Hotărâri ale sedinţei din data de 22-04-2004


Art.unic
Ia act de cererea privind demisia din functia de consilier judetean a d-lui. Spiridon Cretu si, in consecinta, declara vacanta functia de consilier judetean.

Art.unic
Ia act de cererea privind demisia din functia de consilier judetean a d-lui. Eugen Disca si, in consecinta, declara vacanta functia de consilier judetean.

Art.unic
Se valideaza in functia de consilier judetean a d-nei. Busoi Mihaela.

Art.unic
Se valideaza alegerea in functia de consilier judetean a d-lui. Rata Constantin.

Art.1
Aproba contul de executie al bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2003, potrivit anexelor la prezenta.
Art.2
Directia Economica si ordonatorii secundari/tertiari finantati din bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2004 si de redistribuire a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat alocate judetului Iasi pe anul 2004, potrivit anexelor la prezenta.
Art.2
Se mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa repartizeze pe consilii locale sumele aferente consiliilor locale nou infiintate.
Art.3
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba actualizarea taxelor speciale, conform Anexelor 1,2,3 si 4, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Incasarea taxelor speciale se va face prin casieria Consiliului Judetean Iasi sau prin virament in contul 50404540712, deschis la Trezoreria Municipiului Iasi, titular fiind Consiliul Judetean Iasi.
Art.3
Scutirile se acorda conform legislatiei in vigoare.
Art.4
Prezenta hotarare intra in vigoare la data aprobarii.
Art.5
Cu data aprobarii prezentei se abroga Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 52/2003.
Art.6
Directia Economica, Directia Arhitect Sef, Directia Juridica, Cancelarie si Stare Civila, Biroul Relatii Publice din cadrul Consiliului Judetean Iasi, precum si Inspectoratul Judetean de Protectie Civila Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Actualizarea tarifelor pentru manopera lucrarilor specifice protectiei plantelor conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Tarifele pentru prestarea lucrarilor specifice protectiei plantelor se stabilesc prin adaugarea la cuantumul manoperei aprobate la art.1 a contravalorii substantei utilizate, a combustibului si a cotei de profit stabilita de Serviciul Public Antiepizootic si de Protectie a Plantelor functie de conditiile existente pe piata.
Art.3
Tarifele aprobate nu includ TVA.
Art.4
Serviciul Public Antiepizootic si de Protectie a Plantelor va aplica asupra valorii de achizitie a produselor de uz fitosanitar in vederea comercializarii a acestora o taxa de distributie. Valoarea procentului taxei de distributie va fi stabilita de Serviciul Public Antiepizootic si de Protectie a Plantelor, functie de cerere si oferta.
Art.5
Incasarea sumelor din comercializarea produselor de uz fitosanitar si din prestarea serviciilor se va face in contul -Venituri din incasarea contravalorii lucrarilor de combatere a daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal - nr. 212102074540712, deschis la Trezoreria Municipiului Iasi, titular fiind Consiliul Judetean Iasi.
Art.6
Prezenta hotarare intra in vigoare la data aprobarii.
Art.7
Cu data prezentei se abroga Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 73/2003 si Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 18/2001.
Art.8
Serviciul Public Antiepizootic si de Protectie a Plantelor, Directia Economica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba actualizarea taxelor speciale si tarifelor pentru eliberarea de acorduri si autorizatii, inchirieri de suprafete din ampriza si zona de siguranta a drumurilor judetene, pentru eliberarea avizului prealabil si/sau autorizatiei speciale de transport, conform anexelor 1 si 2, parti integrante ale prezentei hotarari.
Art.2
Eliberarea autorizatiilor prevazute la art.1 se va face de catre Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi.
Art.3
Incasarea taxelor speciale se va face conform procedurii fiscale, iar colectarea lor se va face in contul nr. 504014009336 deschis la Trezoreria Municipiului Iasi, titular fiind Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi.
Art.4
De veniturile realizate din incasarea taxelor beneficiaza Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi pentru lucrari de investitii reprezentand tronsoane de drumuri, noi dotari tehnice, lucrari de reparatii si modernizari, studii si lucrari de proiectare privind extinderea si modernizarea retelei de drumuri locale.
Art.5
Cu data aprobarii prezentei se abroga Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.61/2003.
Art.6
Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi si Directia Economica vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba reducerea redeventei datorate Consiliului Judetean Iasi de catre SC Lucrari Drumuri si Poduri SA Iasi pentru terenurile concesionate, proprietate publica a judetului Iasi, in anii 2004-2005, la valoarea de 82 lei/mp/luna.
Art.2
Directia Economica si Directia Tehnica din cadrul Consiliului Judetean Iasi si SC Lucrari Drumuri si Poduri SA Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba constituirea lunar de fonduri pentru acordarea de stimulente personalului din compartimentele de specialitate, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea creantelor fiscale locale, prin aplicarea unei cote de 5% asupra sumelor incasate.
Art.2
Plata stimulentelor se face in cursul lunii curente pentru luna precedenta.
Art.3
Sumele constituite conform art.1, ramase necheltuite la finele anului curent, se reporteaza cu aceeasi destinatie anul urmator.
Art.4
Cu ducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentei hotarari se va ocupa Serviciul financiar-contabil din cadrul Directiei Economice si Biroul personal din cadrul Directiei Organizare, Resurse Umane, Informatizare.

Art.1
Se modifica Anexa 3 - Gruparea activitatilor in raport cu importanta si rentabilitatea economica din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 212/2003 cu anexa la prezenta hotarare.
Art.2
Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare la data aprobarii.
Art.3
Directia Tehnica - Biroul Patrimoniu si Licitatii si Directia Economica vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aprobarea bilantului financiar-contabil pe anul 2003 al RA Aeroportul Iasi.

Art.1
Aprobarea situatiilor financiare auditate pentru anul 2003 ale RAJAC Iasi.

Art.1
Se aproba - Situatiile financiare anuale simplificate - la data de 31.12.2003 ale SC Drumuri si Poduri SA Iasi.

Art.1
Se aproba transmiterea de la Consiliul Judetean Iasi - ServiciulPublic Antiepizootic si de Protectie a Plantelor la Consiliul Local al Municipiului Pascani a activitatii Centrului de Protectie a Plantelor Pascani, a terenurilor, mijloacelor fixe, obiectelor de inventar si personalului care deserveste acest centru, conform anexelor 1,2,3 si 4.
Art.2
Directia Tehnica - Birou Patrimoniu Licitatii va proceda la modificarea anexei 1 la HGR 1354/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Iasi, respectiv poz. 1-17 de la p. 58-59, in sensul efectuarii demersurilor necesare abrogarii, prin hotarare de Guvern, a poz. 1-17.
Art.3
Anexele 1 - 4 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4
ServiciulPublic Antiepizootic si de Protectie a Plantelor, Directia Resurse Umane, Directia Tehnica - Biroul Patrimoniu- licitatii, Directia Juridica si Directia Economica vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.5
Transmiterea activitatii, bunurilor si personalului prevazut la art.1 se va realiza pe baza de protocol, incheiat in termen de 30 zile de la data adoptarii prezentei hotarari.

Art.1
Incepand cu data de 1 mai 2004 se reorganizeaza Serviciul Public de Protectie a Plantelor din subordinea Consiliului Judetean Iasi urmand ca activitatile prevazute la art.5 din OUG 71/1999 sa se realizeze de catre Directia Judeteana de Protectie a Plantelor Iasi (DJPP), ca unitate cu personalitate juridica ce va functiona pe baza de gestiune economica si autonomie financiara potrivit Regulamentului de Organizare si Functionare cuprins in anexa 1.
Art.2
DJPP Iasi va aplica Planul de restructurare al unitatii conform proiectului de concediere colectiva pentru SPAPP Iasi intocmit conform Legii 53/2003, cuprins in anexa 2.
Art.3
Aproba organigrama si statul de functii conform anexelor 3 si 4.
Art.4
DJPP Iasi isi va ordona cheltuielile si functie de art.1 alin.4 din OG 80/2003 pentru stabilirea unor normative de cheltuieli la activitatilr specifice autoritatilor administratiei publice.
Art.5
Directia Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directia Economica, Directia Juridica si DJPP vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba participarea Consiliului Judetean Iasi, in calitate de membru fondator, la constituirea Asociatiei - Zona Metropolitana Iasi -, alaturi de consiliile locale: Iasi, Aroneanu, Barnova, Ciurea, Holboca, Letcani, Miroslava, Popricani, Rediu, Schitu-Duca, Tomesti, Ungheni si Victoria, conform actelor constitutive cuprinse in anexa 1 parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Promovarea proiectelor pentru dezvoltarea obiectivului de importanta regionala - Zona Metropolitana- se va realiza pe baza de parteneriate ale asociatilor, cofinantari si alte surse.
Art.3
Imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa semneze actele de constituire a Asociatiei - Zona Metropolitana Iasi - in vederea dobandirii personalitatii juridice a asociatiei.
Art.4
Directia Juridica, Cancelarie, Stare Civila, Directia Arhitect Sef, Directia Economica si Consilierul Presedintelui, d-na. Claudia Stoica vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba un numar de 20 certificate de urbanism si 6 autorizatii de construire eliberate in perioada 1-31 ianuarie 2004, 40 certificate de urbanism si 7 autorizatii de construire eliberate in perioada 1-29 februarie 2004, 3 Planuri Urbanistice Zonale si 25 Planuri Urbanistice de Detaliu avizate in Comisia de Urbanism si mentionate in listele anexa ce fac parte din prezenta hotarare.

Art.1
Se aproba deplasarea, in perioada 17-21 aprilie 2004, la intalnirea Secretariatului celei de-a doua Conferinte Internationale privind Carta Regiunilor Europei a d-lui. Lucian Flaiser, Presedintele Consiliului Judetean Iasi si a d-rei. Fulga Turcu, consilier in cadrul Compartimentului Integrare Europeana.
Art.2
Se aproba participarea, in perioada 5-12 iulie 2004, in Olanda, a d-lui. Lucian Flaiser, Presedintele Consiliului Judetean Iasi, la pregatirea si lucrarile celei de-a doua Conferinte privind Carta Regiunilor Europei.
Art.3
Cheltuielile privind deplasarile vor fi realizate conform HG 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis la studii in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.1
Aproba plata sumei de 1500 EURO, reprezentand cotizatia de membru al Asociatiei Regiunilor Europene de Frontiera a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, din bugetul Consiliului Judetean Iasi.
Art.2
Directia Economica si Directorul Executiv Adjunct vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba contributia Consiliului Judetean Iasi la plata taxei pentru anul 2004 de membru al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru in suma de 6690 EURO.
Art.2
Directia Economica si Directorul Executiv Adjunct vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba Strategia Judeteana privind protectia sociala in domeniul protectiei drepturilor copilului, persoanelor cu handicap, persoanelor de varsta a treia, persoanelor si familiilor aflate in risc social.

Art.1
Se aproba - Planul de servicii pentru persoanele cu handicap la nivelul judetului Iasi - in conformitate cu Strategia Nationala pentru Protectia Speciala si Integrarea Sociala a Persoanelor cu Handicap.

Art.1
Se constituie Comisia de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti, care va functiona pe langa Directia de Asistenta Sociala Iasi si in coordonarea Comisiei Superioare de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Bucuresti, in urmatoarea componenta: Presedinte: dr. Dumitriu Lucia - medic primar expertiza; Membri: dr. Popescu Cezar - medic primar ortopedie-traumatologie dr. Leonte Catalina - medic primar interne dr. Serban Elena - medic primar psihiatru dr. Perta Iosif - medic primar neurologie dr. Scinteie Mira - medic specialist oftalmolog dr. Macoveanu Gabriela - medic specialist ORL Chiriac Morutzi Ada - psiholog Barbuselu Romeo - observator ONG
Art.2
Drepturile si obligatiile membrilor Comisiei de Expertiza Medicala a Persoanelor cu handicap pentru Adulti sunt cele prevazute in Regulamentul de Organizare si Functionare a Directiei de Asistenta Sociala Iasi.
Art.3
Membrii comisiei au dreptul la o indemnizatie de sedinta in cuantum de 60.000 lei/ora brut, fara sa depaseasca lunar salariul mediu net pe economie.
Art.4
La data comunicarii prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.15/03.09.2003.

Art.1
Aproba parteneriatul dintre Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Local Municipal Iasi pentru realizarea Centrului Expozitional - Moldova - Iasi si, in consecinta, aproba modificarea amplasamentului din teritoriul administrativ al comunei Miroslava cu cel prevazut in Iasi, in vecinatatea Parcului Tehnologic, pe terenul in suprafata de 0,73 ha, proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, conform documentatiei cadastrale cuprinsa in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Aproba angajarea cheltuielilor in suma de 1.000.000.000 lei, in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice pentru Centrul Expozitional - Moldova - Iasi (studiu de fezabilitate, liste de cantitati, plan urbanistic de detaliu, studiu geotehnic si topografic, studiu de mediu, analiza cost-beneficiu, analiza financiara, analiza socio-economica, analiza de risc si senzitivitate.
Art.3
Directia Tehnica, Directia Arhitect Sef, Consilier Presedinte Claudia Stoica, Directia Economica, Directia Juridica vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba realizarea Proiectului - Reabilitarea si dezvoltarea turistica a ansamblului monument istoric Manastirea Golia - in parteneriat cu Ministerul Culturii si Consiliul Local Iasi.

Art.1
Ia act de Raportul de evaluare intocmit pentru terenul aflat in domeniul privat al Consiliului Judetean Iasi, situat in Iasi, str. Ipsilante, nr.19, in suprafata de 312 mp, intocmit de evaluator atestat SC DIACONU si ASOCIATII SRL Iasi si stabileste ca pret de pornire, in vederea vanzarii, valoarea maxima pe mp in limitele rezultate din raportul de expertiza coroborata cu valoarea de piata pentru terenurile construite in aceasta zona practicata de agentiile imobiliare, potrivit documentatiei cuprinse in Anexa 1 la prezenta hotarare.
Art.2
Se mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Iasi pentru a stabili componenta Comisiei de negociere a pretului terenului prevazut la art.1.
Art.3
Se aproba vanzarea catre SC AMANO SERV SRL Iasi, prin recunoasterea si exercitarea dreptului de preemptiune al cumparatoarei, a terenului situat in Iasi, str. Ipsilante, nr.19, in suprafata de 312 mp.
Art.4
Cheltuielile ocazionate de perfectarea actului de vanzare-cumparare vor fi suportate de catre SC AMANO SERV SRL Iasi.
Art.5
Directia Tehnica, Biroul Cadastru, Directia Juridica, Directia Economica si Compartimentul Contabil Sef vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba constituirea comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor din patrimoniul SC GASTROCOM SA Iasi, in urmatoarea componenta: 1. Cantemir Mihai - Presedinte 2. Botez Constantin - Membru 3. Feodor Rodica - Secretar.

Art.1
Aproba reinfiintarea Ansamblului folcloric - Doina Moldovei -, institutie culturala de interes judetean, aflata in subordinea Consiliului Judetean Iasi.
Art.2
Sumele necesare functionarii Ansamblului folcloric - Doina Moldovei - vor fi repartizate din fondul de rezerva bugetara al Consiliului Judetean Iasi in completarea veniturilor proprii.
Art.3
Regulamentul de Organizare si Functionare al Ansamblului folcloric - Doina Moldovei - va fi intocmit in conformitate cu Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr. 2193/2004 publicat in M. Of. nr. 321/2004 de catre conducerea institutiei prevazute la art.1 sub indrumarea Centrului Judetean al Creatiei Populare al Judetului Iasi.
Art.4
Aproba Organigrama si Statul de functii pentru Ansamblul folcloric - Doina Moldovei -, conform anexelor 1 si 2.
Art.5
Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
Aproba parteneriatul din tre Consiliul Judetean Iasi si Centrul Regional pentru Invatamant Deschis la Distanta din cadrul Universitatii -Al. I. Cuza- Iasi in vederea realizarii Proiectului PHI pentru invatamant preuniversitar, conform Conventiei parteneriale prevazuta in anexa 1 parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Pe perioada desfasurarii proiectului, Consiliul Judetean Iasi va participa cu suma de 168.000.000 lei la realizarea acestuia.
Art.3
Dispozitiile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Directia Economica, Directia Juridica, Cancelarie si Stare Civila, Directia Organizare, Resurse Umane si Informatizare si de Compartimentul Relatii Externe.

Art.1
Aproba participarea Consiliului Judetean Iasi, in calitate de coorganizator, alaturi de Federatia Romana de Tenis la pregatirea turneului profesionist de tenis -Tester Tiriac Trophy-, editia 2004 la Iasi ce va avea loc in perioada mai-septembrie 2004 in Iasi.
Art.2
Consiliul Judetean Iasi va organiza actiuni menite sa atraga sponsori in vederea indeplinirii prevederilor art.1

Art.1
Se aproba -Nomenclatorul arhivistic al documentelor create si detinute de Consiliul Judetean Iasi-, conform anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Cu data prezentei se abroga Hotararea nr.10/27.02.1998 a Consiliului Judetean Iasi cu privire la -Nomenclatorul cadru- si termenele de pastrare a actelor Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Ia act de cererea privind demisia d-lui. Silviu Lache din functia de membru AGA la SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA Iasi.