Hotărâri ale sedinţei din data de 26-03-2002


Art.1
Aproba propunerile de rectificare a bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi si de repartizare a influentelor la sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat consiliilor locale comunale, orasenesti si municipale pe anul 2002, conform datelor prevazute in anexele parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Directia economica va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Aprobarea bilantului contabil pe anul 2001 pentru R.A. Aeroportul Iasi.

Art.1
Aprobarea bilantului contabil pe anul 2001 pentru R.A.J.A.C. Iasi.

Art.1
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 pentru R.A. Aeroportul Iasi.

Art.1
Actualizarea tarifelor pentru manopera lucrarilor specifice protectiei plantelor conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Tarifele pentru prestarea lucrarilor specifice protectiei plantelor se stabilesc prin adaugarea la cuantumul manoperei aprobate la art.1 a contravalorii substantei utilizate si a combustibilului, cotei de 15% cheltuieli indirecte si cotei de 10% beneficiu.
Art.3
Tarifele aprobate nu includ T.V.A.
Art.4
Incasarea tarifelor se va face in contul - nr. 212102074540712, deschis la Trezoreria Municipiului Iasi, titular fiind Consiliul Judetean Iasi.
Art.5
Prezenta hotarire intra in vigoare la data aprobarii.
Art.6
Cu data prezentei se abroga Hotarirea Consiliului Judetean Iasi nr. 31/04.04.2001.
Art.7
Serviciul Public Antiepizootic si de Protectie a Plantelor, Directia Economica, Serviciul Financiar-Contabilitate din cadrul Consiliului Judetean Iasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Aproba instituirea tarifelor pentru Biblioteca Judeteana Iasi si filialele ei, pe anul 2002, conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Sumele realizate din incasarea tarifelor aprobate constituie venituri ale bugetului propriu al Consiliului Judetean Iasi, fiind utilizate pentru finantarea cheltuielilor Bibliotecii Iasi.
Art.3
Tarifele vor fi incasate in contul Consiliului Judetean Iasi - nr. 212102304540712, deschis la Trezoreria Municipiului Iasi, titular fiind Consiliul Judetean Iasi sau prin casieria Bibliotecii Iasi si virate apoi in contul mentionat anterior.
Art.4
Prezenta hotarire intra in vigoare incepind cu data de 01.04.2002.
Art.5
Directia Economica si Biblioteca Iasi vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Aproba instituirea pe o perioada de un an a taxelor speciale, conform Anexelor nr.1, 2, 3 si 4.
Art.2
Incasarea taxelor speciale se va face prin casieria Consiliului Judetean Iasi sau prin virament in contul 283102014540712, deschis la Trezoreria Municipiului Iasi, titular fiind Consiliul Judetean Iasi.
Art.3
Anexele 1, 2, 3 si 4 fac parte integranta din prezenta hotarire.
Art.4
Beneficiaza de scutirea de la plata taxelor speciale de mai sus, persoanele cu handicap I si II, persoanele fizice nevazatoare, persoane fizice veterani de razboi, si cele prevazute la art.1 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1975, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, persoane fizice, vaduve de razboi si vaduve necasatorite ale veteranilor de razboi, fundatiile testamentare.
Art.5
Prezenta hotarire intra in vigoare incepind cu data de 05.04.2002.
Art.6
Cu data aprobarii prezentei se abroga Hotarirea Consiliului Judetean Iasi nr. 29/04.04.2002.
Art.7
Directia Economica, Serviciul Financiar-Contabilitate, Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Directia Juridica, Cancelarie si Stare Civila din cadrul Consiliului Judetean Iasi, precum si Inspectoratul Judetean de Protectie Civila Iasi vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.unic
Pentru intervalul 08 - 31 octombrie 2001 se aproba rectificarea tarifelor practicate la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni in sensul individualizarii in cuantumul acestora si a cotei de T.V.A.

Art.1
Aproba desemnarea d-nei. Constanta Doina Lemnaru, consilier in cadrul Directiei Economice - Serviciul Taxe, Fonduri Speciale pentru ducerea la indeplinire a atributiilor privind evidenta, operarea si completarea registrului datoriei publice locale si registrului garantiilor locale.

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru Biblioteca Judeteana "Gh. Asachi" Iasi conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Biblioteca Judeteana Iasi vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru Teatrul "Luceafarul" Iasi conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Teatrul Iasi vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru Muzeul Literaturii Romane Iasi conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Muzeul Literaturii Romane Iasi vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru Filarmonica Moldova Iasi conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Filarmonica Moldova Iasi vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru Scoala de Arte Iasi conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Scoala de Arte Iasi vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii pentru Centrul Judetean al Creatiei Populare Iasi conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Centrul Judetean al Creatiei Populare Iasi vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii cu functiile publice si cu contract individual de munca pentru personalul Consiliului Judetean Iasi si Casa de Oaspeti Bucium conform anexelor 1, 2, 3 si 4 care fac parte integranta din prezenta hotarire, cu aplicare de la data de 1 aprilie 2002.
Art.2
Se aproba numarul maxim de titulari pentru fiecare clasa in raport cu efectivul total al functionarilor publici din cadrul Consiliului Judetean Iasi, conform anexei 5 care face parte integranta din prezenta hotarire.
Art.3
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si Contabilul sef vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Aproba statul de functii pentru personalul RA AEROPORTUL Iasi, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Salariile de baza si indemnizatiile de conducere se vor calcula conform HG nr. 157/1999 de modificare si completare a HG nr. 775/1998, la care se aplica sporurile legale.
Art.3
Directia Economica, Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare si RA AEROPORTUL Iasi vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Aproba organigrama si statul de functii cu functiile publice si cu contract individual de munca pentru personalul Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi conform anexelor 1, 2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2
Se aproba numarul maxim de titulari pentru fiecare clasa in raport cu efectivul total al functionarilor publici din cadrul Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi conform anexei nr. 4 care face parte integranta din prezenta hotarire.
Art.3
Salariile de baza si indemnizatiile de conducere se vor calcula conform HG nr. 157/1999 de modificare si completare a HG nr. 775/1998.
Art.4
Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare, Serviciul Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi si Contabilul sef vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Aproba modificarea organigramei la Serviciul Public Antiepizootic si de Protectie a Plantelor - Centrul Sculeni, prin transformarea postului de muncitor in casier in cadrul acestui centru.
Art.2
Serviciul Public Antiepizootic si de Protectie a Plantelor - Centrul Sculeni si Directia Organizare, Resurse Umane, Informatizare vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.1
Se insuseste lista bunurilor imobile identificate in anexa - parte integranta a prezentei hotariri.
Art.2
Bunurile imobile ce fac obiectul art.1 sint transmise din proprietatea publica a statului si administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" in proprietatea publica de interes judetean si administrarea Consiliului Judetean Iasi.
Art.3
Predarea-preluarea bunurilor se face pe baza de protocol incheiat intre Sucursala de Reprezentare si Protocol Suceava si Consiliul Judetean Iasi.
Art.4
Prezenta hotarire modifica si completeaza Hotarirea nr. 78/1999 aprobata de Consiliul Judetean Iasi.

Art.1
Se aproba transmiterea unui imobil, situat in municipiul Iasi, in suprafata totala de 410 mp, din care construita 210 mp,avind datele de identificare prevazute in anexa-parte integranta a prezentei hotariri.
Art.2
Consiliul Judetean Iasi va initia un proiect de hotarire de guvern in vederea trecerii bunului imobil ce face obiectul art.1 din domeniul public al statului in domeniu public de interes judetean.
Art.3
In termen de 30 de zile de la publicarea Hotaririi Guvernului Romaniei, Consiliul Judetean Iasi va proceda la inscrierea bunului imobil in , insusita prin Hotarirea Consiliului Judetean Iasi nr.78/1999.

Art.1
Se aproba incetarea contractului de comodat nr. 1/2000 perfectat intre Camera de Comert si Industrie Iasi si Consiliul Judetean Iasi si, drept consecinta, revenirea in administrarea Consiliului Judetean Iasi - Serviciul Public Antiepizootic si de Protectie a Plantelor - a imobilului, proprietate publica de interes judetean, situat in comuna Ciortesti, judetul Iasi, individualizat prin schita anexa - parte integranta a prezentei hotariri.
Art.2
Cu data prezentei Hotarirea nr. 7/2000 isi inceteaza efectele.
Art.3
Predarea-preluarea imobilului individualizat la art.1 se face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate in termen de 10 zile de la data comunicarii prezentei hotariri.

Art.1
Se aproba constituirea Comisiei de cercetare prealabila in vederea exproprierii pentru cauza de utilitate publica a suprafetei de teren de 2500 mp, situat in comuna Halaucesti, judetul Iasi, proprietate privata, conform anexei, parte integranta a prezentei hotariri, in urmatoarea componenta:

 • Presedinte - dr. Nicolae Ivanciu - vicepresedinte C.J. Iasi
 • Membri:
  - Vasile Simion - consilier judetean
  - Anton Mitrica - viceprimar com. Halaucesti
 • Secretar - Rodica Buliga - arhitect.

Art.1
Aproba lista documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului ce vor fi solicitate consiliilor locale municipale, orasenesti si comunale, propuse a fi elaborate in anul 2000, cuprinse in anexa la prezenta hotarire.
Art.2
Arhitectul sef impreuna cu consiliile locale municipale, orasenesti si comunale vor stabili masurile ce se impun pentru elaborarea si aprobarea acestor documentatii.

Art.1
Aproba un numar de 27 certificate de urbanism si 29 autorizatii de construire eliberate in perioada 1 septembrie - 30 noiembrie 2002, 2 planuri urbanistice generale, 2 planuri urbanistice zonale, un plan urbanistic si de detaliu avizate in comisia de urbanism si mentionate in listele anexa ce fac parte integranta din prezenta hotarire.

Art.1
Aproba un numar de 17 certificate de urbanism si 12 autorizatii de construire eliberate in perioada 1 decembrie - 31 decembrie 2001, 25 certificate de urbanism si 15 autorizatii de construire in perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2002, un plan urbanistic general, un plan urbanistic zonal, 5 planuri urbanistice de detaliu avizate in comisia de urbanism si mentionate in listele anexa ce fac parte integranta din prezenta hotarire.

Art.1
Aproba prioritatile judetului Iasi privind a doua cerere de finantare a componentelor MAO si MAS precum si componenta IMM din cadrul Programului RICOP pentru atenuarea impactului social, ce constituie anexa 1 - parte integranta din prezenta hotarire.

Art.unic
Se modifica componenta Comisiei pentru Protectia Copilului Iasi, urmind ca aceasta sa functioneze dupa cum urmeaza:

 • Presedinte: Ion Serbina - Secretar General al Judetului Iasi
 • Vicepresedinti:
  -Pintilie Penciuc - dir.gen. al DGPDC Iasi
  - Dumitriu Mihai - inspector general al ISJ Iasi
  - Romica Chelaru - reprezentant al Prefecturii Iasi
 • Membri:
  - Olimpia Macovei - medic specialist pediatru
  - Ada Panaitescu - medic neuropsihiatru
  - Antoneta Zamfirache - psiholog
  - Rebeca Iovu - psihopedagog
  - Madalin Taranu - reprezentant al Insp.Jud. de Politie Iasi
  - Janeta Radulescu - reprezentant al DMSS Iasi
  - Daniel Vieru - Reprezentant al organismelor private autorizate.

Art.1
Aproba "Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor pentru judetul Iasi", cuprins in anexa parte integranta la prezenta hotarire.

Art.1
Se aproba preluarea pachetului integral de actiuni al SC "Aviatia Utilitara" SA Iasi in proprietatea privata a judetului Iasi si in administrarea Consiliului Judetean Iasi.
Art.2
Consiliul Judetean Iasi va initia un proiect de hotarire de guvern in vederea preluarii pachetului de actiuni de la SC "Aviatia Utilitara" SA Iasi.

Art.1
Aproba deplasarea domnului Vicepresedinte al Consiliului Judetean Iasi - Mihail Gabriel Popescu, in calitate de reprezentant al Consiliului Judetean Iasi la reuniunile Adunarii Regiunilor Viticole (AREV) de la Pecs si Skekszard - Ungaria, in perioada 15-18 mai 2002 si a domnului Radu Iliescu, conducator auto a autoturismului proprietate a Consiliului Judetean Iasi.
Art.2
Cheltuielile privind deplasarea vor fi realizate conform HG 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.1
Din suprafata totala constituita de 208 mp, aferenta imobilului de la Centrul Holboca, aflat in proprietatea publica a Consiliului Judetean Iasi si in administrarea Serviciului Public Antiepizootic si de Protectie a Plantelor, situat in comuna Holboca, judetul Iasi, se aproba 38,48 mp pentru locuinta de serviciu.

Art.1
Se aproba transmiterea unui teren, proprietate publica a statului, situat in comuna Victoria, judetul Iasi, din administrarea Directiei Generale a Vamilor - Directia Regionala Vamala, interjudeteana, in administrarea Serviciului Public Antiepizootic si de Protectie a Plantelor, avind datele de identificare prevazute in anexa - parte integranta a prezentei hotariri.
Art.2
Consiliul Judetean Iasi va initia un proiect de hotarire de guvern in vederea aprobarii transmiterii in administrarea Serviciului Public Antiepizootic si de Protectie a Plantelor.
Art.3
In termen de 30 zile de la publicarea Hotaririi Guvernului Romaniei se va proceda la predarea-preluarea terenului prevazut la art.1.

Art.1
Se stabilesc faptele ce constituie contraventii in domeniul gospodaririi localitatilor urbane si rurale, precum si sanctionarea acestora, dupa cum urmeaza:

 1. Fapte de natura celor prevazute la art.9 lit.e si art.10 lit.i din OG nr. 21/2002:
  - depozitarea gunoaielor, materialelor si pamintului pe platforma drumului, in zona de siguranta sau de protectie;
  - deversarea de dejectii sau alte substante pe platforma drumului, in santurile adiacente drumului, in zona de siguranta sau de protectie.
 2. Fapte de natura celor prevazute la art.8 lit.e din OG nr. 21/2002:
  - obturarea santurilor de scurgere si evacuare a apelor pluviale prin depozitarea de materiale sau pamint;
  - realizarea de podete de acces la proprietati cu sectiune necorespunzatoare care sa nu permita scurgerea apelor;
  - nedecolmatarea santurilor din dreptul proprietatilor si podetelor de acces la acestea;
  - nerespectarea distantei legale fata de axul drumului in ceea ce priveste amplasarea constructiilor definitive sau provizorii.
 3. Fapte de natura celor prevazute la art.9 lit.g din OG nr.21/2002:
  - deteriorarea imbracamintii platformei drumului, santurilor, parapetilor de protectie la drumuri, poduri si podete;
  - deteriorarea indicatoarelor, bornelor, materialelor din care sint alcatuite apararile pe maluri.
 4. Fapte de natura celor prevazute la art.10 lit. j din OG nr. 21/2002:
  - intrarea vehiculelor cu noroi pe roti pe drumurile judetene.

Sanctiunile ce se vor aplica in situatiile prevazute anterior, tinindu-se cont de art. 8 alin.(3) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, sint urmatoarele:

 • pentru faptele enumerate la pct.1 amenda de la 750000 lei la 5000000 lei;
 • pentru faptele enumerate la pct.2 amenda de la 750000 lei la 1000000 lei;
 • pentru faptele enumerate la pct.3 amenda de la 750000 lei la 5000000 lei;
 • pentru faptele enumerate la pct.4 amenda de la 750000 lei la 1500000 lei.

Art.2
Persoanele din cadrul Serviciului Public de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi imputernicite sa constate si sa aplice contraventiile prevazute la art.1 sunt:

 • ing. Stoica Romeo - director SPADJ Iasi
 • ing. Joandrea Mihai - sef serviciu SPADJ Iasi
 • ing. Ciopate Mihai - sef serviciu SPADJ Iasi
 • ing. Axinte Gabriel - sef serviciu SPADJ Iasi
 • ing. Obriste Dumitru - inspector SPADJ Iasi
 • ing. Diaconu Laurentiu - inspector SPADJ Iasi
 • teh. Pletea Magdalena - inspector SPADJ Iasi
 • sing. Ciopate Natalia - inspector SPADJ Iasi
 • sing. Manolache Antoneta - inspector SPADJ Iasi
 • sing. Drinceanu Gheorghe - inspector SPADJ Iasi.

Art.3
Procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor prevazute anterior vor putea fi contestate conform procedurii prevazute de OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Art.1
Se aproba preluarea in administrare a Stadionului "Emil Alexandrescu" de catre RAJAC Iasi.
Art.2
Se imputerniceste donmul director general Gheorghe Nichita sa negocieze conditiile de preluare a Stadionului "Emil Alexandrescu" de catre RAJAC Iasi.

Art.1
Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor de pret pentru contractul "Reabilitarea si modernizarea Statiei de tratare Chirita Iasi", proiect component al masurii "Imbunatatirea sistemului de apa potabila si al celui al apelor uzate in scopul conformarii standardelor europene in domeniul calitatii apei si protectiei mediului din municipiul Iasi" in urmatoarea componenta:

 • Presedinte - ec.ing. Gh. Nichita - dir. gen. RAJAC Iasi
 • Vicepresedinti
  - ing. Ioan Toma - dir. teh. al RAJAC Iasi
  - ec. Victorel Lupu - dir. gen. DGFPCFS Iasi
  - prof.univ.dr.ing.Sandu Marin - Univ.Tehnica Constructii Bucuresti
  - ec. Maria Simionescu - dir.ec. Consiliul Judetean Iasi
  - ing. Maria Hojbota - sef serv.Patrimoniu-Licitatii CJ Iasi
  - pr.univ.dr.ing.Theodor Mateescu - Univ.Tehnica "Gh.Asachi" Iasi
  - nenominalizat - asistenta tehnica a Programului ISPA
  - nenominalizat - asistenta tehnica a Programului ISPA
 • Observatori independenti(nonvotanti)
  - eng. Johan Schaupmann - BERD, Senior Consultant HASKONING
  - ing. Adrian Mihailescu - Delegatia Comisiei Europene la Bucuresti Task Manager ISPA Environment
  - ing. Ioan Doniceanu - Oficiul Plati si Contracte PHARE, Ministerul Finantelor
  - nenominalizat - Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, Director Directia de Integrare Europeana

Art.1
Se aproba studiul de fezabilitate cuprinzind caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai investitiei la obiectivul "Pod din beton armat pe DJ 244F Mosna km 18+168", ce constituie anexa - parte integranta a prezentei hotariri.

Art.1
Se aproba studiul de fezabilitate cuprinzind caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai investitiei la obiectivul "Reabilitare DJ 282H Vladeni-Andrieseni", ce constituie anexa - parte integranta a prezentei hotariri.