Hotărâri ale sedinţei din data de 20-11-2002


Art.1
Se aproba preluarea imobilului din Iasi, str.Prof. Anton Sesan nr.37, aflat in proprietatea publica a statului, din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor Bucuresti (INCERC) - Filiala Iasi in proprietatea judetului Iasi si in administrarea Consiliului Judetean Iasi. Datele de identificare ale imobilului sint prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Directia Juridica, Cancelarie si Stare Civila va urmari indeplinirea procedurilor prevazute de H.G. nr. 555/2001.
Art.3
Predarea-preluarea imobilului prevazut la art.1 se va realiza pe baza de protocol incheiat intre partile interesate dupa adoptarea Hotaririi de Guvern privind transmiterea imobilului prevazut la art.1.

Art.1
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi si de repartizare a influentelor la unele venituri ale bugetului de stat alocate judetului Iasi pe anul 2002, conform anexelor 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, parte integranta la prezenta.
Art.2
directia Economica va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Se aproba transmiterea statiei de epurare si retelei de canalizare, asa cum sint identificate in anexa nr.1 la HGR 1354/2001 pozitiile 115.152 si 115.155 - situate in comuna Raducaneni, din domeniul public al judetului Iasi si administrarea RAJAC Iasi in domeniul public al comunei Raducaneni si administrarea CL Raducaneni.
Art.2
In termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei hotariri se va incheia protocolul de predare-primire intre partile interesate.
Art.3
Serviciul Patrimoniu-Licitatii va initia demersuri in vederea modificarii anexei 1 la HGR 1354/2001 prin eliminarea pozitiilor 115.152 si 115.155 din domeniul public al judetului Iasi.

Art.1
Aproba acordarea unei subventii Mitropoliei Moldovei si Bucovinei in suma de 300 mil.lei din bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2002, la cap. 59.02 "Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret".
Art.2
Directia Economica si Mitropolia Moldovei si Bucovinei vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.
Art.3
Biroul Relatii Publice va publica prezenta hotarire.

Art.1
Aproba propunerile de formulare de cerere privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei, declaratie de venit si borderou de plata conform anexelor la prezenta.
Art.2
Serviciul Coordonare a Consiliilor Locale va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.
Art.3
Biroul Relatii Publice va publica prezenta hotarare.

Art.1
Se aproba transmiterea imobilului situat in municipiul Iasi, str. Moara de Vint nr.34, proprietate publica a judetului Iasi, din administrarea Consiliului Judetean Iasi in administrarea RA "Aeroportul" Iasi, identificat potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Predarea-preluarea imobilului prevazut la art.1 se face pe baza de proces verbal incheiat intre partile interesate, in termen de 30 de zile de la data comunicarii prezentei hotariri.

Art.1
Se insuseste in domeniul public al judetului Iasi si administrarea Consiliului Judetean Iasi lista bunurilor imobile individualizate in anexa - parte integranta a prezentei hotariri.
Art.2
Serviciul Patrimoniu-Licitatii va initia demersurile in vederea completarii anexei 1 la HGR 1354/2001 cu bunurile ce fac obiectul art.1.

Art.1
Se aproba deplasarea dnei. Claudia Stoica, consilier al Presedintelui Consiliului Judetean Iasi, la Viena (Austria), pentru a participa la Forumul Centurio care va avea loc la Viena (Austria) in perioada 12-13 decembrie 2002, cu extinderea perioadei de deplasare pina la data de 15 decembrie 2002, pentru a se beneficia de oferta financiar avantajoasa a agentiei "Tarom".
Art.2
Aproba cheltuielile de deplasare aferente acestei deplasari, prezentate in referatul 9168/21.10.2002 al Biroului Integrare Europeana, conform HG 518/1995 asa cum a fost modificata si completata.

Art.1
Se aproba inscrierea Euroregiunii Siret-Prut-Nistru in AREF - Asociatia Regiunilor Europene de Frontiera - potrivit deciziei adoptate de membrii Euroregiunii in sedinta de constituire a acesteia din data de 18.09.2002, conform procesului verbal incheiat cu aceasta ocazie.
Art.2
Se aproba plata, incepind cu 2003, a cotizatiei anuale catre AREF, in valoare de 250 euro/an de catre Consiliul Judetean Iasi, cotizatie care urmeaza sa fie platita de catre fiecare dintre cele sase judete membre.

Art.1
Se aproba deplasarea dnei. Simona Raluca Filip, inspector debutant in cadrul Serviciului Relatii Publice, la conferinta de lansare a proiectului, care se va desfasura la Odessa, in perioada 14-15 noiembrie 2002.
Art.2
Cheltuielile privind deplasarea vor fi realizate conform HG 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.1
Aproba conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de "Sef serviciu" la Serviciul Juridic, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.1
Aproba un numar de 55 certificate de urbanism si 13 autorizatii de construire eliberate in perioada 1-30 septembrie 2002 si 46 certificate de urbanism si 9 autorizatii de construire eliberate in perioada 1-31 octombrie 2002, precum si un Plan Urbanistic de Detaliu si un Plan Urbanistic Zonal avizate de Comisia de Urbanism si mentionate in listele anexa ce fac parte integranta din prezenta hotarire.

Art.1
Se aproba ca pe terenurile agricole extravilan sa poata fi autorizate numai constructiile "anexe gospodaresti ale exploatatiilor agricole" cu o suprafata construita maxima de 50 mp, fara a primi o delimitare ca trup intravilan al localitatii.
Art.2
In cazuri bine justificate, cind se solicita construirea unei "anexe gospodaresti ale exploatatiilor agricole", cu o suprafata construita mai mare de 50 mp, se va obtine avizul Directiei Generale pentru Agricultura si Industrie Alimentara.
Art.3
Prevederile prezentei hotariri vor fi aduse la indeplinire pe teritoriul comunelor judetului Iasi.

Art.1
Se modifica componenta Comisiei pentru Protectia Copilului Iasi dupa cum urmeaza:

 • Presedinte: Ion Serbina - Secretar Generela al Judetului Iasi
 • Vicepresedinti:
  Pintilie Penciuc - Director General al DGPDC Iasi
  Dumitru Mihai - Insp.Gen. al ISJ Iasi
  Romica Chelaru - reprezentant al Prefecturii judetului Iasi
 • Membri:
  Olimpia Macovei - medic specialist pediatru
  Adriana Panaitescu - medic neuropsihiatru
  Antoaneta Zamfirache - psiholog
  Mariana Pop - profesor
  Madalina Taranu - reprezentant al IJP Iasi
  Janeta Radulescu - reprezentant al DMSS Iasi
  Daniel Vieru - reprezentant al organismelor private autorizate.