Hotărâri ale sedinţei din data de 25-09-2003


Art.1
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi si de repartizare a influentelor la sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat alocate judetului Iasi pe anul 2003, potrivit anexelor la prezenta.
Art.2
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3
Compartimentul Relatii Publice va publica prezenta hotarare.

Art.1
Aproba propunerile privind criteriile specifice pentru repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2003, potrivit anexei la prezenta.
Art.2
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3
Compartimentul Relatii Publice va publica prezenta hotarare.

Art.1
Aproba suplimentarea fondurilor alocate conform Hotaririi Consiliului Judetean Iasi 164/2003 la cap. 59.02 "Cultura, religie si actiuni sportive si de tineret" din bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi cu 500 milioane lei, in vederea sustinerii Clubului Sportiv Poli-Unirea Iasi.
Art.2
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba deplasarea la intilnirea Adunarii Generale Anuale a Adunarii Regiunilor Europei, care se va desfasura la Poznan-Polonia, in perioada 27-28 noiembrie 2003 a domnilor: Mircea Chiorpec - consilier judetean
Constantin Serban - consilier judetean.
Art.2
Cheltuielile privind deplasarea vor fi realizate conform HG 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.1
Se aproba Studiul de fezabilitate pentru obiectivul "Statia de Dezinfectie la Punct Control Trecerea Frontierei Sculeni" intocmit de SC HABITAT PROIECT SA cu urmatoarele caracteristici:
durata de realizare - 12 luni
capacitati (in unitati fizice) - dezinfectia a 280 masini/zi din care masini mari 80 buc., masini mici 200 buc.
valoarea totala a investitiei 6.380.000 mii lei
din care C+M 4.344.000 mii lei
Art.2
Finantarea se face din venituri proprii realizate in cadrul Serviciului Public Antiepizootic si de Protectie a Plantelor a Consiliului Judetean Iasi.
Art.3
Serviciul Public Antiepizootic si de Protectie a Plantelor, Directia Tehnica, Directia Economica vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba un numar de 42 certificate de urbanism si 14 autorizatii de construire eliberate in perioada 01-28 februarie 2003, 68 certificate de urbanism si 18 autorizatii de construire eliberate in perioada 01-31 martie 2003, 52 certificate de urbanism si 15 autorizatii de construire eliberate in perioada 01-30 aprilie 2003, 71 certificate de urbanism si 18 autorizatii de construire eliberate in perioada 01-31 mai 2003, un Plan Urbanistic General, 12 Planuri Urbanistice Zonale si 43 Planuri Urbanistice de Detaliu avizate in Comisia de Urbanism si mentionate in listele anexa ce fac parte din prezenta hotarare.

Art.1
Comisia pentru stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatii SC ALIMENTARA SA Iasi stabilita prin Hotarirea Consiliului Judetean Iasi 96/2002 se modifica, urmind a functiona in urmatoarea componenta:

 • Albu Nicolae Adrian - presedinte
 • Vidrascu Lucia Maria - membru
 • Amarandei Ofelia - membru
 • Pop Cristian - membru
 • Bujorean Costel - secretar.

Art.1
Aproba Studiul de fezabilitate elaborat de SC BETA STAR SRL Iasi pentru "Conducta canalizare Q200 mm pentru trei module la Centrul de plasament Bucium, Iasi, str. Paun nr.70" - parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Generala pentru Protectia Copiluli Iasi, Directia Economica si Directia Tehnica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba Studiul de fezabilitate elaborat de SC BETA STAR SRL Iasi pentru "Amenajare centrala termica si reabilitare retele termice exterioare la Centrul de plasament I. Holban, Iasi, str. Pantelimon Halipa nr.16" - parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Generala pentru Protectia Copiluli Iasi, Directia Economica si Directia Tehnica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba Studiul de fezabilitate elaborat de SC BETA STAR SRL Iasi pentru "Centrala termica proprie de gaz la sediul Directiei Generale pentru Protectia Copilului Iasi - T. Vladimirescu nr.5" - parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Directia Generala pentru Protectia Copiluli Iasi, Directia Economica si Directia Tehnica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba Studiul de fezabilitate elaborat de SC BETA STAR SRL Iasi pentru "Centrala termica de gaz metan la Centrul de plasament Gulliver, str. Veniamin Costachi nr.16, Iasi", parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Generala pentru Protectia Copilului Iasi, Directia Economica si Directia Tehnica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba angajarea cheltuielilor necesare elaborarii studiilor de fezabilitate aferente centralelor termice la urmatoarele obiective:

 • Spitalul clinic de Neurochirurgie Iasi
 • Spitalul clinic de urgenta pentru copii Sfinta Maria Iasi
 • Spitalul clinic de boli infectioase Sfinta Parascheva Iasi
 • Spitalul clinic de Pneumoftiziologie Iasi.

Art.2
Directia Tehnica si Directia Economica din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor urmari ducerea la indeplinire a celor specificate la art.1 din prezenta hotarare.

Art.1
Aproba componenta Consiliului de Administratie al RAJAC Iasi dupa cum urmeaza:

 • Presedinte: Ioan Toma - director general interimar
 • Coman Cosmin- asistent director general RAJAC Iasi
 • Davideanu Bogdan - reprezentant CJ Iasi
 • Brezuleanu Iovu - reprezentant CJ Iasi
 • Achitei Margareta - reprezentant CJ Iasi
 • Soroceanu Valentin - reprezentant CJ Iasi
 • Jeflea Alexandrina - reprezentant CJ Iasi
 • Lupu Victorel - reprezentant Min. Finante
 • Trofor Andrei - Reprezentant Primaria Iasi

Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Economica si RAJAC Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba constituirea Comisiei de supraveghere a implementarii Strategiei de modernizare a administratiei publice a judetului Iasi in urmatoarea componenta:

 • Presedinte: Ion Serbina - Secretar General al Judetului Iasi
 • Membri: Constantin Huma - Director Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare
  Maria Poraico - Director Directia Juridica, Stare Civila si Cancelarie
  Maria Simionescu - Director Directia Economica
  Mihail Manciu - Directoe Directia Tehnica
  Mircea Grigorovschi - Arhitect Sef
  Radu Grosu - Sef Serviciu Programe, Prognoze, Dezvoltare Regionala
  Pintilie Penciuc - Director DGPDC Iasi
  Cristina Oteleanu - Director Directia de Asistenta Sociala Iasi
  Romeo Stoica - Director DADJ Iasi

Art.2
Membrii comisiei vor duce la indeplinire obiectivele Strategiei de modernizare a administratiei publice a judetului Iasi in domeniile ce le coordoneaza, prezentind in acest sens Presedintelui Consiliului Judetean Iasi informari trimestriale.

Art.1
Se aproba Raportul privind activitatea desfasurata de delegatia Consiliului Judetean Iasi in cursul vizitei la Florenta, in perioada 17-22 septembrie 2003.
Art.2
Se insuseste Memorandumul de Intelegere semnat pe data de 20 septembrie 2003 de reprezentantii Consiliilor Judetene Brasov, Dolj, Iasi, Harghita, Prahova, Timis si Vilcea, din partea romana, cu reprezentantii Consiliilor Regionale Toscana, Basilicata, Sicilia, Emilia-Romana, Molisc, din partea italiana.
Art.3
Se imputerniceste d-na. Livia Harghel, cu cetatenie romana si italiana, cu domiciliul in Florenta, Toscana, sa reprezinte interesele judetului Iasi si ale Consiliului Judetean Iasi in Regiunea Toscana, Italia, fara drept de angajare financiara.
Art.4
In scopul indeplinirii prevederilor Art.3 din prezenta Hotarire, d-na. Livia Harghel, ca reprezentant al judetului Iasi si al Consiliului Judetean Iasi, va promova interesele economice, culturale, de turism, sociale, educationale, de sanatate si sport in Regiunea Toscana, eliberindu-i-se carti de vizita in acest scop si o legitimatie a Consiliului Judetean Iasi. Activitatea imputernicitei va fi benevola.
Art.5
Se aproba deplasarea unei delegatii a judetului Iasi, respectiv Consiliului Judetean Iasi in Regiunea Toscana, cu scopul de a prezenta potentialul de cooperare intre cele doua regiuni.
Art.6
SE aproba invitarea unor reprezentanti mass media din Regiunea Toscana la Iasi, cu obiectivul de a promova potentialul judetului Iasi in Regiunea toscana.
Art.7
Se aproba editarea si finantarea de catre Consiliul Judetean Iasi a unor materiale de prezentare a judetului Iasi, pentru a fi difuzate in Regiunea Toscana.
Art.8
Compartimentul Integrare Europeana, Directia Economica, Contabilul Sef si Directia Juridica vor duce la indeplinire prevederile prezentei Hotariri a Consiliului Judetean Iasi.
Art.9
Pentru aducerea la indeplinire a celor stabilite prin Memorandumul de Intelegere intre Consiliile Judetene din Romania si Consiliile Regionale din Italia, prin Dispozitie a Presedintelui Consiliului Judetean Iasi vor fi stabilite responsabilitati specifice la nivelul aparatului propriu al Consiliului Judetean Iasi.