Hotărâri ale sedinţei din data de 01-07-2003


Art.1
Se aproba participarea d-lui. Mihail Manciu - directorul Directiei Tehnice, d-nei. Elena Rascanu - consilier judetean, d-lui. Vasile Acostoaiei - sef Serviciu Coordonare Consilii Locale si d-lui. Corneliu Grosu - sef Birou Integrare Europeana, la turul de studii organizat de Inwent in Germania, in perioada 9-19 iulie 2003.
Art.2
Se aproba cheltuielile aferente acestei deplasari, specificate in referatul Biroului Integrare Europeana 5011/2.06.2003, conform HG 518/1995 asa cum a fost modificata si completata.

Art.unic
Ia act de cererea privind renuntarea la functia de consilier judetean a domnului Lupu Victorel si, in consecinta, declara vacanta functia de consilier judetean.

Art.unic
Ia act de cererea privind renuntarea la functia de consilier judetean a domnului Hritcu Vasile si, in consecinta, declara vacanta functia de consilier judetean.

Art.unic
Ia act de cererea privind renuntarea la functia de consilier judetean a domnului Bogdan Barleanu si, in consecinta, declara vacanta functia de consilier judetean.

Art.unic
Ia act de cererea privind renuntarea la functia de consilier judetean a domnului Calapod Ionel si, in consecinta, declara vacanta functia de consilier judetean.

Art.1
Se ia act de demisiile din Consiliul de Administratie al RA Aeroportul Iasi a urmatorilor consilieri:
- Iordache Luminita
- Mustata Mihai

Art.2
Imputerniceste pe dl. Lucian Flaiser, Presedinte al Consiliului Judetean Iasi sa asigure inlocuirea persoanelor prevazute la art.1 cu doi reprezentanti ai Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se ia act de demisiile din Consiliul de Administratie al RA Aeroportul Iasi a urmatorilor consilieri:
- Simion Vasile
- Nicolau Constantin

Art.2
Imputerniceste pe dl. Lucian Flaiser, Presedinte al Consiliului Judetean Iasi sa asigure inlocuirea persoanelor prevazute la art.1 cu doi reprezentanti ai Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se aproba modificarea Hotaririi Consiliului Judetean Iasi nr. 51/27.06.2000 privind constituirea Comisiei de validare, urmind ca aceasta sa functioneze in componenta de mai jos:
Presedinte: Spulber Cezar
Secretar: Curca Gheorghe
Membri: Tudose Sergiu
Iordache Luminita
Lache Silviu
Miron Radu
Serban Constantin

Art.1
Se aproba modificarea Hotaririi Consiliului Judetean Iasi nr. 57/27.06.2000 privind constituirea Delegatiei Permanente, urmind ca aceasta sa functioneze in componenta de mai jos:
Presedinte: Flaiser Lucian
Vicepresedinte: Popescu Mihail Gabriel
Ivanciu Nicolae
Cretu Mihai
Brailean Tiberiu
Chiorpec Mircea
Luca Dan Catalin
Vulpoi Genovica
Popa Silviu Florin

Art.unic
Se valideaza alegerea, in functia de consilier judetean, a doamnei Iuliana Eliza Vlad.

Art.unic
Se valideaza alegerea, in functia de consilier judetean, a domnului Rabei Dumitru.

Art.unic
Se valideaza alegerea, in functia de consilier judetean, a domnului Ion Ionescu.

Art.unic
Se valideaza alegerea, in functia de consilier judetean, a domnului Petru Movila.

Art.1
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2003, potrivit anexelor la prezenta.
Art.2
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Biroul Relatii Publice va publica prezenta hotarire.

Art.1
Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2004, conform Anexei nr.1.
Art.2
(1) Majorarea anuala prevazuta la art.72 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare in cazul taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor in domeniul constructiilor, se stabileste dupa cum urmeaza:
In cazul taxelor pentru eliberarea:
1. certificatului de urbanism, la 30%;
2. autorizatiei de construire, la 30%;
3. autorizatiei de foraje si excavari, la 30%;
4. autorizatiei privind lucrarile de racorduri si bransamente, la 30%;
5. avizului comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului, la 30%;
6. de copii heliografice, la 30%.
(2) In cazul taxelor locale stabilite in sume fixe, majorarea anuala prevazuta la alin.(1) este inclusa in nivelurile acestora prevazute in Anexa nr. 1.
Art.3
Lista actelor normative prin care sint instituite impozite si taxe locale, inclusiv hotaririle Consiliului Judetean Iasi, prin care s-au instituit/stabilit impozite si taxe locale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevazuta in Anexa nr. 2.
Art.4
Anexele 1-2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5
(1) Prezenta hotarire se comunica prefectului judetului Iasi in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija secretariatului.
(2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul Consiliului Judetean Iasi, prin publicare atit in "Curierul Administrativ", cit si in cotidianul "Ziua de Iasi".

Art.1
Aproba situatia posturilor bugetate cu defalcarea pe functii publice si in regim contractual, de conducere si de executie pentru aparatul propriu al Consiliului Judetean Iasi, conform Anexei 1.
Art.2
Aproba organigrama, conform Anexei 2.
Art.3
Aproba statul de functii, conform anexei 3.
Art.4
Prezenta hotarire intra in vigoare incepind cu data de 1.07.2003.
Art.5
Anexele 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
Aproba situatia posturilor bugetate cu defalcarea pe functii publice si in regim contractual, de conducere si de executie pentru Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului Iasi - Serviciul Public al Consiliului Judetean Iasi, conform Anexei 1.
Art.2
Aproba organigrama, conform Anexei 2.
Art.3
Aproba statul de functii, conform anexei 3.
Art.4
Prezenta hotarare intra in vigoare incepind cu data de 1.07.2003.
Art.5
Anexele 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
Aproba situatia posturilor bugetate cu defalcarea pe functii publice si in regim contractual, de conducere si de executie pentru Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi - Serviciul Public al Consiliului Judetean Iasi, conform Anexei 1.
Art.2
Aproba organigrama, conform Anexei 2.
Art.3
Aproba statul de functii, conform anexei 3.
Art.4
Prezenta hotarire intra in vigoare incepind cu data de 1.07.2003.
Art.5
Anexele 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
Aproba situatia posturilor bugetate cu defalcarea pe functii publice si in regim contractual, de conducere si de executie pentru Directia Generala pentru Directia de Asistenta Sociala - Serviciul Public al Consiliului Judetean Iasi, conform anexei 1.
Art.2
Aproba organigrama, conform Anexei 2.
Art.3
Aproba statul de functii, conform anexei 3.
Art.4
Prezenta hotarire intra in vigoare incepind cu data de 1.07.2003.
Art.5
Anexele 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
Aproba situatia posturilor bugetate cu defalcarea pe functii publice si in regim contractual, de conducere si de executie pentru Oficiul Judetean de Consultanta Agricola Iasi - Serviciul Public al Consiliului Judetean Iasi, conform Anexei 1.
Art.2
Aproba organigrama, conform Anexei 2.
Art.3
Aproba statul de functii, conform Anexei 3.
Art.4
Prezenta hotarire intra in vigoare incepind cu data aprobarii.
Art.5
Anexele 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru Biblioteca " Gh. Asachi" Iasi conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Biblioteca Judeteana "Gh. Asachi" vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru Muzeul Literaturii Romane Iasi conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Muzeul Literaturii Romane Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru Teatrul "Luceafarul" Iasi conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Teatrul "Luceafarul" Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru Filarmonica "Moldova" Iasi conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Filarmonica "Moldova" Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru Centrul Judetean al Creatiei Populare Iasi conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru Scoala de Arte Iasi conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Scoala de Arte Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba organigrama si statul de functii pentru Directia Antiepizootica si de Protectie a Plantelor Iasi conform anexelor 1 si 2, parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Se modifica art.1 din Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr.139/31.10.2001, in sensul ca Serviciul Antiepizootic si de Protectie a Plantelor Iasi va purta denumirea de Directia Antiepizootica si de Protectie a Plantelor Iasi.
Art.3
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Economica si Directia Antiepizootica si de Protectie a Plantelor Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru personalul RA AEROPORTUL Iasi conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si RA AEROPORTUL Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru Corpul Gardienilor Publici, conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Corpul Gardienilor Publici Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se insuseste actul aditional la contractul de performanta inregistrat sub nr.1503/2001 d-lui. Peltea Done Daniel - director general, anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Directorul general va prezenta lunar in Consiliul de Administratie al RA AEROPORTUL si in Consiliul Judetean Iasi situatia privind cheltuielile cu salariile realizate in luna anterioara si cumulat la inceputul anului, structura fondului de salarii, inclusiv fondul de salarii pentru conducatorul agentului economic, situatia realizarii indicatorilor de performanta, situatia platilor restante si a creantelor.
Art.2
Pentru anul 2003 se aproba indicatorii de performanta si criteriile de referinta la RA AEROPORTUL Iasi, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3
Salarizarea si plata celui de al 13-lea salar se va face in functie de indeplinirea obiectivelor, criteriilor si indicatorilor de performanta, luindu-se masuri de diminuare pentru nerealizarea acestora.

Art.1
Se aproba concesionarea suprafetei de teren si cladire de 387,30 mp, proprietate publica a Consiliului Judetean Iasi, amplasata in satul Spinoasa, judetul Iasi, necesara SC Lucrari Drumuri si Poduri SA Iasi pentru adapostirea muncitorilor in caz de intemperii.
Art.2
Prezenta hotarire opereaza pentru perioada in care SC LDP SA Iasi se afla sub autoritatea Consiliului Judetean Iasi, dar nu mai mult de 49 de ani.
Art.3
Contractul de concesiune se va perfecta prin grija Serviciului Patrimoniu-Licitatii in termen de 30 de zile de la emiterea hotararii de consiliu judetean.

Art.1
(1) Se aproba contractul de asociere intre Consiliul Judetean Iasi si SC 'TELE'M' SRL Iasi, pe o durata de un an, conform anexei-parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Aportul Consiliului Judetean Iasi consta in folosinta imobilului, proprietate publica de interes judetean, situat in municipiul Iasi, str. Codrescu nr.6, Pavilion H, in suprafata de 396 mp, din care construita 161 mp si aportul SC 'TELE'M" SRL Iasi consta in varianta 'd' precizata in oferta de asociere.
Art.2
Se mandateaza Presedintele Consiliului Judetean Iasi in vederea incheierii contractului ce face obiectul art.1.
Art.3
La data adoptarii prezentei hotariri, contractul de inchiriere nr. 4388/28.05.2000 isi inceteaza valabilitatea.
Art.4
Serviciul Patrimoniu-Licitatii, Compartimentul Contabil Sef si Directia Economica vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba prelungirea pe o durata de un an a contractelor de inchiriere cu urmatoarele societati comerciale si persoane fizice:
SC ELIT CONF TUDOR SRL
SC MODCOM SRL
SC SOCIETATEA ROMANA DE ASCENSOARE SA
SC MIHA EXPO SRL
Damian Dumitru
Directia Tehnica - Serviciul Patrimoniu - Licitatii va intocmi actele aditionale, prin care se convine modificarea art.3 cap.III din contractele de inchiriere ce fac obiectul aliniatului anterior, in sensul prelungirii duratei inchirierii.

Art.1
Se insuseste Raportul de evaluare intocmit pentru terenul aflat in folosinta SC SOFERUL AMATOR SA Iasi, situat in Iasi, str. Sf. Andrei nr.8-10, in suprafata de 1035 mp intocmit de evaluator atestat SC DIACONU si ASOCIATII SRL Iasi.
Art.2
Stabileste valoarea de vinzare a terenului prevazut la art. 1 la pretul de 15$ mp.
Art.3
Directia Tehnica - Serviciul Patrimoniu, Biroul Cadastru, Directia Juridica, Directia Economica si Compartimentul Contabil Sef vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.unic
Aproba constituirea comisiilor de stabilire si evaluare a terenurilor din patrimoniul SC SALUBRIS SA Iasi si SC MAGAZIN 39 TESATURI CU SA Iasi conform anexelor 1 si 2 la prezenta hotarare.

Art.1
Aproba modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Judetean Iasi conform anexei parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Juridica, Stare Civila si Cancelarie si Serviciul Relatii cu Publicul va asigura republicarea Regulamentului prevazut la art.1 si actualizarea prevederilor acestuia cu reglementarile Legii 215/2001.

Art.unic
Se modifica componenta Comisiei pentru Protectia Copilului Iasi dupa cum urmeaza:
- Presedinte: Ion Serbina - Secretar General al Judetului Iasi
- Vicepresedinti:

 • Pintilie Penciuc - Director General al DGPDC Iasi
 • Dumitriu Mihai - Insp. Gen. al Insp. Scolar al Judetului Iasi
 • Romica Chelaru - reprezentant al Prefecturii judetului Iasi

- Membri:

 • Olimpia Macovei - medic specialist pediatru
 • Carmen Lupusoru - medic primar psihiatru
 • Antoaneta Zamfirache - psiholog
 • Mariana Pop - profesor
 • Madalin Taranu - reprezentant al Insp.Jud. de Politie
 • Janeta Radulescu - reprezentant al DMSS Iasi
 • Paula Braescu - reprezentant al organismelor private autorizate

Art.1
Se constituie Comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti, care va functiona pe linga Directia de Asistenta Sociala Iasi si in coordonarea Comisiei Superioare de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Bucuresti, in urmatoarea componenta:
Presedinte: dr. Dumitriu Lucia - medic primar expertiza
Membri:

 • dr. Sandulaviciu Eugenia - medic primar interne
 • dr. Driga Octavian - medic primar psihiatru
 • dr. Herescu Gavrila - medic primar ortoped
 • dr. Perta Iosif - medic primar neurolog
 • dr. Scinteie Mira - medic specialist oftalmolog
 • dr. Macoveanu Gabriela - medic specialist ORL
 • Chiriac Morutzi Ana - psiholog
 • Barbuselu Romeo - observator ONG

Art.2
Drepturile si obligatiile membrilor Comisiei de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti sint cele prevazute in Regulamentul de Organizare si Functionare a Directiei de Asistenta Sociala Iasi.
Art.3
Membrii Comisiei au dreptul la o indemnizatie lunara de sedinta stabilita de Agentia Nationala pentru Persoanele cu Handicap Bucuresti.
Art.4
Pe data emiterii prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea Hotarirea 54/31.03.2003.

Art.1
Aproba participarea Consiliului Judetean Iasi ca partener alaturi de Fundatia "Centrul Roman pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii Bucuresti", principal promotor in proiectul intitulat Innovation Relay Center - Romania depus spre finantare prin Programul Cadru 6 pentru cercetare-dezvoltare cu durata de desfasurare 2004-2008.
Art.2
In conditiile in care proiectul prevazut la art.1 va fi aprobat pentru finantare Consiliul Judetean Iasi va participa la cofinantarea acestuia cu suma de 19000 EURO pe o perioada de 4 ani (2004-2008).
Art.3
Directia Economica, Serviciul Programe vor asigura si urmari indeplinirea prevederilor prezentei hotarari.

Art.unic
Valideaza Dispozitiile Presedintelui Consiliului Judetean Iasi 197/25.06.2003 si 198/25.06.2003, prevazute in anexa parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
Se aproba achitarea cotizatiei pe anul 2003 in valoare de 2000 EURO, catre Adunarea Regiunilor Europene Vinicole (AREV).
Art.2
Contabilul Sef si Directia Economica vor duce la indeplinire prevederele prezentei hotarari.

Art.unic
Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa efectueze demersurile necesare pentru recuperarea c/v folosintei zonelor de siguranta a drumurilor judetene cu ROMTELECOM Iasi, SC ELECTRICA SA, DISTRIGAZ NORD Tg. Mures - Sucursala Iasi precum si cu alti furnizori de utilitati.