Hotărâri ale sedinţei din data de 11-10-2002


Art.1
Aproba infiintarea Serviciului Public de Asistenta Sociala a Judetului Iasi, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Judetean Iasi, in coordonarea directa a Secretarului General al judetului Iasi, incepind cu data de 01.11.2002 cu organigrama prevazuta in anexa, parte integranta a prezentei hotariri.
Art.2
Pina la intrarea in vigoare a Hotaririi Guvernului pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare si functionare a Serviciului Public de Asistenta Sociala cheltuielile necesare sustinerii acestei activitati vor fi suportate de la bugetul Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se aproba deplasarea, cu autoturismul, la Adunarea generala a membrilor Paritat din landul Sachsen-Anhalt, precum si la o serie de intilniri privind Parcul Tehnologic, managementul deseurilor si alte proiecte din domeniile agriculturii si mediului, in perioada 24-31.10.2002, in landul Sachsen-Anhalt, a domnilor Lucian Flaiser - Presedinte al Consiliului Judetean Iasi, Radu Grosu - Sef Serviciu Prognoze, si Dan Ivan - sofer.
Art.2
Cheltuielile privind deplasarea vor fi realizate conform HG 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.1
Se modifica art.1 din Hotarirea Consiliului Judetean Iasi 86/2002 prin care au fost validati membrii ATOP, in sensul inlocuirii doamnei Rascanu Elena cu domnul Manolache Sandu, ca reprezentanti ai comunitatii locale, in ATOP, stabiliti prin Dispozitia 490/07.10.2002 a Presedintelui Consiliului Judetean Iasi.
Art.2
Se reconfirma si se valideaza membrii ATOP Iasi stabiliti in sedinta Consiliului Judetean Iasi din data de 16.07.2002 dupa cum urmeaza:

 • Alexa Stefan - Chestor Sef al Inspectoratului Judetean de Politie
 • Tugui Gelu - reprezentant al Corpului National al Politistilor
 • Rusu-Banu Corneliu - Subprefect al judetului Iasi
 • Popa Iordache - consilier judetean
 • Astarastoaie Vasile - consilier judetean
 • Tomulesei Liviu - consilier judetean
 • Iordache Luminita - consilier judetean
 • Hritac Gheorghe - consilier judetean
 • Luca Dan Calin - consilier judetean
 • Viziteu Florin - Comandant al Corpului Gardienilor Publici Iasi
 • Simion Vasile - consilier judetean, reprezentant al comunitatii locale
 • Butnaru Mihai - reprezentant al comunitatii locale
 • Manolache Sandu - reprezentant al comunitatii locale

Mandatul membrilor ATOP este valabil pina la urmatoarele alegeri locale.
Art.3
Activitatea ATOP se va desfasura in Comisiile de Lucru care se vor intruni lunar si in plen care se va intruni trimestrial in sedinta ordinara si de cite ori intervin situatii de natura sa impuna aceasta.
Art.4
ATOP isi va constitui propriul regulament de functionare in prima sedinta si va prezenta Consiliului Judetean Iasi informari lunare sau, dupa caz, atunci cind intervin situatii de natura sa impuna aceasta.
Art.5
Pentru activitatea desfasurata in plen si in comisii de lucru membrii ATOP au dreptul la o indemnizatie de sedinta in cuantum de 200.000 lei prin raportare la art.13 alin.2 si art.11 din HG 787/2002.
In vederea desfasurarii activitatii ATOP, Consiliul Judetean Iasi va suplimenta organigrama aparatului propriu si va asigura spatiul si dotarea logistica ATOP.

Art.1
Se aproba organigrama si statul de functii cu functiile publice pentru aparatul propriu al Consiliului Judetean Iasi, conform anexelor 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarire, cu aplicare de la data de 1 noiembrie 2002.
Art.2
Cu aceeasi data se modifica in mod corespunzator Regulamentul de Organizare si Functionare al aparatului propriu, aprobat prin Hotarirea 80/16.07.2002.

Anulata

Art.1
Se prelungeste termenul de valabilitate al contractului de performanta incheiat cu dl. Nichita Gh. - Director General al RAJAC Iasi pina la finele anului 2002, fara a se opera modificari asupra drepturilor banesti prevazute in Contractul de performanta 105/24.09.2001.

Art.1
Se prelungeste termenul de valabilitate al contractului de performanta incheiat cu dl. Mihai Teodorescu - Director General al SC LDP SA Iasi pina la finele anului 2002, fara a se opera modificari asupra drepturilor banesti prevazute in Contractul de performanta inregistrat sub nr.15190/09.04.2001.

Art.1
Se prelungeste termenul de valabilitate al contractului de performanta incheiat cu dl. Done Daniel Peltea - Director General al RA AEROPORTUL Iasi pina la finele anului 2002, fara a se opera modificari asupra drepturilor banesti prevazute in Contractul de performanta inregistrat sub nr. 78/2002.

Art.1
Se aproba trecerea din domeniul public al judetului Iasi in domeniul privat al judetului Iasi a imobilelor situate in judetul Iasi, municipiul Iasi, str. Roscani nr.5, asa cum sint identificate in schita anexa - parte integranta a prezentei hotariri.
Art.2
Se retrocedeaza comunitatii cetatenilor apartinind minoritatilor evreiesti, reprezentata de Fundatia , situata in Bucuresti, Bd. Mihail Kogalniceanu nr.12 (fost 42), sector 5, imobilele cu destinatia initiala de "Scoala Talmud Thora mare", ce fac obiectul art.1, dupa cum urmeaza:
- suprafata construita de 313,17 mp - fosta Scoala Speciala nr.1
- suprafata construita de 287,27 mp - fosta cantina
- beci in suprafata de 144 mp
- suprafata totala teren de 1683,07 mp.
Art.3
In termen de 30 zile de la data comunicarii prezentei hotariri, Consiliul Judetean Iasi si Fundatia "Caritatea" vor perfecta Protocolul de predare-preluare.

Art.1
Se aproba modificarea si completarea "Nomenclatorului Cadru" al dosarelor si al termenelor de pastrare a actelor Consiliului Judetean Iasi prevazut in Anexa parte integranta din Hotarirea Consiliului Judetean Iasi nr. 10/27.02.2002 in sensul ca:
- la punctul 9 al Capitolului - Serviciul Privatizare-Comert se modifica termenul de pastrare de la "permanent" la "10 ani"
- se completeaza Capitolul - Serviciul Privatizare-Comert cu punctul 13 avind urmatorul continut "cotoarele autorizatiilor originale au termen de pastrare permanent".
Art.2
Restul dispozitiilor prevazute in Hotarirea 10/1998 a Consiliului Judetean Iasi ramin in vigoare.

Art.1
Se aproba scaderea din evidenta contabila a Consiliului Judetean Iasi a urmatoarelor sume:
- 16.100.000 lei din contul "clienti" al Casei de Oaspeti Bucium - 6.284.833 lei din contul 220.03 "cheltuieli gospodaresti"
- 20.852 lei din contul 220.19.
Art.2
Compartimentul Contabil Sef va aduce la indeplinire prevederile art.1.

Art.1
Se aproba participarea Consiliului Judetean Iasi la constituirea Asociatiei "PRO HABITAT", persoana juridica romana de drept privat, pe baza liberei asocieri, cu scop nelucrativ, neguvernamentala si independenta, cu sediul in municipiul Iasi Bd. Stefan cel Mare si Sfint nr.69, avind ca scop promovarea intereselor comunitatilor locale in dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii oraselor Tg. Frumos, Hirlau, Roman si Tg. Neamt in cadrul Programului de Dezvoltare a Infrastructurii Oraselor Mici si Mijlocii (SAMTID).
Art.2
Se aproba proiectul de Statut al Asociatiei "PRO HABITAT" prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarire.
Art.3
Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Iasi sa semneze in forma autentica Statutul Asociatiei "PRO HABITAT", precum si documentele ce privesc infiintarea acesteia ca persoana juridica la Judecatoria Iasi.
Art.4
Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotariri se insarcineaza Directia Jurdica, Cancelarie, Stare Civila, care, prin Serviciul Juridic va urmari perfectarea documentelor si inscrierea in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor aflat la Judecatoria Iasi.

Art.1
Se aproba constituirea comisiei pentru stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul SC "MC 71 TEREZA" SA Iasi, in urmatoarea componenta:
- Presedinte - Agache Elena
- Membru - Burghelea Camelia - economist
- Secretar - Agache Gabriel.

Art.1
Se avizeaza infiintarea Institutului de Gastroenterologie Iasi, unitate sanitara cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Sanatatii cu sediul in Iasi, B-dul. Independentei nr.1 prin reorganizarea Clinicii Medicale II Gastroenterologie a Spitalului Universitar "Sf. Spiridon" Iasi.
Art.2
In vederea emiterii Hotaririi de Guvern privind infiintarea Institutului de Gastroenterologie Iasi, Directia Juridica, Stare Civila si Cancelarie va asigura indeplinirea procedurilor necesare emiterii actelor normative de interes general.

Art.1
Se aproba transmiterea din administrarea Consiliului Judetean Iasi in administrarea Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Iasi a bunurilor imobile, proprietate publica a Judetului Iasi, situate in municipiul Iasi, str. Codrescu nr.6, compuse din suprafata de teren 1927,00 mp si suprafata construita de 2023,29 mp, identificate in schita-anexa parte integranta a prezentei hotariri.
Art.2
Transmiterea in administrare se realizeaza in scopul implementarii Programului de Redistribuire a Fortei de Munca - Servicii de Incubatoare de Afaceri, finantat din fonduri BIRD.
Art.3
Transmiterea in administrarea Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Iasi se face pe o perioada de 10 ani.
Art.4
Prezenta hotarire se va revoca in cazul in care proiectul promovat de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Iasi nu va fi aprobat de fiantator.

Art.1
Se aproba prevederile "Acordului Cadru" dintre Ministerul Dezvoltarii si Prognozei si Consiliul Judetean Iasi, ce constituie Anexa 1 parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Se aproba suportarea din bugetul Consiliului Judetean Iasi a cheltuielilor neeligibile ale proiectului "Centru Universitar de Inovatie si Parc de Dezvoltare a Infrastructurii de Afaceri pentru IMM si Investitori Privati" - Iasi - Parc Tehnologic TEHNOPOLIS in valoare de 414596 Euro (echivalent 13.515.829.600 lei) si a tuturor cheltuielilor suplimentare ce se vor ivi pe perioada implementarii proiectului (conform Anexei 2 parte integranta din prezenta hotarire).
Art.3
Directia Economica, Serviciul Programe si Integrare Regionala si Directia Tehnica vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.unic
Se insusesc prevederile Dispozitiei 450/23.09.2002 si ale Dispozitiei 489/07.10.2002 emise de Presedintele Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se aproba Protocolul cooperarii transfrontaliere Euroregiunii Siret - Prut - Nistru semnat, la Iasi in data de 18.09.2002, de reprezentantii legali ai unitatilor administrativ teritoriale din judetele: Iasi, Neamt, Vaslui (Romania) si Chisinau, Lapusna, Ungheni (Republica Moldova), conform Anexei 1.
Art.2
Se aproba proiectul de Statut al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, conform anexei 2 care va fi comunicat pentru completari/modificari partilor implicate.
Art.3
Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.1
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2002, conform anexelor, parte integranta la prezenta.
Art.2
Directia Economica va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.
Art.3
Biroul Relatii Publice va publica prezenta hotarare.

Art.1
Aproba coparticiparea Consiliului Judetean Iasi la organizarea de catre Federatia Romana de Handbal Masculin "Trofeul Carpati" ce va avea loc la Iasi, in perioada 16-22.12.2002, cu suma de 200.000.000 lei din fondul special.

Art.unic
Comunicarea materialelor si a proiectelor de hotarire ce vor fi supuse in sedintele ordinare/extraordinare ale Plenului Consiliului Judetean Iasi se va realiza, pentru membrii acestuia, prin copii xerox si/sau prin posta electronica.
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Biroul Relatii cu Publicul vor asigura alaturi de Serviciul Cancelarie ducerea la indeplinire a prevederilor aliniatului precedent.

Art.1
Aprobarea bilantului contabil pe anul 2001 pentru RAJAC Iasi, retratat conform OMFP 94/2001.

Art.1
Aproba inchirierea cantoanelor Deleni, Slobozia, Hirlau, Bogdanesti, Podu Iloaiei, Lespezi, Vladeni si Tibanesti detinute de SPADJ cu titlu de administrare, ca locuinte de serviciu.
Art.2
Contractele de inchiriere ce formeaza obiectul art.1 vor fi incheiate intre administrator, Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi si chirias si vor contine clauze de natura a asigura interventiile necesare ale SPADJ in cazuri de forta majora.

Art.1
Se aproba trecerea din domeniul public al judetului Iasi in domeniul privat al judetului Iasi a imobilelor ce formeaza "Asezamintul Miclauseni", identificate in anexa - parte integranta a prezentei hotariri, situate in judetul Iasi, comuna Butea.
Art.2
Se insuseste Protocolul 8285/2001 perfectat intre Consiliul Judetean Iasi si Mitropolia Moldovei si Bucovinei, ce constituie anexa - parte integranta a prezentei hotariri si, drept consecinta, "Asezamintul Miclauseni" revine in deplina proprietate si linistita posesie titularului de drept, Mitropolia Moldovei si Bucovinei.
Art.3
Cu data prezentei se modifica Hotarirea Consiliului Judetean Iasi 60/2001, excluzindu-se pozitia 122-163.1 - - din lista anexa.

Art.1
Se insuseste Acordul de parteneriat privind sprijinirea Fundatiei "Solidaritate si Speranta", perfectat intre Directia Generala Generala de Munca si Solidaritate Sociala Iasi, Consiliul Judetean Iasi si Fundatia "Solidaritate si Speranta" ce constituie anexa - parte integranta a prezentei hotariri.

Art.1
Aproba un numar de 71 certificate de urbanism si 17 autorizatii de construire eliberate in perioada 1-31 august 2002, precum si 1 Plan Urbanistic Zonal avizate in Comisia de Urbanism si mentionate in listele anexa ce fac parte din prezenta hotarire.

Art.1
Se aproba Studiile de Fezabilitate pentru 7 obiective promovate de catre Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului Iasi, conform anexei 1 care face parte din prezenta hotarire.

Art.1
Se avizeaza infiintarea "Centrului Social Zonal" Iasi cu sediul in Iasi, bd. Poitiers nr.10 prin amenajarea Cantinei Fortus SA Iasi incepind cu data de 01.11.2002.
Art.2
In vederea transmiterii imobilului prevazut la art. precedent Directia Muncii si Solidaritatii Sociale va initia procedurile necesare prevazute pentru adoptarea actelor normative supuse spre adoptare Guvernului.

Art.1
Se avizeaza infiintarea Centrului de Asistenta Sociala pentru Persoanele aflate in dificultate cu sediul in Iasi, bd. Poitiers nr.18 prin amenajarea Caminului C7 al SC FORTUS SA Iasi incepind cu data de 01.11.2002.
Art.2
In vederea transmiterii imobilului prevazut la art. precedent Directia Muncii si Solidaritatii Sociale va initia procedurile necesare prevazute pentru adoptarea actelor normative supuse spre adoptare Guvernului.