Hotărâri ale sedinţei din data de 03-09-2003


Art.1
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2003, potrivit anexelor la prezenta.
Art.2
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Avizeaza, in principiu, proiectul Contractului privind Contul de Garantie Escrow, anexat si imputerniceste conducerea executiva a Consiliului Judetean Iasi in vederea negocierii si semnarii contractului de mai sus.

Art.1
Se aproba esalonarea la plata a redeventei datorate, pentru perioada ianuarie 2002-iulie 2003 si a majorarilor de intirziere calculate pentru neplata la termen a redeventei aferente anului 2002, de catre SC Lucrari Drumuri si Poduri SA Iasi, conform Anexei 1 la prezenta hotarare.
Art.2
Intre Consiliul Judetean Iasi si SC Lucrari Drumuri si Poduri SA Iasi se va incheia o Conventie de plata conform modelului prevazut in anexa 2 din Normele metodologice 794/2002.
Art.3
In termen de 60 zile calendaristice de la semnarea Conventiei, SC Lucrari Drumuri si Poduri SA Iasi va constitui garantia in cuantumul precizat in Anexa 1 de la prezenta hotarare.
Art.4
Nerespectarea termenelor de plata si a conditiilor in care s-au acordat inlesnirile la plata (Anexa 1 - Grafic de esalonare), precum si neachitarea obligatiilor curente, conduce la pierderea valabilitatii conventiei incheiate si continuarea procedurii de executare silita.
Art.5
Refacerea Anexei 1 - Grafic de esalonare la plata a obligatiilor bugetare - in situatia in care Consiliul Concurentei autorizeaza reducerea redeventei datorate de catre SC Lucrari Drumuri si Poduri SA Iasi in anul 2003.
Art.6
Se abroga Hotararea Consiliului Judetean Iasi 3/27.02.2003.
Art.7
Directia Economica, Serviciul Financiar - Contabilitate, SC Lucrari Drumuri si Poduri SA Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba reclasificarea denumirii drumurilor comunale DC 15 si DC 19 conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
Aproba extinderea si dezvoltarea Sistemului Informational de Gestiune Administrativ-Teritoriala NetSet a Judetului Iasi.
Art.2
Extinderea Sistemului Informational se va face cu indeplinirea integrala a conditiilor incluse in anexa - parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3
Aproba colaborarea Consiliului Judetean Iasi cu SC DATA INVEST SRL Iasi, in scopul realizarii proiectului "Sistemului Informatic Integrat al Judetului Iasi".

Art.1
Se aproba deplasarea la Forumul Oraselor Regiunilor Europei de Sud-Est, organizat de CPLRE in perioada 22-23 septembrie 2003, la Prijedor, Republica Srpska, Bosnia Hertegovina, a urmatorilor membri ai delegatiei Consiliului Judetean Iasi:

 • Genovica Vulpoi - consilier judetean
 • Ovidiu Diaconu - consilier judetean
 • Vladimir Tanasoiu - consilier judetean
 • Dan Ivan - conducator auto

Art.2
Cheltuielile privind deplasarea, care se va face cu autoturismul, vor fi realizate conform HG 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.1
Se aproba Regulamentul de exploatare a sistemelor de alimentare cu apa identificat in Anexa 1, parte integranta a prezentei.
Art.2
RAJAC Iasi va prelua in exploatare sistemele de alimentare cu apa identificate in Anexa 1 parte integranta a prezentei. Tariful pentru serviciul public de alimentare cu apa va fi cel aprobat prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Iasi nr. 364/06.08.2003, dupa cum urmeaza:

 1. apa potabila: 15657 lei/mc-pret/tarif pentru populatie
 2. 13157 lei/mc-pret/tarif pentru rest utilizatori.

Art.3
Pentru sistemele de alimentare cu apa identificate in Anexa 2, parte integranta a prezentei, fiecare Consiliu Local va asigura organizarea activitatii de exploatare a sistemelor de alimentare cu apa in perioada de garantie, in modalitatea considerata oportuna avind in vedere conditiile locale, in conformitate cu prevederile din Normele Metodologice de aplicare a Ordinului Ministrului MLPAT 1853/11.11.2002. Pretul apei furnizate in aceste sisteme se va stabili de fiecare consiliu local in parte, in functie de conditiile specifice fiecarui sistem.
Stabilirea organizarii activitatii de exploatare si stabilirea pretului apei se va face prin Hotarire de Consiliu Local care va fi apoi adusa la cunostinta Consiliului Judetean Iasi.
Art.4
RAJAC Iasi si Consiliile Locale beneficiare ale sistemelor de alimentare cu apa identificate in Anexa 2 la prezenta vor asigura exploatarea sistemelor de alimentare cu apa in conformitate cu prevederile din Regulamentul de exploatare aprobat prin prezenta hotarare.

Art.1
Se aproba emiterea avizelor definitive pentru localitatile prevazute in Anexa 1, parte integranta din prezenta hotarare, de catre RAJAC Iasi.
Art.2
RAJAC Iasi va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se revoca Hotarirea Consiliului Judetean Iasi 122/01.07.2003 privind asocierea Consiliului Judetean Iasi cu SC TELE M SRL Iasi.
Art.2
Se aproba prelungirea pe o durata de un an a contractului de inchiriere cu SC TELE M SRL Iasi.
Directia Tehnica - Serviciul Patrimoniu-Licitatii va intocmi actul aditional, prin care se convine modificarea art.3 Cap.III din contractul de inchiriere ce face obiectul aliniatului anterior, in sensul prelungirii duratei inchirierii.

Art.unic
Aproba constituirea comisiei de stabilire si evaluare a terenurilor din patrimoniul SC RECONS SA Iasi conform Anexei 1 la prezenta hotarare.

Art.1
Aproba coparticiparea Consiliului Judetean Iasi la activitatile Clubului Sportiv Politehnica Iasi - Sectia de Handbal Masculin, cu suma de 50.000.000 lei pe luna, dupa rectificarea bugetara din acest an, pe perioada campionatului 2003-2004.

Art.1
Se aproba Devizul General actualizat al obiectivului Parc Tehnologic TEHNOPOLIS Iasi, prezentat in anexa, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
Se aproba deplasarea la Florenta pentru a participa la lucrarile Conferintei Internationale privind semnarea Cartei Regiunilor Europene (19 septembrie), la intalnirea bilaterala rOmano-italiana la nivel regional (20 septembrie), precum si la intilnirile cu reprezentanti ai administratiei publice si politicieni din zilele de 17, 18 si 21 septembrie 2003, a delegatiei Consiliului Judetean Iasi, dupa urmatorul calendar:

 1. 17-22 septembrie 2003: dl. Lucian Flaiser, Presedintele Consiliului Judetean Iasi
 2. 17-20 septembrie 2003: Fulga Turcu, consilier in cadrul Compartimentului Integrare Europeana.

Art.2
Domnul Lucian Flaiser, Presedintele Consiliului Judetean Iasi, este imputernicit sa semneze, ca reprezentant al judetului Iasi, Carta Regiunilor Europene.
Art.3
Cheltuielile privind deplasarea vor fi realizate conform HG 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.1
Se aproba deplasarea, in perioada 21-24 septembrie 2003, a d-nei. Fulga Turcu, consilier Compartimentul Integrare Europeana, ca loctiitor al domnului Presedinte Lucian Flaiser, la seria de intilniri din Franta, dupa urmatorul program:

 1. Dijon, perioada 21-23 septembrie 2003, pentru a participa la intilnirea Grupului de Lucru "Parteneriate Regionale" - Comisia Afaceri Institutionale a Adunarii Regiunilor Europei, care se va desfasura pe 22 septembrie 2003;
 2. Nancy, perioada 23-24 septembrie 2003, pentru a participa la discutiile pregatitoare privind colaborarea dintre judetul Iasi si Departamentul Meurthe-et-Moselle in domeniile indicate.

Art.2
Cheltuielile privind deplasarea vor fi realizate conform HG 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis la studii in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.1
Se aproba deplasarea domnului Lucian Flaiser, Presedintele Consiliului Judetean Iasi, la intilnirile Franco-Romane ale colectivitatilor locale, care vor avea loc la Villefranche de Rouergue (la invitatia Consiliului General Aveyron), in perioada 7-9 septembrie 2003;
Art.2
Cheltuielile privind deplasarea vor fi realizate conform HG 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis la studii in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.1
Se acorda Diploma de Excelenta domnului acad. CRISTOFOR SIMIONESCU, domnului acad. ANDREI TUGULEA si domnului prof. NICOLAE BARAN.
Art.2
Se acorda domnilor acad. CRISTOFOR SIMIONESCU, acad. ANDREI TUGULEA si prof. NICOLAE BARAN cite un premiu special in valoare de 10.000.000 lei, din fondul special de cultura si sport.

Art.1
Se constituie Comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti, care va functiona pe linga Directia de Asistenta Sociala Iasi si in coordonarea Comisiei Superioare de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Bucuresti, in urmatoarea componenta:

 • Presedinte: dr. Dumitriu Lucia - medic primar expertiza
 • Membri: dr. Sandulaviciu Eugenia - medic primar interne
  dr. Driga Octavian - medic primar psihiatru
  dr. Herescu Gavrila - medic primar ortoped
  dr. Perta Iosif - medic primar neurolog
  dr. Scinteie Mira - medic specialist oftalmolog
  dr. Macoveanu Gabriela - medic specialist ORL
  Chiriac Morutzi Ada - psiholog
  Barbuselu Romeo - observator ONG

Art.2
Drepturile si obligatiile membrilor Comisiei de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti sint cele prevazute in Regulamentul de Organizare si Functionare a Directiei de Asistenta Sociala Iasi.
Art.3
Membrii Comisiei au dreptul la o indemnizatie de sedinta in cuantum de 60.000 lei/ora brut, fara sa depaseasca, lunar, salariul mediu net pe economie.
Art.4
La data comunicarii prezentei hotariri isi inceteaza plicabilitatea Horarirea Consiliului Judetean Iasi 128/01.07.2003.

Art.1
Aproba participarea Consiliului Judetean Iasi, in calitate de asociat fondator, la infiintarea societatii comerciale care va administra parcul stiintific si tehnologic TEHNOPOLIS Iasi.
Art.2
Societatea administrator va avea ca obiect exclusiv de activitate administrarea parcului stiintific si tehnologic TEHNOPOLIS Iasi, conform dispozitiilor legale in materie.
Art.3
Pe durata in care Consiliul Judetean Iasi este asociat, eprezentantii in adunarea generala a asociatilor vor fi numiti prin acte ale autoritatii administratiei publice locale.
Art.4
Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa negocieze clauzele actelor constitutive ale societatii administrator, urmind ca acestea sa fie supuse spre aprobare plenului Consiliului Judetean Iasi.
Art.5
De la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se anuleaza prevederile Hotaririi Consiliului Judetean Iasi 122/2001.

Art.1
Consiliul Local Birnova, in conformitate cu prevederile legale, va declansa procedurile de concesionare in vederea continuarii si finalizarii executiei lucrarilor, pentru punerea in functiune a obiectivului: Alimentare cu apa a comunei Birnova, cu satele componente Birnova, Cercu, Paun, Pietrarie, Todirel si Visani.
Art.2
RAJAC Iasi va asigura continuarea finantarii lucrarilor in vederea finalizarii si punerii in functiune pentru obiectivul: "Alimentare cu apa a comunei Birnova, cu satele componente Birnova, Cercu, Paun, Pietrarie, Todirel si Visani".

Art.1
Se aproba coparticiparea Consiliului Judetean Iasi la sarbatorirea a 175 ani de existenta a Colegiului National Iasi, ce va avea loc la Iasi in perioada 22-29 septembrie 2003, cu suma de 50.000.000 lei, din fondul special de cultura si sport.