Hotărâri ale sedinţei din data de 18-12-2003


Art.1
Aproba propunerile de fundamentare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi si de repartizare a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2004, potrivit anexelor la prezenta.
Art.2
Se mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa repartizeze pe consilii locale sumele prevazute si retinute pentru anul 2004 pentru situatii deosebite, cum ar fi : infiintare comune noi, calamitati si altele.
Art.3
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.4
Serviciul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Economice,Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Prefecturii Judetului Iasi.
Art.5
Compartimentul Relatii Publice va publica prezenta hotarare.

Art.1
Aproba propunerile privind criteriile specifice pentru repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2004, potrivit anexei la prezenta.
Art.2
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3
Serviciul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Economice,Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Prefecturii Judetului Iasi.
Art.4
Compartimentul Relatii Publice va publica prezenta hotarare.

Art.1
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi si de repartizare a influentelor la sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2003, potrivit anexelor la prezenta.
Art.2
Se mandateaza presedintele Consiliului Judetean Iasi sa efectueze eventualele redistribuiri ale unor sume din unele venituri ale bugetului de stat.
Art.3
Se aproba criteriile specifice de repartizare a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, conform anexei la prezenta.
Art.4
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.5
Serviciul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Economice,Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi si Prefecturii Judetului Iasi.
Art.6
Compartimentul Relatii Publice va publica prezenta hotarare.

Art.1
Incepand cu data de 01 ianuarie 2004 inceteaza activitatea Directiei Generale a Protectiei Drepturilor Copilului Iasi si a Directiei de Asistenta Sociala Iasi.
Art.2
Cu aceeasi data se infiinteaza Serviciul Public de Asistenta Sociala Iasi avand personalitate juridica, cu denumirea - Directia de Asistenta Sociala Iasi si sediul in municipiul Iasi, Complexul Tudor Vladimirescu.
Art.3
Aproba organigrama Directiei de Asistenta Sociala Iasi, conform anexei nr.1.
Art.4
Aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Directiei de Asistenta Sociala si a Regulamentului de Ordine Interioara, conform anexei nr.2, respectiv anexei nr.3.
Art.5
Personalul si patrimoniul serviciilor publice pentru care inceteaza activitatea in conditiile art.1, respectiv activul si pasivul acestora, segmentul de sarcini care le-au revenit vor fi preluate de serviciul public nou infiintat Directia de Asistenta Sociala Iasi.
Art.6
Prin dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Iasi se va stabili comisia de efectuare a operatiunilor de preluare enuntate la articolul precedent.
Art.7
Conducerea Directiei de Asistenta Sociala Iasi urmeaza a fi stabilita prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Iasi pentru o perioada de 6 luni, pana la organizarea concursului pentru ocuparea posturilor.
Art.8
Institutia de asistenta sociala infiintata va asigura protectie, ocrotire, gazduire, ingrijire, activitati de recuperare si reintegrare sociala pentru copii, persoane cu handicap, varsnice si alte categorii de persoane aflate in dificultate, astfel cum se prevede in art. 27 alin. 2 din Legea nr.705/2001 privind sistemul national de asistenta sociala;
Art.9
Finantarea se va face de la bugetul Consiliului Judetean Iasi si subventii de la bugetul de stat repartizat corespunzator, precum si prin sume provenite din fonduri extrabugetare, donatii, sponsorizati sau alte contributii din partea persoanelor fizice si juridice din tara si strainatate, din contributii platite de persoana beneficiara de servicii sociale, precum si alte surse cu respectarea legislatiei in domeniu.
Art.10
Incepand cu data de 01.01.2004 se abroga Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.55/1997 privind infiintarea Directiei Generale a Protectiei Drepturilor Copilului Iasi si Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.53/2003 privind infiintarea Directiei de Asistenta Sociala Iasi;
Art.11
Anexele 1,2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.12
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare celor mentionati la art.1, Directia Organizare, Resurse Umane si Informatizare, Directie Econonice din cadrul Consiliului Judetean Iasi si Prefecturii Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba trecerea din domeniul public al judetului Iasi si din administrarea Consiliului Judetean Iasi in domeniul privat al judetului Iasi si in administrarea Consiliului Judetean Iasi a imobilelor prevazute in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Restituirea in natura se va face prin emiterea dispozitiei de catre Presedintele Consiliului Judetean Iasi in baza referatelor de admitere a cererilor de restituire cu respectarea art.20 alin.2 si 20 alin.3 lit.d din H.G.nr.498/2003.
Art.3
In aplicarea dispozitiilor art.2 din prezenta hotarare, comisia de aplicare a Legii nr.10/2001 din cadrul Consiliului Judetean Iasi va respecta masurile din adresa 12067/10.12.2003 a Consiliului Judetea Iasi si va proceda la contrasemnarea documentelor tehnice cadastrale anexate dispozitiilor de restituire.
Art.4
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare Centrului Medical "Sf.Petru si Pavel"(Policlinica nr.2), Directiei Tehnice, Directiei Economice,Directiei Juridice, Stare Civila si Cancelarie din cadrul Consiliului Judetean Iasi, Comisiei Tehnice de aplicare a Legii nr.10/2001, Sectiei Externe a Spitalului TBC Barnova si Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Aproba alocarea sumei de 1.2 mld. lei pentru Clubul Sportiv Poli-Unirea Iasi sectia Fotbal si 600 mil. lei pentru Clubul Sportiv Politehnica - sectia Handbal de la bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi, cap.59.02, "Cultura, religie si actiuni sportive si de tineret", pe anul 2004.
Art.2
Directia Economica va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3
Biroul Cancelarie va comunica copie dupa prezenta hotarare Directiei Economice, Compartimentului Relatii Publice, Directiei Generale a Finantelor Publice, Clubului Sportiv "Poli - Unirea" Iasi, Clubului Sportiv "Politehnica" Iasi si Prefecturii Judetului Iasi.

Art.1
Aproba actualizarea taxei speciale pentru cultura si sport, incepand cu data de 01.01.2004 in cuantum de 160000 lei/luna/agent economic.
Pentru plata cu anticipatie pana la data de 30.06.2004 a sumei integrale datorate pentru perioada ianuarie-decembrie 2004 se acorda o reducere de 20%, adica se va achita 128.000lei/luna/agent economic.
Art.2
Pentru achitarea cu intarziere a taxei speciale de cultura si sport se vor calcula dobanzi si penalitati, conform legislatiei in domeniu privind fiscalitatea.
Art.3
Taxa speciala de cultura si sport se va achita de catre toti agentii economici care isi desfasoara activitatea si/sau isi au sediul pe raza judetului Iasi, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata.
Art.4
Incasarea taxei speciale pentru cultura si sport se face prin Caseria Consiliului Judetean Iasi sau prin virament in contul special nr 283102014540712 deschis la Trezoreria Municipiului Iasi, titular fiind Consiliul Judetean Iasi si modul de utilizare a sumelor incasate va fi urmatorul:
-manifestari cultural-stiintifice si sportive judetene, nationale si internationale;
-omagierea unor personalitati marcante in domeniile stiintei,artei, culturii si sportului;
-participarea la finantarea pregatirii de performanta pentru copii si juniorii organizati in cadrul unui centru in domeniul fotbalului;
-participarea la premierea anuala a copiilor si tinerilor care obtin performante internationale;
-promovarea unor elemente culturale relevante pentru judetul nostru;
-sustinerea cluburilor, cercurilor, institutiilor, artistilor, participarea la premierea actiunilor culturale;
Art.5
Prezenta hotarare abroga Hotatrarea Consiliului Judetean Iasi nr.161/2003.
Art.6
Directia Economica, Directia Juridica, Starea Civila, Comisia de Studii,Prognoze economico-sociale, Industrie Buget, Finante si Comisia pentru Educatie, Cercetare, Sport si Turism, Compartimentul Relatii cu Publicul vor duce la indeplinirea prevederile prezentei hotarari.
Art.7
Taxa speciala actualizata prin prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin mass-media de Compartimentul Relatii Publice si va fi comunicata de catre Cancelarie celor enumerati la art.6, consiliilor locale si Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba cuantumul tarifelor lunare de inchiriere pe metru patrat pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta si terenurile aflate in domeniul public de interes judetean, conform Anexei 1, parte integranta a prezentei hotarari. Tarifele ce fac obiectul alin.1 se vor aplica conform zonarii aprobate prin actele administrative ale autoritatilor publice locale, asa cum se prevede in Anexa 2, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Tarifele aprobate includ TVA.
Art.3
Gruparea activitatilor in raport cu importanta si rentabilitatea economica se va face conform Anexei3, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.4
Prevederile prezentei hotariri intra in vigoare incepind cu data de 01.01.2004.
Art.5
Tarifele aprobate prin prezenta hotarare constituie pretul minim lunar pe metru patrat de la care incepe licitarea in vederea inchirierii.
Art.6
In cazul contractelor de inchiriere care se afla in derulare se va actualiza valoarea obiectului prin act aditional conform prevederilor prezentei hotarari.
Art.7
La data intrarii in vigoare a prezentei isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.162/17.12.2002.
Art.8
Directia Tehnica - Birou Patrimoniu si Licitatii, Directia Economica vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.9
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare celor enumerati la art. 8, institutiilor aflate in subordinea Consiliului Judetean Iasi si finantate din bugetul propriu al acestuia, Prefecturii Judetului Iasi.

Art.1
Aprobarea bugetului de venituri si cheltueli pe anul 2004 pentru R.A.J.A.C.Iasi.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare catre R.A.J.A.C. Iasi,Directiei Economice si prefecturii judetului Iasi.

Art.1
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 pentru Regia Autonoma Aeroportul Iasi.
Art.2
Serviciul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare catre Regia Autonoma Aeroportul Iasi, Directia Economica si Prefecturii Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba bugetul rectificat de venituri si cheltuieli, pe anul 2003, pentru S.C. Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Iasi.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare catre S.C. Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Iasi. Directia Economica, Resurse Umane, Organizare, Informatizare, Directia Juridica, Cancelarie si Stare Civila si Prefectura Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2004 pentru S.C. Lucrari Drumuri si Poduri S.A.Iasi.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare catre S.C. Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Iasi, Directia Economica, Resurse Umane, Organizare, Informatizare, Directia Juridica, Cancelarie si Stare Civila si Prefectura Judetului Iasi.

Art.1
Incepand cu data de 01 ianuarie 2004, dl.CHIFU ADRIAN se numeste in functia de Sef Corp la Corpul Gardienilor Publici Iasi, cu urmatoarele drepturi salariale:
-salariul de incadrare - 8.025.000lei
-indemnizatia de conducere - 4.013.000lei, care face parte din salariul de baza
-spor de vechime - 3.009.500lei, reprezentand 25% din salariul de baza
-spor portarma - 1.805.700lei, reprezentand 15% din salariul de baza
-spor stabilitate - 1.203.800lei, reprezentand 10% din salariul de baza
TOTAL DREPTURI - 18.057.000lei
Art.2
Directia Organizare,Resurse Umane,Informatizare, Directia Economica si Corpul Gardienilor Publici Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarare Directiei Organizare, Resurse Umane,Informatizare, Directiei Economice, Corpul Gardienilor Publici Iasi, Prefecturii Judetului si d-lui CHIFU ADRIAN.

Art.1
Incepand cu data de 01 ianuarie 2004,dl. ARDELEANU ADRIAN se numeste in functia de Director la Centrul Judetean de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare, cu urmatoarele drepturi salariale:
-salariul individual de baza - 8.121.000lei, corespunzator functiei de executie "consultant artistic" , gr.I
-indemnizatie de conducere - 4.060.500lei, care face parte din salariul de baza
-spor de vechime - 3.045.375lei, reprezentand 25% din salariul de baza
TOTAL DREPTURI - 15.226.875 LEI
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Economica si Centrul Judetean de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare vor aduce la indeplinirea prevederile prezentei hotarari.
Biroul Cancelarie va comunica copii de pe prezenta hotarare Directiei Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directiei Economice, Centrul Judetean de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare, Prefecturii Judetului Iasi si d-lui ARDELEANU ADRIAN.

Art.1
Se aproba statul de functii pentru aparatul propriu al Centrului Judetean de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare Iasi, conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare, cu aplicarea de la data de 01 ianuarie 2004.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Economica si Centrul Judetean de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare vor aduce la indeplinirea prevederile prezentei hotarari.
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare Directiei Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directiei Economice, Centrul Judetean de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare, Prefecturii Judetului Iasi.

Art.1
Aproba Organigrama, Statul de functii si Regulamentul de Organizare si Functionare la R.A. AEROPORTUL Iasi conform anexelor nr.1,2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si R.A. AEROPORTUL Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare celor mentionati la art.2 Prefecturii Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba costul anual pentru un copil sau persoana majora in suma de 28.680.054 lei.
Art.2
Consiliile locale vor contribui in mod obligatoriu cu cel putin 25% din costul anual pentru fiecare copil sau persoana majora, conform prevederilor H.G. nr.457/2000 si in termenele prevazute de aceasta reglementare.
Neplata contributiei lunare in termenul stabilit la art.5 din H.G. 457/2000 atrage plata de penalitati de intarziere in cuantum de 0,07% pe fiecare zi de intirziere din contributia lunara, conform H.G. nr.874/2002.
Art.3
Serviciul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Iasi, Directiei Economice, Compartimentului contabil-sef al C.S.J. Iasi, consiliilor locale orasenesti, municipale si Prefecturii Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba normativele valorice de cheltuieli pentru cazarmament, echipament, transport, jucarii, materiale igienico-sanitare, rechizite, materiale cultural- sportive acordate copiilor si tinerilor ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului in regim rezidential, mamelor protejate in centrele maternale,precum si copiii incredintati sau dati in plasament la asistentii maternali profesionisti, conform anexei nr.1;
Art.2
Se aproba baremele de dotare cu echipament a copiilor si tinerilor ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului in regim rezidential, mamelor protejate in centrele maternale, precum si copiilor incredintati sau dati in plasament la asistenti maternali profesionisti, conform anexei nr.2;
Art.3
Serviciul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Iasi, Directiei Economice, Compartimentului contabil-sef al C.S.J. Iasi, consiliilor locale orasenesti, municipale si Prefecturii Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba prelungirea pe durata unui an a contractelor de inchiriere, dupa cum urmeaza:
1.Contract de inchiriere nr.8/1997 perfectat cu Asociatia Mutuala " Amitie Vital".
2.Contract de inchiriere nr.1236/05.03.2001 perfectat cu S.C. "C&D FRATII" S.R.L.
3.Contract de inchiriere nr.21/19.04.1999 perfectat cu S.C. NIKONS S.R.L. Iasi.
4.Contract de inchiriere nr.4392/28.05.2001, perfectat cu Lopatnicu Vasile.
5.Contract de inchiriere nr.4393/28.05.2001, perfectat cu Ocneanu Mioara.
6.Contract de inchiriere nr.4394/28.05.2001, perfectat cu Robu Manole
7.Contract de inchiriere nr.4395/28.05.2001, perfectat cu Scriminti Aurelia
8.Contract de inchiriere nr.4396/28.05.2001, perfectat cu Signea Mihai
9.Contract de inchiriere nr.4397/28.05.2001, perfectat cu Simiciuc Aurel
10.Contract de inchiriere nr.59/16.01.2002, perfectat cu Toma (Mititelu) Mariana.
11.Contract de inchiriere nr.4395/28.05.2001,perfectat cu Prodan Aurelian.
Directia Tehnica - Biroul Patrimoniu - Licitatii va intocmi actul aditional prin care se convine modificarea art.3 Cap. III din contractele de inchiriere ce fac obiectul aliniatului anterior, in sensul prelungirii duratei inchirierii.
Art.2
Biroul Cancelarie va comunica copie a prezentei Directiei Juridice, Cancelarie si Starea Civila, Directiei Tehnice - Biroul Patrimoniu- Licitatii, Directiei Economice - Serviciului contabilitate si Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Se aproba transmiterea in administrare a imobilului "Centrala termica", proprietate publica de interes judetean, situata in comuna Miroslovesti, sat Verseni, in suprafata construita de 64 mp, din administrarea Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Iasi in administrarea Consiliului local al comunei Miroslovesti.
-Transmiterea in administrare ce face obiectul alin.1 va afecta si instalatiile si utilajele aferente centralei termice.
Art.2
Transmiterea in administrare se face pe o durata de 5 ani si se va consemna prin proces verbal de predare-primire.
Art.3
Titularul dreptului de administrare poate sa dispuna de bunul dat in administrare in conditiile stipulate in contract ce constituie anexa-parte integranta a prezentei hotarari.
Art.4
Biroul patrimoniu va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Biroul cancelarie va comunica copie a prezentei hotarari Directiei de Amenajarea Teritoriului si Lucrari Publice-Biroul Patrimoniu, Directiei Juridice, Cancelarie si Stare civila, Contabilului sef, Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului, Consiliului local al comunei Miroslovesti si Prefectului Judetului Iasi.

Art.1
Stabileste indemnizatia lunara a membrilor Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Iasi in cuantum de 5% din salariul brut al Presedintelui Consiliului Judetean Iasi.
Incepand cu data prezentei de abroga Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.36/2003.
Biroul Cancelarie va comunica copie de pe prezenta hotarare membrilor Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Iasi, Directiei Organizare, Resurse Umane si Informatizare si Prefectului Judetului Iasi.