Hotărâri ale sedinţei din data de 25-01-2005


Art.unic
Comunicarea pe pagina de internet a Consiliului Judetean Iasi si la comisiile de specialitate a informatiilor privind data organizarii si desfasurarii licitatiilor pentru achizitiile publice de lucrari, servicii si bunuri - procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie public, precum si alte informatii cuprinse in anuntul de participare, conform anexei la HG 461/2001.

Art.1
Se aproba Studiul de prefezabilitate si Studiul de fezabilitate elaborate de SC HABITAT PROIECT SA Iasi pentru proiectul "Centrul Expozitional Moldova Iasi" - anexe parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directia Tehnica, Directia Economica si Directia Financiar Contabilitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba Studiul de fezabilitate elaborat de SC ROMEXPERT GRUP SRL Iasi pentru proiectul "Reabilitarea si dezvoltarea turistica a ansamblului monument istoric "Manastirea Golia"- Iasi" - anexa parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directia Tehnica, Directia Economica si Directia Financiar Contabilitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba Acordul de Asociere dintre Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Local Municipal Pascani pentru realizarea proiectului "Centru de Dezvoltare Economica Pascani".
Art.2
Directia Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directia Economica si Directia Financiar Contabilitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
In vederea participarii la negocieri directe cu ministerele privind transferul de competente si responsabilitati de la nivel central la nivel local, se constituie Comitetul Tehnic Judetean in urmatoarea competenta:
- Lucian Flaiser - Presedintele Consiliului Judetean Iasi
- Lucian Profir - Vicepresedinte al Consiliului Judetean Iasi
- Iovu Brezuleanu - Vicepresedinte al Consiliului Judetean Iasi

Art.1
Se insuseste Protocolul de colaborare cu Provincia Bologna, Protocolul de colaborare cu Provincia Ferara si Protocolul de colaborare cu Primaria Orasului Ferara - Italia semnate in perioada 14-18 decembrie 2004 de catre Consiliul Judetean Iasi, documente ce constituie anexe parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Textul documentului prevazut la art.1 se va publica pe site-ul Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se insuseste Memorandumul dintre Consiliul Judetean si Provincia Bergamo-Italia semnat la Iasi in data de 14 ianuarie 2005, conform anexei parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Textul documentului prevazut la art.1 se va publica pe site-ul Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se aproba plata sumei de 6322 EURO, reprezentand cotizatia de membru al Asociatiei Regiunilor Europene pe anul 2005, din bugetul Consiliului Judetean Iasi.
Art.2
Directia Economica, Directorul Executiv Adjunct vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba prelungirea, pana la 31.12.2005, a contractului de inchiriere nr.8/1997, perfectat intre ASOCIATIA MUTUALA AMITIE VITAL Iasi si Consiliul Judetean Iasi.
Directia Tehnica - Serviciul Patrimoniu-Licitatii va intocmi actul aditional prin care se prelungeste durata contractului.

Art.1
Se aproba trecerea din domeniul public al judetului Iasi in domeniul privat al judetului Iasi a spatiilor in suprafata totala de 51,89 mp, individualizate in schita anexa - parte integranta a prezentei hotarari, incluse in imobilul situat in municipiul Iasi, str. Vasile Lupu nr.70-74, afectat desfasurarii activitatii Policlinicii"Sfanta Maria".
Art.2
Spatiile nominalizate la art.1, cu destinatia de cabinete medicale, se concesioneaza medicilor care si-au desfasurat anterior activitatea in temeiul contractelor de comodat perfectate in temeiul dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 629/2001, republicata.

Art.1
Se modifica componenta Comisiei pentru Protectia Copilului Iasi, dupa cum urmeaza: -Catalin Luca -reprezentant al organismelor private autorizate, Asociatia "Alternative Sociale"
Art.2
Se stabileste indemnizatia membrilor Comisiei pentru Protectia Copilului Iasi in cuantum de 10% pe luna din salariul presedintelui Consiliului Judetean Iasi pentru minimum patru sedinte. Indemnizatia se acorda procentual cu numarul de sedinte la care participa fiecare membru al Comisiei.
Art.3
Se abroga prevederile Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 154/20.12.2001 privind constituirea Comisiei pentru Protectia Copilului Iasi

Presedinte:
-Ion Serbina - Secretar General al Judetului Iasi
Vicepresedinte:
-Pintilie Penciuc - Director Executiv Adjunct - Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Membri:
-Olimpia Macovei- medic specialist pediatru, reprezentant al Directia de Sanatate Publica Iasi
-Mariana Pop- psihopedagog, reprezentant Inspectoratul Scolar Judetean Iasi
-Onutu Daniela- reprezentant al Inspectoratului Teritorial de Politie Iasi
-Janeta Radulescu-reprezentant al Directiei pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala Iasi;

Art.1
Se aproba transmiterea, prin delegare, a terenurilor si cladirilor in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant speciale de stat aflate in domeniul public al judetului Iasi (exclusiv imobilele - constructii si terenuri destinate centrelor de plasament) din administrarea Consiliului Judetean Iasi in administrarea consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant respective.
Art.2
Protocolul de predare-preluare pentru fiecare din imobilele ce fac obiectul art. 1, identificate in anexa ce constituie parte integranta a prezentei hotarari se perfecteaza intre partile interesate in cel mult 30 zile de la comunicarea hotararii.

Art.1
In vederea realizarii obiectivului "Extinderea pista de aterizare- decolare "la R.A Aeroportul Iasi si pentru elaborarea studiilor si proiectelor necesare realizarii acestui obiectiv, incepand cu 01.03.2005 se instituie, pe o perioada de 5 ani tariful de dezvoltare in cuantum de 5 euro/pasager imbarcat.
Art.2
Incasarea si gestionarea fondurilor realizate ca urmare a aplicarii acestui tarif se face de catre R.A. Aeroportul Iasi in cont separat cu unica destinatie de plata a executiei lucrarilor la obiectivul "Extindere pista de aterizare-decolare" si urmeaza regimul veniturilor proprii ale unitatii punand la dispozitia Consiliului Judetea Iasi toate documentele solicitate prin care sa justifice incasarea si utilizarea fondurilor provenite din utilizarea acestui tarif.
Art.3
Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de R.A. Aeroportul Iasi, Directia Economica si Directia Tehnica din cadrul Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se aproba prelungirea, pana la 31.03.2005, a contractului de inchiriere nr. 1027/05.02.2002, perfectat cu Cabinetul Medical "Cordial"- medic Diaconu Adriana si a contractului nr. 60/05.03.2002 perfectat cu Cabinetul medical individual - medic Barbacariu Carmen;
Directia Tehnica - Serviciul Patrimoniu- Licitatii va intocmi actele aditionale prin care se prelungesc duratele contractelor;

Art.1
Se modifica si se completeaza Hotararea C.J.Iasi nr.194/21.02.2004, in sensul ca aceasta va avea urmatorul continut: "Aproba majorarea capitalului social al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iasi cu suma de 5.858.000.000 lei, conform bugetului si actelor constitutive ale societatii comerciale, anexa la prezenta hotarare, parte integranta din aceasta.
Art.2
Aproba repartizarea, din fondul de rulment al Consiliului Judetean Iasi, pe anul 2005, a sumei de 2.929.000.000 lei, reprezentand aportul in numerar al Consiliului Judetean Iasi- in calitate de asociat in cadrul S.C.TEHNOPOLIS S.R.L.Iasi -, necesar majorarii capitalului societatii mai sus mentionate"
Art.3
Urmare a majorarii capitalului social al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iasi, se va proceda la modificarea actelor constitutive ale societatii, in vederea indeplinirii procedurii de autentificare a inscrisurilor si de parcurgere a formalitatilor de inregistrare la Oficiul Registrului de pe langa Tribunalul Iasi.