Hotărâri ale sedinţei din data de 16-07-2002


Art.1
Aproba statul de functii pentru personalul cu contract individual de munca din aparatul propriu al Consiliului Judetean Iasi, conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarire, cu aplicare de la 1 iunie 2002.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Contabilul sef vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Se modifica componenta Comisiei pentru Protectia Copilului Iasi, dupa cum urmeaza:

 • Presedinte: Ion Serbina - Secretar General al Judetului Iasi
 • Vicepresedinti:
  Pintilie Penciuc - Director General al DGPDC Iasi
  Mihai Dumitriu - Inspector General al I.S.J. Iasi
  Romica Chelaru - reprezentant al Prefecturii Judetului Iasi
 • Membri:
  Olimpia Macovei - medic specialist pediatru
  Adriana Panaitescu - medic neuropsihiatru
  Antoaneta Zamfirache - psiholog
  Magdalina Ioachim - inspector pe invatamint special
  Madalin Taranu - reprezentant al I.J.P. Iasi
  Janeta Radulescu - reprezentant DMSS Iasi
  Daniel Vieru - reprezentant al organismelor private autorizate

Art.1
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi si de redistribuire a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata aferente invatamintului preuniversitar de stat pe anul 2002, conform anexelor 1, 1A, 1B si 2, parte integranta la prezenta.
Art.2
Directia Economica va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.unic
Se insusesc prevederile contractului de garantie si asistenta la proiect incheiat cu BERD pentru imprumutul contractat de RAJAC Iasi cu BERD pentru 13,2 mil. EURO si prevederile Amendamentului din 12.12.2001 la contractul de imprumut incheiat intre RAJAC Iasi si BERD, acte semnate la sediul Consiliului Judetean Iasi in data 14.06.2002 astfel cum au fost avizate de catre Comisia de Autorizare a Contractarii sau Garantarii de Imprumuturi Externe de la Ministerul Finantelor Publice.

Art.1
Aproba instituirea taxelor pentru eliberarea unor copii (tip xerox) privind informatii de interes public si certificarea exactitatii acestora, dupa cum urmeaza:

 • pentru fiecare pagina format A4 - 1.500 lei
 • pentru fiecare pagina format A3 - 3.000 lei
 • pentru fiecare pagina format A5 - 1.000 lei

Art.2
Incasarea taxelor speciale se va face prin casieria Consiliului Judetean Iasi sau prin virament in contul 283102014540712, deschis la Trezoreria Municipiului Iasi, titular fiind Consiliul Judetean Iasi.
Art.3
Prezenta hotarire intra in vigoare la data adoptarii.
Art.4
Directia Economica, Serviciul Financiar-Contabilitate, Biroul Relatii Publice vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Respinge acordarea de inlesniri la plata pentru cele cinci societati comerciale de mai jos, debitoare Consiliului Judetean Iasi:

 • SC IOPEMATI SRL CF 7978955;
 • SC ENERGOTEC SRL CF 1963378;
 • SC TAMI POPA SRL CF 5552049;
 • SC KZ MIXT-EST SRL CF 1963807;
 • SC HANG COM SRL CF 6308116.

Art.2
Directia Economica, Serviciul Financiar-Contabilitate, societatile comerciale de mai sus, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Se aproba completarea obiectului de activitate al RA "AEROPORTUL" Iasi cu urmatoarele activitati:

 • Cod CAEN: 62 Transporturi aeriene
  621 Transporturi aeriene dupa grafic
  6210 Transporturi aeriene dupa grafic
  Transporturi aeriene de calatori si marfuri pe linii si dupa ore prevazute in graficele de trafic
  622 Transporturi aeriene ocazionale
  6220 Transporturi aeriene ocazionale
  Transporturi aeriene neregulate de calatori si marfuri, inclusiv inchirierea navelor cu echipaj
 • Cod CAEN: 602 Alte transporturi terestre
  6023 Transporturi terestre de calatori, ocazionale
  Activitatea de exploatare a transporturilor terestre de calatori, ocazionale, cum sint: inchirierea autovehiculelor cu sofer, transportul la cerere (cu exceptia taxiurilor), excursiile si alte servicii ocazionale de transport cu autocarul;
 • Cod CAEN: 6024 Transporturi rutiere de marfuri
  Activitatea tuturor transporturilor regulate si neregulate, rutiere, de marfuri
 • Cod CAEN: 63 Activitati anexe si auxiliare de transport; activitati ale agentiilor de turism
  631 Manipulari si depozitari
  632 Alte activitati anexe transporturilor (inclusiv activitatea agentiilor de bilete)

  ACTIVITATE PRINCIPALA:
  6323 Alte activitati anexe transporturilor aeriene: servicii de exploatare a aeroporturilor (exclusiv manipularea incarcaturilor), de dirijare a traficului aerian, servicii ale agentiilor de bilete si alte servicii auxiliare pentru transportul aerian
  633 Activitati ale agentiilor de turism
  6330 Activitati ale agentiilor de turism si asistenta turistica
  634 Activitati ale altor agentii de transport
  6340 Activitati ale altor agentii de transport

 • Cod CAEN: 744 Publicitate
  7440 Activitatea agentiilor de publicitate care se ocupa cu vinzarea sau inchirierea mijloacelor pentru reclama; de planificarea, crearea si amplasarea reclamelor, precum si alte servicii din domeniul reclamei (distribuirea sau livrarea materialelor publicitare sau a mostrelor etc.)

Art.2
Procedurile de inregistrare la Camera de Comert si Industrie Iasi vor fi duse la indeplinire de dl. Peltea Done Daniel - Director general al RA "AEROPORTUL" Iasi.

Art.1
Se aproba achizitionarea de catre Consiliul Judetean Iasi, in calitate de cofinantator, alaturi de PHARE si Fondul National de Dezvoltare Regionala la Proiectul "Dezvoltarea infrastructurii de afaceri a Aeroportului Iasi - Terminal Cargo" a serviciilor de proiectare pentru studiu geotehnic, ridicarea topo, Brief Design, studiu impact si a documentatiilor de analiza economica.
Art.2
Directia Tehnica, Directia Economica, Serviciul Prognoze si Integrare Regionala si RA Aeroportul Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Se insuseste contractul de performanta inregistrat sub nr. 1503/2001 incheiat intre reprezentantul Consiliul de administratie al RA "AEROPORTUL" Iasi si dl. Peltea Done Daniel - director general, anexa care face parte integranta din prezenta hotarire. Directorul general va prezenta lunar in Consiliul de Administratie al RA AEROPORTUL si in Consiliul Judetean Iasi situatia privind cheltuielile cu salariile realizate in luna anterioara si cumulat la inceputul anului, structura fondului de salarii, inclusiv fondul de salarii pentru conducatorul agentului economic, situatia realizarii indicatorilor de performanta, situatia platilor restante si a creantelor.
Art.2
Pentru anul 2002 se aproba indicatorii de performanta si criteriile de referinta si RA AEROPORTUL Iasi, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarire. In mod corespunzator se va completa Hotarirea Consiliului Judetean nr. 7/26.03.2002 de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli la RA "AEROPORTUL" Iasi, perfectindu-se in acest sens si actul aditional la contractul de performanta nr. 1503/2001.
Art.3
Salarizarea si plata celui de al 13-lea salar se va face in functie de indeplinirea obiectivelor, criteriilor si indicatorilor de performanta, luindu-se masuri de diminuare pentru nerealizarea acestora.
Art.4
Consiliul de administratie al RA AEROPORTUL Iasi are obligatia sa analizeze si sa urmareasca indeplinirea criteriilor si obiectivelor de performanta si sa informeze Consiliul Judetean Iasi, care va lua masuri in consecinta.

Art.1
Aproba numirea in functia de director la Scoala de Arte Iasi a d-lui. Traian Mocanu, prin cumul de functii, incepind cu data de 1 iulie 2002.
Art.2
Salariul de baza este de 2644224 lei corespunzator functiei de profesor SSD cu definitivat si o indemnizatie de conducere de 687498, fara spor de vechime.

Art.1
Aproba Regulamentul de Organizare si Functionare a aparatului propriu in conformitate cu Anexa 1, parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Directiile, serviciile si compartimentele distincte vor duce la indeplinire sarcinile rezultate din prezenta hotarire, in care sens vor corela fisele posturilor pe fiecare salariat cu Regulamentul de organizare si functionare.

Art.1
Aproba Regulamentul de Ordine Interioara a aparatului propriu in conformitate cu Anexa 1, parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare se va ingriji de aducerea la indeplinire a prezentei hotariri in sensul difuzarii la fiecare directie si compartiment distinct pentru luare la cunostinta sub semnatura de catre toti salariatii.

Art.1
Se aproba constituirea comisiei de cercetare prealabila in vederea exproprierii pentru cauza de utilitate publica a suprafetei de teren de 1050 mp situat in satul Dolhesti, comuna Dolhesti, judetul Iasi, proprietate privata conform anexei, parte integranta a prezentei hotariri, in urmatoarea componenta:

 • Presedinte: dr.Nicolae Ivanciu - vicepresedinte CJ Iasi
 • Membri: Simion Vasile - consilier judetean
  Serban Constantin - consilier judetean
  Marcu Viorel - viceprimar comuna Dolhesti
 • Secretar: Buliga Rodica - sef Serviciu UAT

Art.1
Aproba un numar de 25 certificate de urbanism si 8 autorizatii de construire eliberate in perioada 1 - 31 mai 2002 avizate in Comisia de Urbanism si mentionate in listele anexa ce fac parte din prezenta hotarire.

Art.1
Se aproba prelungirea pe durata unui an a contractului de inchiriere nr. 4385/2002 incheiat intre Societatea Romana de Ascensoare - Sucursala Iasi - Moldova si Consiliul Judetean Iasi.
Directia Tehnica - Serviciul Patrimoniu-Licitatii va intocmi actul aditional prin care se convine modificarea art.3 Cap.III din contractele de inchiriere ce fac obiectul aliniatului anterior, in sensul prelungirii duratei inchirierii.

Art.1
Aproba editarea publicatiei Monitorul Oficial al Consiliului Judetean Iasi si al unei publicatii lunare proprii ("Curierul Administrativ") pentru reflectarea activitatii Consiliului Judetean Iasi.
Directiile de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Iasi si institutiile subordonate acestuia vor comunica, pina la data de 15 a fiecarei luni, informatiile necesare pentru publicarea "Curierului Administrativ" al Consiliului Judetean Iasi.
Art.2
Cu aducerea la indeplinire a masurilor stabilite la art.1 se insarcineaza Biroul Relatii Publice si Compartimentul Contabil sef din cadrul Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se valideaza pentru o perioada de 4 ani, in calitate de membri ai Autoritatii de Ordine Publica urmatorii consilieri judeteni:

 • Popa Iordache
 • Astarastoaie Vasile
 • Tomulesei Liviu
 • Iordache Luminita
 • Hritac Gheorghe
 • Luca Dan Calin

Art.1
Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 pentru SC Lucrari Drumuri si Poduri SA Iasi.

Art.1
Se aproba achitarea de catre Consiliul Judetean Iasi a cotizatiei pe anul 2002, in valoare de 2000 EURO catre Adunarea Regiunilor Viticole din Europa.

Art.1
Se aproba programul "Strategie Judeteana privind Protectia Copilului pentru anii 2002-2007".
Art.2
Cu data prezentei se abroga Hotarirea nr. 100 a Consiliului Judetean Iasi din data de 09.08.2001.

Art.1
Aproba conditiile de participare la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante in aparatul propriu, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare va duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.