457/2000 si in termenele prevazute de aceasta reglementare.

Art.1
Se aproba costul anual pentru o persoana adulta cu handicap institutionalizata in centre de ingrijire si asistenta in suma de 5.770,20 lei (RON)
Art.2
Consiliile locale vor contribui in mod obligatoriu cu cel putin 25% din costul anual pentru fiecare persoana adulta cu handicap institutionalizata in centre de ingrijire si asistenta.
Art.2
Serviciul cancelariei va comunica copie de pe prezenta hotarare Directiei Generale de Asistenta Socialt si Protectia Copilului lasi, Directiei Economice, Directiei financiar-contabila si administrativ a C.J. Iasi, consiliilor locale orasenesti, municipale si Prefectului Judetului lasi.

Art.1
Se aproba propunerea de modificare a structurii bugetului propriu al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, in scopul acordarii sprijinului financiar pentru mentinerea in familiile naturale a copiilor nou-nascuti in matemitatile din Iasi si sprijinirea reintegrarii in familia naturala a copiilor aflati in servicii rezidentiale si alternative de tip familial, prin acordarea unui ajutor financiar lunar in suma de 200 RON (2.000.000 ROL) pe o perioada de 3 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia.
Art.2
Serviciul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi si Prefecturii judetului Iasi.

Art.1
Se aproba cuantumul total al cheltuielilor privind functionarea centrelor de zi din comunele: Andrieseni, Cotnari, Ciurea, Lungani, Tomesti si Voinesti, precum si cota parte de finantare din bugetele consiliilor locale si din bugetul Consiliului Judetean Iasi pe anul 2006, conform anexei, parte integranta din hotarare.
Art.2
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Economice, Consiliilor Locale: Andrieseni, Cotnari, Ciurea, Lungani, Tomesti si Voinesti, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Institutiei Prefectului Judetului lasi.

Art.1
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 pentru R.A.J.A.C. Iasi.
Art.2
Aprobarea programului de investitii pe anul financiar 2006 pentru R.A.J.A.C lasi.
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare catre R.A.J.A.C Iasi, Directia Economica, Directia Organizare Resurse Umane si Informatizare, Directia Juridica si Cancelarie si Institutiei Prefectului Judetului lasi.

Art.1
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli rectificat, pentru anul 2005, al S.C. Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Iasi, conform Anexei parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare catre S.C. Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Iasi, Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directia Juridica si Cancelarie si Institutia Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2006, al S.C. Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Iasi, conform Anexei parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare catre S.C.Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Iasi, Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directia Juridica si Cancelarie si Institutia Prefectului Judetului.

Art.1
Se aproba o cota - parte de 50%, ce revine Consiliului Judetean lasi, din sumele incasate de catre titularii dreptului de administrare pentru inchirierea spatiilor si terenurilor aflate in proprietatea publica de interes judetean, inclusiv din inchirierile temporare.
Art.2
Virarea cotei - parti, conform art. 1, se va efectua paina in data de 15 ale fiecarei luni pentru incasarile din luna anterioara, in contul Consiliul Judetean Iasi deschis la Trezoreria Municipiului lasi, conform clasificatiei bugetare.
Art.3
Nevirarea cotei - parti ce revine Consiliului Judetean Iasi, in termenul precizat in art. 2, conduce la calcularea de majorari si penalitati de intairziere conform legislatiei in vigoare.
Art.4
Contractele de inchiriere si actele aditionale incheiate de titularii dreptului de administrare vor fi avizate de catre Consiliul Judetean Iasi.
Art.5
Prezenta hotaraire abroga Hotarairile Consiliului Judetean Iasi nr. 151/2001 si nr. 55/2003.
Art.6
Directia Economica, Directia Tehnica - Biroul Patrimoniu-Licitatii si Directia Financiar - Contabilitate si Administrativ din cadrul Consiliului Judetean Iasi, institutiile aflate in subordinea Consiliului Judetean Iasi si finantate din bugetul propriu al acestuia vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarairi.
Art.7
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotaraire celor enumerati la art.6 si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Aproba Statul de functii pentru Filarmonica "Moldova" Iasi conform anexei, parte integranta a prezentei hotatari.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Filarmonica "Moldova" Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarare celor mentionati la art. 2 si Prefecturii Judetului Iasi.

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru personalul din RA AEROPORTUL Iasi conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Salarizarea personalului se face conform contractului colectiv de munca incheiat la nivel de unitate in conformitate cu Legea 53/2003 - Codul Muncii.
Art.3
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si RA AEROPORTUL Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Biroul CanceIarie va comunica copie de pe prezenta hotarare celor mentionati la art. 3 si Prefecturii Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba transmiterea cheltuielilor inregistrate, din contabilitatea Consiliului Judetean Iasi la obiectivul LP 127 "Reabilitare DC 15 in comuna Aroneanu" in evidenta contabila a Consiliului Local Aroneanu, respectiv valoarea de 758.698,57 RON.
Art.2
Consiliul Judetean Iasi in calitate de predator si Consiliul Local Aroneanu in calitate de primitor si beneficiar final al lucrarii LP 127 " Reabilitare DC 15 in comuna Aroneanu" vor incheia un proces- verbal de predare - primire a cheltuielilor inregistrate la obiectivul LP 127 " Reabilitare DC 15 in comuna Aroneanu".
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare catre Directia Economica, Directia Financiar Contabilitate si Administrativ, Directia Tehnica, Directia Juridica si Cancelarie, Consiliului Local Aroneanu si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba transmiterea cheltuielilor inregistrate, din contabilitatea Consiliului Judetean Iasi la obiectivul LP 52 "Reabilitare drumuri in comuna Barnova, sat Visani si sat Todirel" in evidenta contabila a Consiliului Local.
Art.2
Consiliul Judetean Iasi in calitate de predator si Consiliul Local Barnova in calitate de primitor si beneficiar final al lucrarii LP 52 " Reabilitare drumuri in comuna Barnova, sat Visani si sat Todirel" vor incheia un proces verbal de predare - primire a cheltuielilor inregistrate la obiectivul LP 52 " Reabilitare drumuri in comuna Barnova, sat Visani si sat Todirel".
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare catre Directia Economica, Directia Financiar Contabilitate si Administrativ, Directia Tehnica, Directia Juridica si Cancelarie, Consiliului Local Barnova si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba transmiterea cheltuielilor inregistrate, din contabilitatea Consiliului Judetean Iasi la obiectivul LP126 "Demolare, reconstructie si consolidare corp B scoala Dorobant, comuna Aroneanu" in evidenta contabila a Consiliului Local Aroneanu, respectiv valoarea de 411.365,31 RON.
Art.2
Consiliul Judetean Iasi in calitate de predator si Consiliul Local Aroneanu in calitate de primitor si beneficiar final al lucrarii LP126 " Demolare, reconstructie si consolidare corp B scoala Dorobant, comuna Aroneanu " vor incheia un proces verbal de predare - primire a cheltuielilor inregistrate la obiectivul LP126 " Demolare, reconstructie si consolidare corp B scoala Dorobant, comuna Aroneanu".

Art.1
Aproba un numar de 14 Planuri Urbanistice Zonale si 32 Planuri Urbanistice de Detaliu avizate in Comisia de Urbanism si mentionate in listele anexa ce fac parte din prezenta hotaraire.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta Directiei Arhitect sef si Prefecturii judetului Iasi.

Art.1
Se modifica componenta Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulte, care functioneaza in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi si in coordonarea metodologica a Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Bucuresti, prin numirea doamnei dr. Popa Maria ca membru propus de Directia de Sanatate Publica Iasi in locul doamnei dr. Loghin Irina Ioana.
Art.2
Celelalte aticole ale Hotarairii Consiliului Judetean Iasi nr. 178/23.09.2005 ramain nemodificate.

Art.1
Se aproba inchirierea spatiului in suprafata de 30 mp, proprietate publica a judetului Iasi, situat in sediul R.A. Aeroportul International Iasi, strada Moara de Vant nr.34, indentificat in anexa-parte integranta a prezentei hotarari, pentru desfasurarea activitatii de "duty free" pe o durata de 5 ani.
(2) Inchirierea spatiului mentionat la art.1 se va face prin licitatie publica organizata de R.A. Aeroportul International Iasi, iar anuntul de licitatie va fi publicat pe site-ul R.A." Aeroportul International Iasi" , pe site-ul Consiliului Judetean Iasi si in doua cotidiene locale.
(3) Documentatia de licitatie va fi elaborata de R.A. Aeroportul International Iasi, iar pretul de pornire la licitatie va fi conform Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr.171/2004.
(4) Componenta comisiei de licitatie va fi stabilita prin decizia Directorului R.A. " Aeroportul International Iasi".
(5) Se mandateaza Directorul R.A. "Aeroprtul International Iasi " in vederea aprobarii documentatiei de licitatie si semnarii contractului de inchiriere.
Art.2
Sumele incasate din inchiriere se fac venit in procent de 50% la bugetul Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se aproba concesionarea cantoanelor Ceplenita si Tg. Frumos, proprietate publica de interes judetean, aflate in administrarea Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi si care nu fac parte din categoria locuintelor de serviciu.
Art.2
Prezenta hotaraire va fi dusa la indeplinire de Directia Tehnica - Biroul Patrimoniu-Licitatii si S.P.A.D.J. Iasi.

Art.1
Se aproba functionarea si sustinerea financiara pentru Centrul de integrare prin terapie ocupationala - Popricani si Centrul de ingrijire si asistenta pentru persoanele lipsite de autonomie - Hirlau , pe o perioada de cel putin 3 ani incepaind cu anul 2007.
Art.2
Centrul de integrare prin terapie ocupationala - Popricani si Centrul de ingrijire si asistenta pentru persoanele lipsite de autonomie - Hirlau vor functiona in structura organizatorica a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi.

Art.1
Se aproba efectuarea unui studiu de prefezabilitate ce urmeaza a fi achizitionat din veniturile proprii ale serviciului judetean de paza si ordine, denumit Directia Judeteana de Paza si Ordine, in vederea identificarii metodelor de reorganizare a activitatii de paza a obiectivelor, bunurilor si protectie a persoanelor sub forma unei societati comerciale.
Art.2
Studiul de prefezabilitate mentionat la art.1 va fi supus aprobarii Consiliului Judetean Iasi
Art.3
Serviciul public judetean de paza si ordine isi inceteaza activitatea la data finalizarii procedurilor de obtinere a licentei din partea Inspectoratului General al Politiei Romane de catre societatea comerciala ce se va constitui in vederea preluarii activitatii de paza a obiectivelor, bunurilor si protectie a persoanelor.

Art.1
(1) Se aproba inchirierea spatiilor, proprietate publica a judetului Iasi, administrate de Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie, situate In municipiul Iasi, strada Dr.I.Cehac nr. 30 si str. Pascanu nr. 11, pe o durata de 5 ani.
(2) Spatiile vor fi inchiriate pentru desfasurarea urmatoarelor activitati:
-str. Dr.I. Cehac nr 30 - instalare automat de cafea;
-str. Spital Pascanu nr. 11 - chiosc alimentar, ziare, reviste;
(3) Pretul de pornire este cel aprobat prin Hotarairea Consiliului Judetean Iasi nr.171/21.12.2004, pentru fiecare dintre activitatile mentionate la alin. anterior.
Art.2
50 % din sumele incasate din inchirierea spatiilor ce fac obiectul art.1 se constituie venit la bugetul Consiliului Judetean Iasi.
Art.3
Inchirierea imobilelor mentionate la art.1 se face prin licitatie publica deschisa.
Art.4
Documentatia pentru licitatie va fi elaborata prinn grija Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iasi.

Art.1
Se insuseste Conventia de Parteneriat incheiata in data de 08.12.2005, intre DGASPC Iasi si Biroul Regional 1 Nord Est al Agentiei "SAPARD", conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Protocolul de predare - preluare se va perfecta intre partile interesate in termen de cel mult de 30 de zile de la data comunicarii prezentei hotarari .
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice - Biroul Patrimoniu-Licitatii, Directiei Economice, Directiei Financiar- Contabile si Administrativ, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Biroului Regional de Implementare a Programului SAPARD 1 Nord-Est Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba constituirea comisiei pentru stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul SC "Juventus" SA Iasi, in urmatoarea componenta:
- Presedinte: - Mincu Maria
- Membri:

  • Andrei Panaitescu
  • Daniela Mateiu
  • Horeic Ana Maria

- Secretar: - Felix Mihai

Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotaraire persoanelor nominalizate la art.1, SC "Juventus" SA. Iasi, Comisiei judetene de aplicare a HG 834/1991 si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

Art.1
Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 1/2005 privind comunicarea pe pagina de internet a Consiliului Judetean Iasi si la comisiile de specialitate a informatiilor privind data organizarii si desfasurarii licitatiilor pentru achizitiile publice de lucrari, servicii si bunuri-procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica, se completeaza prin introducerea unui non aliniat cu urmatorul continut : "Din comisiile pentru analiza si evaluarea ofertelor privind achizitia publica de lucrari, servicii si bunuri de la RAJAC- Iasi, R.A. Aeroportul Iasi , Directia de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Serviciul Public de Protectia Plantelor Iasi , vor face parte si doi consilieri judeteni nominalizati de Presedintele Consiliului Judetean Iasi".