Hotărâri ale sedinţei din data de 29-05-2002


Art.1
Se aproba deplasarea la Seminarul "Modernizarea administratiei - Promovarea economiei locale si dezvoltare regionala - Agenda locala 21" care se va desfasura in perioada 24.06.2002 - 06.07.2002 in localitatea Bonn - Germania a unei delegatii din partea Consiliului Judetean Iasi formata din urmatoarele persoane:

 • Lucian Flaiser - Presedinte Consiliul Judetean Iasi
 • Vasile Acostoaie - Sef serviciu Coordonare Consilii Locale
 • Fulga Turcu - Consilier Birou Integrare Europeana
 • Mihai Ilas - Sef serviciu Disciplina in Constructii si Protectia Mediului

Art.2
Cheltuielile privind deplasarea vor fi realizate conform HG nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.1
Se aproba contul de executie al bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Iasi pe anul 2001, conform anexelor 1, 1A-C, parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Directia Economica, institutiile publice si regiile finantate sau subventionate din bugetul propriu al Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi si de repartizare a veniturilor cu destinatie speciala alocate judetului Iasi pe anul 2002, conform datelor prevazute in anexele parte integranta la prezenta hotarire.
Art.2
Directia Economica va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Hotarirea Consiliului Judetean Iasi nr. 149/20.12.2001 privind actualizarea taxei speciale de cultura si sport, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
La art.2 se introduc alineatele 2 si 3 care vor avea urmatorul continut:
- Aproba acordarea de inlesniri la plata taxei speciale de cultura si sport si a majorarilor aferente, conform legislatiei in vigoare.
- Nu se acorda inlesniri la plata cheltuielilor ocazionate de recuperarea debitului (onorariu judecatoresc, taxa timbru, timbru judiciar).
Art.2
Hotarirea nr. 149/20.12.2001 a Consiliului Judetean Iasi se va republica prin grija Serviciului Cancelarie, dindu-se textelor o noua numerotare.

Art.1
Se aproba achitarea de catre Consiliul Judetean Iasi a contributiei pe anul 2002, in valoare de 500 milioane lei catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est.

Art.1
Se aproba actualizarea taxelor speciale pentru eliberare de acorduri si autorizatii, inchirieri de suprafete din ampriza si zona de siguranta a drumurilor judetene conform anexei 1 si mentinerea taxei pentru eliberarea avizului prealabil si/sau autorizatiei speciale de transport, conform anexei 2, parte integranta a prezentei hotariri.
Art.2
Eliberarea autorizatiilor prevazute la art.1 se va face de catre Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi
Art.3
Incasarea taxelor speciale se va face conform procedurii fiscale, iar colectarea lor se va face in contul nr. 283102014540712 deschis la Trezoreria Municipiului Iasi, titular fiind Consiliul Judetean Iasi.
Art.4
De veniturile realizate din incasarea taxelor beneficiaza Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi pentru lucrari de investitii reprezentind tronsoane de drumuri, noi dotari tehnice, lucrari de reparatii si modernizari, studii si lucrari de proiectare privind extinderea si modernizarea retelei de drumuri locale.
Art.5
Cu data aprobarii prezentei se abroga Hotarirea Consiliului Judetean Iasi nr. 55/25.05.2001.
Art.6
Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, Directia Economica si Serviciul Financiar-contabilitate vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Aproba impozitele si taxele locale pentru eliberarea avizelor si autorizatiilor in domeniul constructiilor si pentru desfasurarea de activitati economice pe baza liberei initiative, pentru anul fiscal 2003, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Prezenta hotarire intra in vigoare incepind cu data de 01.01.2003.
Art.3
Cu data intrarii in vigoare a prezentei, se abroga Hotarirea Consiliului Judetean Iasi nr. 124/2001.
Art.4
Directia Economica, Serviciul Financiar-contabilitate, Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Directia de Organizare, Resurse Umane, Informatizare - Serviciul Privatizare Autorizare, si Serviciul Cancelarie vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Aproba contractul de garantie la proiect intre judetul Iasi si BERD la imprumutul contractat de RAJAC Iasi cu BERD pentru suma de 13,2 milioane EURO conform anexei 1.
Art.2
Aproba Acordul incheiat intre Consiliul Judetean Iasi si RAJAC Iasi la contractul de imprumut si contractul de garantie si asistenta la proiect cuprins in anexa 2.
Art.3
Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Iasi de a negocia si semna contractul prevazut la art.1.
Art.4
Prezenta hotarire revoca dispozitiile Hotaririi Consiliului Judetean Iasi nr. 128/31.10.2001.
Art.5
Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarire.

Art.1
Se aproba inregistrarea pe cheltuieli a TVA si a majorarilor de intirziere datorate la bugetul de stat pentru perioada 1 iulie 1998 - 20 ianuarie 2002 in cuantum de 254.441.853 lei si respectiv 100.742.060 lei.
Art.2
Prezenta hotarire va fi dusa la indeplinire de Serviciul Financiar-contabilitate din cadrul Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se aproba achitarea de catre Consiliul Judetean Iasi a cotizatiei pe anul 2002 in valoare de 11851 EURO (5867 EURO - 2001 si 5984 EURO - 2002), catre Adunarea Regiunilor Europei.

Art.1
Se aproba deplasarea in perioada 17 - 23.06.2002 la Saarsburcken (Saarland) - Germania in vederea vizitarii celor doua parcuri tehnologice a unei delegatii din partea Consiliului Judetean Iasi formata din urmatoarele persoane:

 • Lucian Flaiser - Presedinte Consiliul Judetean Iasi
 • Claudia Stoica - Consilier al Presedintelui Consiliului Judetean Iasi
 • Radu Grigore Grosu - Sef serviciu - Programe Prognoze
 • Dan Ivan - conducator auto - Consiliul Judetean Iasi

Art.2
Cheltuielile privind deplasarea persoanelor prevazute la art.1 se vor realiza conform HG 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare, cheltuieli evidentiate in Referatul Biroului de Integrare Europeana din data de 27.05.2002.

Art.unic
Se aproba prevederile Dispozitiilor nr. 210/10.05.2002 si 228/22.05.2002 emise de Presedintele Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se aproba transmiterea unui imobil situat in comuna Ungheni, judetul Iasi, in suprafata totala de 7904 mp, din care suprafata construita 830 mp, avind datele de identificare prevazute in anexa - parte integranta a prezentei hotariri, din proprietate publica a statului si din administrarea Ministerului de Interne - Politia de Frontiera Iasi, in proprietate publica a judetului Iasi si in administrarea Inspectoratului Judetean de Protectie Civila Iasi.

Art.1
Se aproba prelungirea pe durata unui an a contractelor de inchiriere, dupa cum urmeaza:

 1. Contract de inchiriere 4383/28.05.2001 perfectat intre Consiliul Judetean Iasi si SC ELIT CONF TUDOR SRL Iasi.
 2. Contract de inchiriere 4386/28.05.2001 perfectat intre Consiliul Judetean Iasi si SC PIF SRL Iasi.
 3. Contract de inchiriere 4389/28.05.2001 perfectat intre Consiliul Judetean Iasi si MIHA EXPO SRL Iasi.
 4. Contract de inchiriere 4388/28.05.2001 perfectat intre Consiliul Judetean Iasi si SC TELE'M SRL Iasi.

Directia Tehnica - Serviciul Patrimoniu-Licitatii va intocmi actul aditional prin care se convine modificarea art.3 Cap.III din contractele de inchiriere ce fac obiectul aliniatului anterior, in sensul prelungirii duratei inchirierii.

Art.1
Se aproba componenta comsiei de analiza a oportunitatii de colaborare dintre Consiliul Judetean Iasi si SC GRAND Q SRL privind oferta acestei societati de dobindire a folosintei unui spatiu din Iasi str. Codrescu nr.6, in schimbul prestarii serviciilor de editare a materialelor furnizate de Consiliul Judetean Iasi, in urmatoarea componenta:

 • Presedinte - Luca Rodica - consilier judetean
 • Membri:
  • Salceanu Alexandru - consilier judetean
  • Ivanciu Nicolae - vicepresedinte Consiliul Judetean Iasi
  • Cantemir Dumitru - contabil sef Consiliul Judetean Iasi
  • Gradinaru Mihai - sef Serviciu juridic
  • Hojbota Maria - sef Serviciu Patrimoniu.

Art.2
Comisia va prezenta concluziile sale, intr-un raport, in prima sedinta a Plenului Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Se aproba transmiterea unui imobil, situat in judetul Iasi, comuna Raducaneni, in suprafata utila construita de 118,8 mp si anexe de 52,86 mp si teren aferent de 36,38 mp, din proprietatea publica a judetului Iasi si administrarea Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Iasi in proprietatea publica a comunei Raducaneni si in administrarea Consiliului Local al comunei Raducaneni.
Art.2
Datele de identificare a imobilului ce face obiectul art.1 sint prevazute in schitele anexa - parte integranta a prezentei hotariri.
Art.3
Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art.1 se face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotariri.

Art.1
Aproba un numar de 11 certificate de urbanism si 9 autorizatii de construire eliberate in perioada 1 - 31 martie 2002, 18 certificate de urbanism si 12 autorizatii de construire eliberate in perioada 1 - 30 aprilie 2002, un plan urbanistic general, 2 planuri urbanistice zonale, 3 planuri urbanistice de detaliu avizate de Comisia de Urbanism si mentionate in listele anexa ce fac parte integranta din prezenta hotarire.

Art.1
Se declara de utilitate publica de interes local lucrarea "Alimentarea cu apa a satelor Halaucesti si Luncasi, comuna Halaucesti, judetul Iasi" in vederea exproprierii suprafetei de 3372 mp teren, necesar pentru delimitarea zonei de protectie sanitara a sursei de captare a apei.
Art.2
Expropriatorul este Consiliul Local al comunei Halaucesti.
Art.3
Prezentul act de declarare a utilitatii publice va fi adus la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului Local al comunei Halaucesti si mass-media.

Art.1
Aproba Planul de Amenajare a Teritoriului Judetului Iasi completat cu conditiile impuse prin avizele organismelor centrale si teritoriale interesate.
Art.2
Prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Judetului Iasi devin obligatorii pentru o perioada de 10 ani pe teritoriul judetului Iasi.

Art.1
Aproba constituirea structurilor de specialitate in cadrul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului cu atributii in eliberarea certificatului de urbanism, avizului, acordului unic si autorizatiei de construire/desfiintare.
Art.2
Aproba constituirea Comisiei de Acorduri Unice a Consiliului Judetean Iasi parte componenta a Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului.
Art.3
Componenta Comisiei de Acorduri Unice este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarire.
Art.4
Comisia de Acorduri unice se va intruni saptaminal sau ori de cite ori este cazul, lucrarile fiind conduse de Arhitectul Sef al Judetului Iasi.

Art.1
Aproba Regulamentul de organizare si functionare a structurilor de specialitate din cadrul DUAT si a Comisiei de Acorduri Unice conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Regulamentul intra in vigoare de la data de 15.06.2002.

Art.1
Aproba taxele pentru functionarea structurilor de specialitate si a Comisiei de Acorduri Unice din Consiliul Judetean Iasi, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului va duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean si Arhitectul Sef al judetului Iasi sa incheie Parteneriate tehnice intre Consiliul Judetean Iasi si autoritatile administratiei publice locale de la comunele, orasele si municipiile care nu beneficiaza de competenta tehnica pe plan local, in vederea autorizarii in constructii.
Art.2
Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Iasi si Arhitectul Sef al judetului Iasi sa incheie conventii cu autoritatile Administratiei publice locale de la comunele, orasele si municipiile care nu au organizate structuri de specialitate potrivit legii.
Art.3
Documentele incheiate vor stabili costurile serviciilor de specialitate prestate de catre DUAT.
Art.4
Structura de specialitate (DUAT) din cadrul Consiliului Judetean Iasi va incasa un procent negociabil intre 50% si 70% din taxele de emitere a CU si AC/AD eliberate de primari, pe baza avizelor si Acordurilor Unice emise de catre Consiliul Judetean Iasi.

Art.1
Se modifica art.1 din Hotarirea Consiliului Judetean Iasi nr. 62/10.07.2000 privind componenta Comisiei de analiza a documentatiilor prezentate de societatile comerciale cu capital de stat, in vederea dobindirii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor conform HG 834/1991, in sensul inlocuirii domnului Mihai Luca inspector OJCGC Iasi cu domnul Alexandru Ovidiu - director tehnic la aceeasi institutie.

Art.1
Se desemneaza in calitate de ofiter de autorizare locala (LAO), domnul ing. Lucian Flaiser - Presedinte al Consiliului Judetean Iasi.
Art.2
Se desemneaza in calitate de reprezentant al Autoritatii de Implementare Locala (AIL) domnul ing. Mihail Manciu - director al Directiei Tehnice a Consiliului Judetean Iasi.

Art.1
Aproba statul de functii pentru Scoala de Arte Iasi conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Scoala de Arte Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Aproba statul de functii pentru Biblioteca Judeteana "Gh. Asachi" Iasi conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Biblioteca Judeteana "Gh. Asachi" Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Se aproba participarea la cofinantarea proiectelor aprobate pentru judetul Iasi in cadrul Programului PHARE RICOP al Uniunii Europene, cu suma de 439160,8 Euro (13261.78 mil lei la un curs valutar de 30198 lei/Euro) la nivelul judetului Iasi, potrivit anexelor la prezenta.
Art.2
Directia Economica si Directia Tehnica vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.