Hotărâri ale sedinţei din data de 27-05-2004


Art.1
Aproba -Strategia de dezvoltare economico-sociala a judetului Iasi- cuprinsa in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2004 si de distribuire a fondului de rezerva pentru calamitati pe anul 2004, potrivit anexelor la prezenta.
Art.2
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba propunerile de repartizare a sumei de 6.228.000 mii lei din fondul de rezerva al bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2004 potrivit anexelor la prezenta.
Art.2
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba impozitele si taxele locale pentru anu8l fiscal 2005, conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01.01.2005.
Art.3
Cu data intrarii in vigoare a prezentei, se abroga Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.12/04.03.2004.
Art.4
Scutirile se acorda potrivit legislatiei in vigoare.
Art.5
Directia Economica, Directia Arhitect Sef, Birou Relatii Publice si Biroul Cancelarie vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba actualizarea taxelor speciale si tarifelor, conform Anexelor 1,2,3,4,5,6 si 7, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Incasarea taxelor speciale prevazute in Anexele 1,2,3,4 si 7 se va face prin casieria Consiliului Judetean Iasi sau prin virament in contul 50404540712 deschis la Trezoreria Municipiului Iasi, titular fiind Consiliul Judetean Iasi.
Art.3
Incasarea taxelor speciale si tarifelor prevazute in Anexele 5 si 6 se va face prin virament in contul 504014009336 deschis la Trezoreria Municipiului Iasi, titular fiind Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi.
Art.4
Scutirile se acorda potrivit legislatiei in vigoare.
Art.2
Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01.01.2005.
Art.2
Cu data aprobarii prezentei se abroga Hotararile Consiliului Judetean Iasi nr._____/2004, nr._____/2004 si nr. 211/2003.
Art.1
Directia Economica, Directia Arhitect Sef, Directia Juridica, Cancelarie si Stare Civila, Biroul Relatii Publice din cadrul Consiliului Judetean Iasi, Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, precum si Inspectoratul Judetean de Protectie Civila Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba actualizarea tarifelor pentru Biblioteca Judeteana -Gheorghe Asachi- Iasi si filialele ei, conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Sumele realizate din incasarea tarifelor aprobate constituie venituri ale bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi, fiind utilizate pentru finantarea cheltuielilor Bibliotecii Judetene -Gh. Asachi- Iasi.
Art.3
Tarifele vor fi incasate in contul Consiliului Judetean nr. 212102304540712 deschis la Trezoreria Municipiului Iasi sau prin casieria Bibliotecii Judetene - Gh. Asachi- Iasi si virate apoi in contul mentionat anterior.
Art.4
Cu data aprobarii prezentei se abroga Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 9/26.03.2002.
Art.1
Directia Economica si Biblioteca Judeteana -Gh. Asachi- Iasi vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba parteneriatul dintre Consiliul Judetean Iasi si Fundatia -Solidaritate si Speranta-, fondata si patronata de catre Mitropolia Moldovei si Bucovinei in vederea derularii Proiectului intitulat -Hrana zilnica pentru persoanele aflate in nevoie sau suferinta- cu suma de 315.000.000 lei.
Art.2
Directia Economica, Directia de Asistenta Sociala vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale -Apele Romane- Directia Apelor Prut Iasi SGA Iasi in domeniul public al judetului Iasi si in administrarea Consiliului Judetean Iasi - Serviciul Public de Administrare Drumuri Judetene a bunurilor imobile individualizate in anexa - parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
In vederea trecerii imobilelor prevazute la art.1 Consiliul Judetean Iasi va promova proiect de Hotarare de Guvern si Nota de fundamentare conform prevederilor Legii nr. 24/2000 si HG nr. 555/2001.

Art.1
Se aproba prelungirea, pe durata unui an, a contractelor de inchiriere 4389/28.05.2001, 4383/28.05.2001 si respectiv 4384/2001 incheiate intre Consiliul Judetean Iasi cu SC MIHA EXPO SRL IASI, SC ELIT CONF TUDOR SRL IASI si respectiv MODCOM SRL IASI. Directia Tehnica - Biroul Patrimoniu-Licitatii va intocmi actele aditionale in sensul celor stabilite la alineatul precedent.

Art.1
Aproba organigrama, statul de functii si Regulamentul de Organizare si Functionare la Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Iasi conform anexelor 1,2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Centrul Judetean pentru Promovarea Culturii Traditionale Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2004, ce constituie anexa 1, parte integranta din prezenta hotarare, pentru Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Iasi.

Art.1
Se instituie taxele si tarifele pentru activitatile Centrului Judetean de Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Iasi conform anexei 1, parte integranta din prezenta
Art.2
Biroul Relatii cu publicul va asigura publicitatea la avizierul Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Muzeului Literaturii Romane Iasi conform anexei parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Muzeul Literaturii Romane Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba statul de functii pentru Teatrul -Luceafarul- Iasi conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Teatrul -Luceafarul- Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru Biblioteca -Gh. Asachi- Iasi conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare cu obligativitatea incadrarii in bugetul aprobat pentru anul 2004 la fondul de salarii.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Biblioteca -Gh. Asachi- Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se avizeaza obiectivele si criteriile de performanta pentru director general al RA AEROPORTUL IASI - dl. Mitica Rebegea, conform anexei, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Consiliul de Administratie al RA AEROPORTUL IASI are obligatia sa analizeze si sa urmareasca indeplinirea criteriilor si obiectivelor de performanta si sa informeze Consiliul Judetean Iasi, care va lua masuri in consecinta.

Art.1
Aproba Regulamentul de Organizare si Functionare si statul de functii pentru Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi conform anexelor 1 si 2, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba organigrama aparatului propriu si statul de functii pentru posturile aferente personalului contractual, conform anexelor 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare, cu aplicare de la data de 1 iunie 2004.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Directia Economica vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se insuseste Dispozitia 113/2004 privind deplasarea domnului Ion Serbina, Secretarul General al judetului Iasi, in perioada 16-24 aprilie 2004, la lucrarile programate la Baile Felix, Romania, Pecs si Balatonfoldvar, Ungaria si Viena, Austria.

Art.1
Se insuseste Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Iasi 123/15.04.2004 privind deplasarea la cea de-a XII-a Sesiune Plenara si la cel de-al XVII-lea Consiliu International ale AREV, care s-a desfasurat la Porto, intre 22 si 25 aprilie 2004, a domnului Mihail Gabriel Popescu, Vicepresedinte al Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se insuseste Dispozitia 174/13.05.2004 a Presedintelui C.J. Iasi privind parteneriatul dintre Ministerul Culturii si Cultelor din Romania - Directia Cultura, Culte si Patrimoniu si Consiliul Judetean Iasi ce vizeaza promovarea realitatilor culturale la Festivalul de Arta Plastica - Fasia albastra -, care va avea loc la Magdeburg - Germania conform anexei parte integranta din prezenta.

Art.1
Se aproba participarea Consiliului Judetean Iasi la Proiectul de infiintare a Centrului Cultural Italian de la Iasi, proiect care va fi promovat pentru co-finantare la Ministerul de Externe al Republicii Italiene, sub programul cadru stabilit de Legea italiana 212/1992 privind cooperarea internationala.
Art.2
Se aproba alocarea sumei de 10.000 euro (30% din bugetul proiectului) pentru finantarea infiintarii Centrului Cultural Italian la Iasi.

Art.1
Incepand cu data de 01.06.2004, dl. ION FLORIN se numeste in functia publica de conducere de Director Executiv la Directia de Asistenta Sociala Iasi, cu urmatoarele drepturi salariale: - salariu de baza - 6.818.000 lei, corespunzator functiei de consilier cat.A, cl.I, gr.1 in institutii din subordinea Consiliului Judetean. - indemnizatie de conducere - 3.409.000 lei, reprezentand 50% din salariul de baza, care face parte din acesta si constituie baza de calcul pentru sporuri si alte drepturi care se acorda in raport cu salariul de baza. - spor de vechime - 2.045.400 lei, reprezentand 20% din salariul de baza. TOTAL DREPTURI - 12.272.400 lei.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Directia de Asistenta Sociala Iasi vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Incepand cu data de 01.06.2004, dl. STOICA ROMEO se numeste in functia publica de conducere de Director Executiv la Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, cu urmatoarele drepturi salariale: - salariul de baza - 6.818.000 lei, corespunzator functiei de consilier gr.IA in institutii din subordinea Consiliului Judetean, detinuta pana la numirea in functia publica. - indemnizatie de conducere - 3.409.000 lei, reprezentand 50% din salariul de baza, care face parte din acesta si constituie baza de calcul pentru sporuri si alte drepturi care se acorda in raport cu salariul de baza. - spor de vechime - 2.045.400 lei, reprezentand 20% din salariul de baza. TOTAL DREPTURI - 12.272.400 lei.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Directia de Asistenta Sociala Iasi vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba constituirea comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor din patrimoniul SC ROCONTA SA IASI, in urmatoarea componenta: 1. Fodor Stela - Presedinte 2. Grosu Emilian - membru 3. Acsinte Adrian - membru.

Art.1
Aproba Studiul de fezabilitate elaborat de SC BETA STAR SRL Iasi pentru "Montare centrala termica proprie pe gaz metan la sediul Centrului de Plasament Trinitas Tg. Frumos", str. Petru Rares nr. 35 Tg. Frumos, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia de Asistenta Sociala Iasi, Directia Economica, Directia Tehnica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba Studiul de fezabilitate elaborat de SC BETA STAR SRL Iasi pentru "Montare centrala termica proprie pe gaz metan la sediul Centrului de Plasament Tatarasi", str. V. Lupu nr. 80, Iasi, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia de Asistenta Sociala Iasi, Directia Economica, Directia Tehnica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba Studiul de fezabilitate elaborat de SC BETA STAR SRL Iasi pentru "Montare centrala termica proprie pe gaz metan la sediul Centrului de Plasament Sf. Spiridon Tg. Frumos", str. Petru Rares nr. 116 Tg. Frumos, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia de Asistenta Sociala Iasi, Directia Economica, Directia Tehnica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba Studiul de fezabilitate elaborat de BIROU ARHITECTURA 3 Iasi pentru "Crearea unui centru de tip Hospice pentru copii bolnavi de sida in stadiul terminal" str. Azilului nr. 1 Iasi, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia de Asistenta Sociala Iasi, Directia Economica, Directia Tehnica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se constituie Comisia de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti, care va functiona pe langa Directia de Asistenta Sociala Iasi si in coordonarea Comisiei Superioare de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Bucuresti, in urmatoarea componenta: Presedinte: dr. Dumitriu Lucia - medic primar expertiza Membri: - dr. Popescu Cezar - medic primar ortopedie - traumatologie - dr. Lionte Catalina - medic primar interne - dr. Serban Elena - medic primar psihiatru - Pertea Iosif - medic primar neurolog - dr. Scanteie Mira - medic primar oftalmolog - dr. Macoveanu Gabriela - medic specialist ORL - Dulama Stefania - psiholog - Barboselu Romeo - observator ONG
Art.2
Drepturile si obligatiile membrilor Comisiei de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti sunt cele prevazute in Regulamentul de Organizare si Functionare a Directiei de Asistenta Sociala Iasi.
Art.3
Membrii comisiei au dreptul la o indemnizatie de sedinta in cuantu, de 60.000 lei/ora brut, fara sa depaseasca lunar salariul mediu net pe economie.
Art.4
La data comunicarii prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.61/22.04.2004.
Art.5
Prezenta hotarare isi produce efectele pe durata a 90 de zile de la data comunicarii acesteia.

Art.1
Se modifica si se completeaza Hotararea Consiliului Judetean Iasi 120/11.10.2002 privind transmiterea din administrarea Consiliului Judetean Iasi in administrarea Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca a unor bunuri imobile - proprietate publica a judetului Iasi - din str. Codrescu nr.6 dupa cum urmeaza:
1. Spatiile destinate exclusiv Incubatorului de afaceri in cadrul Programului de "Redistribuire a fortei de munca" sunt: - pavilionul K in arie construita de 642 mp; - pavilionul L in arie de 360 mp; - pavilionul B1 in suprafata construita de 539 mp. Terenul aferent pavilioanelor K si L este de 2500 mp.
2. Durata administrarii bunurilor stabilita prin Hotararea Consiliului Judetean 120/2002 isi va produce efectele de la data incheierii contractului pentru furnizarea serviciilor prestate in vederea functionarii incubatorului de afaceri, respectiv 20.05.2004.
Art.2
Directia Tehnica si Directia Economica vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se constituie Comisia de validare a Consiliului Judetean Iasi in urmatoarea componenta:
1. Spulber Cezar - Presedinte
2. Rascanu Elena - membru, secretar
3. Adomnitei Cristian-Mihai - membru
4. Stanciu Cristian - membru
5. Vlad Iuliana - membru

Art.2
Comisia de validare astfel constituita functioneaza pe intreaga durata a mandatului Consiliului Judetean Iasi.