Hotărâri ale sedinţei din data de 13-11-2003


Art.1
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi si de repartizare a influentelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei pe anul 2003, potrivit anexelor la prezenta.
Art.2
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3
Compartimentul Relatii Publice va publica prezenta hotarare.

Art.unic
Ia act de cererea privind demisia din functia de consilier judetean a domnului Radeanu Constantin si, in consecinta, declaram vacanta functia de consilier judetean.

Art.unic
Se valideaza alegerea in functia de consilier judetean a domnului Niculescu Dan.

Art.1
Aproba Contractul privind Contul de Garantie Escrow anexat.

Art.1
Aproba Regulamentului de Ordine Interioara a aparatului propriu in conformitate cu anexa 1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare se va ingriji de aducerea la indeplinire a prezentei hotariri in sensul difuzarii la fiecare directie si compartiment distinct pentru luare la cunostinta sub semnatura de catre toti salariatii.

Art.1
Aproba Contractul pentru Contul Serviciului Datoriei incheiat intre RAJAC IASI, BRD IASI si BERD, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
Aproba Amendamentul nr.2 la Acordul de imprumut 894/2001 incheiat intre BERD si RAJAC Iasi, cu garantia Consiliului Judetean Iasi, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
Aproba amendamentul la Contractul de garantie si asistenta la proiect intre BERD si judetul Iasi reprezentat prin Consiliul Judetean Iasi, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
Aproba Regulamentul de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare pe raza judetului Iasi, conform anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Aproba Contractul - cadru de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, conform anexei 2 la prezenta hotarare.
Art.3
RAJAC Iasi, Directia Tehnica, Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.unic
Se insuseste Dispozitia 444/20.10.2003 a Presedintelui Consiliului Judetean Iasi, privind numirea d-lui. REBEGEA MITICA in functia de Director General interimar la RA AEROPORTUL IASI, incepind cu data de 17 octombrie 2003 pina la ocuparea postului prin concurs, cu urmatoarele drepturi salariale stabilite conform HG 594/1999, modificata si completata prin HG 1004/2000:
- salariu individual de baza - 5712000 lei, corespunzator functiei de executie de inspector de specialitate gr.I
- spor de aviatie - 1142400 lei, care face parte din salariul de baza
- indemnizatie de conducere - 3769920 lei, care face parte din salariul de baza
- salariu de merit - 1593648 lei, care face parte din salariul de baza
- spor de vechime - 3054492 lei, reprezentind 25% din salariul de baza
TOTAL DREPTURI: 15272460 lei.

Art.1
Se aproba statul de functii pentru Casa de Oaspeti Bucium, cu aplicare de la data de 15 noiembrie 2003, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Economica si Casa de Oaspeti Bucium vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba asocierea intre Consiliul Judetean Iasi si CL Tg. Frumos, jud. Iasi, CL Hirlau, jud. Iasi CL Tg. Neamt, jud. Neamt si Consiliul Judetean Iasi in vederea implementarii proiectului "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa potabila si canalizare in orasele tg. Frumos, Hirlau din jud. Iasi si Tg. Neamt, jud. Neamt" finantate prin programul SAMTID, conform contractului de asociere prevazut in anexa, parte integranta la prezenta hotarare.
Art.2
Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Iasi in vederea semnarii Contractului de asociere, precum si pentru a reprezenta Consiliul Judetean Iasi conform drepturilor si obligatiilor asumate in relatiile cu partenerii de grup.
Art.3
Cu data prezentei se revoca Hotararea Consiliului Judetean Iasi 117/11.10.2002.
Art.4
Directia Tehnica si Directia Juridica, Cancelarie si Stare Civila din Consiliul Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se respinge cererea SC FIM CRISTIAN SRL Iasi privind prelungirea contractului de inchiriere 30/11.07.2000 pe o perioada de 5 ani, precum si pentru realizarea unor investitii pe terenul ce face obiectul contractului mentionat.
Art.2
Se aproba prelungirea cu un an a Contractului de inchiriere 30/11.07.2000, respectiv pina la data de 31.12.2004.
Art.3
Biroul Patrimoniu - Licitatii va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba Studiul de fezabilitate pentru obiectivul "Instalatie de semnalizare la efractie si incendiu la casa "V. Pogor - fiul" si Pavilionul Administrativ al Muzeului Literaturii Romane Iasi" intocmit de SC Arx Security SRL Iasi cu urmatoarele caracteristici:
- durata de realizare 6 luni;
- capacitati - supravegherea la efractie si incendiu a Casei "V. Pogor - fiul" si a Pavilionului Administrativ al Muzeului Literaturii Romane Iasi;
- valoarea totala a investitiei 434285 mii lei;
- din care C+M 365814 mii lei.
Art.2
Finantarea se face din subventiile acordate de Consiliul Judetean Iasi Muzeului Literaturii Romane Iasi.
Art.3
Muzeul Literaturii Romane Iasi, Directia Tehnica si Directia Economica a Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba un numar de 61 certificate de urbanism si 16 autorizatii de construire eliberate in perioada 1-30 iunie 2003, 137 certificate de urbanism si 22 autorizatii de construire eliberate in perioada 1-31 iulie 2003, 94 certificate de urbanism si 17 autorizatii de construire eliberate in perioada 1-31 august 2003, 60 certificate de urbanism si 41 autorizatii de construire eliberate in perioada 1-30 septembrie 2003, un Plan Urbanistic Zonal si 21 Planuri Urbanistice de Detaliu avizate in Comisia de Urbanism si mentionate in listele anexa ce fac parte din prezenta hotarare.186.

Art.1
Se aproba reactualizarea componentei Comisiei de Versanti a Judetului Iasi si a Secretariatului tehnic al acesteia, conform Anexei 1 - parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Pina la adoptarea Regulamentului de functionare al Comisiei de Versanti se va utiliza procedura conform Anexei 2 - parte integranta a prezentei hotarari.
Art.3
In mod corespunzator se modifica art.1 din Hotarirea Consiliului Judetean Iasi 94/09.08.2001.

Art.1
Se constituie Comisia de inventariere a studiilor si informatiilor eliberate inainte de 1990 gestionate de SC HABITAT PROIECT SA Iasi in urmatoarea componenta:
Presedinte: Ivanciu Nicolae - vicepresedinte CJ Iasi
Membri: Grigorovschi Mircea - Arhitect Sef
Manciu Mihail - Director Directia Tehnica
Cantemir Dumitru - Director Adjunct Executiv
Buliga Rodica - Sef Serviciu ATU
Hojbota Maria - Sef Birou Patrimoniu-Licitatii
Stafidov Doina - consilier Directia Tehnica
Cauneac Liliana - referent Compartiment Relatii Publice
Mihai Adrian Codreanu - consilier principal Arhivele Statului Iasi
Secretar: Cristea Veronica - consilier juridic Biroul Patrimoniu-Licitatii

Art.2
Preluarea documentelor prevazute de art.29 din Legea 401/2003 se va face in prezenta conducerii SC HABITAT PROIECT SA Iasi care isi va stabili, in acest sens, membrii Comisiei de predare a documentelor.
Art.3
Directia Arhitect Sef alaturi de Biroul Relatii cu Publicul se vor ingriji de depozitarea si arhivarea documentelor preluate.

Art.1
Aproba Regulamentul de organizare si functionare al Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Iasi, conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Aproba Regulamentul intern al Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Iasi, conform anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3
Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului Iasi va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba Conventia de Parteneriat perfectata de Consiliul Judetean Iasi - Directia de Asistenta Sociala si Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala Iasi al carei obiect rezida in promovarea unor proiecte comune si accesarea unor programe ale Uniunii Europene, Bancii Mondiale si Fondului National de Solidaritate, asa cum este formulata in anexa ce constituie parte integranta a prezentei hotariri.
Art.2
Se aproba Programul privind infiintarea unor centre de asistenta sociala ce fac obiectul conventiei nominalizata la art.1, dupa cum urmeaza: - centru de gazduire si ingrijire pentru petrsoane virstnice, persoane cu handicap, bolnavi cronici, persoane dependente de alcool sau de droguri, victime ale violentei in familie sau traficul de persoane;
- centru de gazduire pe o perioada determinata pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie a copilului;
- adapost de zi si noapte pentru persoanele fara adapost;
- centru de criza pentru persoanele de virsta a treia;
- centre de asistenta medico-sociale;
- centru de recuperare si reabilitare neuropsihica.
Art.3
Identificarea imobileler destinate realizarii centrelor enumerate la art.2 se va face de catre Directia de Asistenta Sociala, Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului, compartimentele specializate ale Consiliului Judetean si Consiliilor Locale, Inspectoratul Scolar Judetean si Directia de Sanatate Publica Iasi.

Art.1
Ia act de deplasarea d-lui. Nicolae Ivanciu - vicepresedinte al Consiliului Judetean Iasi, in perioada 1-5 octombrie 2003 in Danemarca pentru elaborarea unor noi strategii vizind agricultura si zootehnia judetului Iasi si aproba cheltuielile de deplasare constind in 494$ (contravaloarea biletului de avion).
Cheltuielile de cazare si diurna au fost suportate de ferma TEAM-RAS din Danemarca.

Art.1
Valideaza Dispozitiile Presedintelui Consiliului Judetean Iasi 441/17.10.2003, 442/20.10.2003, prevazute in anexa parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
Se aproba Declaratia de Intentie asupra unui Parteneriat de Cooperare Economica si Sociala intre judetul Iasi/Romania reprezentat de Presedintele Consiliului Judetean Iasi, dl. Lucian Flaiser regiunea Halberstadt landul Sachsen-Anhalt/Germania reprezentata de dl. Presedinte Henning Ruhe, organizatia Kyffhauser Bildungs-und Sozialwerk e. V. Germania, reprezentata de directorul executiv dl. Heinrich Schnatmann si Societatea Germano-Romana Sachsen-Anhalt/Iasi reprezentata de directorul executiv dl. dr. habil. Hemut Ohme, in scopul dezvoltarii regionale si a stabilirii de relatii de infratire, conform Anexei 1 parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Prin Dispozitie a Presedintelui se va aproba echipa din cadrul Consiliului Judetean Iasi care va raspunde de elaborarea si implementarea Programului de Parteneriat dintre partile mai sus mentionate.

Art.1
Se aproba Declaratia Comuna intre judetul Iasi/Romania reprezentat de Presedintele Consiliului Judetean Iasi, dl. Lucian Flaiser si landul Sachsen-Anhalt/Germania, Ministerul pentru Agricultura si Mediu reprezentat de d-na. Ministru Petra Wernicke si Societatea Germano-Romana Sachsen-Anhalt/Iasi reprezentata de directorul executiv, dl. dr. habil. Hemut Ohme, cu privire la incheierea unui Program de Parteneriat referitor la cooperarea de specialitate si asistarea pe drumul de aderare spre Uniunea Europeana, conform Anexei 1 parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Prin Dispozitie a Presedintelui se va aproba echipa din cadrul Consiliului Judetean Iasi care va raspunde de elaborarea si implementarea Programului de Parteneriat dintre partile sus-mentionate.

Art.1
Aproba urmatoarea componenta a Consiliului de Administratie al RA AEROPORTUL IASI:
Presedinte: Rebegea Mitica - director general
Membri: Tiron Doinar - reprezentant CJ Iasi
Popovici C-tin. - reprezentant Autoritatea Civila Romana
- reprezentant CJ Iasi
Palaga Letitia - reprezentant Primaria Iasi
Feraru Mirela - reprezentant DMSS Iasi
Ghironte Alex. - reprezentant MAN
Rotaru Anca - reprezentant Min. Finantelor
Arba Ioan - reprezentant Min. Transporturilor

Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Economica si RA AEROPORTUL IASI vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba angajarea cheltuielilor necesare elaborarii studiului de fezabilitate aferent reabilitarii pistei actuale de aterizare - decolare, cu localizare in cadrul Aeroportului International Iasi, de dimensiuni 1800m X 45m, la PCN 45 suprafata portanta cu extindere cale de rulare 28m cu PCN 45 si extindere platforma imbarcare/debarcare la 65m X 300m PCN 45, in valoare estimativa de 112.780.000 lei.
Art.2
Directia Tehnica si Directia Economica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor urmari ducerea la indeplinire a celor specificate la art.1 din prezenta hotarare.

Art.1
Se aproba suplimentarea bugetului RA AEROPORTUL Iasi pentru anul 2003, cu suma de 452.200.000 lei.
Art.2
Suma specificata la art.1 va fi utilizata in conditiile legii, pentru procurarea si montarea dispozitivului automat de tip smoke-out (trapa de fum), la cladirea Aeroportului Iasi.
Art.3
Directia Tehnica si Directia Economica din cadrul Consiliului Judetean Iasi, impreuna cu Serviciile de specialitate din cadrul RA AEROPORTUL Iasi, vor urmari ducerea la indeplinire a celor specificate la art.1 si art.2 din prezenta hotarare.

Art.1
Aproba, in vederea privatizarii SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA IASI, trecerea din domeniul public in domeniul privat a bunurilorce fac obiectul Anexei 1, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Intrarea in efectivitate a prevederilor prezentei hotarari va fi conditionata de privatizarea SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA IASI.
Art.3
Directia Tehnica, Directia Economica, Directia Juridica, Cancelarie si Stare Civila si SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA IASI vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba declansarea procedurilor in vederea privatizarii SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA Iasi. In scopul accelerarii procesului de privatizare a SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA Iasi se va angaja un agent de privatizare conform procedurilor stabilite prin OUG 60/2001.
Art.2
Mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Iasi pentru a dispune masurile speciale prevazute de lege in procesul de privatizare.
Art.3
In vederea selectarii agentului de privatizare Presedintele va numi o comisie de selectie compusa din consilieri - membri ai partidelor reprezentative din cadrul Consiliului Judetean Iasi si din specialisti din aparatul propriu al acestuia.

Art.1
Aproba contractul de societate si statutul sociatatii comerciale care va administra parcul stiintific si tehnologic TEHNOPOLIS Iasi, conform anexelor 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
In vederea finalizarii procedurii de infiintare si a perfectarii formelor necesare inregistrarii societatii comerciale care va administra Parcul TEHNOPOLIS Iasi la Oficiul Registrului Comertului de pe linga Tribunalul Iasi, Presedintele Consiliului Judetean Iasi va acorda mandat de reprezentare a Consiliului Judetean Iasi unei persoane care va fi desemnata ulterior si care va colabora, in acest scop, cu reprezentantul Consiliului Local Municipal Iasi.

Art.1
Se aproba suplimentarea bugetului RA AEROPORTUL Iasi pentru anul 2003, cu suma de 452.200.000 lei.
Art.2
Suma specificata la art.1 va fi utilizata in conditiile legii, pentru procurarea si montarea dispozitivului automat de tip smoke-out (trapa de fum), la cladirea Aeroportului Iasi.
Art.3
Directia Tehnica si Directia Economica din cadrul Consiliului Judetean Iasi, impreuna cu Serviciile de specialitate din cadrul RA AEROPORTUL Iasi, vor urmari ducerea la indeplinire a celor specificate la art.1 si art.2 din prezenta hotarare.

Art.1
Aproba declansarea procedurilor in vederea privatizarii SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA Iasi. In scopul accelerarii procesului de privatizare a SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA Iasi se va angaja un agent de privatizare conform procedurilor stabilite prin OUG 60/2001.
Art.2
Mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Iasi pentru a dispune masurile speciale prevazute de lege in procesul de privatizare.
Art.3
In vederea selectarii agentului de privatizare Presedintele va numi o comisie de selectie compusa din consilieri - membri ai partidelor reprezentative din cadrul Consiliului Judetean Iasi si din specialisti din aparatul propriu al acestuia.

Art.1
Aproba contractul de societate si statutul sociatatii comerciale care va administra parcul stiintific si tehnologic TEHNOPOLIS Iasi, conform anexelor 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
In vederea finalizarii procedurii de infiintare si a perfectarii formelor necesare inregistrarii societatii comerciale care va administra Parcul TEHNOPOLIS Iasi la Oficiul Registrului Comertului de pe linga Tribunalul Iasi, Presedintele Consiliului Judetean Iasi va acorda mandat de reprezentare a Consiliului Judetean Iasi unei persoane care va fi desemnata ulterior si care va colabora, in acest scop, cu reprezentantul Consiliului Local Municipal Iasi.