Hotărâri ale sedinţei din data de 29-08-2002


Art.1
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi si de repartizare a influentelor la unele venituri ale bugetului de stat alocate judetului Iasi pe anul 2002, conform anexelor, parte integranta la prezenta.
Art.2
Directia Economica va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Se aproba co-finantarea de catre Consiliul Judetean Iasi alaturi de celelalte judete membre ale ARE la sustinerea Antenei Adunarii Regiunilor Europei (A.R.E.) de la Alba Iulia.

Art.1
Aproba deplasarea d-lui. Arhitect sef Mircea Grigorovschi si a d-nei. consilier al Presedintelui Judetean Iasi - Claudia Stoica in perioada 8-12 septembrie 2002 la Scoala de Vara ARE "Contributia Regiunilor la Durabilitate: Practici Inovatoare pentru Politici Inovatoare de Dezvoltare Regionala", care se va desfasura in localitatea Opatija (regiunea Pimorsko-Goransca, Croatia).
Deplasarea se va efectua cu autoturismul Consiliului Judetean Iasi IS-01-CJY, conducator auto - dl. Dan Ivan.
Art.2
Aproba cheltuielile aferente acestei deplasari, constind in 1000 EURO si 6900000 lei (contravaloare taxa de participare 750 EURO, carte verde 50 EURO, asigurare medicala 900000 lei, benzina cca. 200 EURO, cazare 6000000 lei), conform HG 518/1995, astfel cum a fost modificata sicompletata.

Art.1
Se aproba deplasarea domnisoarei Sanda Beatrice Bitere - consilier Birou Integrare Europeana - la Cursul de Instruire DSE referitor la "Managementul Proiectelor", care se va desfasura in perioada 5.11.2002 - 28.11.2002 in localitatea Zschortau - Germania.
Art.2
Cheltuielile privind deplasarea vor fi realizate conform HG 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.1
Aproba includerea in bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi la capitolul 59.02 "Cultura, religie si actiuni sportive si de tineret" a unei sume lunare de 150 milioane lei pentru perioada august-decembrie 2002 in vederea sustinerii Clubului Sportiv Poli-Unirea Iasi.
Art.2
Directia Economica va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Comisia pentru stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul SA ALIMENTARA SA Iasi, stabilita prin Decizia Consiliului Judetean Iasi nr.8/25.01.1994, se modifica urmind a functiona in urmatoarea componenta:

 • Horvath Dorin - presedinte
 • Sobolevschi Nella - membru
 • Baitanu Mirela - membru
 • Pop Cristian - membru
 • Bujorean Costel - secretar

Art.1
Aproba deplasarea domnului Lucian Flaiser - Presedintele Consiliului Judetean Iasi, ca reprezentant al judetului Iasi, in Comisia A. a ARE (Afaceri Institutionale) la Adunarea Generala - 2002 care se va desfasura la Napoli - Italia in perioada 28-29 noiembrie 2002.
Art.2
Cheltuielile privind deplasarea vor fi realizate conform HG 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.1
Aproba un numar de 33 certificate de urbanism si 9 autorizatii de construire eliberate in perioada 1-30 iunie 2002, 57 certificate de urbanism si 8 autorizatii de construire eliberate in perioada 1-31 iulie 2002, precum si un Plan Urbanistic Zonal si 1 Plan Urbanistic si de Detaliu avizate de Comisia de Urbanism si mentionate in listele anexa ce fac parte din prezenta hotarire.

Art.1
Se declara de utilitate publica de interes local lucrarea "Realizare cale de acces si podet, sat Dolhesti, comuna Dolhesti, judetul Iasi" in vederea exproprierii suprafetei de 1050 mp teren, necesar pentru accesul a trei gospodarii.
Art.2
Expropriatorul este Consiliul Local al comunei Dolhesti.
Art.3
Prezentul act de declarare a utilitatii publice va fi adus la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului Local al comunei Dolhesti si prin mass-media.

Art.1
Se aproba constituirea Comisiei de cercetare prealabila in vederea exproprierii pentru cauza de utilitate publica a unei suprafete de teren proprietate privata situat in com. Lespezi, judetul Iasi.

 • Presedinte: Nicolae Ivanciu - vicepresedinte CJ Iasi
 • Membri: Simion Vasile - consilier judetean
  Curca Gheorghe - consilier judetean
  Gabar Gheorghe - viceprimar com. Lespezi
 • Secretar Rodica Buliga - sef Serviciu UAT

Art.1
Se aproba prelungirea pe durata unui an a contractului de inchiriere nr. 4384/2001 incheiat intre SC MODCOM SRL si Consiliul Judetean Iasi. Directia Tehnica - Serviciul Patrimoniu-Licitatii va intocmi actul aditional prin care se convine modificarea art.3 cap.III din Contractul de inchiriere ce face obiectul aliniatului anterior, in sensul prelungirii duratei inchirierii.

Art.1
Se aproba deplasarea d-lui. Radu Grosu - Sef Birou Prognoze si Integrare Regionala la Conferinta "Regiunile Europei cladesc viitorul - Rolul Prognozei/Previziunilor" care se va desfasura in perioada 24.09.2002 - 25.09.2002 in localitatea Baden-Wurtemberg-Bruxelles.
Art.2
Cheltuielile privind deplasarea vor fi realizate conform HG 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Judetean Iasi urmind sa suporte taxa de participare de 95 Euro/persoana.

Art.1
Aproba inchirierea cantoanelor Ciurea, Voinesti si Raducaneni detinute de SPADJ cu titlu de administrare ca locuinte de serviciu.
Art.2
Contractele de inchiriere ce formeaza obiectul art.1 vor fi incheiate intre administrator, Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene si chirias si vor contine clauze de natura a asigura interventiile necesare ale SPADJ in caz de forta majora.

Art.1
Aproba deplasarea Domnului Lucian Flaiser - Presedintele Consiliului Judetean Iasi, ca reprezentant al judetului Iasi, la manifestarea "Zilele Economiei Romane la Hamburg" care se va desfasura la Hamburg - Germania in perioada 9-12 septembrie 2002.
Art.2
Cheltuielile privind deplasarea vor fi realizate conform HG 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.1
Se completeaza art.1 din Hotarirea nr. 3/2002 a Consiliului Judetean Iasi adoptata in sedinta din 13.03.2002, urmind ca acesta sa aiba urmatorul cuprins:
Art.1 - Aproba participarea in calitate de co-finantator a Consiliului Judetean Iasi alaturi de PHARE si Fondul National de Dezvoltare Regionala la implementarea proiectului "Dezvoltarea infrastructurii de afaceri a Aeroportului Iasi - Terminal Cargo" cu o contributie de 1.016.837 Euro reprezentind cheltuieli eligibile ale proiectului.
Art.2
Se completeaza cu art.1 din Hotarirea nr. 3/2002 a Consiliului Judetean Iasi adoptata in sedinta din 13.03.2002 urmind ca aceasta sa aiba urmatorul continut:
Art.2 - Angajarea financiara a Consiliului Judetean Iasi necesara implementarii proiectului va consta, in prima etapa, la asigurarea resurselor pentru intocmire studiu de fezabilitate - Terminal Cargo Aeroportul Iasi;
ridicare topografica - Zona Cargo;
studiu geotehnic - Zona Cargo;
Plan Urbanistic de Detaliu Zona Cargo precum si alte cheltuieli neeligibile ale proiectului.
Art.3
Celelalte dispozitii ale Hotaririi 3/2002 a Consiliului Judetean Iasi ramin neschimbate.