Hotărâri ale sedinţei din data de 25-08-2004


Art.unic
Ia act de cererea privind demisia din functia de consilier judetean a domnului Valentin Soroceanu si, in consecinta, declara vacanta functia de consilier judetean.

Art.unic
Se valideaza alegerea in functia de consilier judetean a d-lui. Benesch Paul.

Art.1
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi si de repartizare/redistribuire a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat alocate judetului Iasi pe anul 2004, sub rezerva aprobarii documentatiei la SAPARD, potrivit anexelor la prezenta.
Art.2
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.unic
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat, pe anul 2004 pentru Regia Autonoma Aeroportul Iasi, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
Se aproba Programul de investitii finantate din surse proprii pe anul 2004, rectificat, pentru RAJAC Iasi.

Art.1
Ajustarea cu rata inflatiei a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare, incepand cu data de 01.09.2004, pentru RAJAC Iasi, dupa cum urmeaza:

Specificatie Pret/Tarif pentru populatie lei/mc Pret/Tarif pentru rest utilizatorii lei/mc
apa potabila 17.407 14.628
apa industriala - 12.701
canalizare- epurare 6.059 5.092

Art.2
Preturile de apa potabila si apa industriala precum si tarifele canalizare-epurare au fost ajustate cu rata inflatiei de 104,3% aferenta perioadei decembrie 2003-mai 2004.
Art.3
Pretul apei potabile si tariful la canalizare epurare pentru populatie contin TVA in cota de 19% potrivit legii.
Art.4
Pretul la apa potabila si apa industriala precum si tariful la canalizare/epurare pentru rest utilizatori nu contin TVA.
Art.5
Se mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa dispuna, in baza avizului Autoritatii de Reglementare, ajustarea preturilor la apa potabila, apa industriala precum si a tarifelor la canalizare-epurare.

Art.1
Se aproba alocarea bugetara de 11.397 euro pentru participarea Consiliului Judetean Iasi la programul Centurio al Adunarii Regiunilor Europei in perioada septembrie 2004-decembrie 2006, potrivit programului semestrial prezentat in anexe, parte integranta a prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba trecerea din domeniul public al judetului Iasi si din administrarea Consiliului Judetean Iasi in domeniul privat al judetului Iasi si in administrarea Consiliului Judetean Iasi a terenului in suprafata de 5738 mp amplasat in Municipiul Iasi, bd. Carol nr.4, in vederea retrocedarii acestuia, conform Legii nr.10/2001, doamnei Tudose Lucia.
Art.2
Restituirea in natura se va face prin emiterea dispozitiei de catre Presedintele Consiliului Judetean Iasi in baza referatului emis de comisia tehnica de aplicare a Legii nr. 10/2001.

Art.1
Se aproba prelungirea pe durata unui an calendaristic a contractului de inchiriere nr. 4385/28.05.2001, perfectat cu Societatea Romana de Ascensoare Bucuresti - Filiala Moldova - Iasi.
Art.2
Contractul de inchiriere ce face obiectul art.1 va fi modificat prin act aditional, prin care se va conveni prelungirea duratei inchirierii cu un an calendaristic.

Art.1
Se aproba organigrama si statul de functii pentru Filarmonica "Moldova" Iasi, conform anexelor nr.1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare, cu aplicare de la data de 01 august 2004.
Art.2
Aplicarea prevederilor prezentei hotarari se face cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate pentru anul 2004.
Art.1
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Economica si Filarmonica Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru Corpul Gardienilor Publici, conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Economica si Corpul Gardienilor Publici vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba organigrama si statul de functii pentru aparatul propriu al Consiliului Judetean Iasi, conform anexelor 1 si 2, parte integranta a prezentei hotarari, incepand cu data de 1 septembrie 2004.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Directia Economica vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se insuseste Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Iasi 203/15.06.2004 privind atribuirea cu titlu gratuit a suprafetei de 944 mp din perimetrul RA AEROPORTUL IASI catre RA ROMATSA DSNA Iasi in vederea instalarii echipamentului de radio-navigatie ILS/DME, pe Aeroportul Iasi, pe directia 15, pe durata existentei si functionarii echipamentelor ILS/DME conform documentelor anexate la prezenta hotarare, parte integranta din aceasta.

Art.1
Aproba constituirea comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor din patrimoniul SCLDP SA Iasi, conform normelor de aplicare a HG 834/1991, in urmatoarea componenta:
Presedinte:

 • Neculai Galca - ing. sef SCLDP SA Iasi

Membri:

 • Dragoman Gheorghe - sef sectie Utilaj Transport - SCLDP SA Iasi
 • Zaharia Viorel - sef sectie Holboca - SCLDP SA
 • Roznovat Victor - sef sectie Pascani - SCLDP SA

Secretar:

 • Brezulianu Diana- consilier juridic SCLDP SA

Comisia se completeaza cu reprezentantii Consiliului Judetean Iasi, respectiv domnii consilieri judetene Manolache Sandu, Adomnitei Cristian si Surdu Gabriel.

Art.unic
Se ia act de demisia d-lui. Iovu Brezuleanu din functia de membru al Consiliului de administratie al RAJAC Iasi.123

Art.1
Se aproba deplasarea la Conferinta privind Carta Regiunilor Europei, in perioada 6-11 iulie 2004, in Olanda, Arnhem a d-nei. Fulga Turcu, consilier principal in cadrul Compartimentului Integrare Europeana.
Art.2
Cheltuielile privind deplasarea vor fi realizate conform HG 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.1
Se modifica componenta Comisiei Judetene Anti-Saracie si Promovarea Incluziunii Sociale dupa cum urmeaza:
Presedinti:

 • Prefectul judetului Iasi - prof.univ.dr. Spiridon Cretu
 • Presedintele CJ Iasi - ing. Lucian Flaiser

Membri:

 • Primarul municipiului Iasi - Gheorghe Nichita
 • Directorul Serviciului de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara - municipiul Iasi
 • Primarul municipiului Pascani - Neculai Ratoi
 • Directorul Serviciului de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara - municipiul Pascani
 • Primarul orasului Tg. Frumos- Gheorghe Tataru
 • Directorul Serviciului de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara - oras Tg. Frumos
 • Primarul orasului Hirlau - Constantin Cernescu
 • Directorul Serviciului de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara - oras Hirlau
 • Primarul comunei Ciurea - Mihai Grigoras
 • Primarul comunei Lungani - Gheorghe Pricopie
 • Primarul comunei Mironeasa - Elena Curcudel
 • Primarul comunei Motca - Aurel Cozma
 • Primarul comunei Dolhesti - Gelu Iacob
 • Secretarul General al judetului Iasi - Ion Serbina
 • Directorul Directiei de Asistenta Sociala Iasi - Florin Ion
 • Directorul Directiei Generale de Munca si Solidaritate Sociala Iasi - Mirela Feraru
 • Directorul Directiei Judetene de Statistica Iasi - Gheorghe Chirila
 • Inspector General al Inspectoratului Judetean Scolar Iasi - Mihai Dumitriu
 • Directorul Directiei de Sanatate Publica Iasi - Stefan Georgescu
 • Presedintele Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Iasi - Vasile Cepoi
 • Directorul Casei Judetene de Pensii Iasi - Adriana Grecu
 • Directorul Directiei Generale pentru Agricultura Iasi - Spiridon Plumbu
 • Directorul Oficiului Judetean pentru Consultanta Agricola Iasi - Mircea Volf
 • Comisarul Sef al Inspectoratului Judetean de Politie Iasi - Stefan Alexa
 • Directorul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Iasi - Liviu Filipescu
 • Directorul Directiei Sanitar Veterinare Iasi - Gheorghe Dumineca
 • Directorul Oficiului pentru Protectia Consumatorului Iasi - Ioan Haraga
 • Seful Oficiului Teritorial Iasi - Agentia Nationala pentru Locuinte - Sebastian Peterca
 • Reprezentantii sindicatelor
 • Reprezentantii patronatelor
 • Reprezentantii ONG-urilor
 • Reprezentantii din mediul academic/universitati (Fac.Sociologie si Asistenta Sociala, Psihopedagogie speciala, Psihologie, Politici Sociale, Centre de Cercetare)
 • Coordonator Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) - Sucursala Iasi - Liliana Vasilescu

Art.2
Comisiei Judetene Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale ii revin urmatoarele atributii:

 1. Elaborarea unei diagnoze privind problemele social economice ale judetului
 2. Elaborarea Planurilor Judetene Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale
 3. Coordonarea implementarii Planurilor Judetene
 4. Monitorizarea programelor legate de saracie si excluziunea sociala, aflate in derulare
 5. Elaborarea de rapoarte semestriale si anuale
 6. Stabilirea pe parcurs a eventualelor corectii in planul de masuri pe baza evaluarilor cuprinse in rapoarte
 7. Crearea unei baze de date sociale la nivel judetean
 8. Realizarea de studii/analize/investigatii pe esantioane reprezentative la nivel judetean
 9. Organizarea grupurilor de lucru cu specialisti in domeniu
 10. Selectarea ONG-urilor care pot realiza programe sociale; evaluarea acestor programe; monitorizarea si acreditarea acestora

Art.3
Comisia Judeteana Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale va elabora Regulamentul propriu de functionare, care va fi aprobat prin hotararea Consiliului Judetean Iasi.
Art.4
Convocarea membrilor Comisiei se va face in scris, de catre Prefectul Judetului Iasi si Presedintele Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Incepand cu data prezentei, se modifica prin acordul partilor Contractul individual de munca inregistrat sub nr. 127/10.06.2002, al d-nei PARASCHIV NICOLETA, prin numirea pe durata nedeterminata in functia de conducere de Director al Directiei Judetene de Protectie a Plantelor Iasi, cu urmatoarele drepturi salariale:

-salariu individual de baza 6.818.000lei
- corespunzator functiei de executie de inspector de specialitate gr.IA in institutii din subordinea Consiliului Judetean Iasi;
- indemnizatie de conducere 3.409.000 lei
- reprezentand 50% din salariul de baza, care fac parte din aceasta si constituie baza de calcul pentru sporuri si alte drepturi care se acorda in raport cu salariul de baza;
- spor vechime 1.022.700 lei - reprezentand 10% din salariul de baza;
TOTAL DREPTURI 11.249.700

Art.2
Atributiile directorului sunt cele prevazute in art.14 din Regulamentul de organizare si functionare aprobat prin Hotararea 53/2004 a Consiliului Judetean Iasi.
Art.3
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Economica si Directia Judeteana de Protectie a Plantelor Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba trecerea imobilelor compuse din constructii si terenuri aferente, individualizate in anexa ce constituie parte integranta a prezentei hotarari, in care isi desfasoara activitatea Centrul Medical "Nicolina" si Centrul Medical "Petru si Pavel", din domeniul public al judetului Iasi in domeniul privat al judetului Iasi.
Art.2
Concesionarea spatiilor in care isi desfasoara activitatea cabinetele medicale, din cadrul Centrului Medical "Nicolina" si Centrului Medical "Petru si Pavel" infiintate conform Ordonantei Guvernului 124/1998, republicata, cu modificarile ulterioare se face fara licitatie publica, pe o durata de 25 de ani, in conditiile statuate prin Hotararea Guvernului 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale si prin Ordinul comun al Ministerului Sanatatii si Ministerul Administratiei si Internelor 946/21.07.2004/299/20.07.2004 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de concesiune incheiat in temeiul Hotararii Guvernului 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale.
Art.3
Spatiile de folosinta comuna, respectiv holuri si sali de asteptare, grupuri sanitare, sali de tratament, camere de sterilizare, fisiere etc. sunt puse la dispozitie concesionarilor, sub forma de cota indiviza, pentru realizarea obiectului de activitate specific fiecarei specialitati medicale. In contractul de concesiune se vor prevedea spatiile de folosinta comuna, modalitatea de exploatare si modul de suportare a cheltuielilor reprezentand intretinerea acestora.
Art.4
Pe durata concesionarii spatiilor cu destinatia de cabinete medicale, se transmite in folosinta concesionarului cota indiviza de teren aferenta constructiei.
Art.5
Terenul neconstruit din incinta centrelor medicale mentionate anterior ramane la dispozitia Consiliului Judetean Iasi.
Art.6
Directia Tehnica - Biroul Patrimoniu-Licitatii va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.7
Se autorizeaza Directia Tehnica - Biroul Patrimoniu-Licitatii sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentului act administrativ in structura Anexei 1 la Hotararea Guvernului 1354/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Iasi, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Iasi.
Art.8
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari orice alte dispozitii contrare se abroga.

Art.1
Se aproba clauzele contractului de mandat pentru servicii de asistenta si consultanta prestate de agentul de privatizare al Societatii Comerciale "Lucrari Drumuri si Poduri" SA Iasi ce urmeaza a fi incheiat cu Societatea Comerciala "Expert Buildings" SRL Iasi in calitate de ofertant adjudecat in cadrul licitatiei restranse organizata de Consiliul Judetean.
Art.2
Contractul mentionat la art.1 constituie parte integranta a prezentei hotarari.

Art.1
Abiliteaza Comisia de studii, prognoze economico-sociale, industrie, buget, finante a Consiliului Judetean Iasi sa stabileasca intilniri cu primarii, viceprimarii unitatilor administrative teritoriale din judetul Iasi, in scopul fundamentarii hotararilor privind alocarea resurselor financiare de la nivel judetean.
Convocarea autoritatilor prevazute la art.1 se va realiza in ordinea alfabetica a unitatilor administrativ teritoriale si se va asigura de catre Directia Juridica prin Biroul Cancelarie.
Art.2
Propunerile si solutiile Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, industrie, buget, finante a Consiliului Judetean Iasi vor fi supuse spre analiza si aprobare Plenului Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Numeste, pentru o perioada de 4 ani, in calitate de membri ai Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica (ATOP), urmatorii: Ticau Eugen - Consilier Judetean
 

 • Iordache Luminita - Consilier Judetean
 • Manolache Sandu - Consilier Judetean
 • Popa Florin - Consilier Judetean
 • Nita Constantin - Consilier Judetean
 • Dumitriu Mihai - Consilier Judetean
 • Ticau Eugen - Consilier Judetean

Art.2
Presedintele Consiliului Judetean va desemna, prin dispozitie, reprezentantii comunitatii locale in ATOP.

Art.1
Se aproba externalizarea servicviilor de producere si distribuire a agentului termic pentru spitalele care isi desfasoara activitatea in imobilele transmise in proprietatea publica a judetului Iasi conform Hotararii Guvernului 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei in domeniul public al judetelor si in administrarea consiliilor judetene respective, modificata prin Hotararea Guvernului 1106/2002 pentru declararea unor unitati sanitare de interes public national, aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei.
Art.2
Se aproba concesionarea prin licitatie publica a serviciilor de producere si distribuire a agentului termic pentru unitatile sanitare invocate la art.1
-Studiul de oportunitate si caietul de sarcini vor fi supuse aprobarii autoritatii deliberative a Consiliului Judetean Iasi.
-Valoarea redeventei se va determina prin elaborarea unui raport de evaluare intocmit de un expert autorizat.
-Anuntul pentru licitatie se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, intr-un cotidian de circulatie nationala si intr-un cotidian de circulatie locala.
Art.3
Directia Tehnica va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Ia act de cererea d-nei Dobresanciuc Mirela - consilier judetean privind privind renuntarea la optiunea exprimata pentru coordonarea consiliilor locale Comarna si Costuleni si aproba repartizarea sa la comunele Gorban si Raducaneni, incepand cu data de 01.09.2004.
In mod corespunzator se vor modifica prevederile Hotararii Consiliului Judetean Iasi 107/01.07.2004 privind repartizarea consilierilor judeteni pe unitati administrativ-teritoriale.