Hotărâri ale sedinţei din data de 23-09-2005


Art.1
Aproba Portofoliul de propuneri de proiecte pentru perioada 2007-2013, structurat pe cele cinci Planuri Operationale Sectoriale si Planul Operational Regional, impreuna cu anexele nr. 1-6 aferente Notei de fundamentare, care fac parte integranta din prezenta Hotarare.
Art.2
Prevederile prezentei Hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Directia de Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directia Economica si Directia Financiar Contabila si Administrativ.

Art.1
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi, potrivt anexelor 1, 1A, 1B, lC si de redistribuire a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2005, conform anexei 2 la prezenta.
Art.2
In vederea aplicarii prevederilor H.G. 1027/2005, se aproba asocierea Consiliului Judetean Iasi cu autoritatile locale potrivit Procesului verbal nr. 14/28.09.2005, al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Iasi pentru lucrari de refacere a infrastructurii de bunuri si poduri grav afectate de calamitati.
Art.3
In cazul aparitiei unor acte normative privind alocari de sume pentru judetul Iasi, se mandateaza domnul Lucian Flaiser, Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa repartizeze fondurile respective pe unitati administrativ-teritoriale, cu informarea comisiilor de specialitate.
Art.4
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2006, conform Anexelor nr. 1, 2 si 3 parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01.01.2006.
Art.3
Cu data intrarii in vigoare a prezentei, se abroga Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 74/27.05.2004.
Art.4
Scutirile se acorda potrivit legislatiei in vigoare.
Art.5
Directia Economica, Directia Arhitect Sef, Directia Financiar Contabilitate si Administrativ, Muzeul Literaturii Romane Iasi, Punctul de Control Trecere Frontiera Sculeni, Biroul Relatii Publice si Biroul Cancelarie vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba completarea anexei nr. 4 la Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 63/10.05.2005 privind aprobarea taxelor speciale si tarifelor pentru anul fiscal 2006 prin introducerea punctului nr.11: "Taxa eliberare aviz pentru implantarea structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare" in valoare de 16 lei RON. Celelalte prevederi din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 63/10.05.2005 raman in vigoare.
Art.2
Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01.01.2006, urmand ca in termen de 30 zile de la data adoptarii, Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 63/10.05.2005, sa fie republicata;
Art.3
Directia Economica, Directia Arhitect Sef, Birou Relatii Publice si Biroul Cancelarie vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.4
Biroul Cancelarie va transmite copie de pe prezenta hotarare celor enumerati la art.3 si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Aproba:
- tipul "a" de proiect de parteneriat public privat proiectare-constructie operare (DBO) pentru obiectivul "Modernizarea Aeroportului International Iasi"
- realizarea documentatiilor tehnico - economice;
-alocarea din fondul de rulment al Consiliului Judetean Iasi a sumei de 357.000 RON (inclusiv TVA), pentru realizarea documentatiilor tehnico economice pentru obiectivul "Modernizarea Aeroportului International Iasi " planul de actiuni prezentat in anexa.
Art.2
Directia Economica, Directia Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directia Tehnica si Comisia lucrativa pentru realizarea proiectului de parteneriat public - privat la R.A. AEROPORTUL IASI vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Economice, Directiei Tehnice, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Integrare Europeana, Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera, Directiei Juridice, Comisiei lucrative pentru realizarea proiectului de parteneriat public - privat la R.A. AEROPORTUL IASI, R.A. AEROPORTUL IASI, Directiei Financiar Contabilitate si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Aproba infiintarea Biroului de reprezentare al Consiliului Judetean Iasi la Bruxelles.
Art.2
Aproba plata sumei de 25.000 euro constand in cheltuieli de intretinere a Biroului de reprezentare al Consiliului Judetean Iasi la Bruxelles precum si cheltuielile aferente, astfel cum au fost prevazute in referatul de cheltuieli nr.8063/2005, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3
Aproba deplasarea d-nei Fulga Turcu - Sef Compartiment Integrare Europeana, Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera in calitate de reprezentant al Consiliului Judetean Iasi la Biroul de reprezentare la Bruxelles pentru perioada 1 octombrie - 10 decembrie 2005, cu respectarea drepturilor si obligatiilor prevazute in contractul de mandat din anexa, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
Se aproba organigrama pentru aparatul propriu al Consiliului Judetean Iasi, conform anexei nr.1, parte integranta a prezentei hotarari, incepand cu data de 1 octombrie 2005.
Art.2
Statul de functii pentru aparatul propriu se va modifica in mod corespunzator, cu aceasi data.

Art.1
Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu (P.U.D), Studiul de Fezabilitate (S.F), Design Brief/Schita de Proiect si indicatorii tehnico - economici prevazuti in actele normative in vigoare la data elaborarii acestora pentru obiectivul proiectat (constructie utilaj, instalatie tehnologica) - Centrul Expozitional "Moldova" Iasi, in cadrul programului Phare 2004 - 2006, Coeziune Economica si Sociala, Proiecte Mari de Infrastructura Regionala.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane si Informatizare , Directia de Integrare Europeana, Comunicare si Dezvoltare, Directia Tehnica, Directia Arhitect Sef, Directia economica, Directia Financiar Contabila si Administrativ Directia Juridica, Cancelarie si Stare Civila vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba asocierea cu Consiliul Local al Municipiului Iasi in vederea infiintarii societatii de management a Centrului Expozitional "Moldova" Iasi;
Art.2
Se aproba mentinerea, intretinerea si dezvoltarea infrastructurii proiectului pe o perioada de minim 5 ani;
Art.3
Se aproba acoperirea costurilor operationale si de intretinere pe perioada de exploatare a proiectului (dar nu mai putin de 5 ani);
Art.4
Se aproba asigurarea contributiei locale, in numerar, la "costurile eligibile", acoperirea costurilor neeligibile si a tuturor eventualelor costuri suplimentare de constructie.
Art.5
Directia Organizare, Resurse Umane si Informatizare , Directia de Integrare Europeana, Comunicare si Dezvoltare, Directia Tehnica, Directia Arhitect Sef, Directia economica, Directia Financiar Contabila si Administrativ Directia Juridica, Cancelarie si Stare Civila vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba Actul Aditional la Acordul de Asociere incheiat intre Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Local al Municipiului Iasi pentru Centrul Expozitional « Moldova» Iasi, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Directorul Economic si Directorul Juridic sa semneze Actul Aditional.
Art.3
Directia Organizare, Resurse Umane si Informatizare , Directia de Integrare Europeana, Comunicare si Dezvoltare, Directia Tehnica, Directia Arhitect Sef, Directia economica, Directia Financiar Contabila si Administrativ Directia Juridica, Cancelarie si Stare Civila vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba asocierea cu Consiliul Local al Municipiului Iasi in vederea infiintarii Asociatiei "Centrul de Promovare Turistica - Iasi;
Art.2
Se aproba mentinerea, intretinerea si dezvoltarea infrastructurii proiectului pe o perioada de minim 5 ani;
Art.3
Se aproba acoperirea costurilor operationale si de intretinere pe perioada de exploatare a proiectului (dar nu mai putin de 5 ani);
Art.4
Se aproba asigurarea contributiei locale, in numerar, la "costurile eligibile", acoperirea costurilor neeligibile si a tuturor eventualelor costuri suplimentare de constructie.
Art.5
Directia Organizare, Resurse Umane si Informatizare , Directia de Integrare Europeana, Comunicare si Dezvoltare, Directia Tehnica, Directia Arhitect Sef, Directia economica, Directia Financiar Contabila si Administrativ Directia Juridica, Cancelarie si Stare Civila vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba Studiul de Fezabilitate, ridicare topografica, studiu geotehnic, studiu parament, expertiza tehnica, Design Brief/Schita de Proiect si a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul Reabilitarea si dezvoltarea turistica a ansamblului monument istoric "Manastirea Golia" - Iasi, in cadrul programului Phare 2004 - 2006, Coeziune Economica si Sociala, Proiecte Mari de Infrastructura Regionala.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane si Informatizare , Directia de Integrare Europeana, Comunicare si Dezvoltare, Directia Tehnica, Directia Arhitect Sef, Directia economica, Directia Financiar Contabila si Administrativ Directia Juridica, Cancelarie si Stare Civila vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba Studiul de Fezabilitate (S.F), Design Brief/Schita de Proiect si indicatorii tehnico - economici prevazuti in actele normative in vigoare la data elaborarii acestora pentru obiectivul proiectat (constructie, utilaj, instalatie tehnologica) - Centrul de Dezvoltare Economica Pascani, in cadrul programului Phare 2004 - 2006, Coeziune Economica si Sociala, Proiecte Mari de Infrastructura Regionala.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane si Informatizare , Directia de Integrare Europeana, Comunicare si Dezvoltare, Directia Tehnica, Directia Arhitect Sef, Directia economica, Directia Financiar Contabila si Administrativ Directia Juridica, Cancelarie si Stare Civila vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba asocierea cu Consiliul Local al Municipiului Pascani in vederea infiintarii societatii de management a "Centrului de Dezvoltare Economica Pascani";
Art.1
Se aproba asigurarea de catre Consiliul Judetean Iasi la capitolul "contributie locala" aferenta proiectului,a unei sume reprezentand 5% din totalul costurilor eligibile.
Art.1
Directia Organizare, Resurse Umane si Informatizare , Directia de Integrare Europeana, Comunicare si Dezvoltare, Directia Tehnica, Directia Arhitect Sef, Directia economica, Directia Financiar Contabila si Administrativ Directia Juridica, Cancelarie si Stare Civila vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba co-finantarea proiectului "Retehnologizarea si modernizarea statiilor de epurare din urmatoarele localitati ale judetului Iasi: Raducaneni, Belcesti, Podu Iloaiei, Vladeni, Tibanesti" cu suma de 360.000 euro din bugetul pe anul 2006 al Consiliului Judetean Iasi.
Art.2
Suma alocata constituie contributia proprie a Consiliului Judetean Iasi (40%) urmand ca 60% sa fie alocat de Administratia Fondului Pentru Mediu ca ajutor de stat, in conditiile in care cererea de finantare va fi aprobata.
Art.3
Directia Economica si Directia Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli rectificat, pentru anul 2005, al S.C.Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Iasi, conform Anexe; parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare catre S.C. Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Iasi, Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directia Juridicasi Cancelarie si Institutia Prefectului Judetului lasi.

Art.1
Aproba actul aditional la contractul de mandat nr.2788/2004, potrivit anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Pana la data de 12.10.2005, administratorul special de la S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. Iasi va prezenta un raport asupra activitatii desfasurate Comisiei economice, precum si Presedintelui Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Avizeaza vanzarea unor active, proprietatea S.C. LUCRARI DRUMURl SI PODURI S.A. Iasi, astfel cum sunt prevazute in lista anexa, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Imputemiceste A.G.A. din cadrul S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. Iasi pentru a duce la indeplinire prevederile art.l din prezenta hotarare.
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare persoanelor interesate si Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba modificarea incadrarii in categorii functionale a unor drumuri publice din judetul Iasi, conform anexei care face parte din prezenta hotarare.

Art.1
Se aproba modificarea incadrarii in categorii functionale a unor drumuri publice din judetul Iasi, conform anexei care face parte din prezenta hotarare.

Art.1
Se aproba demolarea podului vechi peste raul Jijia de pe DJ 249 E km.5+400 si valorificarea tablierului metalic prin licitatie.

Art.1
Se aproba achizitionarea a doua utilaje second - hand pentru deszapezirea si degivrarea pistei de decolare - aterizare la R.A. AEROPORTUL Iasi, conform ofertei tehnice si financiare prezentate in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Se aproba alocarea din fondul de rulment al Consiliul Judetean Iasi a sumei de 3 miliarde lei pentru achizitia a doua utilaje second - hand, conform art.l.
Art.3
Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al R.A.AEROPORTUL Iasi, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4
Directia Economica din cadrul Consiliului Judetean Iasi si R.A.AEROPORTUL Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.5
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare celor prevazuti la art.4, Directiei Tehnice si Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba participarea Universitatii de Medicina si Farmacie "Gr. T. Popa" Iasi la asocierea in participatiune constituita pentru organizarea si functionarea Parcului stiintific si tehnologic TEHNOPOLIS Iasi.
Art.2
In aplicarea art.l, se aproba actul aditional la contractul de asociere in participatiune incheiat in data de 18.07.2003, conform anexei nr.l, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3
In aplicarea art.1, se aproba actul aditional la contractul de administrare nr.l 0.510/01.11.2004, incheiat intre membrii asocierii in participatiune, pe de o parte, si societatea - administrator S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. IASI, pe de alta parte, conform anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Consiliului Local al Municipiului Iasi, Universitatii Tehnice « Gh. Asachi », Universitatii «Al. I. Cuza », Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara « Ion Ionescu De La Brad », Universitatii de Medicina si Farmacie "Gr. T. Popa" Iasi, S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. IASI si Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba lista spatiilor "CABINETE MEDICALE " ce fac obiectul Anexei 1 la prezenta hotarare aferente Centrului medical "Petru si Pavel" si Centrului medical "Nicolina" si Ambulatoriu Spitalului "Sfanta Maria", spatii ce urmeaza a fi vandute, in conformitate cu dispozitiile O.U.G. 110/2005.
Art.2
Se aproba organizarea licitatei publice privind desemnarea unui evaluator care sa intocmeasca"Raportul de evaluare al spatiilor si terenului aferent acestora" .
Art.3
Documentatia de licitate va fi elaborata prin grija Directei Tehnice - Biroul patrimoniu-Licitati.
Art.4
Presedintele Consiliului Judetan va desemna prin dispozitie componenta comisiei pentru vanzarea spatilor medicale, in conformitate cu dispozitiile art.6 alin.1 si 2 din OUG 110/2005.
Art.5
Se mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Iasi in vederea aprobarii documentatiei de licitatie privind desemnarea unui evaluator atestat.

Art.1
Se aproba preluarea din domeniul public al statului si din administrarea Autoritatii Nationale pentru Tineret, in domeniul public al judetului Iasi a imobilului situat in municipiul Iasi - "Tabara Ciric - Lac Ciric", identificat prin Anexa nr.1 la prezenta hotarare.
Art.2
Proiectul de Hotarare de Guvern va fi initiat la data comunicarii avizului Autoritatii Nationale pentru Tineret referitor la acordul privind transmiterea imobilului "Tabara Ciric - Lac Ciric", ce face obiectul art.1.
Art.3
Directia Tehnica - Biroul Patrimoniu-Licitatii va duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art.1
Se accepta donatia Fundatiei SERA Romania catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi asupra imobilului (constructie) situat in Iasi, str. Azilului nr.1 in suprafata de 3.500mp si valoare de 1.269.0254,60 RON cu destinatia de "Centru de asistenta complexa pentru copii cu disfunctii majore" aflat pe terenul proprietate a Consiliului Judetean Iasi .
Art.2
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare Directiei Tehnice- Biroul Patrimoniu Licitatii din cadrul Consiliului Judetean Iasi, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi si Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Aproba contractul nr.8145/12.08.2005 incheiat intre ANPDC Bucuresti, OPA Sera Romania Bucuresti si CJ. Iasi precum si DGASPC Iasi, avind ca obiect crearea unei retele de 30 asistenti maternali profesionisti pentru protectia copilului 0-2 ani separati temporar sau definitiv de familia lor si care trebuie sa beneficieze de protectie speciala la acesti asistenti maternali - parte integranta din prezenta hotarare; Art. 2 : Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Directia Economica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei.

Art.1
Aproba 5 Planuri Urbanistice Zonale si 16 Planuri Urbanistice de Detaliu avizate in Comisia de Urbanist mentionate in anexa parte integranta din prezenta hotarare.

Articol Unic
Mentine Hotarararea Consiliului Judetean Iasi nr.107 din 15.07.2005 privind nominalizarea si delimitarea ca zona expusa riscurilor naturale alunecari de teren ca legala si temeinica.

Art.1
Se aproba participarea d-Iui Paul Kmen - consilier judetean, ca reprezentant al Consiliului Judetean Iasi la Conferinta europeana" Copiii si politica tinerilor in Europa - Oportunitati pentru zonele urbane defavorizate" si la intalnirea pregatitoare din 4-5 octombrie 2005 la Berlin, RFG.
Art.2
Aproba cheltuielile aferente acestei deplasari conform H.G. 518/1995 cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3
Biroul Cancelarie va transmite copie de pe prezenta hotarare persoanei nominalizate la art.1, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Integrare Europeana, Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera, Directiei Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directiei Financiar Contabilitate si Institutia Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba participarea d-Iui Lucian Flaiser - Presedintele Consiliului Judetean Iasi - membru al Secretariatului Cartei Regiunilor Europei, la toate actiunile si evenimentele legate de organizarea Cartei Regiunilor Europei.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare persoanei nominalizate la art. 1, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Integrare Europeana, Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera, Directiei Juridice, Directiei Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directiei Financiar Contabilitate si Prefectului Iasi.

Art.1
Se aproba participarea d-Iui Lucian Flaiser - Presedintele Consiliului Judetean Iasi -ca membru titular in Comitetul Mixt Romania Comitetul Regiunilor (CoR), la toate actiunile si evenimentele impuse de agenda de lucru a acestui Comitet.
Art.1
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare persoanei nominalizate la art.1, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Integrare Europeana, Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera, Directiei Juridice, Directiei Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directiei Financiar Contabilitate si Prefectului Iasi

Art.1
Se aproba participarea d-nei Mirela Dobresanciuc - consilier judetean la manifestarile privind dezvoltarea economica, constructia europeana si schimbul de experienta inter-comunitati, organizate la Chateauneuf du Rhone (Franta) de Asociatia Primariilor din Regiunea Drome in perioada 12 - 17 octombrie 2005;
Art.2
Cheltuielile aferente acestei deplasari, respectiv biletele de avion, cazarea, masa si transferurile pe plan local vor fi asigurate de organizatori, Consiliul Judetean Iasi urmand a suporta diurna si asigurarea de calatorie, conform H.G. 518/1995 cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.1
Aproba participarea d-Iui Lucian Flaiser - Presedintele Consiliului Judetean Iasi la inaugurarea Biroului UNCJR de la Bruxelles care va avea loc in data de 11 octombrie 2005.
Art.2
Aproba cheltuielile aferente acestei deplasari conform H.G. 518/1995 cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.1
Aproba modificarea textului Acordului de Colaborare intre Consiliul Judetean Iasi, Romania si Administratia Regionala de Stat Odessa, Consiliul Regional Odessa, Ucraina semnat in martie 1999 conform anexei, parte integranta a prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba preturile pentru apa potabila produsa, transportata si vanduta catre operatorii terti din judetul Neamt in vederea redistribuirii, dupa cum urmeaza:

Specificatie Pret/Tarif pentru populatie lei/mc Pret/Tarif pentru rest utilizatori lei/mc
Apa potabila produsa si transportata in vederea redistribuirii 1,31 1,10

Art.2
Pretul pentru productia, transportul si vanzarea apei potabile catre populatie contine T.V.A. in cota de 19%, conform prevederilor legale.
Art.3
Pretul pentru productia, transportul si vanzarea apei potabile catre rest utilizatori nu contine T.V.A.
Art.4
Biroul Relatii cu Publicul va asigura comunicarea prezentei hotarari in presa, iar Biroul Cancelarie va asigura comunicarea catre R.A.J.A.C. Iasi, Directia Economicasi Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Aprobarea programului de investitii rectificat pe anul 2005 al R.A.J.A.C. Iasi.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare catre R.A.J.A.C. Iasi, Directia Economica, Directia Juridica si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Aproba Acordul de Colaborare intre Consiliul Judetean Iasi, Romania si Administratia Regionala de Stat Vinnitsa, conform anexei, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare Directiei Juridice, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Integrare Europeana, Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Aproba stabilirea relatiilor de parteneriat si colaborare intre Consiliul Judetean Iasi, Romania si Administratia Regionala Pskov, Federatia Rusa.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Integrare Europeana, Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera, Directiei Juridice si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Aproba plata sumei de 8.169,10 EURO, reprezentand cotizatia de membru in Euroregiunea Siret - Prut - Nistru pentru anul 2005, din bugetul Consiliului Judetean Iasi.
Art.2
Directia Economica si Directia Financiar - Contabila si Administrativ vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari
Art.3

Art.1
Aproba participarea Consiliului Judetean Iasi alaturi de de membrii Asocierii in participatiune constituita pentru organizarea si functionarea Parcului Stiintific si Tehnologic -Tehnopolis , in cadrul Programului national "Dezvoltarea infrastructurii de inovarea si transfer tehnologic-INFRATECH".
Art.2
Aproba majorarea aportului Consiliului Judetean Iasi la Asocierea in participatiune cu suma de 103.854,55 RON.

Art.1
Se modifica componenta Comisiei pentru Protectia Copilului Iasi, dupa cum urmeaza:
Presedinte:

 • Ion Serbina - Secretar General al Judetului Iasi;

Vicepresedinte:

 • Pintilie Penciuc - Director Executiv Adjunct Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului;

Membri:

 • Olimpia Macovei - medic specialist pediatru, reprezentant al Directia de Sanatate Publica Iasi;
 • Mariana Pop - psihopedagog, reprezentant al Inspectoratului Scolar Judetean Iasi;
 • Daniela Livia Doltu - reprezentant al Inspectoratului Teritorial de Politie Iasi;
 • Janeta Radulescu - reprezentant al Directiei Muncii si Solidaritatii Sociale Iasi;
 • Catalin Luca - reprezentant al organismelor private autorizate, Asociatia "Alternative Sociale".

Art.2
Serviciul Cancelarie va comlmica copii de pe prezenta Hotarare membrilor Comisiei nominalizati la art.1 si Prefecturii judetului Iasi.

Art.1
Se constituie Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulte, care va functiona in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi si in coordonarea metodologica a Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Bucuresti, in urmatoarea componenta:

Presedinte:

 • Dr. Dumitriu Lucia - medic primar expertiza;

Membri:

 • Dr. Loghin Irina - Medic specialist - desemnat de catre Directia de Sanatate Publica;
 • Romeo Barboselu - reprezentant desemnat de organizatiile neguvernamentale autorizate;
 • Simona Sandu - psiholog
 • Mihaela Popa - psiholog
 • Elena Matei - asistent social
 • Roxana Tordai - asistent social

Art.2
Doamna dr. Dumitriu Lucia va ocupa functia de presedinte al comisiei de evaluare a persoanelor" cu handicap adulte temporar, pana la organizarea concursului pentru ocuparea acestui post.
Art.3
Drepturile si obligatiile membrilor Comisiei de evaluare a Persoanelor cu handicap adulte sunt cele prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi
Art.4
Membrii comisiei au dreptul la o indemnizatie lunara in procent de 15 % din indemnizatia Presedintelui Consiliului Judetean Iasi si se acorda proportional cu numarul de sedinte la care a participat in luna respectiva.
Art.5
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea Consiliului Judetean nr. 190/21. 12.2004 ;
Art.6
Biroul Cancelarie va comunica in copie prezenta hotarare persoanelor nominalizate la art. 1 , Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Directiei Organizare, Resurse umane, Informatizare , Directiei Economice din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Prefecturii judetului Iasi.

Art.1
Aproba studiul de fezabilitate elaborat de catre SC PROMRAX S.R.L. IASI - Realizare Complex Servicii Destinat Ocrotirii Copilului cu Deficiente Mentale, B-dul C.A.Rosetti nr.26 Iasi - parte integranta din prezenta Hotarare.
Art.2
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Directia Economica si Directia Tehnica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei.

Art.1
Se aproba Conventia de parteneiat incheiata intre Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Local al Municipiului Iasi prevazuta in Anexa nr.1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Se aproba Protocolul de colaborare incheiat intre autoritatile publice locale implicate in asigurarea conditiilor tehnice si financiare privind functionarea in conditii optime a SMURD Iasi si a elicopterului sanitar, prevazut in Anexa alin.2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3
Directia Economica, Directia Juridica si Cancelarie, Directia Financiar Contabila si Administrativ vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Articol unic
Membrii consiliilor de administratie si persoanele care detin functii de conducere in cadrul regiilor autonome de interes judetean - R.A.J.A.C. Iasi si R.A. AEROPORTUL IASI -, al societatilor comerciale la care Consiliul Judetean Iasi este actionar - S.C. L.D.P. S.A. Iasi, S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iasi -, precum si al celorlalte institutii aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Iasi vor depune declaratiile de avere si de interese la Directia Organizare, Resurse Umane si Informatizare din cadrul Consiliului Judetean Iasi, in vederea afisarii acestora pe site-ul Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se respinge cererea formulata de d-nul Vasile Dobrea domiciliat in municipiul Iasi, strada Ion Creanga nr.53, bl. T3, et. 7, ap.29, prin care s-a solicitat concesionarea terenului proprietate publica a judetului Iasi, aflat in administrarea Spitalului Clinic de Urgenta "Sf. Treime" Iasi, in suprafata de 120 mp, situat in municipiul Iasi, strada Ateneului nr.2, teren aferent constructiei cu destinatia de spatiu comercial, proprietatea petentului dobandita prin adjudecarea licitatiei organizata de Directia Generala a Finantelor Publice Iasi.
Art.2
(1) Se aproba inchirierea terenului ce face obiectul art.1 pana la 31.06.2008.
(2) Contractul de inchiriere va fi incheiat de titularul dreptului de administrare, Spitalul Clinic de Urgenta "Sf. Treime" Iasi, cu respectarea cuantumului tarifelor lunare de inchiriere statuate prin Hotararea Consiliului Judetean lasi nr.171/2004 si modificat numai in conditiile in care actul administrativ invocat va suferi modificari.
(3) Sumele incasate din inchirierea terenului ce face obiectul prezentei hotarari vor fi virate lunar, in procent de 50% in contul Consiliului Judetean Iasi in conformitate cu dispozitiile art.16 din Legea nr.213/1998.
(4) Spitalului Clinic de Urgenta "Sf. Treime" Iasi va comunica Consiliului Judetean Iasi un exemplar din contractul de inchirere in termen maxim de 5 (cinci) zile de la prefectarea acestuia.

Art.1
Ia act de folosirea solutiilor alternative pentru drumurile judetene, respectiv "Stabilizarea prin Reciclare la rece "in situ" cu bitum spumant si / sau alti lianti cu reciclatorul WR 2500 .
Art.2
Ia act de folosirea solutiilor alternative pentru drumurile comunale de pamant sau partial pietruite , respectiv Stabilizarea patului drumului cu stabilizator.
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare S.P.A.D.J.Iasi, C.J.Iasi si Prefectului judetului Iasi.

Art.1
Se respinge cererea formulata de Oficiul Judetean de Consultanta Agricola Iasi - Agentia Nationala de Consultanta prin care se solicita transmiterea imobilului situat in municipiul Iasi, soseaua Bucium nr.80 din domeniul public al judetului Iasi si din administrarea Consiliului Judetean Iasi in domeniul public al statului si in administrarea Oficiului Judetean de Consultanta Agricola Iasi, motivat de faptul ca regimul juridic al bunului imobil in cauza a fost statuat prin Decizia nr.38/1994 pronuntata de Curtea Suprema de Justitie si este atestat prin Hotararea Guvernului nr.1354/2001 in domeniul public al judetului Iasi.
Art.2
Serviciul cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Oficiului Judetean de Consultanta Agricola Iasi - Agentia Nationala de Consultanta Agricola cu sediul in municipiul Iasi, b-dul Stefan cel Mare si Sfant nr.47-49, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice-Biroul Patrimoniu-Licitatii, Directiei Economice, Directiei Financiar-Contabile si Administrativ, si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se respinge cererea formulata de Societatea Comerciala "MUDOR-EX" S.A. Iasi prin care se solicita concesionarea terenului proprietate publica a judetului Iasi, aferent Statiei de pompare administrata de Regia Autonoma Apa Canal Iasi, in suprafata de 5000 mp, amplasat in municipiul Iasi, zona Pacurari, motivat de faptul ca terenul in cauza constituie zona de protectia a Statiei de pompare.
Art.2
Serviciul cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Societatii Comerciale « MUDOR-EX » S.A. Iasi, cu sediul in municipiul Iasi, strada S.Silvestru nr.9, Directiei Juridice si Cancelarie, Directiei Tehnice Biroul Patrimoniu-Licitatii, Regiei Autonome Apa Canal Iasi si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba efectuarea demersurilor necesare preluarii in proprietatea judetului Iasi si in administrarea Regiei Autonome "Aeroportul Iasi" a terenului aflat in proprietatea publica a statului, administrat de U.M. 02033 si folosit de U.M.01174 lasi, situat in municipiul Iasi in vecinatatea incintei Aeroportului International Iasi pentru realizarea lucrarilor de extindere pista decolare-aterizare.
Art.2
Initiativa preluarii va fi finalizata in conditiile in care studiile de prefezabilitate si de fezabilitate ce urmeaza a fi elaborate pentru realizarea obiectivului "Modernizarea Aeroportului International Iasi" vor recomanda oportunitatea si eficienta extinderii pistei de decolare-aterizare spre sud si numai in cazul in care Ministerul Apararii Nationale dispune dezafectarea unitatii militare ce ocupa terenul mentionat la art.1.

Art.1
Aproba achizitionarea unui microbuz (8+1 locuri) pentru deplasarea delegatiilor Consiliului Judetean Iasi si a delegatiilor straine care viziteaza judetul Iasi

Art.1
Se aproba trecerea din domeniul public al judetului Iasi si din administrarea Spitalului Clinic de Urgente Sf.Maria, domeniul privat al Consiliului Judetean Iasi si in administrarea Spitalului Sf.Maria, a terenului in suprafata de 634 mp, in vederea retrocedarii acestuia d-lui Dobre Stanciu si d-nei Dobre Sevastita, conform prevederilor Legii 10/2001.
Art.2
Restituirea in natura se va face prin emiterea dispozitiei Presedintele Consiliului Judetean Iasi, in baza referatului emis de Comisia tehnica de aplicare a Legii 10/2001.

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Iasi, conform anexelor 1 si 2 , parte integranta a prezentei hotarairi.
Art.2
Scoaterea la concurs si angajarea personalului in 2006 se va face tinaind cont strict de sumele aprobate in bugetul pe 2006 pentru aceasta directie si de spatiile existente in care isi desfasoara activitatea.
Art.3
Directia Economica , Directia Organizare , Resurse Umane, Informatizare din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarairi.