Hotărâri ale sedinţei din data de 06-06-2005


Art.1
Se aproba varianta vanzarii integrale a pachetului de actiuni la Societatea Comerciala "Lucrari Drumuri si Poduri" SA Iasi.
Art.2
Dosarul de privatizare, precum si intreaga documentatie de privatizare a SC "Lucrari Drumuri si Poduri" SA Iasi vor fi elaborate in functie de varianta de privatizare nominalizata la art.1, forma finala fiind supusa aprobarii autoritatii deliberative a Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se aproba inchirierea imobilelor, proprietate publica a judetului Iasi, administrate de Consiliul Judetean, situate in municipiul Iasi in strada Codrescu nr.6 identificate in anexa - parte integranta a prezentei hotarari, pe o durata de 3 ani si 6 luni.
(2)- Imobilele vor fi inchiriate pentru desfasurarea activitatilor nominalizate prin Hotararea Consiliului Judetean nr.171/21.12.2004.
(3)- Pretul de pornire este cel aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.171/21.12.2004, pentru fiecare dintre activitatile mentionate la alin.anterior.
Art.2
Inchirierea imobilelor mentionate la art.1 se face prin licitatie publica deschisa, iar anuntul de participare va fi publicat pe site-ul Consiliului Judetean Iasi, in doua cotidiene locale si doua cotidiene nationale.
Art.3
Documentatia pentru licitatie va fi elaborata de Directia Tehnica - Biroul Patrimoniu- Licitatii.
Art.4
Presedintele Consiliului Judetean va desemna prin dispozitie componenta comisiei pentru analiza, evaluarea si adjudecarea ofertelor de pret.
Art.5
Se mandateaza Presedintele Consiliului Judetean in vederea aprobarii documentatiei de licitatie si semnarii contractelor de inchiriere cu ofertantii desemnati castigatori.

Art.1
Se aproba transmiterea imobilului - identificat in anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare - proprietate publica a judetului Iasi, strada Codrescu nr.6 din administrasrea Consiliului Judetean Iasi in administrarea Biroului Regional 1 Nord-Est- Agentia Sapard-Ministrul Agriculturii,Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu destinatia de sediu alocat desfasurarii activitatii statuate prin dispozitiile legale ce reglementeaza activitatea Biroului Regional 1 Nord-Est.
Art.2
(1)Dreptul de administrare va fi exercitat de Biroul Regional 1 Nord-Est - Agentia Sapard - Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale pe o durata de 10 ani.
(2)Consiliul Judetean Iasi va revoca dreptul de administrare numai in conditiile destinatiei actuale, incetarii activitatii Biroului Regional 1 Nord Est sau pentru cauza de utilitate publica de interes judetean.
Investitiile ce vor fi efectuate de catre titularul acestuia, in conditiile legii, numai cu acordul prealabil al proprietarului si vor ramanein proprietatea publica a judetuluiIasi fara ca proprietarulsa datoreze in cazul incetarii dreptului de administrare contravaloarea acestora.
Art.3
Protocolul de predare preluare se va perfecta intre partile interesate in termen de cel mult de 30 de zile de la data comunicarii prezentei hotarari.

Art.1
Aproba alocarea sumeide 5800000 mii lei din fondul de rulment al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2005, pentru "Centrul Expozitional Moldova".
Art.2
Directia Economica va duce la indeplimnire prevederile prezentei hotarari.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Economice,Directiei Financiar Contabila si Administrativ, Directiei Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Prefecturii Judetului Iasi.

Art.1
Aproba alocarea sumei de 4970000 mii lei din fondul de rulment al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2005, pentru proiectul "Reabilitarea si dezvoltarea turistica a ansamblului monument istoric Manastirea Golia Iasi".
Art.2
In mod corespunzator se modifica si prevederile art.4 din Acordul de Asociere incheiat intre Consiliul Judetean Iasi si Consiliul local Municipal Iasi prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 150/2004, in sensul ca:"Cele doua autorizatii, Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Local Municipal Iasi vor participa in solidar la achitarea costurilor datorate depasirii contractului de constructie precum si a tuturor costurilor asociate cu pregatirea proiectului de elaborare a aplicatiei".