Hotărâri ale sedinţei din data de 04-03-2004


Art.unic
Ia act de cererea privind demisia din functia de consilier judetean a domnului Vasile Astarastoae si, in consecinta, declara vacanta functia de consilier judetean incepand cu data de 4 martie 2004.

Art.unic
Ia act de cererea privind demisia din functia de consilier judetean a domnului Gheorghe Plesu si, in consecinta, declara vacanta functia de consilier judetean incepand cu data de 4 martie 2004.

Art.unic
Se valideaza alegerea in functia de consilier judetean a domnului Haba Emil.

Art.unic
Se valideaza alegerea in functia de consilier judetean a domnului Socolov Constantin.

Art.1
Se aproba trecerea din proprietatea privata a Consiliului Judetean Iasi in proprietatea SC Lucrari Drumuri si Poduri SA Iasi a terenurilor necesare desfasurarii obiectului de activitate al SC Lucrari Drumuri si Poduri SA Iasi, identificate in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Comisia constituita in vederea selectarii agentului de privatizare va proceda la inscrierea in documentele de licitatie, ca cerinta pentru agentul de privatizare, si a evaluarii terenurilor enumerate in anexa.
Art.3
In conditiile nerespectarii masurilor dispuse de Consiliul Judetean Iasi pentru parcurgerea etapelor de privatizare si in cazul nefinalizarii procesului de privatizare in intervalul de timp stabilit, se revoca de drept prevederile art.1, iar terenurile revin in proprietatea privata a Consiliului Judetean Iasi.
Art.4
Castigatorul licitatiei organizate in vederea privatizarii SC Lucrari Drumuri si Poduri SA Iasi va avea obligatia de a pastra actuala destinatie a terenurilor prevazute in anexa, sub sanctiunea nulitatii contractului de vanzare-cumparare incheiat cu Consiliul Judetean Iasi.
Art.5
Cu data prezentei inceteaza efectele contractelor de concesionare incheiate pentru terenurile identificate in anexa.
Art.6
Se mandateaza presedintele Consiliului Judetean Iasi pentru a dispune asupra componentei Comisiei de inventariere si evaluare a terenurilor ce fac obiectul transmiterii, potrivit art.1, in conformitate cu art.2 si 3 din Criteriile 2665/IC/1992 ale Ministerului Finantelor si Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
Art.7
Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputernicesc: Comisia de Selectie a agentului de privatizare, Directia Economica, Directia Tehnica - Biroul Patrimoniu-Licitatii, Directia Juridica, Cancelarie si Stare Civila, SC Lucrari Drumuri si Poduri SA Iasi, Directia de Administrare a Drumurilor Judetene.

Art.1
Se aproba documentatia standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii prestate de agenti de privatizare, respectiv Fisa de date si Caietul de sarcini, identificate in anexele ce constituie parti integrante ale prezentei hotarari.
Art.2
(1) Se aproba anuntul de participare la licitatie restransa pentru achizitia publica de asistenta si consultanta prestate de agenti de privatizare, asa cum a fost redactat.
(2) Anuntul de participare la licitatie restransa va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a VI-a, intr-un cotidian de circulatie nationala si intr-un cotidian de circulatie locala.
Art.3
In vederea initierii procedurii de achizitie se vor aloca de la bugetul Consiliului Judetean fondurile necesare achizitiei de servicii ce fac obiectul art.1.

Art.1
Aproba instituirea procedurii de administrare speciala la SC Lucrari Drumuri si Poduri SA Iasi.
Art.2
Mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Iasi de a numi administratorul special, de a stabili atributiile acestuia, in cadrul unui contract de mandat ce se va incheia in acest sens.
Art.3
Aproba instituirea, pe perioada administrarii speciale, a procedurii de supraveghere financiara a SC Lucrari Drumuri si Poduri SA Iasi.

Art.unic
Se aproba documentele semnate de conducerile Consiliului Judetean Iasi, Romania si Consiliului Raional Falesti, Republica Moldova pe data de 27 ianuarie 2004 - Protocolul de colaborare intre Consiliul Raional Falesti, Republica Moldova si Consiliul Judetean Iasi, precum si Regulamentul Comisiei mixte romano-moldave de cooperare economico-sociala.

Art.1
Aproba propunerile de alocare a sumei de 1.207.208 mii lei din fondul de rulment al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2004, pentru cheltuieli de capital (continuare lucrari pentru montarea de centrala termica si reabilitarea retelelor termice exterioare la Centrul de Plasament Ion Holban Iasi) in cadrul Directiei de Asistenta Sociala Iasi.
Art.2
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3
Biroul Relatii publice va publica prezenta hotarare.

Art.1
Aproba impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2004, conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Prezenta hotarare intra in vigoare cu data aprobarii.
Art.3
Cu data intrarii in vigoare a prezentei, se abroga Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 105/01.07.2003.
Art.4
Scutirile se acorda potrivit legislatiei in vigoare.
Art.5
Directia Economica, Directia Arhitect Sef si Biroul Cancelarie vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba participarea Consiliului Judetean Iasi la programul Centurio al Adunarii Regiunilor Europei, in cadrul celor doua propuneri de proiecte privind dezvoltarea socio-economica - unul cu Regiunea Funen, Danemarca, si al doilea cu judetul Prahova, Romania si cu regiunile Emilia Romagna si Molise, Italia.
Art.2
Se aproba propunerea de program si etapele stabilite prin declaratia finala a intalnirii de la Strasbourg potrivit Informarii prezentate in sedinta Plenului Consiliului Judetean Iasi de pe data de 4 martie 2004 - parte integranta din prezenta hotarare.

Art.unic
Se modifica art.1 din Hotararea 196/13.11.2003 a Consiliului Judetean Iasi in sensul majorarii sumei de 112.780.000 lei, cu suma de 787.220.000 lei, reprezentand 900.000.000 lei, valoare necesara elaborarii documentatiei in vederea includerii obiectivului Modernizarea infrastructurii Aeroportului International Iasi - Reabilitare pista aterizare - decolare existenta 1800m X 45m, suprafata portanta pentru PCN 45 cu extindere cale de rulare la 28m, PCN 45 si platforma imbarcare-debarcare 65m X 300m, in scopul facilitarii transportului aerian de marfa in Programul PHARE 2004-2006 - Infrastructura Mare.

Art.1
Aproba statul de functii pentru Teatrul Luceafarul Iasi conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Teatrul Luceafarul Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru Muzeul Literaturii Iasi conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Muzeul Literaturii Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba statul de functii pentru Filarmonica Moldova Iasi conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Filarmonica Moldova Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru Scoala de Arte Iasi conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Scoala de Arte Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru Corpul Gardienilor Publici Iasi conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Corpul Gardienilor Publici Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba cuantumul cotizatiei catre Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din partea Consiliului Judetean Iasi pe anul 2004, in suma de 245.700.000 lei.
Art.2
Compartimentul Contabil Sef va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3
Biroul Relatii Publice va publica prezenta hotarare.

Art.1
Aproba contributia Consiliului Judetean Iasi la constituirea Fondului pentru Dezvoltare Regionala pe anul 2004, in suma de 3.112.367 mii lei.
Art.2
Directia Economica si Compartimentul Contabil Sef vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba un numar de 34 certificate de urbanism si 20 autorizatii de construire eliberate in perioada 01-31 octombrie 2003, 28 certificate de urbanism si 11 autorizatii de construire eliberate in perioada 01-30 noiembrie 2003, 60 certificate de urbanism si si 29 autorizatii de construire eliberate in perioada 01-31 decembrie 2003, 1 Plan Urbanistic General, 4 Planuri Urbanistice Zonale si 13 Planuri Urbanistice de Detaliu avizate in Comisia de Urbanism si mentionate in listele anexa ce fac parte din prezenta hotarare.

Art.1
Se aproba contributia proprie a Consiliului Judetean Iasi in valoare de 280.000.000 lei pentru proiectul Crearea unui centru de ingrijire si recuperare pentru persoanele adulte cu handicap, suma reprezentand cofinantarea in valoare de 10% din bugetul total al proiectului.
Art.2
Serviciul Buget-Finante a Consiliului Judetean Iasi va introduce suma mentionata la art.1 in bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se aproba contributia proprie a Consiliului Judetean Iasi in valoare de 300.000.000 lei pentru proiectul Crearea unui centru social de tip familial pentru persoane varstnice aflate in dificultate, suma reprezentand cofinantarea in valoare de 10% din bugetul total al proiectului.
Art.2
Serviciul Buget-Finante a Consiliului Judetean Iasi va introduce suma mentionata la art.1 in bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se aproba contributia proprie a Consiliului Judetean Iasi in valoare de 250.000.000 lei pentru proiectul Crearea unui adapost de zi si noapte pentru femeile victime ale violentei domestice, suma reprezentand cofinantarea in valoare de 10% din bugetul total al proiectului.
Art.2
Serviciul Buget-Finante a Consiliului Judetean Iasi va introduce suma mentionata la art.1 in bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se aproba contributia proprie a Consiliului Judetean Iasi in valoare de 270.000.000 lei pentru proiectul Crearea unui centru de urgenta pentru copiii aflati in situatii de risc, suma reprezentand cofinantarea in valoare de 10% din bugetul total al proiectului.
Art.2
Serviciul Buget-Finante a Consiliului Judetean Iasi va introduce suma mentionata la art.1 in bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se avizeaza obiectivele si criteriile de performanta pentru directorul general al RAJAC Iasi ing. TOMA ION, conform anexei, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Consiliul de administratie al RAJAC Iasi are obligatia sa analizeze si sa urmareasca indeplinirea criteriilor si obiectivelor de performanta si sa informeze Consiliul Judetean Iasi, care va lua masuri in consecinta.

Art.1
Se aproba deplasarea in Exeter, Devon, pe 25-26 martie 2004, la cea de-a doua Conferinta ARE asupra Turismului Durabil - Regiunile si Turismul Durabil: Conexiunea Calitate - Trasaturi Distincte, a domnilor Mihai Mustata, consilier judetean si Mircea Grigorovschi, arhitect sef.
Art.2
Cheltuielile privind deplasarea vor fi realizate conform HG 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.unic
Se aproba plata taxelor de membru pentru anul 2004 catre organizatiile europene in care Consiliul Judetean Iasi este membru cu drepturi depline, dupa cum urmeaza: Adunarea Regiunilor Europei: 6199,5827925 Euro Adunarea Regiunilor Europene Viticole: 2000 Euro.

Art.1
Aproba participarea Consiliului Judetean Iasi la implementarea Programului VOUCHERE GRASP in domeniul instruirii si perfectionarii angajatilor din administratia publica, in dezvoltarea si aplicarea managementului proiectelor in parteneriat cu Agentia de Dezvoltare Internationala a Statelor Unite (USAID), proiect cu o valoare de 14 mii $, din care contributia Consiliului Judetean Iasi este de 2100$.
Art.2
Pentru coordonarea proiectului, a asigurarii comunicarilor, a relatiilor necesare solicitate de GRASP se numeste dna. Claudia Stoica - consilier al Presedintelui Consiliului Judetean Iasi.
Art.3
Directia Economica, Compartimentul Programe, Integrare Regionala vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba participarea Consiliului Judetean Iasi la implementarea Programului VOUCHERE GRASP in domeniul extinderii sistemului informatic integrat INTRANET in Zona Metropolitana in parteneriat cu Agentia de Dezvoltare Internationala a Statelor Unite (USAID), proiect cu o valoare de 20.000$, din care contributia Consiliului Judetean Iasi este de 4400$.
Art.2
Pentru coordonarea proiectului, a asigurarii comunicarilor, a relatiilor necesare solicitate de GRASP se numeste dna. Claudia Stoica - consilier al Presedintelui Consiliului Judetean Iasi.
Art.3
Directia Economica, Compartimentul Programe, Integrare Regionala vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se preia terenul din Iasi, str. Ipsilante nr.19, in suprafata de 245,56 mp in domeniul privat al Consiliului Judetean Iasi, urmand a fi inscris in evidentele contabile, teren pe care se afla amplasate corpuri de proprietate ale SC AMANO SERV SRL Iasi.
Art.2
Directia Tehnica - Serviciul Patrimoniu-Licitatii, Serviciul Amenajare Teritoriu si Urbanism, Directia Juridica, Directia Economica si Compartimentul Contabil Sef vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba propunerile de alocare a sumei de 4.356.114 mii lei din fondul de rulment al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2004, pentru cheltuieli de capital (asigurarea contributiei locale pentru lucrarile realizate din fonduri RICOP).
Art.2
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3
Compartimentul Relatii Publice va publica prezenta hotarare.

Art.unic
Ia act de Raportul de activitate al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2003 si dispune publicarea acestuia pe site-ul propriu si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
Biroul Relatii cu Publicul, Biroul Cancelarie, Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane si Informatizare din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba Strategia de Accelerare a Reformei Administratiei Publice a Judetului Iasi - Consiliul Judetean Iasi, cu modificarile si completarile aduse de UCRAP - Ministerul Administratiei si Internelor Hotararii CJ Iasi nr. 168/25.09.2003, conform anexei parte integranta din prezenta.

Art.1
Aproba modificarea componentei Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Iasi, prin inlocuirea domnului Astarastoaie Vasile cu domnul Lache Silviu, urmand ca aceasta sa functioneze in urmatoarea componenta:
Alexa Stefan - Comandant al IJP Iasi, reprezentantul Corpului National al Politistilor
Rusu Banu Corneliu- Subprefect al judetului Iasi
Popa Iordache - consilier judetean
Lache Silviu - consilier judetean
Tomulesei Liviu - consilier judetean
Iordache Luminita - consilier judetean
Hritac Gheorghe - consilier judetean
Luca Dan Catalin - consilier judetean
Chifu Adrian - Comandant al Corpului Gardienilor Publici
Rascanu Elena - reprezentant al comunitatii locale
Simion Vasile - reprezentant al comunitatii locale
Butnaru Mihai - reprezentant al comunitatii locale
Manolache Sandu - reprezentant al comunitatii locale