Hotărâri ale sedinţei din data de 27-02-2003


Art.1
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2003, potrivit anexelor la prezenta.
Art.2
Directia Economica va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Cota de 40% din taxa asupra mijloacelor de transport incasata de catre consiliile locale conform anexei nr.6 lit.A pct.II si III din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, va fi virata Consiliului Judetean Iasi in contul 210802054540712 deschis la Trezoreria Municipiului Iasi, in termen de 3 zile lucratoare de la data incasarii.
Art.2
Nevirarea taxei in termenul precizat la art.1, conduce la calcularea de dobinzi si penalitati de intirziere conform legislatiei in vigoare.
Art.3
Directia Economica, Serviciul Financiar-Contabilitate, Directia Juridica, Cancelarie, Stare Civila, Serviciul Relatii cu Publicul vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba esalonarea la plata a redeventei in suma de 1.335.276.000 lei precum si aminarea la plata a majorarilor de intirziere in suma de 287.129.333 lei, pina la ultimul termen de plata din esalonarea acordata, datorate de SC Lucrari Drumuri si Poduri SA Iasi, pentru perioada ianuarie-decembrie 2002, conform anexelor 1 si 2 de la prezenta hotarire.
Art.2
Se aproba reducerea cu 75% a majorarilor de intirziere (respectiv cu suma de 215.347.000 lei) in situatia in care vor fi respectate intocmai termenele de plata din esalonare si conditiile in care au fost acordate.
Art.3
Intre Consiliul Judetean Iasi si SC Lucrari Drumuri si Poduri SA Iasi se va incheia o Conventie de plata conform modelului prevazut in anexa nr.2 din Normele Metodologice 794/2002.
Art.4
In termen de 60 de zile calendaristice de la semnarea Conventiei, SC Lucrari Drumuri si Poduri SA Iasi va constitui garantia in cuantumul precizat in anexa nr.1.
Art.5
Nerespectarea termenelor de plata si a conditiilor in care s-au acordat inlesnirile la plata, precum si neachitarea obligatiilor curente, conduce la pierderea valabilitatii conventiei incheiate si continuarea procedurii de executare silita.
Art.6
Acordarea inlesnirilor la plata constituie un ajutor de stat care va fi notificat Consiliului Concurentei in termen de 30 de zile.
Art.7
Intrarea in efectivitate a prezentei hotariri este conditionata de avizul Consiliului Concurentei.
Art.8
Directia Economica, Serviciul Financiar-Contabilitate, SC Lucrari Drumuri si Poduri SA Iasi, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba actualizarea tarifelor de cazare la Vila "Casa de Oaspeti Bucium" si la "Cabana Birnova", astfel: I. "Casa de Oaspeti Bucium"
Apartament prezidential - 1600000 lei/noapte
Apartament 2 camere lux - 1300000 lei/noapte
Camera cu pat dublu - 600000 lei/noapte
Camera cu un pat - 500000 lei/noapte
Sala de protocol - 200000 lei/ora
II. "Cabana Birnova"
Camere cu 2 si 3 paturi - 200000 lei/pat
Sala de festivitati - 100000 lei/ora
Art.2
Se aproba instituirea urmatoarelor tarife: I. "Casa de Oaspeti Bucium" Sala de sport - 100000 lei/ora II. "Cabana Birnova" Spatiu de agrement - 50000 lei/ora Amplasament de corturi - 50000 lei/noapte
Art.3
Tarifele nu includ TVA, iar cele de cazare nu includ si micul dejun.
Art.4
Prezenta hotarire intra in vigoare incepind cu data de 01.03.2003.
Art.5
Serviciul Financiar-Contabilitate, Serviciul Administrativ si Serviciul Public "Casa de Oaspeti Bucium" din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Biroul Relatii Publice va publica prezenta hotarire.

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru Teatrul "Luceafarul" Iasi conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Teatrul "Luceafarul" Iasi vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru Muzeul Literaturii Romane Iasi conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Muzeul Literaturii Romane Iasi vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru Filarmonica Moldova Iasi conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Filarmonica Moldova Iasi vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru Centrul Judetean al Creatiei Populare Iasi conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Centrul Judetean al Creatiei Populare Iasi vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba statul de functii pentru Scoala de Arte conform anexei 1 care face parte din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Scoala de Arte Iasi vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba organigrama, statul de functii cu functiile publice si cu contract individual de munca si numarul maxim de titulari functii publice pentru personalul Srerviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi conform anexelor 1,2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Srerviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru Biblioteca Judeteana "Gh. Asachi" Iasi conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Biblioteca Judeteana "Gh. Asachi" Iasi vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru personalul RA AEROPORTUL Iasi conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Salariile de baza si indemnizatiile de conducere se vor calcula conform HG 157/1999 de modificare si completare a HG 775/1998 si a OUG 191/2002, la care se aplica sporurile legale.
Art.3
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si RA AEROPORTUL Iasi vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba transmiterea imobilelor avind datele de identificare in anexa 1 parte integranta a prezentei hotarari - aflate in proprietatea publica a judetului Iasi si administrarea Consiliului Judetean Iasi, in administrarea consiliilor locale ale comunelor Tibanesti, Vladeni, Mircesti si a orasului Hirlau.
Art.2
In termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotariri Serviciul Patrimoniu-Licitatii va perfecta protocoalele de predare-preluare a bunurilor intre Consiliul Judetean Iasi si consiliile locale ale localitatilor enumerate la art.1.

Art.1
Se aproba incetarea, prin acordul si vointa partilor, a contractelor de concesiune perfectate intre Consiliul Judetean Iasi si SC Lucrari Drumuri si Poduri SA Iasi, asa cum sint individualizate in anexa - parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Imobilele proprietate publica a judetului Iasi, ce au constituit obiectul contractelor mentionate la art.1 se transmit in administrarea Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene.
Art.3
(1) Predarea-primirea imobilelor ce face obiectul art.1 se face pe baza de proces-verbal incheiat intre Consiliul Judetean Iasi si SC Lucrari Drumuri si Poduri SA Iasi, in termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotariri.
(2)Transmiterea in administrarea Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene se face pe baza de proces-verbal incheiat intre partile interesate in termen de 30 de zile de la incheierea procesului-verbal ce face obiectul alin.1.
Art.4
Cu data prezentei se modifica hotarirea Consiliului Judetean Iasi nr. 8/28.03.2000, prin diminuarea suprafetelor de teren nominalizate in anexa.

Art.1
Se aproba transmiterea obiectivelor de investitii realizate in cadrul Programului de alimentari cu apa la sate finantat din credite externe, in Proprietatea publica si folosinta consiliilor locale, identificate in anexa 1, parte integranta a prezentei.

Art.1
Se aproba inchirierea temporara a spatiilor delimitate prin planurile functionale anexa la prezenta hotarire, amplasate in municipiul Iasi, str. N. Gane nr.22, Ministerului Public - Parchetului National Anticoruptie.
Art.2
Serviciul Patrimoniu-Licitatii va proceda la predarea-primirea spatiilor aferente imobilului din municipiul Iasi, str. N. Gane nr.22.
Art.3
Muzeul Literaturii Romane Iasi, in calitate de administrator al imobilului in cauza, va perfecta contractul de inchiriere a folosintei spatiului, in conformitate cu Hotarirea Consiliului Judetean Iasi nr. 162/2002, cu Parchetul National Anticoruptie.

Art.1
Se aproba taxa ecologica la Punctul de Control Trecerea Frontiera Sculeni, pe categorii de autovehicule, astfel:
- autoturism - 40000 lei
- microbuz - 70000 lei
- autobuz - 95000 lei
- autocamion - 137000 lei
- TIR - 139000 lei
Art.2
Taxele aprobate contin TVA.
Art.3
Incasarea tarifelor se va face in contul "Venituri din incasarea contravalorii lucrarilor de combatere a daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal" - nr. 212102074540712, deschis la Trezoreria municipiului Iasi, titular fiind Consiliul Judetean Iasi.
Art.4
Prezenta hotarire intra in vigoare la data aprobarii.
Art.5
Serviciul Public Antiepizootic si de Protectie a Plantelor, Directia Economica, Serviciul Financiar-Contabilitate din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba extinderea activitatii Serviciului Public Antiepizootic si de Protectie a Plantelor Iasi, introducindu-se dreptul de comercializare de seminte si material saditor.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Directia Economica si Serviciul Public Antiepizootic si de Protectie a Plantelor Iasi, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.unic
Se aproba PROTOCOLUL nr. 228/10.01.2003 incheiat intre Consiliul Judetean Iasi si Fanfara Judetului Iasi (fosta Fanfara Chetris) prevazuta in anexa, parte integranta la prezenta hotarare.

Art.1
Se aproba trecerea din domeniul public al judetului Iasi si din administrarea Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene in domeniul privat al judetului Iasi a bunurilor prevazute in Anexa parte integranta a prezentei hotarari.
Art.2
Prezenta hotarire va fi dusa la indeplinire de Directia Tehnica - Serviciul Patrimoniu-Licitatii, Directia Economica, Compartimentul Contabil Sef din cadrul Consiliului Judetean Iasi, SPADJ si SC "Lucrari Drumuri si Poduri".

Art.1
Constituie contraventii la normele privind intensificarea activitatilor specifice pentru cresterea sigurantei civice in zona si incinta unitatilor de invatamint urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale, nu sint considerate infractiuni, si se sanctioneaza astfel:
(1) cu amenda de la 250.000 lei la 5.000.000 lei: - introducerea in unitatile de invatamint a instrumentelor, obiectelor contondente, spray-urilor paralizante sau iritante, bauturile alcoolice, precum si a tipariturilor, inregistrarilor audio/video si a altor materiale (obiecte) cu continut obscen.
(2) cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei: - comercializarea ori expunerea spre vinzare a bauturilor alcoolice, a instrumentelor si obiectelor contondente, a spray-urilor paralizante sau iritante, precum si a tipariturilor si inregistrarilor audio si video si a altor materiale (obiecte) cu continut obscen in incinta unitatilor de invatamint (scoli, cantine, camine etc.), pe o distanta de 50 m in jurul perimetrului unitatilor de invatamint ca si pe caile de acces.
(3) cu amenda de la 500.000 la 20.000.000 lei - perturbarea, in sensul intreruperii cu rea credinta, in orice mod si fara drept, a activitatilor desfasurate in cadrul unitatilor de invatamint, a caminelor si a locurilor de cazare pentru elevi.
(4) cu amenda de la 250.000 lei la 10.000.000 lei: - scrierea sau desenarea pe materialele didactice, deteriorarea prin orice mijloc sau distrugerea acestora.
(5) minorul sub 14 ani nu raspunde contraventional.
(6) pentru contraventiile savirsite de minorii cu virsta cuprinsa intre 14-16 ani minimul si maximul amenzii stabilite in prezenta hotarire pentru fapta savirsita se reduc la jumatate.
(7) contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal jumatate din minimul amenzii prevazute de prezenta hotarire, agentul constatator facind mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
Art.2
(1) constatarea contraventiilor prevazute la art.1 si aplicarea amenzilor se fac de catre directorii unitatilor de invatamint si imputerniciti ai acestora, primari, imputerniciti ai Presedintelui Consiliului Judetean Iasi, de catre lucratorii de politie, jandarmi si de catre gardienii publici.
(2) amenzile aplicate in temeiul acestei hotariri revin bugetului local in cuantum de 75%, iar 25% revin autoritatii din care face parte agentul constatator. Sumele rezultate din executarea contraventiilor se retin ca venituri extrabugetare si vor fi utilizate pentru dotarea cu mijloace specifice activitatilor de invatamint.
(3) punerea in executare a amenzii contraventionale se va face de catre organul din care face parte agentul constatator ori de cite ori nu se exercita calea de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei in termenul prevazut de lege. (4) procedura constatarii, sanctionarii, executarii si contestarii contraventiilor prevazute la art.1 este cea stabilita de OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata si modificata prin Legea 180/2002.
Art.3
Inspectoratul Scolar al Judetului Iasi si Inspectoratul de Politie al Judetului Iasi vor asigura comunicarea prezentei hotariri unitatilor din subordine de pe raza judetului Iasi.

Art.1
Se aproba participarea d-lui. Presedinte Lucian Flaiser la lucrarile Grupului de Lucrari ARE pentru Parteneriate Regionale care se vor desfasura in data de 7 februarie 2003 la Caen - Franta, cu extinderea perioadei de sedere la Caen pe perioada 6-9 februarie 2003 pentru a beneficia de varianta de zbor cea mai convenabila financiar.
Art.2
Se aproba cheltuielile aferente acestei deplasari, prezentate prin referatul 588/23.01.2003 al Biroului Integrare Europeana, conform HG 518/1995 asa cum a fost modificata si completata.

Art.1
Se aproba Protocolul de Acord incheiat intre Consiliul Judetean Iasi, RA AEROPORTUL Iasi, Aeroportul Hamburg si Grupul Firmelor Aeroportului Hamburg in domeniul activitatii aeroportuare prevazut in anexa la prezenta hotarare.

Art.1
Se aproba costul anual pentru un copil institutionalizat in suma de 26.345.365 lei.
Art.2
Consiliile locale vor contribui in mod obligatoriu ce cel putin 25% din costul anual pentru fiecare copil protejat, conform prevederilor HG 457/2000 si in termenele prevazute de aceasta reglementare.
Neplata contributiei lunare in termenul stabilit la art.5 din HG 457/2000 atrage plata de penalitati de intirziere in cuantum de 0,07% pe fiecare zi de intirziere din contributia lunara.

Art.1
Aproba participarea cu suma de 586.116,43 Euro a asociatului - Consiliul Judetean Iasi in vederea asocierii in participatiune cu Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iasi, Universitatea "Al.I.Cuza" Iasi, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina "Ion Ionescu de la Brad" Iasi si Consiliul Local Municipal Iasi.

Art.1
Aproba repartizarea din fondul de rulment al Consiliului Judetean Iasi a sumei de 1,5 miliarde lei, pentru obiectivul de investitii Parcul Tehnologic "Tehnopolis" Iasi.
Art.2
Directia Economica va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba un numar de 47 certificate de urbanism si 16 autorizatii de construire eliberate in perioada 1-31 decembrie 2002, 8 certificate de urbanism eliberate in perioada 1-31 ianuarie 2003, un Plan Urbanistic General si 4 Planuri Urbanistice Zonale avizate in Comisia de Urbanism si mentionate in listele anexa ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
Se aproba amplasarea depozitelor zonale ecologice la Iasi (teritoriul metropolitan), Pascani si Tg. Frumos, conform anexei 1 si anexei 2, care fac parte integranta din prezenta.
Art.2
Pentru definitivarea amplasamentelor vor fi alocate fonduri de la bugetul judetean si de la bugetele locale, in vederea elaborarii studiilor de fundamentare, iar pentru finalizarea obiectivelor vor fi atrase surse de finantare externe.

Art.1
Se avizeaza "PROGRAMUL DE TRANSPORT RUTIER DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE IN TRAFIC INTERJUDETEAN AL JUDETULUI IASI PENTRU ANUL 2003".

Art.1
Se aproba participarea d-lui. Acostoaiei Vasile - Sef Serviciu Coordonarea Serviciilor Locale in cadrul Consiliului Judetean Iasi, la deplasarea de documentare tehnico-economica in Germania, Franta si Austria, organizat de AGCTR in perioada 23 februarie - 5 martie 2003.

Art.1
Se aproba statul de functii cu functiile publice si cu contract individual de munca pentru aparatul propriu al Consiliului Judetean Iasi si Casa de Oaspeti Bucium, conform anexelor 1,2 si 3, care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Se aproba numarul maxim de titulari pentru fiecare clasa in raport cu efectivul total al functionarilor publici din cadrul Consiliului Judetean Iasi, conform anexei 4, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Contabilul sef vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.unic
Se aproba Programul de lucrari pe anul 2003 al Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
Se aproba inceperea demersurilor pentru amplasarea Centrului Expozitional "MOLDOVA" pe terenul in suprafata de 11,90 ha proprietatea Consiliului Local al comunei Rediu, situat in T9, P530/1,530/4 in teritoriul administrativ al comunei Miroslava.
Art.2
Obiectivul este de importanta regionala si va fi promovat prin Programul PHARE, cu cota parte de la bugetul judetean si de la bugetele locale.

Art.1
Aproba participarea Consiliului Judetean Iasi la derularea proiectului "DEZVOLTAREA de Transfrontaliera Cooperare Relatiilor" - DECOR in calitate de partener alaturi de Consiliul Judetean Ungheni - Republica Moldova, cu suma de 3.500 Euro.

Art.1
Aproba propunerile de redistribuire a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata alocate judetului Iasi pe anul 2003 pentru finantarea cheltuielilor aferente unitatilor de invatamint preuniversitar de stat, potrivit anexei la prezenta.
Art.2
Directia economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.unic
Stabileste indemnizatia lunara a membrilor Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Iasi in cuantum de 3% din salariul brut al Presedintelui Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Aproba distribuirea "ALBUMUL Iasului" la pretul de 500.000 lei/exemplar pentru 1100 exemplare conform Anexei 1 parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Aproba lista cu propuneri din referatul 1194/12.01.2003 al Serviciului Relatii Publice ce constituie Anexa 2 parte integranta din prezenta hotarare.

Art.unic
Stabileste indemnizatia lunara a membrilor Comisiei pentru Protectia Copilului Iasi in cuantum de 3% din salariul brut al Presedintelui Consiliului Judetean Iasi.

Art.unic