Hotărâri ale sedinţei din data de 17-09-2004


Art.1
Continuarea activitatii Asociatiei - linia de buget RO-004.02.01, pe o perioada de 2 luni, respectiv 1 septembrie - 1 noiembrie 2004 si, in consecinta, aproba finantarea, pe baza de contract, in suma de 24 milioane de lei lunar pentru serviciu privat.
Art.2
In perioada 1 septembrie - 1 noiembrie 2004 Consiliul Judetean Iasi, prin serviciu specializat, va parcurge procedurile de licitatie prevazute de OUG nr. 60/2001 in vederea incredintarii activitatii de consiliere, asistenta juriudica si asistare in raporturile cu administratia publica a unui organism neguvernamental acreditat in acest domeniu.
Art.3
Asociatia va prezenta un raport detaliat lunar asupra activitatii desfasurate presedintelui Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Aproba propunerile de repartizare a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat alocate judetului Iasi pe anul 2004, potrivit anexelor la prezenta.
Art.2
Directia Economica ca duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba numirea in Consiliul de Administratie al RAJAC Iasi a d-lui. Laicu Ovidiu.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directia Economica si RAJAC Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se avizeaza , conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Pentru localitatile in care nu exista autogari se va analiza oportunitatea amenajarii unor statii pentru calatori (puncte de oprire in tranzit, de plecare sau de sosire) de catre consiliile locale respective, statii in care va fi afisat programul de circulatie a mijloacelor de transport, precum si denumirea operatorului.
Art.3
Amenajarea si intretinerea statiilor pentru calatori se va realiza de catre autoritatea publica locala.
Art.4
Compartimentul Coordonarea Activitatii de Transport Rutier de persoane Intrajudetean si Interjudetean Limitrof va elabora strategia de dezvoltare, modernizare si functionare pe termen mediu si lung a transportului judetean de calatori, in concordanta cu planurile de urbanism si programele de dezvoltare economico-sociala a localitatilor judetului Iasi, sens in care va colabora cu ARR - Agentia Iasi.
Art.5
Compartimentul Coordonarea Activitatii de Transport Rutier de persoane Intrajudetean si Interjudetean Limitrof din cadrul Consiliului Judetean Iasi va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.6
Consiliile locale vor semnala Consiliului Judetean Iasi neregulile privind transportul de calatori, precum si propunerile pentru imbunatatirea acestuia.

Art.1
Se aproba alocarea sumei de 100.000.000 lei de la bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi in vederea elaborarii expertizei tehnice si studiului geotehnic pentru Pavilionul VI din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infectioase Iasi.

Art.1
Aproba contributia locala pentru anul 2005 in suma de 207.359$, respectiv 6.650.000.000 lei pentru completarea finantarii lucrarilor cuprinse in Contractul de imprumut subsidiar nr.33/553/12.02.2004, incheiat intre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Consiliul Judetean Iasi - in calitate de Agentie de Implementare a Programului, conform anexei parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba propunerile de repartizare a sumei de 8246000 mii lei din fondul de rezerva al bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2004, potrivit anexei nr.9 la prezenta.
Art.2
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi si de repartizare/redistribuire a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat alocate judetului pe anul 2004, potrivit anexelor 1, 1A - 1D, 2-8, la prezenta.
Art.3
Se mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa repartizeze ulterior toate fondurile judetului, cu informarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean.
Art.4
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aloca suma de 41,5 mild. lei de la bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi pentru executarea lucrarilor de investitie "centrala termica" la Scoala Speciala clasele I-IV Targu Frumos, Judetului Iasi.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei Hotarari Directiei Juridice, Cancelarie si Stare Civila, Directiei Economice , Directiei Tehnice, Scolii Speciale clasele I-IV Targu Frumos si Prefecturii Judetului Iasi.

Art.1
Se aloca suma de 2,5 mild.lei de la bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi pentru executarea lucrarilor de investitie "centrala termica" la Scoala Profesionala Speciala Trinitas Targu Frumos, judetul Iasi.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei Hotarari Directiei Juridice, Cancelarie si Stare Civila, Directiei Economice , Directiei Tehnice, Scolii Profesionale Speciale Trinitas Targu Frumos si Prefecturii Judetului Iasi.

Art.1
Se aloca suma de 2.131.200 mii lei de la bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi pentru finalizarea investitiei "Alimentarea cu energie termica la Grupul Scolar Ion Holban Iasi".
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Juridice, Cancelarie si Stare Civila, Directiei Economice, Directiei Tehnice, Grupul Scolar Ion Holban Iasi si Prefecturii Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba trecerea din domeniul public al judetului Iasi si din administrarea Directiei de Asistenta Sociala Iasi, in domeniul privat al Judetului Iasi in administrarea Directiei de Asistenta Sociala Iasi a imobilului situat in municipiul Iasi, str. Bucsinescu nr. 25, in suprafata construita de 334 mp si teren aferent 1875 mp, in vederea retrocedarii a acestuia doamnei Havarneanu Maria, conform prevederilor Legii nr.10/2001.
Art.2
Restituirea in natura se va face prin emiterea dispozitiei de catre Presedintele Consiliului Judetean Iasi, in baza referatului emis de Comisia tehnica de aplicare a Legii nr.10/2001.
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica o copie a prezentei hotarari Directiei Juridice, Directiei Tehnice - Biroului Patrimoniu - Licitatii, Directiei de Asistenta Sociala Iasi, Comisiei tehnice de aplicare a Legii nr. 10/2001 si Prefectului judetului Iasi.

Art.1
Aproba Studiul de Fezabilitate elaborat de catre SC CARDINAL INSTAL SRL IASI pentru "Instalatie de gaze naturale, instalare si amenajarare centrale termice la Centrul de Zi - Alexandru ce Bun, str. Plaiesilor nr. 9, mun. Iasi - prezentat in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
Aproba participarea Consiluilui Judetean Iasi, in calitate de membru fondator, la infiintarea Asociatiei " Euroregiunea Siret - Prut - Nistru".
Art.2
Asociatia va avea ca obiectiv extinderea si imbunatatirea relatiilor dintre colectivitatile, autoritatile locale, autoritatile si institutiile publice din Romania si Republica Moldova in domeniile economic, educational, cultural, stiintific si sportiv si asigurarea unei dezvoltari durabile a euroregiunii in contextul alinierii la standardele in domeniu in plan european.

Art.1
Se aproba Acordul de Asociere dintre Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Local Municipal Iasi pentru realizarea proiectului " Centrul Expozitional Moldova- Iasi";
Art.2
Directia de Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directia Economica si Directia Financiar Contabilitate vor duce la indeplinirea prevederile prezentei hotarari.
Art.2
Biroul Cancelarie va transmite copie de pe prezenta hotarare Directiei de Integarare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directiei Economice, Directiei Juridice, Cancelarie si Starea Civila, Directiei Financiar Contabile si Administrativ, Consiliului Local al Municipiului Iasi si Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Aproba un numar de 91 certificate de urbanism si 15 autorizatii de construire eliberate in perioada 01-31 martie 2004, 79 certificate de urbanism si 13 autorizatii de construire eliberare in perioada 01-30 aprilie 2004, 77 certificate de urbaniosm si 15 autorizatii de construire eliberate in perioada 01-31 mai 2004, 83 certificate de urbanism si 27 autorizatii construire eliberate in perioada 01-30 iunie 2004, 130 certificate de urbanism si 28 autorizatii de construire eliberate in perioada 01-31 iulie 2004, 130 certificate si 34 autorizatii de construire eliberate in perioada 01-31 august 2004, 106 certificate de urbanism si 34 autorizatii de construire eliberate in perioada 01-30 septembrie 2004, 10 Planuri Urbanistice Zonale si 70 Planuri Urbanistice de Detaliu avizate in Comisia de Urbanism si mentionate in listele anexa ce fac parte din prezenta hotarare.

Art.1
Deplasarea domnului Lucian Flaiser, Presedintele Consiliului Judetean Iasi, la Magdeburg, RFG, in perioada 18-22 noiembrie 2004, la a 9-a Conferinta Federala pentru Comunitati si Initiative, unde va sustine o alocutiune.

Art.1
Se completeaza Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 120/25.08.2004 privind atribuirea in folosinta cu titlu gratuit a suprafetei de 944 mp din perimetrul R.A. Aeroportul Iasi catre R.A. ROMATSA-DSNA Iasi in vederea instalarii echipamentului de radio-navigatie ILS/DME, in sensul ca:
Aproba atribuirea in folosinta din perimetru R.A. Aeroportul catre R.A. ROMATSA-DSNA cu tiltu gratuit a suprafetei de teren de 1.985 mp reprezentand drum tehnologic aflat la 120 m N-E de axul PDA, care trece zona critica GP-ILS.
R.A. ROMATSA D.S.N.A. - Iasi se obliga sa foloseasca suprafata de 1.985 mp numai pentru scopul care este destinat si numai pe durata existentei si functionrii acestui echipament.

Art.1
Accepta donatia Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, avand ca obiect constructii si teren in suprafata de 17.000 mp, astfel cum au fost individualizate in actul nr. 10254/25.10.2004 al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, din Iasi - str. Cuza Voda nr.51, denumit ansamblu monument istoric "Manastirea Golia" Iasi si dispune inscrierea acestui obiectiv in cadrul proiectului finantat prin Programul PHARE 2004-2005 "Coeziune economica si sociala".
Actul de donatie cu sarcina va fi prefectat in forma autentica la un Birou Notarial Public pe cheltuiala Mitropoliei Moldovei si Bucovinei.
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, Manastirei Golia Iasi, persoanelor interesate si Prefecturii judetului Iasi.

Art.1
Se aproba Acordul de Asociere dintre Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Local Municipal Iasi pentru realizarea proiectului "Reabilitarea si dezvoltarea turistica a ansamblului monument istoric " Manastirea Golia" - Iasi";
Art.2
Directia de Integrare Europeana, Dezvoltare si Comunicare, Directia Economica si Financiar Contabilitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba caietul de sarcini si studiul de oportunitate elaborat de Directia Tehnica pentru concesionarea, prin licitatie publica deschisa, a serviciilor de producere, furnizare si distributie a agentului termic pentru spitalele care isi desfasoara activitatea in imobilele transmise in proprietatea publica a judetului Iasi conform Hotararii Guvernului nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei in domeniul public al judetelor si in administrarea consiliilor judetene respective, modificata prin Hotararea Guvernului nr.1.106/2002 pentru declararea unor unitati sanitare de interes public national, aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu exceptia Spitalului de Obstetica - Ginecologie "Elena Doamna".
Art.2
Caietul de sarcini si studiul de oportunitate constituie anexa-parte integranta a prezentei hotarari.
Art.3
Durata concesiunii ce face obiectul art. 1 este de 15 ani si poate fi prelungita pentru o perioada egala cu cel mult jumatate din durata initiala. Art.4
Deschiderea ofertelor va avea loc la data prevazuta in anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV, intr-un cotidian de circulatie nationala si intr-un cotidian de circulatie locala, si numai in conditiile obtinerii avizelor pentru aprobarea concesionarii ce urmeaza a fi emise de Ministerul Sanatatii si Ministerul Administratiei si Internelor. Art.5
Se mandateaza Presedintele Consiliului Judetean in vederea desemnarii membrilor comisiei de evaluare a ofertelor si comisiei de solutionare a eventualelor contestatii. Art.6
Serviciul cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei Tehnice, Biroului Patrimoniu- Licitatii, Directiei Juridice, Stare Civila,Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii " Sf. Maria",Spitalului Clinic de Urgenta "Sf Treime", Spitalului Clinic de Urgenta, Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Elena Doamna", Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf. Paraschiva", Spitalului Clinic de Obstetrica -Ginecologie "Cuza Voda", Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie si Prefecturii judetului Iasi.

Art.1
Aproba suplimentarea cu 30 de posturi a personalului neclerical angajat in unitatile de cult ale Arhiepiscopiei Iasi.
Art.2
Directia Economica si Mitropolia Moldovei si Bucovinei vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Deplasarea domnului Lucian Flaiser, Presedintele Consiliului Judetean Iasi, in calitate de maembru al Congresului Puterilor Locale si Regionale din Europpa, la sedintele de lucru ordinare si extraordinare ale Congresului Puterilor Locale si Regionale din Europa pe intreaga durata a mandatului de membru al acestui for politic european.
Art.2
Cheltuielile de deplasare vor fi suportate in conformitate cu prevederile Congresului Puterilor Locale si Regionale din Europa (CPLRE / CLRAE) si cu cele ale HG 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.1
Se aproba " Planul Local de Actiune pentru Mediu al Judetului Iasi", cuprins in anexa parte integranta a acestei hotarari.
Art.2
Directia de Integrare Europeana, Directia de Comunicare a Consiliului Judetean Iasi si Agentia de Protectia Mediului Iasi vor colabora cu Asociatia Oamenilor de Afaceri 2003 precum si cu institutiile si persoanele juridice din Comitetul de coordonare in vederea indeplinirii prevederilor prezentei hotarari.