Hotărâri ale sedinţei din data de 17-12-2002


Art.1
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi si de repartizare a influentelor la unele venituri ale bugetului de stat alocate judetului Iasi pe anul 2002, conform anexelor parte integranta la prezenta.
Art.2
Se imputerniceste dl. Presedinte Lucian Flaiser sa aloce eventualele fonduri repartizate ulterior aprobarii rectificarii bugetare.
Art.3
Directia Economica va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba propunerile privind fundamentarea bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi si repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat alocate judetului Iasi pe anul 2003, potrivit anexelor la prezenta.
Art.2
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Se aproba achizitionarea serviciilor suplimentare de legatorie din carton celofanat, in coperta cu inscriptionare si supracoperta celofanata, cu imaginea initial stabilita, in vederea realizarii Albumului judetului Iasi.

Art.1
Aproba propunerile privind criteriile specifice pentru repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale si a celor aflate la dispozitia Consiliului Judetean Iasi, pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2003, potrivit anexelor la prezenta.
Art.2
Directia Economica va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 pentru R.A.J.A.C. Iasi.

Art.1
Domnul Teodorescu Mihai - Director General al S.C. L.D.P. S.A. Iasi se sanctioneaza cu diminuarea salariului si a indemnizatiei de conducere cu 10% pe o perioada de 3 luni, incepind cu data de 1 ianuarie 2003.
Art.2
Pina la data de 15 ianuarie 2003 reprezentantii A.G.A. la S.C. L.D.P. S.A. vor prezenta conducerii Consiliului Judetean Iasi un Raport privind situatia economico-financiara a societatii in anul 2002, stadiul realizarii investitiilor si a surselor de finantare, a modalitatilor de atragere si de utilizare a acestora, masurile dispuse de A.G.A., raport certificat de cenzori.
Art.3
Impotriva sanctiunii de la art.1 se poate face contestatie in termen de 30 de zile de la data comunicarii la Tribunalul Iasi.

Art.1
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 pentru R.A. Aeroportul Iasi.

Art.1
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2003 pentru S.C. Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Iasi.

Art.1
Aproba actualizarea taxei speciale pentru cultura si sport, incepind cu data de 01.01.2003 in cuantum de 140.000 lei/luna/agent economic. Pentru plata cu anticipatie pina la data de 30.06.2003 a sumei integrale datorate pentru perioada ianuarie-decembrie 2003 se acorda o reducere de 20%, adica se va achita 112.000 lei/luna/agent economic.
Art.2
Pentru achitarea cu intirziere a taxei speciale de cultura si sport se vor calcula majorari de intirziere conform legislatiei in domeniu privind fiscalitatea.
Art.3
Taxa speciala de cultura si sport se va achita de catre toti agentii economici care isi desfasoara activitatea si isi au sediul pe raza judetului Iasi, pina la data de 25 ale lunii urmatoare celei pentru care se face plata.
Art.4
Incasarea taxei speciale pentru cultura si sport se face prin casieria Consiliului Judetean Iasi sau prin virament in contul special nr. 283102014540712, deschis la Trezoreria Municipiului Iasi, titular fiind Consiliul Judetean Iasi si modul de utilizare a sumelor incasate va fi urmatorul:

 • manifestari cultural-stiintifice si sportive judetene, nationale si internationale;
 • omagierea unor personalitati marcante in domeniile stiintei, artei, culturii si sportului;
 • participarea la finantarea pregatirii de performanta pentru copii si juniori organizati in cadrul unui centru in domeniul fotbalului;
 • participarea la premierea anuala a copiilor si tinerilor care obtin performante internationale;
 • promovarea unor elemente culturale relevante pentru judetul nostru;
 • sustinerea cluburilor, cercurilor, institutiilor, artistilor, participarea la premierea actiunilor culturale.

Art.5
Prezenta Hotarire abroga Hotarirea Consiliului Judetean Iasi nr. 146/2002.
Art.6
Directia Economica, Serviciul Financiar-Contabilitate, Directia Juridica, Cancelarie, Stare Civila, Comisia de Studii, Prognoze economico-sociale, Industrie, Buget, Finante si Comisia pentru Educatie, Cercetare, Sport si Turism, Serviciul Relatii cu Publicul vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Se aproba cuantumul tarifelor lunare de inchiriere pe metru patrat pentru spatiile cu alta destinatie decit aceea de locuinta si terenurile aflate in domeniul public de interes judetean, conform Anexei 1, parte integranta a prezentei hotariri.
Tarifele ce fac obiectul alin.1 se vor aplica conform zonarii aprobate prin actele administrative ale autoritatilor publice locale, asa cum prevede Anexa 2, parte integranta a prezentei hotariri.
Art.2
Tarifele aprobate includ TVA.
Art.3
Gruparea activitatilor in raport cu importanta si rentabilitatea economica se va face conform Anexei 3, parte integranta a prezentei hotariri.
Art.4
Prevederile prezentei hotariri intra in vigoare incepind cu data de 01.01.2003.
Art.5
Tarifele aprobate prin prezenta hotarire constituie pretul minim lunar pe metru patrat de la care incepe licitarea in vederea inchirierii.
Art.6
In cazul contractelor de inchiriere care se afla in derulare se va actualiza valoarea obiectului prin act aditional conform prevederilor prezentei hotariri.
Art.7
La data intrarii in vigoare a prezentei isi inceteaza aplicabilitatea Hotarirea Consiliului Judetean Iasi nr. 152/20.12.2001.
Art.8
Directia Tehnica - Serviciul Patrimoniu-Licitatii, Directia Economica si Serviciul Financiar- Contabilitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Se aproba repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru asigurarea ajutorului social si ajutorul pentru incalzirea locuintei, conform prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2002, pe consilii locale municipale, orasenesti si comunale, conform anexei la prezenta.
Art.2
Directia Economica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Aproba includerea in bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi la capitolul 59.02 'cultura, religie si actiuni sportive si de tineret" a unei sume de 750 milioane lei pentru perioada ianuarie-decembrie 2003 in vederea sustinerii Clubului Sportiv Poli-Unirea Iasi.
Art.2
Directia Economica va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Se aproba taxa ecologica la Punctul de Control Trecere Frontiera Sculeni, pe categorii de autovehicule, astfel:

 • autoturism - 40.000 lei
 • microbuz - 70.000 lei
 • autobuz - 95.000 lei
 • autocamion -137.000 lei
 • TIR -169.000 lei.

Art.2
Taxele aprobate nu contin TVA.
Art.3
Incasarea tarifelor se va face in contul "Venituri din incasarea contravalorii lucrarilor de combatere a daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal" - nr. 212102074540712, deschis la Trezoreria Municipiului Iasi, titular fiind Consiliul Judetean Iasi.
Art.4
Prezenta hotarire intra in vigoare la data aprobarii.
Art.5
Serviciul Public Antiepizootic si de Protectia Plantelor, Directia Economica, Serviciul Financiar-Contabilitate din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Aproba participarea Consiliului Judetean Iasi la implementarea Proiectului PHARE "Formare de Resusrse Umane prntru Structurile de Afaceri Inovativ Tehnologice", in parteneriat cu Universitatea Gh. Asachi Iasi, proiect cu o valoare de 65.000 Euro din care contributia Consiliului Judetean Iasi este 7500 Euro.
Art.2
Echipa desemnata de Consiliul Judetean Iasi cu responsabilitati in derularea proiectului va avea urmatoarea componenta:

 • Claudia Stoica - Consilier al Presedintelui Consiliului Judetean Iasi
 • Radu Grigore Grosu - Sef Serviciu Programe, Integrare Regionala
 • Dumitru Beldiman - Consilier, Coordonator Proiect, Serviciul Programe, Integrare Regionala.

Art.1
Aproba participarea Consiliului Judetean Iasi la implementarea Proiectului "EUROCORNER Caravan", in parteneriat cu Fundatia Universitara pentru Sprijinirea Producatorilor Agricoli, proiect cu o valoare de 33600 Euro din care contributia Consiliului Judetean Iasi este de 1800 Euro.
Art.2
Echipa desemnata de Consiliul Judetean Iasi cu responsabilitati in derularea proiectului va avea urmatoarea componenta:

 • Radu Grigore Grosu - Sef Serviciu Programe, Integrare Regionala
 • Eugen Buzea - Inspector coordonator Proiect, Serviciul Programe, Integrare Regionala
 • Dumitru Beldiman - Consilier, Manager Financiar, Serviciul Programe, Integrare Regionala.

Art.3
Persoanele desemnate la art.2 vor asigura comunicarile necesare la Centrul de Informare al Comisiei Europene precum si informarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Iasi cu privire la implementarea grantului comunitar.
Art.4
Directia Economica si Serviciul Programe, Integrare Regionala vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Se avizeaza "Programul de transport Rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean al Judetului Iasi pentru anul 2003".

Art.1
Se ia act de rezultatul votului exprimat in sedinta Consiliului Judetean Iasi din data de 17.12.2002 privind desemnarea reprezentantului judetului Iasi in cadrul Adunarii Reprezentantilor si a unui membru in consiliul de administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Iasi sens in care Presedintele Consiliului Judetean Iasi este abilitat sa aplice prevederile art.102(5) din OUG nr. 150/2002.

Art.1
Incepind cu data de 21.12.2002 se interzice fumatul in spatii publice inchise in Consiliul Judetean Iasi si institutiile/unitatile aflate sub autoritatea acestuia, cu exceptia spatiilor special amenajate. In vederea aplicarii corespunzatoare a prevederilor aliniatului precedent Compartimentul Contabil - Sef din cadrul Consiliului Judetean Iasi precum si conducatorii institutiilor/unitatilor aflate sub autoritatea acestuia vor proceda la identificarea si amenajarea spatiilor pentru fumat precum si la afisarea in locuri vizibile a unor simboluri care interzic fumatul.
Art.2
Nerespectarea dispozitiilor prevazute la art.1 constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit normelor stabilite in art.10 si urmatoarele din Legea 349/2002.
Art.3
Cu ducerea la indeplinire a dispozitiilor art.1 se insarcineaza conducerea Consiliului Judetean Iasi, Compartimentul Contabil-Sef si conducatorii institutiilor/unitatilor aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Aproba taxele pentru functionarea structurilor de specialitate si a Comisiei de Acorduri Unice din Consiliul Judetean Iasi, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2
Aproba Contractul - cadru de parteneriat tehnic ce se va incheia intre Presedintele Consiliului Judetean Iasi si primarii comunelor care au calitatea de emitent C.U. si A.C./A.D., conform Anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3
Prezenta hotarire intra in vigoare incepind cu data de 01.01.2003.
Art.4
Cu data intrarii in vigoare a prezentei, se abroga Hotarirea Consiliului Judetean Iasi nr. 63/29.05.2002.
Art.5
Directia Economica, Serviciul Financiar-Contabilitate, Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Serviciul Cancelarie vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba un numar de 28 certificate de urbanism si 12 autorizatii de construire eliberate in perioada 01-30 noiembrie 2002, un Plan Urbanistic de Detaliu si un Plan Urbanistic General avizate in Comisia de Urbanism si mentionate in listele anexa ce fac parte din prezenta hotarire.

Art.1
Se aproba deplasarea d-lui. Mihail Gabriel Popescu, Vicepresedinte al Consiliului Judetean Iasi, in calitate de reprezentant al Consiliului Judetean Iasi la lucrarile celui de-al XV-lea Consiliu International AREV care se va desfasura in Italia, in orasul Catania (regiunea Sicilia), in perioada 16-20 ianuarie 2003.
Art.2
Cheltuielile privind deplasarea vor fi realizate conform HG 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.1
Se aproba Statutul Regiunii Siret-Prut-Nistru, discutat si aprobat in cadrul sedintei Forumului Presedintilor de pe data de 4 decembrie 2002, la Ungheni - Republica Moldova, conform anexei 1.
Art.2
Anexele 1 si 2 (Minuta si Statutul Euroregiunii) fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
Se aproba constituirea unei taxe de membru al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru si constituirea unui fond al Euroregiunii proportional cu numarul de locuitori ai fiecarui judet membru, in valoare de 1 cent/cap de locuitor, potrivit deciziei adoptate de membrii Euroregiunii in sedinta Forumului Presedintilor de pe data de 4 decembrie 2002, conform Minutei incheiate cu aceasta ocazie (in anexa).
Art.2
Se aproba includerea acestor obligatii financiare ale Consiliului Judetean Iasi in bugetul judetean, incepand cu anul 2003.
Art.3
Minuta sedintei Forumului Presedintilor Euroregiunii Siret-Prut-Nistru face parte din prezenta hotarare.