Hotărâri ale sedinţei din data de 21-12-2004


Art.unic
Ia act de cererea privind demisia din functia de consilier judetean a domnului Adomnitei C. Cristian Mihai si, in consecinta, declara vacanta functia de consilier judetean.

Art.unic
Se modifica componenta comisiei de validare, in sensul inlocuirii d-lui.Adomnitei C.Cristian Mihai cu dl. Flavius Leonard Ionita.

Art.unic
Ia act de cererea privind demisia din functia de consilier judetean a d-lui. Craciunescu H. Grigore si, in consecinta, declara vacanta functia de consilier judetean.

Art.unic
Ia act de cererea privind demisia din functia de consilier judetean a d-lui. Fenechiu A. Relu si, in consecinta, declara vacanta functia de consilier judetean.

Art.unic
Ia act de cererea privind demisia din functia de consilier judetean a d-lui. Movila P. Petru si, in consecinta, declara vacanta functia de consilier judetean.

Art.unic
Ia act de cererea privind demisia din functia de consilier judetean a d-lui. Dumitriu Th. Mihai si, in consecinta, declara vacanta functia de consilier judetean.

Art.unic
Se valideaza alegerea in functia de consilier judetean a d-lui. Salceanu Alexandru.

Art.unic
Se valideaza alegerea in functia de consilier judetean a d-lui. George Padure.

Art.unic
Se valideaza alegerea in functia de consilier judetean a d-lui. Theodor Marius Spanu.

Art.unic
Se valideaza alegerea in functia de consilier judetean a d-lui. Tudorache Nelu.

Art.unic
Se valideaza alegerea in functia de consilier judetean a d-lui. Leonid Antohi.

Art.1
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi si de repartizare/redistribuire a influentelor la sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat alocate judetului Iasi pe anul 2004, potrivit anexelor 1, 1A,2,3,3A,4,5,6,7 la prezenta.
Art.2
Se mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa repartizeze ulterior toate fondurile judetului Iasi, cu informarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Iasi.
Art.3
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba propunerile privind criteriile specifice specifice pentru repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2004, potrivit anexei la prezenta.
Art.2
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba propunerile de fundamentare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi, precum si de repartizare a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si a subventiilor de la bugetul de stat alocate judetului Iasi pe anul 2005, potrivit anexelor la prezenta.
Art.2
Se mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa repartizeze pe consilii locale sumele prevazute si retinute pentru anul 2005 pentru proiectele SAPARD.
Art.3
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba alocarea din bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2005 a sumei de 100.000.000 lei/luna pentru Clubul Sportiv Iasi.
Art.2
Aproba alocarea din bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2005 a sumei de 25.000.000 lei/luna pentru Clubul Sportiv Iasi - Sectia handbal masculin.
Art.3
Aproba alocarea din bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2005 a sumei de 20.000.000 lei/luna pentru Clubul Sportiv Iasi - sectia rugby.
Art.4
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba propunerile privind criteriile specifice pentru repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2005, potrivit anexei la prezenta.
Art.2
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba cuantumul tarifelor lunare de inchiriere pe metru patrat pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta si terenurile aflate in domeniul public de interes judetean, conform Anexei 1, parte integranta a prezentei hotarari.
Tarifele ce fac obiectul alin.1 se vor aplica conform zonarii aprobate prin actele administrative ale autoritatilor publice locale, asa cum se prevede in Anexa 2, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Tarifele aprobate includ TVA.
Art.3
Gruparea activitatilor in raport cu importanta si rentabilitatea economica se va face conform Anexei 3, parte integranta hotarari.
Art.4
Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2005.
Art.5
Tarifele aprobate prin prezenta hotarare constituie pretul minim lunar pe metru patrat de la care incepe licitarea in vederea inchirierii.
Art.6
In cazul contractelor de inchiriere care se afla in derulare se va actualiza valoarea obiectului prin act aditional conform prevederilor prezentei hotarari.
Art.7
In cazul folosirii spatiilor cu alta destinatie decat locuinta de catre persoane fizice sau juridice fara forme legale, acestea vor plati daune pentru folosinta pana la eliberarea lor pentru introducerea in circuitul civil. Sumele reprezentand daune, mentionate anterior vor fi calculate conform Anexei nr.1 la prezenta hotarare.
Art.8
La data intrarii in vigoare a prezentei isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.212/18.12.2003.
Art.9
Directia Tehnica - Biroul Patrimoniu si Licitatii, Directia Economica, Directia Financiar - Contabilitate si Administrativ vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba actualizarea tarifelor de cazare la Vila Casa de Oaspeti Bucium si la Cabana Barnova, astfel:
I. Casa de Oaspeti Bucium
Apartament prezidential - 2400000 lei/zi
Apartament doua camere de lux - 1800000 lei/zi
Camera cu pat dublu - 900000 lei/zi
Camera cu un pat - 700000 lei/zi
Sala de protocol - 300000 lei/ora
Sala de sport - 100000 lei/ora
II. Cabana Barnova
Camera cu 2 si 3 paturi - 300000 lei/pat/zi
Sala de festivitati - 200000 lei/ora
Spatiu agrement - 100000 lei/ora
Amplasarea de corturi - 100000 lei/zi
Art.2
Tarifele nu includ TVA, iar cele de cazare nu includ si micul dejun.
Art.3
Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2005.
Art.4
Serviciul Financiar-Contabilitate, Serviciul Administrativ si Serviciul Public Casa de Oaspeti Bucium din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba conversia in actiuni a creantelor SC FORTUS SA Iasi, reprezentand impozit pe salarii pe anul 1999 si accesoriile aferente, in suma de 665.637.448 lei.
Art.2
Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Iasi, dl.ing. Lucian Flaiser, pentru incheierea procedurilor privind conversia in actiuni a creantelor SC FORTUS SA Iasi, reprezentand impozit pe salarii pe anul 1999 si accesoriile aferente, in suma de 665.637.448 lei.
Art.3
Prezenta hotarare intra in vigoare la data aprobarii.
Art.4
Directia Economica, Directia Juridica, Stare Civila si Cancelarie vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 pentru RAJAC Iasi.

Art.1
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al RA AEROPORTUL Iasi pe anul 2005, conform anexei - parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli rectificat, pentru anul 2004, al SC Lucrari Drumuri si Poduri SA Iasi.

Art.1
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2005, al SC Lucrari Drumuri si Poduri SA Iasi.

Art.1
Se numeste in functia de Director General al RA AEROPORTUL Iasi domnul Mitica Rebegea.
Art.2
Salariul de baza este de 20.000.000 lei stabilit prin contractul individual de munca, la care se adauga un spor de vechime de 25% si o indemnizatie de conducere de 25%. Salariul de baza se majoreaza anual cu coeficientul de crestere salariala pe unitate, conform contractului colectiv de munca, dar nu mai mult de nivelul prevazut de lege.
Art.3
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Economica si RA AEROPORTUL Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al aparatului propriu in conformitate cu anexa 1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Aproba Organigrama si Statul de Functii pentru aparatul propriu, cu aplicare de la 01.01.2005, conform anexelor 2,3 si 4, parti integrante din prezenta hotarare.
Art.3
Directiile, serviciile, birourile si compartimentele vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Scolii Populare de Arte si Meserii Iasi conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Scoala Populara de Arte si Meserii vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba statul de functii pentru Casa de Oaspeti Bucium, cu aplicare de la data de 01 ianuarie 2005, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Casa de Oaspeti Bucium vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba PROGRAMUL DE TRANSPORT RUTIER DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE IN TRAFIC INTERJUDETEAN LIMITROF PENTRU 2005-2007, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
Se insuseste Acordul de colaborare dintre Consiliul Judetean Iasi si Ministerul Agriculturii si Mediului al Landului Sachsen Anhalt - Germania conform anexei parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
Se aproba participarea Consiliului Judetean Iasi la implementarea Proiectului cu suma de 1.728 EURO.
Art.2
Directia de Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directia Economica si Directia Financiar Contabila si Administrativ vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se insuseste Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Iasi nr.433/26.11.2004 privind deplasarea la sedinta Comitetului Executiv AREF, care s-a desfasurat la Gent, Belgia, in perioada 9-12 decembrie 2004 a d-rei. Daniela Covalinschi, consilier juridic in cadrul Compartimentului Integrare Europeana, Politica Regionala si Cooperare Transfrontaliera si secretar general al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.

Art.1
Se aproba aderarea judetului Iasi la CEC - Comitetul European de Coordonare;
Art.2
Se imputerniceste Directia de Asistenta Sociala pentru a reprezenta judetului Iasi in relatiile cu Comitetul European de Coordonare;
Art.3
Se aproba plata cotizatiei anuale de 1.000 euro, aceasta urmind sa fie prevazuta in bugetul Directiei de Asistenta Sociala pentru 2005;

Art.1
Se aproba aderarea judetului Iasi la RETIS-Reteaua Transregionala Europeana pentru Incluziune Sociala.
Art.2
Se imputerniceste Directia de Asistenta Sociala, prin Secretariatul Comisiei Anti-saracie, pentru a reprezenta judetul Iasi in relatiile cu RETIS - Reteaua Transregionala Europeana pentru Incluziune Sociala.

Art.unic
Se insuseste Dispozitia nr.437/2004 privind deplasarea Presedintelui Consiliului Judetean Iasi, dl.Lucian Flaiser, la Ferrara-Italia, in perioada 14-18 decembrie 2004, la seria de intalniri privind colaborarea cu provinciile Bologna si Ferrara pe liniile Agendei 21 si asistentei sociale.

Art.1
Aproba un nmar de 58 certificate de urbanism si 25 autorizatii de construire eliberate in perioada 1-31 octombrie 2004, 84 certificate de urbanism si 26 autorizatii de construire eliberate in perioada 1-30 noiembrie 2004, 8 Planuri Urbanistice Zonale si 31 Planuri Urbanistice de Detaliu avizate in Comisia de Urbanism si mentionate in listele anexa ce fac parte din prezenta hotarare.

Art.1
Se constituie Comisia de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti, care va functiona pe langa Directia de Asistenta Sociala Iasi si in coordonarea Comisiei Superioare de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Bucuresti, in urmatoarea componenta:
Presedinte - dr. Dumitriu Lucia - medic primar expertiza
Membri:
- dr.Herescu Gavril - medic primar ortopedie-traumatologie
- dr.Diaconu Sotropa Mihaela - medic primar boli nutritie
- dr.Serban Elena - medic primar psihiatru
- dr.Pertea Iosif - medic primar neurolog
- dr. Scanteie Mira - medic primar oftalmolog
- dr. Macoveanu Gabriela - medic specialist ORL
- Dulama Stefania - psiholog
- Barbuselu Romeo - reprezentant ONG
Art.2
Doamna dr. Dumitriu Lucia va ocupa functia de presedinte al comisiei de expertiza medicala temporar, pana la data organizarii concursului pentru ocuparea acestui post. Concursul va fi organizat in termen de 45 zile de la data prezentei hotarari.
Art.3
Drepturile si obligatiile membrilor Comisiei de Expertiza Medicala a persoanelor cu Handicap pentru Adulti sunt cele prevazute in Regulamentul de Organizare si Functionare a Directiei de Asistenta Sociala Iasi.
Art.4
Membrii comisiei au dreptul la o indemnizatie lunara in procent de 15% din indemnizatia Presedintelui Consiliului Judetean si se acorda proportional cu numarul de sedinte la care a participat in luna respectiva. Numarul de sedinte lunare este de maxim 5, in functie de afectiunea care produce handicapul.
Art.5
La data comunicarii prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea Consiliului Judetean Iasi 100/27.05.2004.

Art.1
Se aproba costul anual pentru un copil sau persoana majora in suma de 30.501.517 lei.
Art.2
Consiliile locale vor contribui in mod obligatoriu cu cel putin 25% din costul anual pentru fiecare copil sau persoana majora, conform prevederilor HG 457/2000 si in termenele prevazute de aceasta reglementare.
Neplata contributiei lunare in termenul stabilit la art.5 din HG 457/2000 atrage plata de penalitati de intarziere in cuantum de 0.06% pe fiecare zi de intarziere din contributia lunara, conform HG 67/2004.

Art.1
Incepand cu data de 01.01.2005 Centrul de Ingrijire si Asistenta Hirlau si Centrul REVIS se organizeaza ca structuri fara personalitate juridica in subordinea Consiliului Judetean Iasi - Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.
Art.2
Preluarea personalului si patrimoniului activ si pasiv se va realiza prin protocol incheiat cu Consiliul Local Hirlau.
Art.3
In vederea indeplinirii dispozitiilor prevazute la art.2 urmeaza a se constitui prin dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Iasi o comisie din a carei componenta vor face parte reprezentanti ai Consiliului Judetean Iasi - Directia de coordonare si resurse umane, Birou Patrimoniu, Directia de Asistenta Sociala Iasi si reprezentanti ai Consiliului Local Hirlau.
Art.4
Finantarea se va face de la bugetul Consiliului Judetean Iasi si sume alocate de la bugetul de stat, precum si prin sume provenite din fonduri extrabugetare, donatii, sponsorizari sau alte contributii din partea persoanelor fizice si juridice din tara si din strainatate, din contributii platite de persoana beneficiara de servicii sociale, precum si alte surse cu respectarea legislatiei in domeniu.

Art.1
Incepand cu data de 01.01.2005, Serviciul Public de Asistenta Sociala Iasi, cu denumirea Directia de Asistenta Sociala Iasi se reorganizeaza ca Directie Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului, cu sediul in municipiul Iasi, str. Vasile Lupu nr.57A.
Art.2
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului este institutie publica, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Judetean Iasi, care preia, in mod corespunzator, functiile serviciului public de asistenta sociala la nivelul judetului Iasi.
Art.3
Aproba organigrama Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Iasi, conform Anexei nr.1.
Art.4
Aproba Regulamentul de Organizare si Functionare si Regulamentul Intern ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Iasi, conform Anexei nr.2, respectiv anexei nr.3.
Art.5
Personalul Directiei de Asistenta Sociala Iasi existent la 31.12.2004 se preia prin transfer cu data de 01.01.2005 de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Iasi.
Art.6
Patrimoniul Directiei de Asistenta Sociala Iasi,in structura existenta la 31.12.2004, trece in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Iasi, incepand cu data de 01.01.2005.
Art.7
Finantarea se asigura prin transferuri cu destinatie speciala de la bugetul Consiliului Judetean Iasi, precum si din sume din donatii, din sponsorizari sau alte contributii din partea unor persoane fizice sau juridice, din tara si din strainatate, din contributia persoanelor beneficiare de servicii sociale, precum si din alte surse, cu respectarea legislatiei in vigoare.
Art.8
Incepand cu data de 01.01.2005 se abroga Hotararea Consiliului Judetean Iasi 208/2003, privind infiintarea Directiei de Asistenta Sociala Iasi.
Art.9
Anexele 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
Aproba repartizarea, din fondul de rulment al Consiliului Judetean Iasi, pe anul 2005 a sumei de 5.860.000.000 lei necesare maririi valorii capitalului social al SC TEHNOPOLIS SRL conform bugetului si statutului asociatiei.

Art.1
Se infiinteaza Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor la nivel judetean incepand cu data de 01.01.2005.
Serviciul public infiintat conform alineatului precedent va fi denumit avand personalitate juridica.
Art.2
Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare a Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3
Aproba organigrama si statul de functii pentru Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor potrivit anexelor 2 si 3, care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4
Pana la data de 29 decembrie 2004 o comisie dispusa prin Dispozitia Consiliului Judetean Iasi va proceda la primirea - predarea patrimoniului de orice fel a actualelor entitati de evidenta informatizata a persoanei detinute de Ministerul Administratiei si Internelor.
Art.5
Personalul din cadrul Politiei trece prin detasare, cu data de 01.01.2005 la serviciul nou creat de sub autoritatea Consiliului Judetean Iasi.
Art.6
Personalul de la Starea Civila a Consiliului Judetean Iasi se transfera la noua Directie creata ca Serviciu Public.
Art.7
Pana la amenajarea si dotarea noului sediu se pastreaza locatia actuala a Serviciului de Evidenta Informatizata a Persoanelor.
Art.8
Conducerea Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor urmeaza a fi stabilita prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Iasi pentru o perioada de 6 luni, pana la organizarea concursului.
Art.9
Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale serviciului nou infiintat se asigura din venituri proprii in conditiile art. 20-21 din OUG 50/2004, din subventii de la buget precum si din donatii si aponsorizari.
Art.10
Preluarea de catre Consiliul Judetean Iasi a structurii teritoriale de evidenta a populatiei a personalului si fondurilor financiare pentru asigurarea cheltuielilor curente si de capital aferente activitatilor preluate, prevazute pentru anul 2005, inclusiv a cheltuielilor de personal pentru politistii detasati la Serviciul Public Comunitar Judetean se va face prin protocol incheiat intre partile implicate pana la data de 30.12.2004.
Art.11
Prin raportare la prevederile articolului precedent si in corelare cu fondurile prevazute pentru amenajare sediu, investitii si dotari, Consiliul Judetean Iasi va opera modificarile corespunzatoare in structura bugetului.
Art.12
Ca efect al aplicarii prevederilor art.1 si art.6 se vor opera modificari in organigrama Consiliului Judetean Iasi prin inlocuirea Compartimentului Stare Civila din structura Directiei Juridice Cancelarie Stare Civila din subordinea Secretarului General al judetului Iasi, eliminandu-se din cuprinsul denumirii componenta .
Art.13
In mod corespunzator Directia Organizare, Resurse Umane si Informatizare va face modificari si in cuprinsul Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului propriu al Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
(1) Se aproba prelungirea, pana la 31.12.2005, a contractului de inchiriere nr.30/2000, perfectat intre SC FIM CRISTIAN SRL Iasi si Consiliul Judetean Iasi.
(2) Se aproba ca plata chiriei lunare datorate de SC FIM CRISTIAN SRL sa fie efectuata in doua transe egale.
(3) Directia Tehnica - Serviciul Patrimoniu-Licitatii va intocmi actul aditional prin care se prelungeste durata contractului precum si modalitatea de plata.

Art.1
Incepand cu data de 01 ianuarie 2005 inceteaza activitatea Corpului Gardienilor Publici Iasi.
Art.2
Incepand cu data de 01 ianuarie 2005 se infiinteaza Serviciul Public Judetean de Paza si Ordine, denumit Directia Judeteana de Paza si Ordine Iasi.
Directia Judeteana de Paza si Ordine are personalitate juridica.
Art.3
Serviciul public infiintat la art.2 preia intreaga activitate a Corpului Gardienilor Publici Iasi, patrimoniul acestuia si respecta actuala organigrama si stat de functii.
Art.4
Odata cu aparitia normelor de aplicare a Legii 371/20 septembrie 2004 se vor demara actiunile de infiintare a Politiei Comunitare cu municipiile si orasele din judetul Iasi, prin transferarea personalului si a patrimoniului de la directia nou infiintata.
Art.5
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli din fonduri extrabugetare pe anul 2005 a noii Directii Judetene de Paza si Ordine Iasi; detalierea cheltuielilor pe articole, alineate si lista investitiilor din resurse proprii astfel cum a fost intocmita de organismul Corpului Gardienilor Publici Iasi, ce va fi preluat in conditiile hotararii, potrivit anexei, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
Aproba alocarea din bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2005 a sumei de 30.000.0000 lei/ luna pentru Asociatia "Spune-Salveaza Oamenii Saraci".
Art.2
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba plata cotizatiei de membru a judetului Iasi, pentru anul 2005, catre Adunarea Regiunilor Europene Viticole, in valoare de 2000 Euro, suma ce se va achita din contributia egala a urmatoarelor entitati juridice:
1. SC VINIA SA Iasi
2.SC COTNARI SA Iasi
Statiunea de Cercetare si Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Iasi
SC BUCIUM SA Iasi
Pana la data de 31 august 2005.
Art.2
Entitatile de profil enumerate anterior vor reprezenta, alaturi de Consiliul Judetean Iasi, judetul Iasi in structurile si activitatile AREV.

Art.unic
Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Judetean Iasi va fi reluat in dezbaterea Sedintei Plenului Consiliului Judetean Iasi in luna februarie 2005 pe baza avizelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Iasi si a corelarii cu legislatia in vigoare.