Hotărâri ale sedinţei din data de 15-07-2005


Art.1
Aproba redistribuirea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat alocate judetului iasi pe anul 2005, potrivit anexei la prezenta.
Art.2
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Economice,Consiliului Local Holboca, Consiliului Local Barnova Consiliului Local Tomesti,Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Prefecturii Judetului Iasi.

Art.1
Aproba repartizarea sumei de 9581214 mii lei din Fondul de rulment al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2005, Directiei Genreale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi pentru realizarea unor obiective de investitii, conform anexei la prezenta.
Art.2
Directia Economica vaduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba participarea Consiliului Judetean Iasi la realizarea proiectului cadru "Solaris" pentru sustinerea copiilor din Romania, in cadrul Programului Micro Proiect "Investitii per la promozione dell acttivita di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale".
Art.2
Se aproba alocarea sumei de 12.500 EURO pentru realizarea proiectului cadru "Solaris" din care 6250 Euro contributie financiara si 6250 Euro contributie in resurse umane si logistica.
Art.3
Directia de Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare si Directia Economica vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se insuseste Protocolul de Parteneriat COORDONAREA COMUNICARII PRIVIND ADERAREA LA UNIUNEA EUROPEANA, incheiat intre Consiliul Judetean Iasi si Delegatia Comisiei Europene in data de 26 mai 2005-06-06,conform anexei parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare persoanelor interesate,Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Integrare Europeana, Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera si Prefecturii Judetului Iasi.

Art.1
In vederea efectuarii Studiului de fezabilitate "Alimentare cu apa si canalizare in comunele Aroneanu, Barnova, Ciurea, Holboca, Letcani, Miroslava, Popricani, Rediu,Schitu-Duca, Valea-Lupului, Victoria, Tomesti, Ungheni", se aproba asocierea Consiliului Judetean Iasi cu autoritatile comunelor mentionate anterior potrivit Conventiei - model, Anexa 1 la prezenta hotarare.
Art.2
In aplicarea prevederilor art. 1 se aproba repartizarea de 8560 milioane lei (856.000 RON) din Fondul pentru proiecte si investitii pe anul 2005, conform Anexei 2 la prezenta hotarare.
Art.3Directia Economica si Tehnica vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba Regulamentul de Ordine Interioara a aparatului in conformitate cu anexa 1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare se va ingriji de ducerea la indeplinire a prezentei hotarari in sensul difuzarii la fiecare directie si compartiment distinct pentru luare la cunostinta sub semnatura de catre toti salariatii.

Art.1
Aproba organigrama si Statul de functii pentru Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Iasi conform anexelor 1 si 2, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba modelul legitimatiei de consilier judetean si semnul distinctiv al calitatii de consilier judetean conform Anexei la prezenta hotarare;
Art.2
Biroul Patrimoniu Licitatii din cadrul Directiei Tehnice va duce la indeplinire procedurile legale pentru desemnarea societatii care va confectiona legitimatiile si semnele distinctive ale consilierilor judeteni, conform specificatiilor tehnice din Anexa;
Art.3
Gestionarea si distribuirea legitimatiilor si semnelor distinctive ale consilierilor judeteni se va face prin grija Directiei Organizare, Resurse Umane si Informatizare.

Art.1
Se aproba nominalizarea si delimitarea ca zona expusa riscurilor naturale - alunecari de teren a suprafetei de teren din municipiul Iasi, cuprinsa intre Str. Vulpe, Str.T.Savescu, Str. Albinet, Malul Drept al piraului Calcaina, str. Poligon, str. Sarariei, Stradela Sarariei si str. Sararie din Municipiul Iasi conform Anexei parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Se aproba interdictia de construire instituita in zona delimitata prin art.1, cu exceptia lucrarilor de amenajare sau executie a constructiilor care au drept scop, limitarea efectelor alunecarii, precum si a lucrarilor de consolidare, reparatii, mansardare cu materiale usoare a locuintelor. Nu se admite executia de fundatii masive sau redimensionarea celor existente.
Art.3
Se aproba cuantumul amenzilor de la 250.000 lei pana la 50.000.000 lei, pentru sanctionarea contraventiilor, in cazul nerespectarii art.2. Sanctiunea se constata de catre imputernicitii primarului si se aplica persoanelor fizice si juridice.Prevederile prezentei hotarari se completeaza cu reglementarile legale in vigoare - Legea nr. 50/1991, republicata-2004, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si respectiv O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4
La data adoptarii prezentei, prevederile prezentei Hotararii Consiliul Judetean Iasi - H.C.J. nr. 94/09.08.2001, isi inceteaza valabilitatea.
Art.5
Prevederile hotararii vor fi duse la indeplinire de catre Consiliile Locale si Consiliul Judetean Iasi prin directiile de specialitate. Consiliile Locale vor delimita zonele expuse riscurilor naturale si vor inainta la Consiliul Judetean propunerile pentru emiterea hotararilor de nominalizare a zonelor respective si instituirea regimului de protectie.

Modificată prin HCJ nr. 361 din 18.12.2012

Art.1
Aproba un numar de 114 certificate de urbanism si 16 autorizatii de construire eliberate in perioada 01 aprilie 2005 -31 mai 2005, 5 Planuri Urbanistice Zonale, 25 Planuri Urbanistice de Detaliu si 2 Planuri Urbanistice Generale avizate in Comisia de Urbanism si mentionate in listele anexa ce fac parte din prezenta hotarare.

Art.1
Se accepta donatia facuta de Fundatia ASED Iasi si Asociatia SPEhRO Elvetia. Obiectul donatiei il constituie Centrul REVIS cu patrimoniul din Anexa I si Anexa II. Centrul REVIS va functiona fara personalitate juridica in subordonarea Directiei Generale de Asistena Sociala si Protectia Copilului Iasi, ca si componenta functionala a Centrului de Ingrijire si Asistenta Harlau, avand ca obiect de activitate formarea profesionala a persoanelor cu handicap.
Art.2
Finantarea se va face din bugetul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi acordat Centrului de Ingrijire si Asistenta Harlau, din sume alocate de la bugetul de stat, precum si din sume provenite din fonduri extrabugetare, donatii, sponsorizari sau alte contributii din partea persoanelor fizice si juridice din tara si din strainatate, precum si din alte surse cu respectarea legislatiei in domeniu.

Art.1
Aproba sudiul de fezabilitate elaborat de catre SC INSTCOMP GRUP SUCEAVA S.A. - Montare centrala tehnica si reabilitare retele exterioare de agent termic la Centrul de plasament Galata din str. Azilului nr.1 Iasi - parte integranta din prezenta Hotarare.
Art.2
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Directia Econamica si Directia Tehnica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei.

Art.1
Aproba studiul de fezabilitate elaborat de catre SC INSTCOMP GRUP SUCEAVA S.A. - Reabilitare retele exterioare de apa si abur tehnologic de joasa presiune la Centrul de plasament Ion Holban din str. Pantelimon Halipa nr.16, Iasi- parte integranta din prezenta Hotarare.
Art.2
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului,Directia Economica si Directia Tehnica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei.

Art.1
Aproba studiul de fezabilitate elaborat de catre SC INSTCOMP GRUP SUCEAVA S.A. - Montare centrala termica si reabilitare instalatii interioare incalzire si apa calda menajera la Centrul de Plasament I.C.Bratianu, din str. I.C.Bratianu nr.4, Iasi - parte integranta din prezenta Hotarare.
Art.2
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Directia Economica si Directia Tehnica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei.

Art.1
Aproba studiul de fezabilitate elaborat de catre SC INSTCOM GRUP SUCEAVA S.A. - Montare centrala termica la Centrul de Plasament Hospice din str. Azilului nr.1 Iasi- parte integranta din prezenta Hotarare.
Art.2
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Directia Economica si Directia Tehnica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei.

Art.1
Aproba studiul de fezabilitate elaborat de catre SC INSTCOMP GRUP SUCEAVA S.A.- Montare centrala tehnica la Modul familial (apartament) din str. Decebal nr.29, bloc Z13, sc.B, et.3, ap.12 Iasi- parte integranta din prezenta Hotarare.
Art.2
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Directia Economica si Directia Tehnica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei.

Art.1
Aproba studiul de fezabilitate elaborat de catre SC INSTCOMP GRUP SUCEAVA SA - Montare centrala termica la Modul familial (apartament) din str. Orientului nr.17, bl.809. sc.C, parter, ap.3 Iasi - parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Directia Economica si Directia Tehnica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba studiul de fezabilitate elaborat de catre SC INSTCOMP GRUP SUCEAVA SA - Montare centrala termica la Modul familial (apartament) din str. Arges nr.15, bl.D2,et.4, ap.4 Iasi - parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Directia Economica si Directia Tehnica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba studiul de fezabilitate elaborat de catre SC INSTCOMP GRUP SUCEAVA SA - Montare centrala termica la Modul familial (apartament) din str. Columnei nr.6, bl.O2, et.2, ap.9 Iasi - parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Directia Economica si Directia Tehnica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba studiul de fezabilitate elaborat de catre SC INSTCOMP GRUP SUCEAVA SA - Montare centrala termica la Modul familial (apartament) din bd. Dacia nr.59, bl. DD7, et.8, ap.29 Iasi - parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Directia Economica si Directia Tehnica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba studiul de fezabilitate elaborat de catre SC PSEUDO CLASIC SRL - Centrul de integrare prin terapie ocupationala pentru persoane cu dizabilitati, localitatea Popricani, jud. Iasi - parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Directia Economica si Directia Tehnica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba studiul de fezabilitate elaborat de catre SC PSEUDO CLASIC SRL - Centrul de tip Hospice pentru persoane lipsite de autonomie, localitatea Harlau, jud.Iasi - parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Directia Economica si Directia Tehnica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se modifica componenta Comisiei Judetene Anti-Saracie si Promovarea Incluziunii Sociale dupa cum urmeaza:
PRESEDINTI:
- Prefectul judetului Iasi
- Presedintele Consiliului Judetean Iasi
MEMBRI:
- Primarul municipiului Iasi
- Directorul Serviciului de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara - municipiul Iasi
- Primarul municipiului Pascani
- Directorul Serviciului de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara - municipiul Pascani
- Primarul orasului Tg. Frumos
- Directorul Serviciului de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara - oras Tg. Frumos
- Primarul orasului Harlau
- Directorul Serviciului de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara - oras Harlau
- Primarul comunei Ciurea
- Primarul comunei Lungani
- Primarul comunei Mironeasa
- Primarul comunei Motca
- Primarul comunei Dolhesti
- Secretarul General al judetului Iasi
- Directorul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
- Directorul Directiei de Munca, Familie si Solidaritate Sociala
- Directorul Directiei Judetene de Statistica Iasi
- Inspector General al Inspectoratului Judetean Scolar Iasi
- Directorul Directiei de Sanatate Publica Iasi
- Presedintele Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Iasi
- Directorul Casei Judetene de Pensii Iasi
- Directorul Directiei Generale pentru Agricultura Iasi
- Directorul Oficiului Judetean pentru Consultanta Agricola Iasi
- Comisarul Sef al Inspectoratului Judetean de Politie Iasi
- Directorul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Iasi
- Directorul Directiei Sanitar Veterinare Iasi
- Directorul Oficiului pentru Protectia Consumatorului Iasi
- Seful Oficiului Teritorial Iasi - Agentia Nationala pentru Locuinte
- Reprezentantii sindicatelor
- Reprezentantii patronatelor
- Reprezentantii ONG - urilor
- Reprezentanti din mediul academic/universitati (Fac. Sociologie si Asistenta Sociala, Psihopedagogie speciala, Psihologie, Politici Sociale, Centre de Cercetare)
- Coordonator Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) - Sucursala Iasi
Art.2
Comisiei Judetene Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale ii revin urmatoarele sarcini:
- Elaborarea unei diagnoze privind problemele social economice ale judetului;
- Elaborarea Planurilor Judetene Anti-Saracie si Promovarea Incluziunii Sociale;
- Coordonarea implementarii Planurilor Judetene;
- Monitorizarea programelor legate de saracie si excluziunea sociala, aflate in derulare;
- Elaborarea de rapoarte semestriale si anuale;
- Stabilirea pe parcurs a eventualelor corectii in planul de masuri pe baza evaluarilor cuprinse in rapoarte;
- Crearea unei baze de date sociale la nivel judetean;
- Realizarea de studii/analize/investigatii pe esantioane reprezentative la nivel judetean;
- Organizarea grupurilor de lucru cu specialisti in domeniu;
- Selectarea ONG-urilor care pot realiza programe sociale; evaluarea acestor programe; monitorizarea si acreditarea acestora.
Art.3
Comisia Judeteana Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale va elabora Regulamentul propriu de functionare, care va fi aprobat prin hotararea Consiliului Judetean Iasi.
Art.4
Convocarea membrilor Comisiei se va face in scris, de catre Prefectul Judetului Iasi si Presedintele Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se avizeaza Raportul cu privire la indicatorii indeplinirii Planului Judetean Anti-Saracie si Promovarea Incluziunii Sociale pentru anul 2004 si se aproba Planul Judetean Anti-Saracie si Promovarea Incluziunii Sociale pentru perioada 2005-2008.
Art.2
Institutiile membre CJASPIS vor coordona implementarea obiectivelor propuse in Planul Judetean si vor stabili pe parcurs eventualele corectii in planul de masuri pe baza evaluarilor cuprinse in rapoarte.
Art.3
Institutiile membre CJASPIS vor oferi datele Secretariatului Tehnic pentru intocmirea rapoartelor periodice privind stadiul indeplinirii obiectivelor.

Art.1
Se aproba Programul Activitatilor Edilitar-Gospodaresti pentru anul 2005.
Art.2
Compartimentul Coordonarea Consiliilor Locale va urmari modul de ducere la indeplinire a respectivului program, aprobat prin prezenta hotarare.

Art.unic
Proroga analiza plangerilor prealabile formulate de PREFECTUL JUDETULUI IASI si SC DELTA PRESS INVESTMENT SRL IASI impotriva Hotararii CJ Iasi nr. 90/10.05.2005 pentru proxima sedinta a Plenului Consiliului Judetean Iasi, data pana la care comisiile de specialitate, pe baza punctelor de vedere ale specialistilor din cadrul Directiei Tehnice, vor formula concluzii la Raportul de evaluare intocmit de SC EXPERT BUILIDINGS SRL IASI asupra imbunatatirilor efectuate de SC DELTA PRESS INVESTMENT SRL la imobilul din Iasi, str. Codrescu nr.6.

Art.1
Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare a Comisiei socio-economice de examinare si avizare a implementarii structurilor de vanzare cu amanuntul, cu suprafata mare, conform Anexei parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2005, conform anexelor 1 si 1A si de repartizare a influentelor la sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2005, conform anexelor 2 si 3 la prezenta.
Art.2
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba Conventia semnata la data de 08.06.2005 de Presedintele Consiliului Judetean Iasi si Ministrul Sanatatii cu privire la transmiterea in folosinta gratuita a terenului din Iasi in suprafata de 22.500 mp din proprietatea publica a statului in administrarea Ministerului Sanatatii catre Consiliul Judetean Iasi in vederea executarii si finalizarii lucrarilor de folosinta generala care vor deservi 11 blocuri de locuinte pentru medicii rezidenti, conform Anexei 1 parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Se rectifica bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi cu suma de 930 mii RON, conform Anexei 2, reprezentand fonduri alocate de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, dupa cum urmeaza:
- la venituri:
+930 mii RON "Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea lucrarilor aferente strazilor care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de locuinte noi".
- la cheltuieli:
+930 RON - cap. 68.02 "Transporturi si Comunicatii" - cheltuieli de capital.

Art.1
Aproba elaborarea studiului de fezabilitate si documentatiei tehnice pentru lucrarea "Consolidare DJ 249 Holboca-Cristesti km. 5+562" in valoare de 73.440 lei RON.
Art.2
Serviciul public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi va duce la indeplinire prevederile acestei hotarari.

Art.1
Aproba virarea, in contul Consiliului Judetean Iasi destinat sinistratilor, a indemnizatiilor consilierilor judeteni aferente lunii iunie 2005.
Art.2
Directia Financiar-Contabila si Administrativ va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se avizeaza suplimentarea Programului de transport rutier de persoane prin curse regulate a judetului Iasi 2005-2008 aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 72/10.05.2005 cu urmatoarele trasee:
Uricani - Iasi
Prosalnici - Cornesti - Iasi
Dolhesti - Coropceni - Iasi
Iasi - Movileni (prin Popricani)
Traseele vor fi efectuate cu microbuze cate 3 curse tur-retur zilnic, conform graficelor de circulatie armonizate de A.R.R. Iasi.
Art.2
Mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Iasi pentru a dispune avizarea suplimentarilor si modificarilor in cazuri fundamentate ori de cate ori este necesar.
Art.3
Compartimentul Coordonare transport intra si interjudetean limitrof va duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art.1
Se insuseste Minuta incheiata la sediul Consiliului Judetean Iasi in data de 12.07.2005, cu reprezentanti ai consilierilor judeteni conform Anexei parte integranta din prezenta hotarare.