Hotărâri ale sedinţei din data de 10-03-2005


Articol unic
Ia act de Raportul de activitate al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2004 si stadiul realizarii Hotararilor Consiluilui Judetean Iasi, conform anexei parte integranta din perzenta hotarare.

Articol unic
Ia act de Stadiul investitiilor judetului Iasi coordonate de Consiliul Judetean Iasi in colaborare cu Consiliile locale de pe teritoriul judetului Iasi precum si de Programul investitional pentru perioada 2005-2008.

Art.1
Se avizeaza obiectivele si criteriile de performanta pentru directorul general al RAJAC Iasi ing. Toma Ion, conform anexei, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Consiliul de administratie al RAJAC Iasi are obligatia sa analizeze si sa urmareasca indeplinirea criteriilor si obiectivelor de performanta si sa informeze Consiliul Judetean Iasi, care va lua masuri in consecinta.
Art.3
Neindeplinirea criteriile si obiectivele de performanta intr-un procent mai mare de 30% conduce la prezentarea de catre Consiliul de administratie, in Plenul Consiliului Judetean, a unui raport asupra conditiilor care au generat aceasta, functie de care Consiliul Judetean va proceda la sanctionarea conducatorului regiei sau, dupa caz, va dispune schimbarea din functie a acestuia.

Art.1
Se avizeaza criteriile de performanta si indicatorii de referinta pentru directorul general al R.A. Aeroportul Iasi, domnul Rebegea Mitica, conform anexei, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Consiliul de administratie al RA Aeroportul Iasi are obligatia sa analizeze si sa urmareasca indeplinirea criteriilor de performanta si a indicatorilor de referinta si sa informeze Consiliul Judetean Iasi, care va lua masuri in consecinta.
Art.3
Neindeplinirea criteriilor si obiectivelor de performanta intr-un procent mai mare de 30% conduce la prezentarea, de catre Consiliul de administratie, in Plenul Consiliului Judetean, a unui raport asupra conditiilor care au generat aceasta, functie de care Consiliul Judetean va proceda la sanctionarea conducatorului regiei sau, dupa caz, va dispune schimbarea din functie a acestuia.

Art.1
Se avizeaza Contractul de performanta a directorului general al S.C. Lucrari Drumuri si Poduri S.A. domnul Liviu Tomulesei, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. Lucrari Drumuri si Poduri S.A.Iasi are obligatia sa urmareasca indeplinirea criteriilor si obiectivelor de performanta si sa informeze Consiliul Judetean Iasi, care va lua masuri in consecinta.
Art.3
Neindeplinirea criteriilor si obiectivelor de performanta intr-un procent mai mare de 30% conduce la prezentarea, de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in Plenul Consiliului Judetean, a unui raport asupra conditiilor care au generat aceasta, functie de care Consiliul Judetean va proceda la sanctionarea conducatorului societatii sau, dupa caz, va dispune schimbarea din functie a acestuia.

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru personalul din R.A. Aeroportul Iasi conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Salarizarea personalului se face conform contractului colectiv de munca incheiat la nivel de unitate in conformitate cu Legea 53/2003 - Codul Muncii.
Art.3
Directia Economica, Directia Organizare,Resurse Umane,Informatizare si RA Aeroportul Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba Statul de functii pentru Serviciul de Administarare a Drumurilor Judetene Iasi conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare,Resurse Umane,Informatizare si Serviciul Public de Administarare a Drumurilor Judetene Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba Statul de functii pentru Filarmonica "Moldova" Iasi conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare,Resurse Umane,Informatizare si Filarmonica "Moldova" Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru Biblioteca Judeteana "GH. Asachi" Iasi conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare,Resurse Umane,Informatizare si Biblioteca Judeteana "GH. Asachi" Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba Statul de functii pentru Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Iasi conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare,Resurse Umane,Informatizare si Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba Organigrama si Statul de functii pentru "Muzeul Literaturii Romane Iasi conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare,Resurse Umane,Informatizare si "Muzeul Literaturii Romane Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba Statul de functii pentru Teatrul "Luceafarul" Iasi conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare,Resurse Umane,Informatizare si Teatrul "Luceafarul" Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba strategia judeteana pentru protectia speciala si integrarea sociala a persoanelor cu handicap pentru anii 2005-2006, a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi.

Art.1
Se aproba propunerea de modificare a structurii bugetului propriu al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, in scopul acordarii sprijinului financiar pentru prevenirea abandonului nou-nascutului in maternitatile din Iasi si pentru reintegrarea copilului in familia naturala careia i se va acorda un ajutor lunar in valoare de 1500000 lei pe o perioada de 3 luni, cu posibilitatea prelungirii acesteia.

Art.1
Se aproba Planul judetean de servicii pentru persoanele cu handicap ce are ca scop crearea unui suport de protectie in vederea cresterii calitatii vietii acestora.

Art.1
Se aproba Planul judetean de restructurare a Centrului de Ingrijire si Asistenta Hirlau.

Art.1
Se aproba stoparea intrarii (institutionalizarii) beneficiarilor in Centrul de Ingrijire si Asistenta Hirlau.

Art.1
Se aproba diminuarea capacitatii Centrului de Ingrijire si Asistenta Hirlau cu numarul de beneficiari transferati in noile facilitati rezidentiale alternative ce vor fi create conform schemei de granturi din cadrul proiectului PHARE 2003/005-551.01.04

Art.1
Se aproba confinantarea de catre Consiliul Judetean Iasi a 10% din costul total al proiectelor care vor fi finantate prin Schema de granturi pentru reforma institutionala in sectorul protectiei persoanelor cu dizabilitati din cadrul proiectului PHARE 2003/005-551.01.04;
Art.2
Consiliul Judetean Iasi va asigura 80% din confinantare de 10% la semnarea contractului de finantare de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi iar restul de 20% vor fi asigurati in primul an de finantare.

Art.1
Se aproba prelungirea pe durata unui an a contractelor, de inchiriere dupa cum urmeaza:
1. Contract de inchiriere nr.24/1999, perfectat intre Consiliul Judetean Iasi si S.C. IMRAM S.R.L Iasi.
2. Contract de inchiriere nr.25/1999, perfectat intre Consiliul Judetean Iasi si S.C. AGROPREST S.R.L. Iasi.
3. Contract de inchiriere nr.20/1999, perfectat intre Consiliul Judetean Iasi si S.C. COMPANIA QUANTUM S.R.L. Iasi.
4. Contract de inchiriere nr.25bis/1999, perfectat intre Consiliul Judetean Iasi si S.C. PANIFCOM S.R.L. Iasi.
Directia Tehnica - Serviciul Patrimoniu-Licitatii va intocmi actul aditional prin care se convine modificarea art.3 Cap III din contractele de inchiriere ce fac obiectul aliniatului anterior, in sensul prelungirii duratei inchirierii.

Art.1
Aproba un numar de 98 certificate de urbanism si 21 autorizatii de construire eliberate in perioada 01-31 decembrie 2004, 49 certificate de urbanism si 11 autorizatii de construire eliberate in perioada 01-31 ianuarie 2005, 3 Planuri Urbanistice Zonale si 17 Planuri Urbanistice de Detaliu avizate in Comisia de Urbanism si mentionate in listele anexa ce fac parte din prezenta hotarare.

Art.1
Aproba propunerile de alocare a sumei de 1.900.000 mii lei din fondul de rulment al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2005, pentru cheltuieli de capital la Parcul Tehnologic Tehnopolis.
Art.2
Aproba propunerile de alocare a sumei de 1.018.740 mii lei din fondul de rulment al Consiliului Judetea Iasi pe anul 2005, pentru cheltuieli de capital PAT Podu Iloaiei(480.000 mii lei), PAT "Zona Metropolitana Iasi" (638.740 mii lei).
Art.3
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba propunerile de repartizare a sumei de 400.000 mii lei din Fondul de rezerva aprobat in bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2005,reprezentand valoarea cotizatiei la Asociatia Zona Metropolitana Iasi, potrivit anexelor la prezenta;
Art.1
Directia Economica si Directia Financiar Contabilitate si Administrativ vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
In vederea infiintarii "Asociatiei Serviciilor de Apa Canal a Judetului Iasi" cu sediul in Iasi Bdul. Stefan cel Mare si Sfant nr.69, jud. Iasi, aproba asocierea Consiliului Judetean Iasi cu autoritatile administratiei publice locale de pe raza judetului Iasi si RAJAC Iasi, in scopul asigurarii calitatii apei, precum si a realizarii si exploatarii unei infrastructuri edilitare moderne, in sistem controlat si centralizat, conform actelor constitutive prevazute in anexele 1 si 2 parti integrante din prezenta hotarare.
Art.1
Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa semneze actul constitutiv si statutul "Asociatiei Serviciilor de Apa Canal a judetului Iasi ", sens in care va desemna prin dispozitie reprezentantul Consiliului Judetean imputernicit sa indeplineasca procedurile de inregistrare ale asociatiei la instanta judecatoreasca.

Art.1
Se aproba preluarea de bunuri imobile (cladiri si terenuri) in care isi desfasoara activitatea Serviciul de Ambulanta Judetean Iasi, din proprietatea publica a statului si di administrarea Directiei de Sanatate Publica Iasi, in proprietatea publica a Judetului Iasi si in administrarea Serviciului de Ambulanta a Judetului Iasi.
Art.2
Preluarea bunurilor ce fac obiectul art.1 se va realiza de catre o comisie desemnata prin dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean si se va efectua ulterior identificarii si inventarierii cladirilor si terenurilor in care isi desfasoara activitatea Serviciul de Ambulanta Judetean Iasi.
Art.2
Protocolul de predare - primire se va incheia in termen de 30 zile de la comunicarea prezentei hotarari.
Art.3
Directia Tehnica-Biroul Patrimoniu-Licitatii va proceda la modificarea Anexei nr.1 - Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Iasi- la Hotararea Guvernului nr.1354/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Iasi, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Iasi, prin includerea bunurilor imobile ce vor fi preluate prin Protocol.

Articol unic
Ia act de Raportul de activitate al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica (ATOP), cuprinsa in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.

Articol unic
Ia act de Planul strategic al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica (ATOP) pentru anul 2005, astfel cum a fost aprobat in sedinta Plenului Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica, conform anexei, patre integranta din prezenta hotarare, si dispune afisarea acestuia pe site-ul consiliului Judetean Iasi.

Articol unic
Ia act de Raportul privind activitatea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Iasi pentru perioada iulie - decembrie 2004,conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.

Articol unic
Ia act de Raportul privind aplicarea Legii nr.544/2001, cuprins in anexa, parte integranta din prezenta hotarare si dispune publicarea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a II-a.

Articol unic
Ia act de Raportul privind aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala, conform Raportului anexa la prezenta hotarare si dispune afisarea acestuia in site-ul Consiliului Judetean Iasi.
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta persoanelor interesate si Prefecturii Judetului Iasi.

Articol unic
Se aproba mentinerea Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr.14/2005 in forma in care a fost adoptata in sedinta desfasurata la data de 25.01.2005.

Art.1 unic
Se aproba preluarea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Comandamentul de Jandarmi Judetean Iasi in domenul public al judetului Iasi si in administrarea Consiliului Judetean Iasi a imobilului situat in municipiul Iasi,strada Aeproportului nr.1 compus din suprafata totala a terenului de 133.827 mp, din care teren arabil de 125.600 mp si suprafata totala construita de 1.154,725 mp.
Art.2
Proiectul de hotarare de Guvern va fi initiat la data comunicarii avizului Statului Major referitor la acordul privind transferul imobilului ce face obiectul art. 1.
Art.3
Directia Tehnica - Biroul Patrimoniu-Licitatii va duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art.1
Se constituie Comisia Judeteana pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat in urmatoarea componenta: -________________reprezentant al Consiliului Local al Comunei Podu-Iloaiei;
Art.2
In termen de 10 zile de la comunicarea prezentei hotarari consiliile locale prevazute la art. 1 isi vor nominaliza reprezentantii in Comisia Judeteana pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat.

Presedinte:
-Iovu Brezuleanu - vicepresedinte al Consiliului Judetean Iasi
Vicepresedinte:
-Camelia Gavrila -Inspector scolar general I.S.J. Iasi;
Vicepresedinte:
-________________ -Presedintele Consiliului Scolar Judetean Iasi;
Membri:
-Maria Simionescu - Director Directia Economica - C.J. Iasi
-Elena Arvinte - Sef Serviciu Buget cu atributii in finantarea si administrarea invatamantului din cadrul Consiliului Judetean Iasi
-Doina Miruna Stafidov - consilier- serviciul Investitii - C.J. Iasi
-Adriana Aftanase - contabil sef I.S.J. Iasi
-Dumitru Bunea - director Grup Scolar "M. Kogalniceanu" Miroslava
-Cristina Valcu - director Colegiul National Iasi;
-Corina Iacob - contabil sef Grup Scolar Tehnic Tehnoton Iasi;
-Florin Zamfirache - contabil sef Grup Scolar Tehnic Transporturi Cai Ferate Iasi;
-Gheorghe Izvoranu - U.S.L.I.P. Iasi reprezentant Federatia "Spiru Haret"
-Violeta Amariei - Alianta Sindicala "Gh. Asachi" Iasi, reprezentat F.S.L.I.
-Gheorghe Balan - Sindicatul Independent Grup Scolar Tehnic Transporturi Cai Ferate Iasi - reprezentant F.E.N.
-________________reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Iasi;
-________________reprezentant al Consiliului Local Orasenesc Tg. Frumos;
 

Art.1
Aproba propunerile de redistribuire a sumei de 8.776.000 mii lei reprezentand sume defalcate din impozitul de venit pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, potrivit anexei 1 prezenta.
Art.2
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se avizeaza redistribuirea unor sume din bugetul de stat pe anul 2005 pentru judetul Iasi in sensul diminuarii sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru ajutor social si ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemn, carbuni si combustibil petrolier cu 11,0 miliarde lei si majorarii corespunzatoare a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap in vederea aprobarii de catre Ministerul Finantelor Publice.
Art.2
Imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa promoveze proiectul de act normativ in sensul prevazut la art.1
Art.3
Directia Juridica, Directia Economica, Comisia constituita in baza H.G. nr.50/2005 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba propunerile de repartizare a influentelor la sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat alocate judetului Iasi pe anul 2005, potrivit anexelor la prezenta.
Art.2
Punerea in aplicare a prezentei hotarari se va face numai sub conditia aprobarii de catre Ministerul Finantelor Publice a solicitarii Consiliului Judetean Iasi.
Art.3
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Avizarea, in principiu, initierea unui parteneriat public - privat pentru realizarea unor investitii la AEROPORTUL INTERNATIONAL IASI, avand ca obiect:
1.prelungirea pistei;
2.cresterea capacitatii portante;
3.extinderea platformei de imbarcare / debarcare pasageri si marfa;
4.extinderea cailor de rulare;
5.extindere terminal pasageri;
6.Zona Cargo
7.aductiune gaz metan;
8.refacere si extindere gard perimetral;
9.modernizarea drum acces Aeroport - Municipiul Iasi si / sau constructia unui alt drum cu acces mult mai facil.
Art.2
In realizarea investitiilor prevazute la articolul precedent se imputerniceste conducerea executiva a Consiliului Judetean Iasi si a R.A. AEROPORTUL IASI pentru ducerea la indeplinire a prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba participarea Consiliului Judetean Iasi la implementarea Proiectului "Instruirea Functionarilor publici in domeniul managementului proiectelor" cu suma de 2000 EURO;
Art.2
Directia de Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directia Economica si Directia Financiar Contabila si Administrativ vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.