Hotărâri ale sedinţei din data de 02-12-2005


Art.1
Aproba Conventia model ce va fi incheiata intre Consiliul Judetean Iasi si autoritatile publice locale in vederea realizarii procedurii de achizitie a centralelor termice la scoli.
Art.2
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi, potrivit anexelor 1, 1A, lE, lC si de repartizare/redistribuire a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2005, conform anexelor 2,3,4,5,6,7 la prezenta si criteriile specifice de repartizare a sumelor defalcate din impozitul pe venit, conform anexei 8.
Art.3
In cazul suplimentarii a diferite surse de venituri bugetare pentru judetul Iasi, se mandateaza domnul Lucian Flaiser, Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa repartizeze fondurile respective pe unitati administrativ teritoriale, cu informarea comisiilor de specialitate.
Art.4
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome Aeroportul Iasi, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare;
Art.2
Directia Economica din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Regia Autonoma Aeroportul Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari;

Art.1
Se aproba cofinantarea de catre Consiliul Judetean Iasi pentru proiectele: "Modernizare si extindere sistem de alimentare cu apa Zona Metropolitana Iasi" si "Modernizarea si dezvoltare retea canalizare in zona Metropolitana Iasi", proiecte ce fac parte din portofoliul de propuneri pentru perioada 2007 - 2013 - Planul Operational Sectorial- 3. Infrastructura de mediu;
Art.2
Prevederile prezentei Hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Directia de Integrarea Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directia Economica si Directia Financiar Contabila si Administrativ.

Art.1
Se suplimenteaza fondurile prevazute initial in bugetul propriu ai Consiliului Judetean Iasi repartizate pentru reabilitarea sistemului de incalzire, cu suma de 56.387 lei/RON pentru Scoala Speciala « Trinitas» situata in judetul Iasi, oras Targu Frumos si cu suma de 63.118 lei/RON pentru Scoala Speciala clasele I-IV « Petru Rares» situata in judetul Iasi, oras Targu Frumos.
Art.2
Utilizarea sumelor prevazute la art.1 se face de catre ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale, in vederea realizarii lucrarilor aferente montarii centralelor termice si a instalatiilor conexe.
Art.3
Se aproba indicatorii tehnica-economici finali pentru investitiile necesare reabilitarii sistemului de incalzire de la Scoala Profesionala Speciala "Trinitas" si Scoala Speciala clasele I-VIII "Petru Rares", dupa cum urmeaza:
(a) -Scoala Speciala " Trinitas" Vi = 301.686,9 lei/RON ; din care C+M = 181.011,0 lei/RON
(b) -Scoala Speciala "Petru Rares"Vi = 194.518,0 lei/RON ;din care C+M = 116.710,0 lei/RON
Art.4
Serviciul cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Tehnice - Serviciul Investitii si Biroul Patrimoniu Licitatii - , Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabilitate si Administrativ, Scolii Speciale " Trinitas ", Scolii Speciale clasele I-IV " Petru Rares " si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.